نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

ردیف

متن سؤالات درس اول ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

الف

1

معنی لغات مشخص شده را در عبارات زیر بنویسید.

بازش بخواند، باز اِعراض کند .

 

25/0

2

وظیفه ی روزی به خطای مُنکَر نبرد.   

25/0

3

هر نفسی که فرو می رود ، مُمِد حیات است.

25/0

4

دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بَنات نبات در مهد زمین بپرورد.

25/0

5

مِنّت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است .

25/0

6

تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.

25/0

ب

1

معنی بیت ها و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم ، دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را. چون برسیدم ، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت .

 

1

2

پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد  و وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد.

1

3

از دست و زبان که برآید                                 کز عهده ی شکرش بدرآید .

75/0

4

هر نفسی که فرو می رود ، ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات .

5/0

5

ای طاق نهم رواق بالا                                  بشکسته ز گوشه ی کلاهت .

75/0

6

خورده ست خدا ز روی تعظیم                        سوگند به روی همچو ماهت .

5/0

7

سر به جیب مراقبت فرو برده بود .

25/0

ج

1

خودآزمایی

در بیت زیر مقصود از « تقصیر » چیست ؟

بنده همان به که ز تقصیر خویش                     عذر به درگاه خدای آورد.

5/0

2

در عبارت زیر سعدی به کدام صفات خداوند اشاره می کند؟

«خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد .»

 

75/0

4

در بیت زیر شاعر « ماه و شب » را در مقابل پیامبر چگونه توصیف می کند ؟

« مه طاسک گردن سمندت                 /                  شب طره ی پرچم سیاهت. »

5/0

د

1

درک مطلب

در عبارت « فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین در زمین بگسترد. »مقصود از فرش زمردین چیست ؟

 

5/0

2

در عبارت « عاکفان کعبه ی جلالش به تقصیر عبادت معترف که : «ما عبدناک حق معرفتک. » عاکفان به چه امری اعتراف دارند ؟ چرا ؟

5/0

3

در بیت زیر مراد از « مرغ سحر و پروانه  » چیست ؟

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز                       کان سوخته را جان شد و آواز نیامد .

5/0

4

در بیت « ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز                       کان سوخته را جان شد و آواز نیامد . »

مراد از جان شدن و برنیامدن آواز چیست ؟

5/0

5

 با توجه به این دو بیت:       بنده همان به ز تقصیر خویش                عذر به در گاه خدای آورد

                                    ورنه سزاوار خداوندی اش                     کس نتواند که به جای آورد.

سعدی به چه نکاتی توجه دارد؟ دو مورد را ذکر نمایید .

 

5/0

6

در عبارت « به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم ، دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را. چون برسیدم ، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت .» دامنم از دست برفت یعنی چه ؟

 5/0

ه

1

دانش های ادبی

« جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی » شاعر چه قرنی است ؟

25/0

2

موضوع ترکیب بند جمال الدین اصفهانی چیست ؟

25/0

3

در عبارت « و به شکر اندرش مزید نعمت » چه آرایه ای دیده می شود ؟

5/0

4

در بیت زیر طرفین تشبیه را بیابید.

 خورده ست خدا ز روی تعظیم                     سوگند به روی هم چو ماهت

 5/0

5

نوع نثر« گلستان سعدی» و« قابوس نامه» و « مرز بان نامه» چگونه است ؟

75/0

6

در عبارت «باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده . »چه آرایه های ادبی دیده می شود ؟ دو مورد را ذکر نمایید .

 5/0

7

در عبارت زیر یک شبکه ی مراعات نظیر بیابید .

« درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته.»

5/0

8

شرح زیر مربوط به کدام نوع نثر است ؟

در این نوع نثر سجع هایی متوالی، لغات و ترکیبات و اصطلاحات دشوار و تکلفات فراوان به گونه ی افراطی به کار رفته اند.

25/0

9

در بیت زیر میان واژه های ( دیوار امت )‌ و ( موج و بحر ) چه آرایه ای دیده می شود ؟

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان      چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان .

5/0

10

در بیت « چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان » دو آرایه بیابید .

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس دوم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لغت : بر آن باره ی پیل پیکر نشست .

5/0

2

لغت : چنین گفت رستم به آواز سخت .

25/0

3

لغت : لابه ی رستم در اسفندیار کارگر نیفتاد .

5/0

4

لغت : از او دور شد دانش و فرّهی .

25/0

5

لغت : ز نیرنگ زالی بدین سان درست .

25/0

6

لغت : خرد را مکن با دل اندر مغاک .

25/0

7

معنی : تو دانی به بیداد کوشد همی                      همی جنگ و مردی فروشد همی .

5/0

8

معنی : به بادافره این گناهم مگیر .

25/0

9

معنی : خم آورد بالای سرو سهی                        از او دور شد دانش و فرّهی .

5/0

10

معنی : پی پوزش و نام و ننگ آمدم .

5/0

11

معنی : فراموش کردی تو سگزی مگر                 کمان و بر مرد پرخاشخر .

5/0

12

معنی : کمندی به فتراک زین بر ببست                بر آن باره ی پیل پیکر نشت .

75/0

13

معنی :  بترس از جهان دار یزدان پاک                 خرد را مکن با دل اندر مغاک .

5/0

14

معنی : چو شد روز رستم بپوشید گبر                   نگهبان تن کرد بر گبر، ببر.

5/0

15

معنی : ز نیرنگ زالی بدین سان درست             و گرنه که پایت همی گور جست .

75/0

16

مفهوم مصراع دوم بیت زیر را بنویسید و بگویید تاج نماد چیست ؟

« که ایرانیان را به کشتن دهم          خود اندر جهان تاج بر سر نهم . »

5/0

17

با توجه به ابیات زیر به سوال داده شده ، پاسخ دهید .

       « چنین پاسخ آوردش اسفندیار               که چندین چه گویی چنین نابه کار

         چه باید مرا جنگ زابلستان                و یا جنگ ایران و کابلستان ؟

         مبادا چنین هرگز آیین من                  سزا نیست این کار در دین من»

الف) چه کسی از جنگ دو سپاه راضی نیست ؟ چرا ؟

 

 

 

 

75/0

18

مصراع دوم بیت زیر بیانگر چه حالاتی است ؟

 « بیامد چنان تا لب هیرمند     / همه دل پر از باد و لب پر ز پند . »

5/0

19

ابیات زیر بیانگر کدام یک از ویژگی های حماسه است ؟

 « گرفتند زان پس دوال کمر                         دو اسب تگاور فرو برده س

    همی زور کرد این بر آن ، آن بر این            نجنبید یک شیر بر پشت زین . »

5/0

20

دو نمونه ی خرق عادت را در شاهنامه بنویسید .

5/0

21

خود آزمایی : (بپیچم و بپیچاند ) در بیت زیر چه مفهومی دارد ؟

             که چندین بپیچم که اسفندیار                        مگر سر بپیچاند از کارزار.

5/0

22

درک مطلب : منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست ؟

          بترس از جهان دار یزدان پاک                   خرد را مکن با دل اندر مغاک .

 

5/0

23

 در بیت « چو نزدیک گشتند پیر و جوان   /  دو شیر سرفراز و دو پهلوان »

االف ) کدام زمینه ی حماسه به وضوح دیده می شود ؟

  ب ) منظور از  جوان کیست ؟

 

25/0

25/0

24

فردوسی برای خلق صحنه ی حماسی در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی را به‌ کار گرفته است ؟

   ( خروش آمد از باره ی هردو مرد       /  تو گفتی بدرید دشت نبرد

5/0

25

در بیت « به بادافره این گناهم مگیر   /   تویی آفریننده ی ماه و تیر » رستم از خدا چه می خواهد ؟

5/0

26

زمینه های اصلی هر حماسه کدامند ؟

1

27

وجود سیمرغ ، دیو سپید و اسفندیار رویین تن در شاهنامه به کدام زمینه ی حماسه اشاره دارد ؟

25/0

28

در بیت زیر آرایه ی اغراق را پیدا نمایید .

 « شود کوه آهن چو دریای آب         /             اگر بشنود نام افراسیاب  »

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس سوم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لغت : این قدر مُهمل گفت که سر رشته ی امور از دستمون رفت.

25/0

2

لغت : الحق رب النوع  وجاهت اند.

5/0

3

لغت : شما اسم این مدرسه را گذاشته اید وزارت صنایع مستظرفه .

25/0

4

لغت : بعید از ما قدرتمداران هفت خطه که کوتاه بیاییم .

25/0

5

لغت : خبط و خطایم دست خودم بود .

25/0

6

معنی : این قدر مُهمل گفت که سر رشته ی امور از دستمون رفت.

5/0

7

معنی : به امر اعلی حضرت گردن نمی گذاره .

5/0

8

فیلم نامه ی کمال الملک نوشته ی کیست ؟

25/0

9

مقصود از جمله ی زیر چیست و وصف چه حالتی از کمال الملک است ؟

             « سردی استاد از سنگینی نفسش پیداست . »

75/0

10

مقصود از ( شاه شهید ) در جمله ی زیر کیست ؟

           « شما که پرده ها از صورت شاه شهید ساخته اید . »

5/0

11

با توجه به فیلم نامه ی کمال الملک شخصیت رضاخان و تدّین را چگونه ارزیابی می کنید ؟

5/0

12

مفهوم قسمت مشخص شده در عبارت « کباب سرد شد ، از دهن میفته .» چیست ؟

5/0

13

جمله ی « ما سرمون از پشت هم چشم داره . » کنایه از چیست ؟

5/0

14

عبارت زیر بیانگر کدام ویژگی دربار رضاخان است ؟

    تدین: خیره ان شا الله ؛ اعلی حضرت ! خواب شهریاران خجسته پیوسته نیکوست .

50/0

ردیف

شرح سؤالات درس چهارم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لحن داستان کباب غاز چگونه است ؟

25/0

2

زاویه ی دید را در نوشته ی زیر مشخص کنید .

     ( زن مشدی حسن که آمد بیرون ، آفتاب تازه زده بود . اصلان گاری اش را آورده بود کنار استخر . )

25/0

3

داستان گاو در کدام کتاب غلام حسین ساعدی آمده است ؟

25/0

4

چه کسی فیلم «‌ گاو » را براساس داستان آن ساخت ؟

25/0

5

معمول ترین شیوه های روایت داستان را بنویسید .

5/0

6

دو پیام محوری داستان  گاو را بنویسید .

5/0

7

منظور از زاویه ی دید چیست ؟

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس پنجم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لغت : معلم می گفت : کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن .

25/0

2

در عبارت زیر معنی قسمت مشخص شده را بنویسید .

  نصف تنش لَمِس شد .

25/0

3

در عبارت زیر معنی قسمت مشخص شده را بنویسید .

مدیر مدام پاپی می شد و هی داد می زد .

25/0

4

معنی : مدتی با قفلش کند و کو کردیم .

5/0

5

معنی : زور خونه چه دخلی داره به این گلدسته .

5/0

6

 «پنج داستان » نوشته ی کدام نویسنده ی معاصر است ؟

25/0

7

دو ویژگی از ویژگی های نثر جلال آل احمد را بنویسید .

5/0

8

لحن و زاویه ی دید داستان « گلدسته ها و فلک » چگونه است ؟

5/0

9

آیا داستان « گلدسته ها و فلک » داستانی نمادین است ؟ چرا ؟

1

10

نویسنده ی داستان « گلدسته ها و فلک » چه ایهام لطیفی را در انتخاب عنوان داستان به کار گرفته است ؟

5/0

11

در عبارت زیر مفهوم کنایی قسمت مشخص شده را بنویسید .

    « خود گنبد چنگی به دل نمی زد . لخت و آجری با گله به گله سوراخ هایی برای کفترها . »

5/0

12

معنی :  خود گنبد چنگی به دل نمی زد .

25/0

ردیف

شرح سؤالات درس ششم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

در عبارت « آن چه دارم ز اندک مایه حطام دنیا ، حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم .‌»

الف ) منظور از حطام دنیا چیست ؟

ب )  گوینده ی عبارت از کدام فضیلت و ویژگی اخلاقی برخوردار است ؟

 

25/0

25/0

2

این مرد بزرگ، به نشاط ، قلم درنهاد تا نزدیک نماز پیشین ،‌ازاین مهمات فارغ شده بود و خیلتاشان گسیل کرده

1

3

و نگویم که مرا سخت دربایست نیست .

5/0

4

بونصر را بگوی امروز درستم ، در این دو سه روز بار داده آید که علت و تب تمامی زایل شد .

75/0

5

امیر را یافتم بر زبر تخت نشسته ،‌پیراهن توزی ، مخنقه در گردن ، عقدی همه کافور .

1

6

و ناوی ده بیاوردند یکی بزرگ تر از جهت نشست او و جامه ها افکندند و شراعی بر وی کشیدند .

1

7

پس رقعتی نوشت .

25/0

8

و از بسیاری نکت چیزی را که در او کراهیتی نبود ، می فرستاد فرود سرای .

75/0

9

نبشته آمد و به توقیع مؤکد گشت و مبشران برفتند .

75/0

10

تا ضیعتکی حلال خرند .

25/0

11

در نقد فنی ، نقاد به چه مسائلی می پردازد ؟

5/0

12

جمله ی « امیر از آن جهان آمده » در عبارت زیر کنایه از چیست ؟

   « امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید . »

5/0

13

در عبارت زیر منظور از جمله ی « در عهده ی این نشوم . » چیست ؟

« من این نپذیرم و در عهده ی این نشوم . »

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس هفتم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

این بوسهل مردی امام زاده بود .

25/0

2

موزه ی میکاییلی نو در پای و موی سر ، زیر دستار پوشیده کرده ، اندک مایه پیدا بود .

1

3

حسنک پیدا آمد، بی بند . جبه ای داشت حبری رنگ با سیاه می زد ،‌خَلَق گونه .

1

4

همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فروگرفتی .

1

5

بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت. برخاست. نه تمام و بر خویشتن می ژکید .

1

6

غرض من آن است که تاریخ پایه ای بنویسم و بنایی  بزرگ افراشته گردانم.

1

7

پیکان را ایستانیده بودند که از بغداد آمده اند .

5/0

8

تاریخ او را به داستانی دراز ماننده کردم . این سخنی گزاف نیست .

5/0

9

بیهقی نیز گاه در کمال ایجاز ، حق مطلب را ادا کرده است .

25/0

10

در عبارت «  همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فروگرفتی .  » ( لت زدن ) و ( فرو گرفتن ) یعنی چه ؟

5/0

11

سراسر کتاب بیهقی مشحون است از گفت و گوهای اشخاص با یکدیگر .

25/0

12

در نوشته ی زیر نویسنده از چه نوع نقدی کتاب تاریخ بیهقی را مورد بررسی قرار می دهد ؟

   « آهنگ موزون نثر بیهقی به واسطه ی به گزین کردن بیهقی است از میان انبوه واژه ها و ترکیبات . »

5/0

13

بیهقی اشخاص داستان و سجایای آنان را خوب به جا  می آورد .

25/0

14

از عبارت « مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند .» چه پیامی دریافت می کنید ؟

5/0

15

منظور از « روزه به دهن » در عبارت زیر چیست ؟

   « علف نایافت و ستوران لاغر و مردم روزه به دهن در راه . »

5/0

16

مفهوم کلی عبارت زیر چیست ؟

   « بیهقی نویسنده ای است چیره دست که عنان قلم را در اختیار داشته و به اقتضای حال آن را به گردش در می آورده است . »

5/0

17

کلام بیهقی در جمله ی ( امیر از آن جهان آمده به خیمه در آمد و جامه بگردانید . ) کدام ویژگی سبکی بیهقی را نشان می دهد ؟

5/0

18

در عبارت زیر قسمت مشخص شده یعنی چه ؟

 « خواجه احمد او را گفت : در همه کارها ناتمامی ، وی نیک از جای بشد . »

5/0

19

بیهقی در کتاب خود علاوه بر وصف اخلاق و منش اشخاص به توصیف چه مسایل دیگری درباره ی آن ها پرداخته است ؟ دو مورد را ذکر نمایید .

5/0

       

ردیف

شرح سؤالات درس هشتم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لغت : فرض است فرمان بردن از حکم جلودار .

25/0

2

انس مردانه با شمشیر آخته به سوی میدان نبرد می رود .

25/0

3

از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم .

25/0

4

معنی : وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم      دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم .

75/0

5

دریا دلان راه سفر در پیش دارند           پا در رکاب راهوار خویش دارند .

75/0

6

فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید            تخت ونگین از دست اهریمن بگیرید .

1

7

در بیت ( وادی پر از فرعونیان و قبطیان است      /      موسی جلودار است و نیل اندر میان است . ) مراد از ( فرعونیان ) و ( نیل اندر میان است ) چیست ؟

1

8

با توجه به بیت ((  دریا دلان راه سفر در پیش دارند           پا در رکاب راهوار خویش دارند . ))

الف )  مراد از دریادلان کیست ؟

 ب )   ( پا در رکاب راهوار خویش دارند . ) ‌چیست ؟

 

5/0

5/0

9

با توجه به بیت (( یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد    /   ای یاوران باید ولی را یاوری کرد . ))

الف ) مصراع ‌( کلیم آهنگ جان سامری کرد . ) یعنی چه ؟

ب )  منظور از ( ولی )‌کیست ؟

 

5/0

5/0

10

 « خون خورشید » اثر کیست ؟

25/0

11

آیا می توان شعر « بانگ جرس » حمیدی را نوعی  حماسه دانست ؟ چرا ؟

75/0

12

دو مورد از مضامین موجود در آثار شاعران  و نویسندگان بعد از انقلاب را بنویسید .

5/0

13

در بیت زیر بین چه واژه هایی جناس وجود دارد ؟ نوع جناس را مشخص نمایید .

             « جانان من برخبز بر جولان بتازیم            زان جا به جولان تا خط لبنان بتازیم . »

5/0

14

با توجه به درس « بانگ جرس » یک استعاره در بیت زیر بیابید .

           «  جانان من برخیز و بشنو بانگ چاوش      /      آنک امام ما علم بگرفته بر دوش . »

5/0

15

دو آرایه در بیت زیر بیابید .

             « جانان من برخبز بر جولان بتازیم            زان جا به جولان تا خط لبنان بتازیم . »

 

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس نهم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

در شعر ( صبح  دو مرغ رها  /  بی صدا  /  صحن دو چشمان تو را ترک کرد . ) منظور شاعر از دو مرغ رها چیست ؟ کدام آرایه ی ادبی در این بیت دیده می شود ؟

5/0

2

در شعر ( آفتاب   /   خار و خس مزرعه ی چشم تو  ) چرا شاعر آفتاب را خار و خس چشم جانباز می داند ؟

5/0

3

منظور از ( لب دیوار دل ) در بیت « شب دو صف از یا کریم  /  بال به بال نسیم  /  از لب دیوار دلت پر کشید . » چیست ؟ شاعر چرا این تعبیر را به کار برده است ؟

1

4

در شعر ( می شود از باغ نگاهت هنوز  /   یک سبد از میوه ی خورشید   /   چید . )  مقصود از« یک سبد از میوه ی خورشید » چیست ؟

5/0

5

آفتاب  /  خار و خس مزرعه ی چشم تو    /    آبشار       موج فروخفته ای از خشم تو .

1

6

معنی : هوا گرگ و میش بود .

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس دهم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

معنی : از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست .

75/0

2

لغت :  خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز برمی خیزند .

25/0

3

لغت : آری  زمان ، فره جوانی را می پژمرد .

25/0

4

با توجه به غزلواره ی زیر به پرسش ها پاسخ دهید .

    « ولادت که روزگاری از گوهر نور بود /  به سوی بلوغ می خزد / و آن گاه که تاج بر سرش نهادند / خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز برمی خیزند . »

الف ) چرا شاعر ولادت را از گوهر نور می داند ؟

 ب ) منظور از تاج و خسوف های کژخیم چیست ؟

 ج ) « به سوی بلوغ می خزد» یعنی چه ؟

 

 

 

25/0

5/0

5/0

5

مفهوم کلی شعر زیر چیست ؟

      «  از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست . »

5/0

6

زبان غزلواره های شکسپیر چگونه است ؟

5/0

7

مضامین غزلواره های شکسپیر چیست ؟

5/0

8

دو مورد از آرایه های بیت زیر را بنویسید .

     همانند امواج که به شنزار ساحل راه می جویند    /   دقایق عمر ما نیز به فرجام خویش می شتابند .

 

5/0

9

از نمایش نامه های شکسپیر فقط دو مورد را نام ببرید .

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس یازدهم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لغت : آشیانه ی ققنوس بسیار بد یع بود .

25/0

2

 طی دو سه لمحه همه چیز به خاکستر تبدیل شد .

25/0

3

پر و با لش به سان اخگر پاره های زرین برق می زد .

25/0

4

طعمه ی شراره های سیّال خود کرد .

25/0

5

ققنوس در داستان « سیلویا تانزد وارنر » نماد چیست ؟

5/0

6

مجموعه شعر « ماه نو و مرغان آواره » سروده ی کیست ؟

25/0

7

مفهوم کلی شعر زیر را بنویسید .

    « ماه / روشنی اش را /  در سراسر آسمان / می پراکند /  و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد . »

5/0

8

با توجه به « کاریز خوش دارد خیال کند  /   که رودها  /   تنها برای این هستند  /  که به او آب برسانند .»

 ( کاریز) نماد چه انسان هایی است ؟  مفهوم کلی شعر را بنویسید .

1

9

در شعر زیر تاگور به چگونه انسان هایی اشاره دارد ؟ منظور از قسمت های مشخص شده را بنویسید .

   (( آنان که فانوسشان را   /    بر پشت می برند    /   سایه هاشان پیش پایشان می افتد . ))

1

10

شعر زیر به چه باوری میان مسلمانان اشاره دارد ؟

   ((‌خدا به انسان می گوید :  

                             « شفایت می دهم      /     از این رو که آسیبت می رسانم .

                                                    دوستت دارم         /     از این رو که مکافاتت می کنم . » ))

5/0

11

ارتباط معنایی (( دوستت دارم         /     از این رو که مکافاتت می کنم . )) را با بیت زیر بنویسید .

   ((  هر که در این بزم مقر ب تر است     /          جام بلا بیشترش می دهند . ))

5/0

12

مفهوم کلی بیت « هر که در این بزم مقر ب تر است     /          جام بلا بیشترش می دهند . » با کدام گزینه ی زیر ارتباط معنایی دارد ؟

الف ) دوستت دارم    /   از این رو که مکافاتت می کنم .

 ب ) ماه   /   روشنی اش را   /   در سراسر آسمان    /   می پراکند .

 ج ) خدا   / برای گل هایی که برایمان می فرستد   /  چشم به راه پاسخ است .

 د ) خدا   /   هنوز   /   از انسان    /    نومید نیست .

 

25/0

 

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد