نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سؤالات درس اوّل   : ستایش خدا و پیغمبر + با تو یاد هیچ کس نبود روا

ردیف

شرح سؤال

نمره

الف

1

معنی بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

هرآن‌که از روی نادانی نه او را گـُزید ، گـَزند او ناچار بدو رسید .

 

1

2

هستی هرچه نام هستی دارد ، ‌بدوست .

50/0

3

هست‌کننده از نیستی و نیست‌کننده پس از هستی . خدایی اوراست درخورنده .

1

4

صد هزاران دام و دانه است ای خدا                      ما چو مرغان حریصی بی نوا

75/0

5

جهان را بلندی و پستی تویی .                            ندانم چه‌ای ؟ هرچه هستی تویی .

75/0

6

گمراهان را راه نماینده .

50/0

7

قطره‌ی علم است اندر جان من                         وارهانش از هوا وز خاک تن

75/0

8

قطره‌ی دانش که بخشیدی ز پیش                     متّصل گردان به دریاهای خویش

75/0

9

آفریننده‌ای که پرستیدن اوست سزاوار ، دهنده‌ای که خواستن جز از او نیست خوش‌گوار .

1

10

گوش پندنیوشان آواز او شنوده .

75/0

11

سپاس و آفرین ایزد جهان‌آفرین راست .

50/0

12

از خدا جوییم توفیق ادب                                    بی‌ادب محروم شد از لطف رب .

75/0

ب

1

معنی لغات مشخّص  شده‌ی زیر را جلوی آن‌ها بنویسید .

بزرگی و بخشندگی وبخشایندگی او را ستوده و سر نیاز بر آستان او نهاده‌اند .

 

25/0

2

خواستن جز از او نیست خوشگوار .

3 - خدایی اوراست درخورنده .

50/0

4

هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ،ابتر است .

5 - سپاس و آفرین ایزد جهان‌آفرین راست.

50/0

6

گوش پندنیوشان آواز او شنوده .

7 - فصلی در نعت ومنقبت برترین فرستاده‌ی اوآمده .

50/0

8

در جمله‌ی « بزرگی و بخشندگی و بخشایندگی او را ستوده و سر نیاز بر آستان او نهاده‌اند . » بخشایندگی  یعنی : الف ) آفرینش     ب ) قدرت    ج ) چشم پوشی از گناه      د ) نعمت

25/0

ج

1

دانش‌های ادبی

کتاب  « تاریخ جهان‌گشا » از کیست ؟ موضوع آن چیست ؟

 

75/0

2

« مثنوی معنوی » اثر کیست ؟

25/0

3

موضوع کدام کتاب ، شرح وقایع تاریخی قرن هفتم هجری و حمله‌ی مغول به سرزمین ماست ؟

25/0

د

1

درک مطلب

منظور از « خاک تن » در بیت« قطره‌ی علم است اندر جان من  /  وارهانش از هوا وز خاک تن  » چیست ؟ 

 

50/0

در بیت بالا چرا علم به قطره تشبیه شده است ؟

50/0

2

در عبارت «‌درود بر پیمبر بازپسین ، ‌پیشرو پیمبرا ن پیشین » منظور از پیمبر بازپسین  کدام است ؟

  الف ) حضرت آدم ( ع )‌     ب ) حضرت ابراهیم ( ع )‌   ج ) حضرت موسی ( ع )   د ) حضرت محمّد ( ص )

50/0

3

 

در بیت زیر شاعر چه چیزی از خدا می‌خواهد ؟

     « قطره‌ی علم است اندر جان من                           وارهانش از هوا وز خاک تن »

50/0

 

4

 

در بیت « جهان را بلندی و پستی تویی  /  ندانم چه‌ای؟ هر چه هستی تویی » کدام واژه ها به ترتیب عزّت و ذلّت را می‌رساند ؟

 

50/0

5

 

 

 

با توجه به ابیات :  از خدا جوییم توفیق ادب                      بی‌ادب محروم شد از لطف رب

                           بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد            بلکه آتش در همه آفاق زد

الف ) چه کسی ظرفیت پذیرش لطف الهی را ندارد ؟

ب )  چرا بی‌ادب از لطف پروردگار محروم می‌شود ؟

ت ) کدام واژه در بیت دوّم استعاره از ظلم و ستم است ؟

 

 

25/0

50/0

50/0

6

در عبارت زیر :

    « ارجمند گرداننده‌ی بندگان از خواری و در پای افکننده‌ی گردن کشان از سروری ؛ هر آن‌که از روی نادانی نه او را گـُزید ، گـَزند او ناچار بدو رسید . »

الف ) مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی «‌تُعِزُّ مَنْ تَشاء و تُذِلُّ مَنْ تَشاء » در کدام قسمت دیده می‌شود ؟

ب ) مرجع ضمیر مشخّص شده‌ی « او » چه کسی است ؟

 

 

 

50/0

50/0

ه

1

خود‌آزمایی

منظور نویسنده از جمله‌ی پایانی عبارت زیر چیست ؟

    درود بر یاران گـُزیده و خویشان پسندیده‌ی او باد تا باد و آب و آتش و خاک در آفرینش برکار است .

 

50/0

 

2

در عبارت « پادشاهی اوراست زیبنده ؛ خدایی اوراست درخورنده » کدام کلمات سجع دارند ؟

50/0

3

عبارت « ارجمندگرداننده‌ی بندگان از خواری و درپای افکننده‌ی گردن‌کشان از سروری »‌به مفهوم کدام آیه‌ی قرآن اشاره دارد ؟

50/0

4

« متّصل گردان به دریاهای خویش » یعنی چه ؟

50/0

5

با توجه به دو بیت : صد هزاران دام و دانه است ای خدا         ما چو مرغان حریصی بی‌نوا

                             گر هزاران دام باشد هر قدم                    چون تو با مایی نباشد هیچ غم

الف ) منظور از « دام و دانه » ‌چیست ؟ 

ب )‌در چه صورتی هیچ غمی متوجّه ما نخواهد بود ؟

 

 

50/0

50/0

         

موفق باشید .

سؤالات درس دوّم  :  رزم رستم و سهراب ( 1 )

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی بیت‌های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

از آن پس بسازید سهراب را                     ببندید یک شب بر او خواب را

 

75/0

2

بگیر و ببر زنده بر دار کن                        وزو نیز با من مگردان سخن

75/0

3

چو ده سال شد زان زمین کس نبود          که یارست با وی نبرد آزمود

75/0

4

تو پور گـَو پیلتن رستمی                           ز دستان سامیّ و از نیرمی

75/0

5

چو رستم پدر باشد و من پسر                   نباید به گیتی کسی تاجوَر

75/0

6

بکوشیم فرجام کار آن بُوَد                     که فرمان ورای جهان‌بان بُوَد

75/0

7

چو نُه ماه بگذشت بر دخت شاه              یکی پورش آمد چو تابنده ماه

75/0

8

جهان‌آفرین تا جهان آفرید                     سواری چو رستم نیامد پدید

75/0

9

پدر را نباید که داند پسر                         که بندد دل و جان به مهر پدر

75/0

10

چو خندان شد و چهره شاداب کرد          ورا نام تهمینه سهراب کرد    

75/0

11

بزن جنگ و بیداد را بر زمین 50/0

12 نگیرم فریب تو ، زین در مکوش .

50/0

ب

1

معنی لغات مشخّص  شده در عبارات زیر را جلوی آن‌ها بنویسید .

نباید به گیتی کسی تاجوَر

 

25/0

2

ور ایدون که آید ز اختر پسر

3 از آن پس بسازید سهراب را

75/0

4

تو پور گَو پیلتن رستمی                     ز دستان سامیّ و از نیرمی

50/0

5

رستم برای شکار به نخجیرگاهی نزدیک مرز توران رفته بود .

25/0

ج

1

درک مطلب

معنی « بکوشیم » در بیت زیر چیست ؟

          بکوشیم فرجام کار آن بُوَد                 که فرمان ورای جهان‌بان بُوَد

 

50/0

2

در بیت‌های زیر :  به گـُردان لشکر سپهدار گفت                         که این راز باید که ماند نهفت

                            پدر را نباید که داند پسر                               که بندد دل و جان به مهر پدر

                            مگر کان دلاور گَو سال‌خَورد                   شود کشته بر دست این شیرمرد

                            از آن پس بسازید سهراب را                            ببندید یک شب بر او خواب را

الف ) منظور شاعر از «‌راز » در بیت اوّل  چیست ؟

ب ) منظور از «‌گو سال‌خَورد » و « شیرمرد »‌ در بیت سوّم  چه کسانی است ؟

پ ) مفهوم کلّی بیت آخر چیست ؟

 

 

 

 

50/0

50/0

50/0

3

در بیت « تو پور گـَو پیلتن رستمی /   ز دستان سامیّ و از نیرمی »‌نام چند تن از پدران سهراب را نشان دهید.

75/0

4

با توجه به ابیات  : بدو داد و گفتش که این را بدار               اگر دختر آرد تو را روزگار

                            بگیر و به گیسوی او بر بدوز                 به نیک اختر و فال گیتی‌فروز

                           ور ایدون که آید ز اختر پسر                  ببندش به بازو نشا ن پدر 

الف ) رستم چه چیزی به تهمینه داد ؟

ب ) مقصود از مصراع دوّم  بیت دوّم چیست ؟

ج )  اگر پسر به دنیا بیاید ، تهمینه چه کار باید بکند ؟

 

 

 

25/0

50/0

50/0

د

1

دانش‌های ادبی

گذشتگان ما آثار ادبی را بر چه اساسی تقسیم‌بندی می‌نمودند ؟

 

50/0

2

گذشتگان ما آثار ادبی را به طور عمده بر اساس ............... و ................... تقسیم‌بندی می‌نمودند .

50/0

3

در ادبیّات جهان آثار ادبی را بر اساس ................ و ..................... تقسیم‌بندی می‌کنند .

50/0

4

آثار ادبی جهان بر اساس اندیشه و محتوا به چند دسته تقسیم می‌شوند ؟         دو مورد را نام ببرید .

75/0

5

حماسه را تعریف کنید .

75/0

6

دو ویژگی اصلی حماسه را بنویسید .

50/0

7

نمونه‌ی اعلای حماسه در ایران کدام است و اثر کیست ؟‌

50/0

8

دسته‌بندی و نام‌گذاری آثار نثر فارسی بر چه پایه‌ای بوده است ؟

50/0

9

بخش‌های مختلف شاهنامه را نام ببرید .

75/0

10

کدام نوع ادبی زیر ویژگی‌های تخیّلی بودن ، شکل داستانی و وجود انسان‌های آرمانی را دارد ؟

   الف ) ادبیّات غِنایی                     ب ) ادبیّات تعلیمی                 ج ) ادبیّات حماسی 

 

25/0

ه

1

خود‌آزمایی

مقصود از « سپهدار» در مصراع «‌به گردان لشکر سپهدار گفت » کیست ؟

 

25/0

2

هدف سهراب از لشکرکشی به ایران چه بود ؟ ( دو مورد )

50/0

3

با توجّه به بیت زیر چرا سهراب نمی‌خواهد با رستم مبارزه کند ؟

     دل من همی بر تو مهر آورد            همی آب شرمم به چهر آورد

50/0

4

مصراع « وزو نیز با من مگردان سخن »‌ یعنی چه ؟

50/0

5

بیت زیر بیانگر کدام ویژگی داستان‌های حماسی است ؟

      چو یک ماه شد ، همچو یک سال بود         بَرَش چون بَر رستم زال بود .

50/0

موفق باشید .

سؤالات درس سوّم  : رزم رستم و سهراب ( 2 )

ردیف

شرح سؤال

نمره

الف

1

معنی لغات مشخّص  شده‌ی زیر را بنویسید .

چو سهراب شیراوژن او را بدید                              ز باد جوانی دلش بردمید

 

50/0

2

همی‌خواست پیروزی و دستگاه

3 - زمانه بیامد نبودش توان

50/0

4

سَبُک تیغ تیز از میان برکشید .     

5 - ز تن خون و خوی را فرو‌ریختند .

50/0

6

بدو گفت ار ایدون که رستم تویی                بکُشتی مرا خیره از بدخویی

75/0

ب

1

معنی ابیات زیر را بنویسید .

یکی خنجر آبگون برکشید                           همی‌خواست از تن سرش را برید

 

75/0

2

خرامان بشد سوی آب روان                         چنان‌چون شده باز جوید روان

75/0

3

همی‌خواست پیروزی و دستگاه                    نبود آگه از بخشش هور و ماه

75/0

4

بپیچید و زان پس یکی آه کرد                       ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد

75/0

5

بخواهد هم از تو پدر کین من                       چو بیند که خاک است بالین من

75/0

6

بدو گفت ار ایدون که رستم تویی                  بکُشتی مرا خیره از بدخویی    

75/0

7

از این خویشتن کشتن اکنون چه سود ؟           چنین رفت و این بودنی‌کار بود .

1

  8

غمی بود رستم بیازید چنگ                          گرفت آن بر و یال جنگی پلنگ

75/0

9

چو سهراب شیراوژن او را بدید                       ز باد جوانی دلش بردمید

75/0

10

کنون بند بگشای از جوشنم

50/0

11

چو بشنید رستم سرش خیره گشت          جهان پیش چشم اندرش تیره گشت .

75/0

ج

1

خودآزمایی

« سر مهتری زیر گـَرد آوَرَد » یعنی چه ؟

 

50/0

2

« به سان یکی تیغ پولاد شد » یعنی چه ؟

50/0

3

« ز باد جوانی دلش بردمید » یعنی چه

50/0

4

مصراع « زمانه بیامد نبودش توان » یعنی چه ؟ 

50/0

5

در کشته شد ن سهراب چه کسانی را مقصر می‌دانید ؟ چرا ؟

1

6

در بیت «‌ خرامان بشد سوی آب روان / چنان چون شده باز جوید روان » منظور از روان اوّل و دوّم چیست ؟

50/0

7

منظور از «‌آبگون »‌ در مصراع «‌یکی خنجر آبگون کشید . » چیست ؟

25/0

د

1

درک مطلب

منظور از مصراع دوّم بیت « همی‌خواست پیروزی و دستگاه  /  نبود آگه از بخشش هور و ماه »  چیست ؟

50/0

2

با توجه به ابیات : چو رستم ز دست وی آزاد شد                 به سان یکی تیغ پولاد شد

                       خرامان بشد سوی آب روان                     چنان چون شده باز جوید روان

                       بخورد آب و روی و سر و تن بشست        به پیش جهان‌آفرین شد نخست  

                       همی‌خواست پیروزی و دستگاه               نبود آگه از بخشش هور و ماه

الف ) کلمات قافیه و ردیف در بیت اوّل  کدام اند ؟

ب   ) در کدام بیت به خداپرستی رستم اشاره شده است ؟

پ  ) « چنان چون شده باز جوید روان » یعنی چه ؟

ت  )‌ « به سان یکی تیغ پولاد شد » یعنی چه ؟       

 ث  ) رستم از خداوند چه چیزهایی می‌خواست ؟

 

 

 

 

75/0

25/0

50/0

50/0  50/0

3

مفهوم مصراع دوّم بیت زیر چیست ؟

     بدو گفت کاین بر من از من رسید                زمانه به دست تو دادم کلید

50/0

4

در بیت «‌دلیرجوان سر به گفتار پیر  /   بداد و ببود این سخن دلپذیر » مقصود از دلیر جوان و پیر چه کسانی است ؟

50/0

5

مفهوم مصراع دوّم بیت «بخورد آب و روی و سر و تن بشست/ به پیش جهان آفرین شد نخست » چیست ؟

50/0

6

در بیت « رها کرد زو دست و آمد به دشت   /   چو شیری که بر پیش آهو گذشت » مصراع دوّم   نشانه‌ی چه حالتی از سهراب در برابر رستم است ؟

25/0

7

مفهوم کلّی « ‌ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد » چیست ؟

25/0

8

در بیت «‌دلیر جوان سر به گفتار پیر  /  بداد و ببود این سخن دلپذیر » مقصود از «‌سر بداد » چیست ؟

25/0

9

با توجه به ابیات : وز آن آب چون شد به سوی نبرد                پر اندیشه بودش دل و روی زرد

                           چو سهراب شیراوژن او را بدید                    ز باد جوانی دلش بردمید

الف ) عبارت « دلش بردمید » به چه معناست ؟

 ب ) کدام مصراع نگرانی رستم و ترس از شکست پیشین را نشان می دهد ؟

 

 

50/0

25/0

ه

1

دانش‌های ادبی

در بیت « غمی بود رستم بیازید چنگ  / گرفت آن بر ویال جنگی پلنگ »‌جنگی پلنگ استعاره از کیست ؟

 

25/0

2

در بیت « چو رستم ز دست وی آزاد شد   /   به سان یکی تیغ پولاد شد » ( مشبّه ) کدام است ؟

الف ) رستم          ب ) دست                پ ) آزاد                     ت ) تیغ

25/0

3

در ابیات :            بزد دست سهراب چون پیل مست                    برآوردش از جای و بنهاد پست

                          یکی خنجر آبگون برکشید                              همی‌خواست از تن سرش را برید

 الف )  «مشبّهٌ به» در بیت اوّل  کدام است ؟                    ب ) شعر در چه قالبی سروده شده است ؟

 

25/0

25/0

موفق باشید .

سؤالات بیاموزیم ( 1 )

ردیف

شرح سؤال

نمره

1

در بیت‌های زیر واژه های قافیه و ردیف را مشخّص  کنید .

الف ) چو خندان شد و چهره شاداب کرد                      ورا نام تهمینه سهراب کرد

ب  )  کسی کاو به کشتی نبرد آورَد                               سر مهتری زیر گـَرد آورَد

پ  ) ای برادر قصّه چون پیمانه است                              معنی اندر وی به سان دانه است

ت ) کنون رزم سهراب و رستم شنو                               دگرها شنیدستی این هم شنو

ث ) چو یک ماه شد همچو یک سال بود                     بَرَش چون بَر رستم زال بود.

 

1

1

1

1

1

2

در عبارت زیر کدام کلمات سجع دارند ؟

  اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده .

50/0

3

در مصراع « جهان را بلندی و پستی تویی . » کدام کلمات تضاد دارند ؟

50/0

4

در تشبیه‌های زیر هر چهار رکن تشبیه( مشبّه ، مشبّه ٌبه ، ادات تشبیه و وجه شبه ) را نشان دهید .

الف ) علم ما  مانند  قطره  ناچیز است .                         ب )  سهراب  مانند  ماه  زیبا بود .

 

 

2

5

یک جمله بنویسید که در آن به « گـُل » جان بخشی کرده باشید .

 

50/0

6

در ادبیّات فارسی هر یک از کلمات زیر نماد و نشانه ی چیست ؟

الف ) دریا                                     ب ) کوه                                           ج ) چشمه

50/1

7

مضمون قطعه معمولاً ........................... است .

50/0

8

............. قالب شعری است که برای سرودن داستان‌های بلند و مطالب طولانی مناسب است .

25/0

9

موضوع غزل معمولاً چیست ؟

50/0

10

موضوع قصیده معمولاً چیست ؟

  1

11

تعداد ابیات غزل زیاد است یا قصیده ؟

25/0

12

در جمله ی « مدینه یک دست سفید پوشیده بود .‌» کدام آرایه‌ی زیر به کار رفته است ؟

الف ) تشبیه                   ب ) تشخیص              پ ) استعاره               ت ) سجع

25/0

13

نام قالب شعری که هر بیت آن قافیه‌ای جداگانه دارد چیست ؟  برای سرودن چه موضوعاتی مناسب است ؟

 

75/0

14

در هر یک از بیت‌ها و عبارت‌های زیر « مشبّه و مشبّهٌ به » را نشان دهید .

الف ) فرزند عزیز را به صد جهد                       بنشاند چو ماه در یکی مهد .

ب )  جولقی ای سر برهنه می گذشت                 با سر بی مو چو پشت طاس و طشت

پ )  بزد دست سهراب چون پیل مست               بر آوردش از جای و بنهاد پست

 

50/0

50/0

50/0

15

در عبارت زیرکدام یک از آرایه‌های داده شده موجود است ؟

     کم کم شهری سپید پوش به استقبالمان می‌آید و من چه قدر دوست دارم بقیع را ببینم .

                الف ) تشبیه                   ب ) تشخیص              پ ) استعاره               ت ) سجع

50/0

16

در بیت زیر کلمات قافیه کدامند ؟

     خرامان بشد سوی آب روان                 چنان چون شده باز جوید روان

50/0

17

در جمله‌ی « نه هر که به قامت مِهتر به قیمت بِهتر »‌ کدام آرایه به کار رفته است ؟

50/0

18

تعریف زیر در مورد کدام قالب شعر فارسی است ؟

    هر بیت آن قافیه ای جداگانه دارد و برای سرودن داستان های بلند و مطالب طولانی مناسب است.

25/0

19

در جمله ی « نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر »‌ کدام کلمات سجع دارند ؟

50/0

20

در عبارت « چه جای شکرو شکایت ز نقش بیش و کم است » : الف )‌چه آرایه‌ای وجود دارد ؟

ب ) کدام کلمات تضاد دارند ؟

50/0

50/0

21

اگر حالات و رفتار انسانی را به غیر انسان نسبت بدهیم ، کدام آرایه به وجود می‌آید ؟

50/0

22

 چند بیت هم وزن که قافیه‌ی مصراع‌های زوج آن یکسان است ، کدام قالب شعری است ؟

25/0

23

کدام قالب شعری است که قافیه در مصراع اوّل و مصراع های زوج یکسان است و موضوع آن معمولاً بیان عواطف و احساسات است ؟

25/0

24

به چند بیت هم‌وزن که قافیه‌ی مصراع‌های زوج آن یکسان است ، ................. می‌گویند .

25/0

25

در مصراع « ابر می‌گرید و می‌خندد از آن گریه ، چمن » چه آرایه‌ای وجود دارد ؟

25/0

26

در کدام بیت زیر ردیف وجود ندارد ؟

    الف ) خرامان بشد سوی آب روان                   چنان چون شده باز جوید روان

    ب )‌بخواهد هم از تو پدر کین من                     چو بیند که خاک است بالین من

25/0

موفق باشید .

 

سؤالات ص24 ادبیّات  نمایشی

ردیف

شرح سؤال

نمره

1

ادبیّات نمایشی چیست و بیش تر در کجا رواج داشته است  ؟

1

2

موضوع اصلی ادبیّات نمایشی چیست ؟

50/0

3

وظیفه‌ی اساسی ادبیّات نمایشی چیست ؟

50/0

4

ادبیّات نمایشی در غرب به چند دسته تقسیم می‌شود ؟ نام ببرید .

1

5

تراژدی را تعریف کنید .

50/0

6

کمدی را تعریف نمایید .

50/0

7

درام را تعریف کنید .

50/0

8

درون مایه و محتوای نمایش‌نامه چیست ؟

1

9

انواع نمایش را در ایران نام ببرید .

1

10

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخّص  نمایید .

الف ) کمدی کوششی برای نشان دادن شکلّ عادی زندگی با همه‌ی تضادها و تعارض‌های آن است .

ب) نمونه‌ای ازادبیّات نمایشی به شیوه‌ی ایرانی که ازدیر باز در رثای شهیدان کربلا اجرا می‌شده است ، نقالی نام دارد .

ج) موضوع تراژدی ، تصویر ناکامی اشخاص برجسته است .

 

25/0

25/0

25/0

11

پر کنید :

الف ) در ادبیّات  نمایشی غرب ، تجسم عیوب و رذیلت‌های اخلاقی به گونه‌ای خنده دار را ........ می‌گویند .

ب ) در ادبیّات  نمایشی غرب به تصویر ناکامی اشخاص برجسته ....................... می‌گویند .

ج ) موضوع ادبیّات  نمایشی ....................................................................... است .

د ) وظیفه‌ی اساسی ادبیّات  نمایشی .................................. و ...................................... است .

ه ) ادبیّات نمایشی در غرب به سه دسته‌ی  الف ) ................ ب ) ............ ج ) ........... تقسیم می‌شود .

 

25/0

25/0

50/0

50/0

75/0

12

موضوع کدام نوع ادبیّات  نمایشی تصویر ناکامی اشخاص برجسته است ؟

25/0

 

سؤالات درس چهارم : میر عَلَم دار

ردیف

شرح سؤالات

نمره

1

معنی کنید : اگر جان را فدا کردم ، زهی طالع که من دارم .

50/0

2

لغت : چنین گفت فرزند خیرالانام .

25/0

3

درک مطلب

با توجه به شعر زیر :

                ایا فرقه ی فارغ از ننگ و نام                        نهادید بر کفرْ اسلام ، نام

                من ای قوم ، فرزند پیغمبرم                           حسین است آقا و من نوکرم

الف ) واژه ی « من » در مصراع چهارم به چه کسی اشاره دارد ؟

ب )  « فارغ از نام و ننگ بودن » به چه معناست ؟

 

 

 

 

25/0

50/0

4

تعزیه از چه زمانی به صورت رسمی ،‌ شکل آئین و تشریفات خاص به خود گرفت ؟

50/0

 

سؤالات درس پنجم : ادبیّات داستانی + سمک و قطران

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی عبارت‌های زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

سمک عیّار پیش خورشید شاه برپای بود و خدمت می‌کرد .

 

50/0

2

ما را از آن نامی بُوَد .

25/0

3

اگر جان می‌خواهی ، سهل است .

50/0

4

سمک و آتشک نگاه می‌داشتند تا قطران بخفت .

50/0

5

در این کار تعبیه‌ای هست . این یکی هم‌چون من می‌نماید .

50/0

6

پس غلامان را بیاورد و پیرامون مهد بداشت .

50/0

7

سی غلام را فرمود تا سلیح پوشند و تیغ ها برکشند .

75/0

8

سمک عیّار سوگند خورد که تو را نیازارم و به جان زینهار دهم .

75/0

9

دو استر به دست آور که تو این جایگاه گستاخی .

50/0

10

تو مرا بر خویشتن گیر و بگوی که من او را توانستم آوردن ، نگاه نیز توانم داشت .

75/0

11

ای آتشک ! تو در شبروی و عیّاری دستی داری .

50/0

12

قطران برخود گرفت که این کار بکند .

50/0

13

هول عیّاری‌ای کرده است .

50/0

14

قطران به شراب خوردن مشغول گشت تا مست گشت و بخفت .

75/0

15

به اقبال تو امشب قطران را بسته بیاورم .

50/0

16

فردا در میدان داری بزنیم و او را بر دار کنیم تا دیگران عبرت گیرند .

75/0

17

سمک را دید آن زمام گرفته و جلباب به روی مهدگذاشته .

75/0

ب

1

معنی لغات مشخّص  شده را جلوی آن‌ها بنویسید .

جلباب به روی مهد انداخته و با اعزاز و اکرام تمام خوابانیده بود .

 

1

2

سوگند به دادار یزدان که آتشک غَدر نکند .

3 - آتشک در گُوی رفت .

50/0

4

روی به راه نهاد و می رفت تا از طلایه بگذشت .

5 - اگر لشکر شبیخون آرند ، من در میانه نباشم .

50/0

6

مرا دست باز بند و پالهنگ در گردن افکن .

7 - یکی زمام  استران را گرفته بود .

50/0

8

به اقبال تو امشب قطران را بسته بیاورم .

9 - قطران از آن نهیب چشم باز کرد .

50/0

10

تو در شبروی و عیّاری دستی داری .

11 - شراب بسیار بر خود پیمود .

50/0

12

سمک برآن ستیزه که او را قفا زدند قطران را زد.

13 تو این جایگاه گستاخی

50/0

14

قطران با تمکین تمام بر مثال زنده‌پیلیخوابیده بود .

50/0

پ

1

خودآزمایی

در سخن « انگشتری به من داد تا چون تو را پیش وی بَرَم از عهده‌ی کار من بیرون آید .»  «انگشتری به من داد » بیانگر چه مفهومی است ؟

 

50/0

2

معادل امروزی « برخود گرفت » در عبارت « قطران برخود گرفت که این کار بکند . » چیست ؟

50/0

3

معادل امروزی « فروبریم »‌ در عبارت « بگذار تا فردا داری در میدان فروبریم . »و « قفا زدن » چیست ؟

50/0

4

 سمک در گفت و گو با سیاه گیل چه کسی را برادر خود معرفی کرد ؟

25/0

5

کار سمک در مورد قطران خیانت بود یا سیاست ؟ چرا ؟

50/0

6

کدام ضرب المثل درس «سمک و قطران » در زبان فارسی امروز رایج است ؟

50/0

ت

1

درک مطلب

مفهوم کلّی «‌ در این کار تعبیه ای هست »  چیست ؟

 

50/0

2

« رها مکن » در عبارت «‌ای آتشک ! رها مکن که به سیلی بکشند . »  چیست ؟

50/0

3

« اگر جان می خواهی ، سهل است » یعنی چه ؟

50/0

4

« نگاه می داشتند » در عبارت « سمک و آتشک نگاه می داشتند تا قطران بخفت . » یعنی چه ؟

50/0

ث

1

دانش های ادبی

قدیم ترین و محبوب ترین نوع ادبی در میان ملّت ها کدام است ‍؟

 

25/0

2

ادبیّات  داستانی را ......................................................... نامیده اند . 

50/0

3

داستان « سمک عیّار » نوشته ی کیست ؟

50/0

4

« تَذکِره » به چه نوع نوشته ای گفته می شود ؟

50/0

5

هنری ترین نوع ادبیّات مردمی چیست ؟

25/0

         

 

سؤالات درس ششم : خیر و شر

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

چوپان از ملازمان خیر بود .

 

25/0

2

شربتی از آن زلال چو نوش               یا به همّت ببخش یا بفروش .

1

3

حالی آن لعل آبدار گشاد                 پیش آن ریگ آبدار نهاد .

75/0

4

تو مرا کُشتی و خدای نکُشت            مُقْبِل آن کز خدای گیرد پشت .

75/0

5

وای بر جان تو که بدگـُهری              جان بَری کرده ای و جان نبَری .

75/0

6

گفت اگر خیر است خیر اندیش        تو شری . جز شَـرَت نیاید پیش

75/0

7

گفت زِنهار اگر چه بد کردم              در بد من مَبین که خَود کردم

75/0

8

منم آن تشنه‌ی گهر برده                   بخت من زنده ، بخت تو مرده

75/0

9

در چراغ دو چشم او زد تیغ                نامدش کشتن چراغ دریغ

75/0

ب

1

معنی لغات مشخّص شده را در عبارات زیر جلوی آن‌ها بنویسید .

خیر که از بد ذاتی رفیق خود خبر داشت ، دَم نمی‌زد .

 

25/0

2

شر به سبب خُبث طینت آن را نپذیرفت .

3 دو انبان از برگ های آن درخت پر کرد .

50/0

4

بدسگالی به تباهی می‌انجامد .

5 مُقبل آن کز خدای گیرد پشت

50/0

6

گفت برخیز تیغ و دشنه بیار .

7 - پادشاه به خیر خلعت و زر بخشید .

50/0

8

گفت زِنهار اگر چه بد کردم .

9 - برگ شاخه ی دیگر موجب شفای صرعیان بود .

50/0

10

از خوان تو بسی خوردم .

11 - خیر از لطف و محبّت دختر چوپان برخوردار می‌شد .

50/0

12

اجازه می‌خواهم به سوی خانه ی خود عزیمت کنم .

25/0

13

هزاران کس در آرزوی مقام و شوکت جان خود را از دست دادند .

25/0

14

چوپان با این همه مال و مَنال دختر خود را به مُفلسی چون خیر نخواهد داد .

50/0

ج

1

خودآزمایی

دربیت «آمدآورد پیش خیر فراز/گفت گوهر بهگوهر آمد باز » مقصود ازگوهراوّل و دوّم چیست ؟

 

50/0

2

در بیت « شرکه آن دید ، دشنه باز گشاد/ پیش آن خاک تشنه رفت چو باد » مقصود از «خاک تشنه» کیست ؟

50/0

3

محوری ترین پیام داستان خیر و شر چیست ؟

50/0

4

با توجه به داستان خیر و شر منظور از «‌لعل آبدار » و « ‌ریگ آبدار » ‌در بیت زیر چیست ؟

    حالی آن لعل آبدار گشاد                 پیش آن ریگ آبدار نهاد .

50/0

د

1

دانش‌های ادبی

با توجه به ابیات  :    حالی آن لعل آبدار گشاد                         پیش آن ریگ آبدار نهاد

                             گفت مُردم ز تشنگی دریاب                  و آتشم را بکُش به لختی آب

  الف ) این شعر در چه قالبی سروده شده است ؟                  ب ) یک استعاره در آن بیابید .

ج )‌تفاوت معنایی دو کلمه ی «‌آبدار » ‌را بنویسید .

 

 

25/0

50/0

50/0

2

دربیت«شربتی از آن زلال چو نوش/ یا به همّت ببخش یا بفروش . » (مشبّه و مشبّهٌ به) را مشخّص  نمایید .

50/0

3

در بیت « شر که آن دید ، دشنه باز گشاد    /   پیش آن خاک تشنه رفت چو باد » :

الف ) کدام آرایه‌ی ادبی به کار رفته است ؟

ب ) دو آرایه‌ی ادبی بیابید و مشخّص کنید .       پ ) استعاره را مشخّص  کنید .

25/0

50/0

25/0

4

استعاره در بیت « غمی بود رستم بیازید چنگ   /    گرفت آن بر و یال جنگی پلنگ » کدام است ؟

25/0

5

کتاب « داستان های دل انگیز ادبیّات فارسی » نوشته‌ی کیست ؟

25/0

ه

1

درک مطلب

با توجه به بیت « تو مرا کُشتی و خدای نکُشت     /     مُقبل آن کز خدای گیرد پشت . » چه کسی ( مُقبل و خوش بخت ) است ؟

 

50/0

2

در بیت « در چراغ دو چشم او زد تیغ   /    نامدش کشتن چراغ دریغ » :

الف ) شر چه‌کاری انجام داده است ؟                      ب ) منظور از چراغ دوّم  چیست ؟

پ ‌) چه آرایه‌ای وجود دارد ؟

50/0

25/0

25/0

3

در بیت « بر چنین دختری به آزادی /    اختیارت کنم به دامادی »  چوپان چه پیشنهادی به خیر می دهد ؟

25/0

4

با توجه به متن : خیر گفت : از خدا شرم نداری که چنین چیزی از من می‌خواهی ؟ بیا و لعل ها را بستان و جرعه‌ای آب به من بده .       حالی آن لعل آبدار گشاد            پیش آن ریگ آبدار نهاد

                                           گفت مُردم ز تشنگی دریاب        آتشم را بکُش به لختی آب

                                           شربتی از آن زلال چو نوش         یا به همّت ببخش یا بفروش

الف ) شعر بالا برگرفته از چه کتابی است ؟        ب‌ ) مفهوم بیت سوم را بنویسید .

پ ) خیر از شر چه طلب می‌کرد و شر از خیر چه می‌خواست ؟

ت) در مصراع دوّم بیت اوّل چه آرایه‌ای وجود دارد ؟          ث ) این ابیات در چه قالبی هستند ؟

ج ) قافیه را در بیت سوّم نشان دهید .                                   چ ) کلّمه‌ی « حالی » در بیت اوّل از لحاظ دستوری چه نقشی دارد ؟            ح ) در بیت دوّم منظور از « آتش » چیست ؟ 

 

    4

5

با توجّه به بیت : « در تش جُست و یافت آن دو گُهر         تعبیه کرده در میان کمر » تعبیه کرده در میان کمر» یعنی چه ؟ 

50/0

 

سؤالات درس هفتم : طوطی و بقّال

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی بیت‌ها و مصراع‌های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

چون بسی ابلیس آدم روی هست                       پس به هر دستی نشاید داد دست

 

75/0

2

نکته گفتی با همه سوداگران

50/0

3

جمله عالم زین سبب گمراه شد                        کم کسی ز ابدال حق آگاه شد

75/0

4

ریش بر می‌کََند و می‌گفت ای دریغ                کافتاب نعمتم شد زیر میغ

75/0

5

در دکان بودی نگهبان دکان                             نکته گفتی با همه سوداگران  

75/0

6

می‌نمود آن مرغ را هر گون شگفت                   تا که باشد کاندر آید او به گفت

75/0

7

کار پاکان را قیاس از خود مگیر                         گر چه مانَد در نبشتن شیر و شیر

75/0

8

در خطاب آدمی ناطق بُدی                                در نوای طوطیان حاذق بُدی

50/0

ب

1

معنی لغات مشخّص  شده را در عبارات زیر جلوی آن‌ها بنویسید .

در نوای طوطیان حاذق بُدی

 

25/0

2

نکته گفتی با همه سوداگران

3 - صد هزاران این چنین اشباه بین .

50/0

4

جَست از صدر دکان سویی گریخت

5 - کآفتاب نعمتم شد زیر میغ .

50/0

ج

1

خودآزمایی

با توجه به داستان طوطی و بقّال ، چرا مردم به قیاس طوطی خندیدند ؟

 

50/0

2

هدف اصلی داستان « طوطی و بقّال » چیست ؟

50/0

د

1

دانش‌های ادبی

در بیت زیر « مشبّه و مشبّهٌ به »  را مشخّص  کنید .

       جولقی‌ای سر برهنه می‌گذشت                  با سر بی‌مو چو پشت طاس و طشت

 

0.5

2

مولوی مطالب نغز و لطیف عرفانی و اخلاقی را به شیوه‌ی ................. بیان کرده است .

25/0

3

کتابی ادبی و عرفانی با بیست‌و‌شش هزار بیت در شش دفتر که مطالب نغز و لیطف عرفانی – اخلاقی را به شیوه‌ی تمثیل و حکایت بیان کرده است ، چه نام دارد ؟

25/0

4

موضوع کتاب « مثنوی معنوی »‌ چیست ؟

50/0

ه

1

درک مطلب

با توجّه به بیت زیر چرا بقّال ، طوطی را زده است ؟

     دید پر روغن دکان و جامه چرب                 بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب

 

50/0

2

با توجّه به بیت زیر چرا بقّال به درویش ها هدیه می داد ؟

      هدیه ها می داد هر درویش را                 تا بیابد نطق مرغ خویش را

50/0

3

مفهوم کلّی مصراع دوّم بیت زیر را بنویسید .

         چون بسی ابلیس آدم روی هست                   پس به هر دستی نشاید داد دست

50/0

4

در بیت « ‌در دکان بودی نگهبان دکان   /   نکته گفتی با همه سوداگران » :

الف ) مقصود از «‌نکته گفتی » چیست ؟               ب ) مقصود از « سوداگران »‌ چیست ؟

 

  1

5

منظور از ترکیبات مشخّص شده در بیت زیر چیست ؟

          ریش برمی‌کَند و می‌گفت ای دریغ               کآفتاب نعمتم شد زیر میغ

در بیت بالا مفهوم کلّی مصراع اوّل را بنویسید .

50/0

سؤالات درس هشتم : گل‌هایی که در نسیم آزادی می شکفد + خطّ‌ خورشید

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

دعا می‌کنم که گل‌های اندیشه و تفکر برحق ، خرمن خرمن بشکفد .

 

50/0

2

ناگهان نوری از شرق تابید       خون خورشید            آتشی در شفق زد           

75/0

3

تازه پشت لبش سبز شده است .

50/0

4

هر ستاره                 حرف خط خورده‌ای تار                در دل صفحه‌ی آسمان بود

75/0

5

مردی از شرق برخاست                     آسمان را ورق زد

50/0

6

صورت جوانی که خونش  ( اوی منفی ) است گل انداخته .  

50/0

7

مردمی که تمام عمر در لاک خودشان بوده اند .

50/0

ب

1

معنی لغات مشخّص شده در عبارات زیر را جلوی آن‌ها بنویسید .

امیدوارم مهربانی دل‌ها  و هم بستگی‌ها و گذشت‌ها هیچ گاه به ختام نرسد .

 

25/0

2

ازدحام است ومهربانی .

3 - هُرم نَفَس مردم گرمشان کرد .

50/0

4

روی صورت جوان ، خون دَلَمه بسته .

5 - قانون ، اساسی بیابد برای اشاعه‌‌ی آزادی .

50/0

6

خانمی می‌گوید چارچار است .

25/0

ج

1

خودآزمایی

منظور نویسنده از جمله‌ی « هنرمندان بسیاری خود را به قطار رساندند . » چیست ؟

 

50/0

2

با توجه به بیت « شب شبی بی کرا ن بود   /  دفتر آسمان پاره پاره » آسمان و شب نماد چه چیزهایی هستند ؟

50/0

3

منظور شاعر از « شهاب » و « محو شدن » در شعر زیر چیست ؟

      گرچه گاهی شهابی    /   مشق‌های شب آسمان را    /   زود خط می زد و محو می شد

شهاب نماد چه کسانی است ؟                 مفهوم « محو می شد » را بنویسید .

50/0

4

منظور از« گل‌هایی که در نسیم آزادی می‌شکفد» چیست ؟

50/0

د

1

دانش‌های ادبی

مجموعه‌شعر « مثل چشمه مثل رود » از کیست ؟شعر«خطّ خورشید »‌در چه قالبی سروده شده است ؟

 

50/0

2

در‌بیت«یاد از‌ این مرغ گرفتارکنید ای مرغان/ چون تماشای‌گل ولاله و شمشاد‌کنید»چه آرایه‌ای به‌کار رفته‌است ؟

25/0

3

موضوع اصلی ادبیّات پایداری چیست ؟  نام دیگر ادبیّات  پایداری چیست ؟

75/0

4

در بیت « یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان               چون تماشای گل ولاله و شمشاد کنید » کدام کلّمات مراعات نظیر دارند ؟

50/0

5

در بیت « گرچه گاهی شهابی مشق‌های شب آسمان را   /   زود خط می زد و محو می شد » کدام کلّمات مراعات نظیر دارند ؟

50/0

5

درون مایه‌ی شعر « خطّ خورشید » برگرفته از کتاب «‌مثل چشمه ،مثل رود » ‌قیصر امین پور چیست ؟

50/0

6

در شعر « هر ستاره ، حرف خط خورده‌ای تار   /   در دل صفحه‌ی آسمان بود » دو نماد بیابید .

50/0

ه

1

درک مطلب

منظور اصلی شاعر از مصراع « دفتر ‌آسمان پاره پاره » چیست ؟

 

50/0

2

مفهوم کنایی « نُه کرسی فلک را از زیر پای قزل ارسلان بکشند » چیست ؟

50/0

3

« چار چار است » یعنی چه ؟

50/0

4

با توجه به بیت « مردی از شرق برخاست          /        آسمان را ورق زد

الف ) کدام واقعه‌ی تاریخی کشور را به تصویر کشیده است ؟

ب ) مقصود از «‌مرد »‌کیست ؟

پ ) «‌آسمان را ورق زد » یعنی چه ؟

 

25/0

25/0

25/0

5

در عبارت «صورت جوانی که خونش ( O ) است ،گل انداخته .»  منظور از ( گل انداخته ) چیست ؟

50/0

 

سؤالات درس نهم : دریادلان صف شکن + پاسخ

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی لغت

تاباخاک انس نگیری راهی به مراتب قُرب نداری .

2 - تاریخ مشیّت باری تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می‌رسد .

 

50/0

3

این جا آیینه‌ی تجلّی همه‌ی تاریخ است .

4 اسوه‌ی تو آن تمثیل وفاداری عباس بن علی است .

50/0

5

دشمن در برابر ایمان جنود خدا متّکی به ماشین پیچیده‌ی جنگ است .

6 - کارهای مانده را راست و ریس می کنند .

50/0

7

دل شیطان را از رُعب و وحشت می لرزانند .

8 - خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غَنای خالق است .

50/0

ب

1

خودآزمایی

« بند پوتین را محکم بستن » کنایه از چیست ؟

 

50/0

2

در بیت « با تمام دل خود می گویم   /   تا چراغ از تو نگیرد دشمن  »

الف ) « با تمام دل خود می گویم » یعنی چه ؟

ب ) کدام عبارت معادل ( از صمیم قلب ) است ؟

پ ) منظور از ( چراغ ) چیست ؟

 

25/0

25/0

50/0

3

در شعر « مادرم  /  آب و آیینه و قر آن در دست   /  روشنی در دل من می بارد »

الف ) مقصود از ( روشنی در دل من می بارد ) چیست ؟ نهاد آن کدام است ؟

ب ) شاعر به چه سنتی اشاره دارد ؟

 

50/0

50/0

4

به نظر نویسنده ، تقدیر تاریخی زمین از کجا و به دست چه کسانی جاری می شود ؟

50/0

5

به نظر نویسنده ، ‌حقیقت اشیا در جبهه‌ها چگونه تجلی می یابد ؟

50/0

پ

1

دانش های ادبی

 مجموعه شعر « ریشه در ابر » از کیست ؟

 

25/0

2

شاعر با استفاده از کلّمات « تفنگ ، کوله بار و پوتین » در شعر زیر چه آرایه ای  به‌کار گرفته‌است ؟

      من تفنگم در مشت         /      کوله بارم بر پشت           /         بند پوتینم را محکم می‌بندم .

25/0

3

او از خدمتگزاران صدیق انقلاب اسلامی ایران ، فیلم ساز و سردبیر مجله‌ی سوره بود . از آثار او می‌توان به مجموعه‌های تلویزیونی « حقیقت » ، « خان گزیده ها » و « روایت فتح » اشاره کرد .

25/0

4

شعر نو یا نیمایی را تعریف کنید .

50/0

ت

1

درک مطلب

عبارت «‌دشمن برده‌ی ماشین است و تو ماشین را در خدمت ایمان کشیده‌ای .» را توضیح دهید .

 

1

2

آیه‌ی « اَلا بِذِکر الله تَطمَئنُّ القُلوب » با کدام عبارت زیر ارتباط معنایی دارد ؟

الف ) آن‌ها چه انسی با خاک گرفته‌اند و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غَنای خالق است .

 ب ) حال آن‌که در معرکه‌ی قلوب مجاهدان خدا آرامشی که حاصل ایمان است ، حکومت دارد .

50/0

ث

1

معنی کنید .

در معرکه‌ی  قلوب مجاهدان خدا آرامشی که حاصل ایمان است ، حکومت دارد .

 

50/0

2

هنوز فضا از نم باران آکنده است امّا آفتاب فتح در سینه‌ی مؤمنین درخششی عجیب دارد .

50/0

3

با تمام دل خود می‌گویم                   تا چراغ از تو نگیرد دشمن

50/0

         

 

سؤالات درس‌های دهم و یازدهم :  مسافر + فردوسی + قطرات سه گانه + پروردگارا

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی کنید .

من ژاله و پیشرو بامدادم . مرا مشّاطه‌ی صبح و زینت بخش ریاحین و ازهار می‌نامند .

 

1

2

بدان جا رَوم که دیگر در آن ذی‌حیاتی نَفس نمی‌کشد .

50/0

3

می‌خواهیم در میان ما حَکَم شوی .

25/0

4

توانی به من عطا فرما که در برابر گستاخ و مغرور زانوی دنائت خم نکنم .

75/0

ب

1

معنی لغت

توانی به من عطا فرما که در برابر گستاخ و مغرور زانوی دنائت خم نکنم .

 

25/0

2

قدرتی به من بخشا تا روح خود را از تعلّق به جیفه‌های ناچیز روزگار بی‌نیازکنم .

25/0

3

دیگر در آن ذیحیاتی نَفس نمی کشد .

4 تا به سرمنزل غایی خود برسند .

25/0

5

مرا مشّاطه‌ی صبح و زینت بخش ریاحین و ازهار می‌نامند .

25/0

پ

1

خودآزمایی

با توجه به عبارت زیر از قطعه‌ی « مسافر » شاعر به کجا می‌خواهد سفر کند ؟

   دلم می‌خواهد بر بال‌های باد نشینم و آن‌چه راکه پروردگار جهان پدید آورده ، زیر پا گذارم تا مگر روزی به‌پایان این دریای بیکران رَسَم و بدان سرزمین که خداوند سرحدّ جهان خلقتش قرار داده است  ،  فرود آیم.

 

50/0

2

در قطعه‌ی فردوسی زایر نامدار کیست ؟

50/0

ت

1

درک مطلب

در عبارت « اندکی نیرویم بخش تا بتوانم بار شادی‌ها و غم‌ها را تحمّل کنم » شاعر چه نیرویی از خداوند می‌خواهد ؟

 

50/0

2

با توجه به نیایش زیر :

     نیرویی به من ده تا قدرت و توان خود را از روی کمال عشق و نهایت محبّت تسلیم خواسته‌ها و رضای تو کنم و روح خود را از تعلّق به جیفه‌های ناچیز روزگار بی نیاز کنم .

 الف ) مصراع « رضا به داده بده وز جبین گره بگشای » با کدام قسمت نیایش تاگور ارتباط دارد ؟

ب )  کدام واژه در عبارت بالا مجازاً در معنای مال و منال دنیا آمده است ؟

 

 

 

50/0

50/0

ث

1

دانش‌های ادبی

شعر « قطرات سه گانه »  از کیست ؟

 

25/0

2

شاعر هندی که از افتخارات مشرق زمین نیز هست وبه دریافت جایزه‌ی نوبل ادبی نایل آمد،کیست ؟

25/0

3

یک اثر از جواد حدیدی نام ببرید .

25/0

4

پروین اعتصامی در سرودن مناظره‌ی میان ................ از شعر تریللو شاعر ایتالیایی تأثیر پذیرفته است .

25/0

       

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد