نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

باسمه تعالی – آموزش و پرورش استان گلستان – کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی – آموزش و پرورش شهرستان گمیشان

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 11 / 10 / 1389

امتحان درس ادبیّات فارسی ( 2 )

سال دوّم رشته ی

ساعت شروع : 15 : 10      مدّت: 65 دقیقه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

 

مُهر دبیرستان

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی لغات زیر را جلوی هر یک بنویسید .  ( 8 مورد 2 نمره )

که به ماسِوا فکندی همه  سایه ی هما را .

 

0.25

2

زمانه مرا پتک ترگ تو کرد .

0.25

3

فلک باخت از سهم آن جنگ ، رنگ

0.25

4

با حال استیصال پرسیدم .

0.25

5

التماس و عجز و لابه ی مأمور ، التهاب گیله مرد را خاموش کرد .

0.25

6

با مال می رویم .

0.25

7

عفریت ! چه کسی به یاری تو خواهد آمد ؟

0.25

8

در پندار وی جانوران گوناگون و اشباح در ظلمت شب وجود داشتند .

0.25

ب

1

حفظ شعر (4 مورد 2 نمره )

بر خیز و مخور غم ..................................                        بنشین و دمی به ..............................

 

0.50

2

ره زین ........................... نبردند برون                       گفتند ...................... و در خواب شدند .

0.50

3

ما به فلک بوده ایم ، ................................              باز همان جا رویم ، ...................................

0.50

4

خلق چو ............ ، ‌زاده ز دریای جان           کی کند این جا مقام ، ........................... خاست .

0.50

پ

1

درک مطلب (8 مورد 4 نمره )

در مصراع « با عشق خود چه کنیم .» منظور از عشق چیست ؟

 

0.50

2

عبارت «‌آرزو مکن خدا را در جایی جز همه جا بیابی .» یعنی چه ؟

0.50

3

در مصراع « دست هایش را به سنگ مردگان آویختند . » ‌منظور از سنگ مردگان چیست ؟

0.50

4

« ما این را از گذ شته به ارث می بریم » یعنی چه ؟

0.50

5

در داستان «‌گیله مرد » چه عاملی مانع از آن شد که گیله مرد ،‌ محمد ولی را بکشد ؟

0.50

6

نقطه ی اوج داستان «کباب غار » کجاست ؟

0.50

7

در بیت زیر مبارزه ی حضرت علی (‌ع )‌و عمرو بن عبدود چگونه توصیف می شود ؟

                  نهادندآوردگاهی چنان                                     که کم دیده باشد زمین و زمان

0.50

8

بیت زیر بر پیروزی کدام مبارز دلالت می کند ؟

              چو رهّام گشت از کشانی ستوه               بپیچید زو روی و شد سوی کوه

0.50

د

1

خودآزمایی ( 6 مورد 3 نمره )

بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد ؟

      به جز از علی که  گوید به پسر که قاتل من            چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

 

0.50

2

« سر به گرد آوردن » یعنی چه ؟

0.50

3

«عمو تُم »‌چگونه مردی بود ؟

0.50

4

کوزت برای غلبه بر ترس خود چه کارهایی می کرد ؟

0.50

5

زیتون نماد چیست و نشانه ی کدام کشور است ؟

0.50

6

عبارت «‌شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید .» یعنی چه ؟

0.50

ه

1

دانش های ادبی (5 مورد 3 نمره )

نویسندگان آثار زیر را نام ببرید .     

الف ) مائده های زمینی                                             ب ) بینوایان               

ج ) سووشون                                                             د )‌چشم هایش

 

1

2

از ادبیّات پایداری سیاهان یک مورد و از ادبیّات پایداری فلسطین یک مورد نام ببرید .

0.50

3

یک گونه از انواع ادبیّات نمایشی را بنویسید .

0.25

4

یک حماسه ی مصنوع مثال بزنید .

0.25

5

هر یک از موارد زیر چه‌ آرایه ای دارد ؟

الف ) مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است  .

ب ) گفتم پس چه خاکی به سرم بریزم .

 

0.50

0.50

و

1

معنی کنید . (11 مورد 6 نمره )

وسط میدان هیمه گذاشته اند .

 

0.25

2

مهمان ها سخت در محظور گیر کرده اند .

0.25

3

کمان به زه را به بازو فکند .

0.25

4

همه برده سر در گریبان فرو

0.25

5

به راستی که شب رفتنی است .

0.50

6

لگری مبهوت و متحیّر شد .

0.50

7

آثار شادی در وَجَناتش نمودار گردید .

0.50

8

من بر آنم که با دستان تو و من           با دشمن رویاروی توانیم شد .

0.75

9

ذکر او مرهم دل مجروح است و مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است .

0.75

10

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی                 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

1

11

بدو گفت خندان که نام تو چیست؟                            تن بی سرت را که خواهد گریست ؟

1

جمع نمره به عدد :                                                          نام دبیر : مسعود سخندان

نمره به حـــروف :                                                                          امضا

 

         

 

 

باسمه تعالی

امتحان درس ادبیّات فارسی ( 2 ) سال دوّم ریاضی و فیزیک  در نوبت دی ماه 1386   تاریخ امتحان :    15/10/1386

نام ونام خانوادگی : .....................................    کد دانش آموزی : ...........................  مدّت امتحان : 75 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان – اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان دبیرستان هفده شهریور سیمین شهر

بارم

الف

1

حفظ شعر :  بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

ما به فلک بوده ایم،............................    /    ...........................  جمله که آن شهر ماست .

 

0.5

2

در طبع جهان اگر وفایی بودی ،            /    .............................................................  . 

0.5

ب

3

معنی لغات مشخّص شده را در جلوی عبارت های زیر بنویسید .

که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را .

 

0.25

4

تهمتن بدو گفت :  بر خیره خیر .

0.25

5

یک دست ظرف و لوازم عاریه بگیریم .

0.25

6

شاخه ها به وضعی موحش سیخ ایستاده بودند .

0.25

7

مأمور التماس و عجز و لابه می کرد .

0.25

8

آثار شادی در وجناتش نمودار گردید .

0.25

9

ایوان طارمی چوبی داشت .

0.25

10

ز هم رد نمودند هفتاد حرب .

0.25

ج

11

درک مطلب

در بیت ‍‌« به امید آن که شاید برسد به خاک پایت  /  چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را . » صبا نماد چیست ؟

 

0.5

12

با توجه به مصراع « دویدند از کین دل سوی هم . » چرا به سوی هم دویدند ؟

0.5

13

از عبارت « پس از آن که جسم را کشتید ، ابد یّت در کار است . » چه اعتقادی دریافت می شود ؟

0.5

14

در بیت « تهمتن برآشفت و با توس گفت  /  که رهّام را جام باده است جفت .» رهّام چگونه توصیف شده است ؟

0.5

15

« کبّاده ی چیزی را کشیدن » یعنی چه ؟

0.5

16

با توجه به جمله ی « پلاک منزل به مناسبت تنزّل حقوق صاحبخانه ، درخشندگی اوّلیه را از دست داده بود . » چرا پلاک ‘ درخشندگی سابق را نداشت ؟

0.5

17

عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید . » نشانگر چه خصلتی است ؟

0.5

18

با توجه به عبارت « برای حاصل دادن کشتزارها منتظر رسیدن تموز و پای کوبی دبکه در هنگام درو هستیم . » دبکه چیست و در کجا رواج دارد ؟

0.5

د

19

خود آزمایی

در بیت « همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی   /   به پیام آشنایی بنوازد آشنا را . » منظور از آشنا و پیام آشنا چیست ؟

 

0.5

20

مصراع «  بیامد که جوید ز ایران نبرد »  یعنی چه ؟

0.5

21

با توجه به درس حمله ی حیدری کلمات مشخّص شده استعاره از چه کسانی است ؟

    « به جز بازوی دین و شیر خدا     /    که شد طالب رزم آن اژدها

0.5

22

عبارت های زیر کنایه از چیست ؟               جلو کسی در آمدن                     

  چند مرده حلّاج بودن                                     

0.5

23

نویسنده ی « سووشون » غم زری را در سوگ یوسف به چه چیزی تشبیه کرده است ؟

0.5

24

لگری چه چیزی را لازمه ی سپردن مسئولیّت مباشری به تُم می دانست ؟

0.5

25

نویسنده ی بینوایان طینت بد زن  تناردیه را چگونه توصیف کرده است ؟

0.5

26

در درس هدیه ی سال نو ، دلا و جیمز چه چیزهایی را فروختند تا برای هم عیدی بخرند ؟

0.5

ه

27

دانش های ادبی

آغازگر سبک واقع گرایی در نثر معاصر فارسی : .....................................

 

0.25

28

مشهورترین شاعر رمانتیک قرن نوزدهم فرانسه : ......................................

0.25

29

کتاب مشهور او مائده های زمینی نام دارد        : ......................................

0.25

30

شاعر مقاومت فلسطین                                : ......................................

0.25

31

کدام یک از حماسه های زیر طبیعی است ؟        الف ) ادیسه                 ب ) حمله ی حیدری

0.25

32

کارگردان کیست ؟

0.25

33

« پابلو نرودا » از چهره های ادبیات پایداری کجاست ؟

0.25

34

داستان کوتاه در ایران با چه کتابی آغاز شد ؟

0.25

35

هر یک از بیت های سمت راست کدام آرایه ی سمت چپ را دارد ؟

          توجه : در سمت چپ یک گزینه اضافه است .                                        الف )   کنایه

1 ) مرا مادرم نام مرگ تو کرد                زمانه مرا پتک ترگ تو کرد .                ب )   تلمیح

2 ) آسمان بار امانت نتوانست کشید     قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند .             ج  )   واج آرای                                                                                                        

 

 

0.5

0.5

و

36

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

مگذار ما را به کِه و مِه .

 

0.25

37

درست کیفور شده بودم .

0.25

38

باران هنگامه کرده بود .

0.25

39

هیچ مخلوقی او را هویدا نمی سازد .

0.25

40

گریه ی بی امان وهمراه با ا لتماس و اصرار علی ، معلم ورزش را متأثّر می کند .

0.5

41

در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه یکی شده بودیم .

0.5

42

برآهیخت رهّام گرز گران              غمی شد ز پیکار دست سران .

0.5

43

ماه نیسانش دشت ها را    /  با شکوفه ها و گل عروس می شکوفاند .

0.75

44

همه برده سر در گریبان فرو            نشد هیچ کس را هوس رزم او .

0.75

45

یکی از حضّار چنان محظوظ گردید که جلو رفته جبهه ی شاعر را بوسید .

1

46

تک و تنها می آید سیِ میدان .فکری است . چطور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند .

1

نمره با عدد :                              نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان               نمره ی تجدید نظر :

نمره با حروف :                                                   امضا                      نام و امضای مصحّح  :

 

باسمه تعالی   امتحان درس ادبیّات فارسی ( 2 ) رشته ی تعمیر موتور سیکلت و قایق موتوری   تاریخ امتحان : 20/10/1386

نام و نام خانوادگی : ....................................... کد دانش آموزی : ........................                    مدّت امتحان : 70 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان -  اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

هنرستان کار دانش شهید نوری رومی سیمین شهر

بارم

الف

1

معنی لغات مشخص شده ی زیر را جلوی آن ها بنویسید .

مگر ای سحاب رحمت ، تو بباری .

 

25/0

2

بشد تیز رهّام با خود و گبر.

25/0

3

شجاع غضنفر وصیّ نبی .

25/0

4

شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه .

25/0

5

مأموران خانه ی او را تفتیش کردند .

25/0

6

کوکب درخشان در آن لحظه به افق بسیار نزدیک بود .

25/0

7

شاخه های عظیم به وضعی موحش سیخ ایستاده بودند .

25/0

8

پیغام او مفتاح فتوح است .

25/0

ب

1

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

عذر ما بپذیر .

 

25/0

2

ما این را از گذشته به ارث می بریم .

25/0

3

به من دخلی ندارد .

25/0

4

او را در سلولی انداختند .

25/0

5

دل اگر خدا شناسی ، همه در رخ علی بین .

5/0

6

ترسانم از بدی خود . بیامرز مرا به خوبی خود .

5/0

7

سر و پکا لش خینی می شود .

5/0

8

آقا مصطفی در خوراک هم سر سوزنی قصور را جایز نمی شمردند .

75/0

9

به هر کجا بروی چیزی جز خدا دیدار نمی توانی کرد .

75/0

10

دلیران میدان گشوده نظر                    که بر کینه اوّل که بندد کمر .

1

11

چو رهّام گشت از کشانی ستوه             بپیچید زو روی و شد سوی کوه .

1

ج

1

حفظ شعر

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست                 ....................................................

 

2

آنان که محیط  فضل و .............. شدند                     در جمع کمال ............... اصحاب شدند .

 

د

1

خود آزمایی

در عبارت زیر یک نمونه سجع بیابید .

 « ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح است . »

 

5/0

2

«‌سر به گرد آوردن » یعنی چه ؟

5/0

3

«‌دندان به  دندان خاییدن » یعنی چه ؟

5/0

4

چرا علی می کوشد در مسابقه نفر سوم شود ؟

5/0

5

نقطه ی اوج داستان کباب غاز کجاست ؟

5/0

6

کوزت برای غلبه بر ترس خود چه کار می کرد ؟

5/0

7

چرا مأمور دوّم ،‌گیله مرد را کشت ؟

5/0

8

« شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید . » یعنی چه ؟

5/0

ه

1

دانش های ادبی

نویسندگان کتاب های زیر را نام ببرید .

 مناجات نامه                                               یکی بود ، یکی نبود

 

1

2

کدام بیت زیر تلمیح و کدام یک واج آرایی دارد ؟

 الف ) خیزید و خز آرید که هنگام خزان است          باد خنک از جانب خوارزم وزان است .

  ب )  بستون برسر راه است مباد از شیرین            خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید .

 

5/0

5/0

3

یک مثال برای حماسه ی طبیعی و یک مثال برای حماسه ی مصنوع بزنید .

1

و

1

درک مطلب

در عبارت «‌عذر ما بپذیر و بر عیب های ما مگیر. » (‌بر عیب های ما مگیر ) یعنی چه ؟

 

5/0

2

« تو قلب سپه را به آیین بدار . » یعنی چه ؟

5/0

3

بیت «‌شجاع غضنفر وصی نبی    /   نهنگ یم قدرت حق علی » در توصیف کیست ؟

5/0

4

درعبارت « تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش . » چه کسانی را می خواهد دعوت کند ؟

5/0

5

جمله ی «‌از فرط درّندگی له له می زد . » ‌بیانگر چه حا لتی است ؟

5/0

6

در مصراع «‌زیبای کوچکش را ربودند . » مقصود از زیبای کوچک کجاست ؟

5/0

7

در مصراع « نفرت غیر انسانی را باور ندارم . » شاعر چه چیزی را قبول ندارد ؟

5/0

8

در عبارت زیر زن تناردیه چگونه توصیف شده است ؟

 « زن تناردیه زنی نفرت انگیز با دهانی همچون دهان کفتار و چشمانی برافروخته از غضب بود . »

5/0

نمره با عدد :                        نام دبیر : مسعود سخندان                               نمره ی تجدید نظر :

نمره با حروف :                                        امضا                                   نام و امضای مصحّح :

 

سؤالات امتحان پایانی درس :

ادبیّات فارسی ( 2 )

بسم  الله الرّحمن الرّحیم

تاریخ امتحان : 25/ 10 /1387

مدّت امتحان : 80   دقیقه

دانش آموزان سال : دوّم

نام و نام خانوادگی :

نوبت اوّل ( دی ماه ) سال تحصیلی

1388 - 1387

سازمان ارزشیابی و سنجش

آموزش

رشته : ادبیّات و علوم انسانی

استان گلستان – منطقه ی گمیشان

دبیرستان فجر دانش آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

حفظ شعر : بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

از مه او مه شکافت ، ………… .......... .   /      ماه چنان بخت یافت ، ............… … ...

 

5/0

2

   ………………  زاده ز دریای جان      /     کی کند این جا مقام ، ……………………

5/0

3

در طبع جهان اگر وفایی بودی .                  /       .............................................

5/0

4

...............................................       /       در جمع کمال شمع اصحاب شدند . 

5/0

ب

1

معنی لغات مشخص شده را جلوی آن ها بنویسید .

با حال استیصال پرسیدم.

 

25/0

2

فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ .

25/0

3

تهمتن بدو گفت :  بر خیره خیر .

25/0

4

مگر ای سحاب رحمت ، تو بباری .

25/0

5

ایوان طارمی چوبی داشت .

25/0

6

کوکب درخشان در آن لحظه به افق بسیار نزدیک بود .

25/0

7

دست هایش را به سنگ مردگان آویختند .

25/0

8

پیغام او مفتاح فتوح است .

25/0

پ

1

خودآزمایی

در عبارت زیر یک نمونه سجع بیابید .

 « ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح است . »

 

 

5/0

2

عبارت های زیر کنایه از چیست ؟               جلو کسی در آمدن                     

  چند مرده حلّاج بودن                                     

5/0

3

چرا علی می کوشید در مسابقه،  نفر سوّم شود ؟

5/0

4

در درس هدیه ی سال نو ، دلا و جیمز چه چیزهایی را فروختند تا برای هم عیدی بخرند ؟

5/0

5

چرا مأمور دوم ، گیله مرد را کشت ؟

5/0

6

در عبارت « فرشتگان سرود های صلح وشادی انسان را برای چوپانان خواندند.» منظور از کلمات مشخص شده چیست؟

5/0

ث

1

درک مطلب

با توجه به بیت « بیامد که جوید ز ایران نبرد  / سر هم نبرد اندر آرد به گرد »

        الف) هدف اشکبوس از آمدن به ایران چیست؟

         ب)« سر به گرد آوردن» یعنی چه؟

 

 

 

25/0

25/0

2

در عبارت ‹‹ ترسانم از بدی خود ، بیامرز مرا به خوبی خود . ›› چه چیزی از خدا می خواهد ؟

5/0

3

با توجه به عبارت « برای حاصل دادن کشتزارها منتظر رسیدن تموز و پای کوبی دبکه در هنگام درو هستیم . » دبکه چیست و در کجا رواج دارد ؟

5/0

4

درعبارت « تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش . » چه کسانی را می خواهد دعوت کند ؟

5/0

5

عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید . » نشانگر چه خصلتی است ؟

5/0

6

در بیت ‹‹ حبیب خدای جهان آفرین   /    نگه کرد بر روی مردان دین ››  مقصود از مصراع اول کیست ؟

5/0

7

مفهوم عبارت ‹‹ آرزو مکن خدا را در جایی جز همه جا بیابی . ›› چیست ؟

5/0

8

پیام بیت « من بر آنم که با دستان تو ومن  / توانیم با دشمن رویاروی شد.» چیست؟

5/0

         

ث

1

دانش های ادبی

آغازگر سبک واقع گرایی در نثر معاصر فارسی : .....................................

 

 

25/0

2

مشهورترین شاعر رمانتیک قرن نوزدهم فرانسه : ......................................

25/0

3

کتاب مشهور او مائده های زمینی نام دارد        : ......................................

25/0

4

شاعر مقاومت فلسطین                                : ......................................

25/0

5

بیت های زیر چه آرایه ای دارند ؟  ( تلمیح  -  واج آرایی   )

الف ) کمان به زه را به بازو فکند                   به بند کمر بر بزد تیر چند.

 ب  ) بیستون بر سر راه است مباد از شیرین          خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید .

5/0

6

یک مثال برای حماسه ی طبیعی و یک مثال برای حماسه ی مصنوع بزنید .

5/0

7

هر یک از اصطلاحات زیر کنایه از چیست؟       سماق مکیدن:

دندان به دندان خاییدن

5/0

8

کارگردان کیست ؟

5/0

ج

1

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

درست کیفور شده بودم .

 

25/0

2

بر مصطفی بهر رخصت دوید         

25/0

3

به هر کجا بروی چیزی جز خدا دیدار نتوانی کرد .

25/0

4

گریه ی علی معلم ورزش را متأثّر می کند.

25/0

5

دل اگر خدا شناسی ، همه در رخ علی بین .

5/0

6

ترسانم از بدی خود . بیامرز مرا به خوبی خود .

5/0

7

بیامد که جوید ز ایران نبرد       /      سر هم نبرد اتدر آرد به گرد .

5/0

8

همه برده سر در گریبان فرو            نشد هیچ کس را هوس رزم او .

75/0

9

در بیابان های تبعید   /  بهارهای پیاپی   /   جز زهر بر چهره ی ما نمی پاشد .

75/0

10

یکی از حضّار چنان محظوظ گردید که جلو رفته جبهه ی شاعر را بوسید .

1

11

تک و تنها می آید سیِ میدان .فکری است . چطور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند .

1

نمره با عدد :                                                   نام دبیر : مسعود سخندان                              مؤفق باشید .

20

 

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ آمتحان: 12/10/1388

سؤالات درس ادبیّات فارسی ( 2 ) 

پایه : سوّم متوسطه

ساعت شروع :  10:30

مدّت امتحان :  70 دقیقه

رشته : طرّاحی و دوخت

شهرستان گمیشان

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

 

مهر آموزشگاه

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال

بارم

الف

1

حفظ شعر : بیت های ناتمام زیر را تکمیل نمایید .

هر نـَفـَس آواز عشق ..............................              ..................................... عزم تماشا که راست .

 

0.50

2

خلق چو مرغابیان ................................               کی کند این جا مقام ......................................

0.50

3

برخیز و مخور غم جهان گذران                             ................................................................

0.50

4

......................................................                نوبت به تو خود نیامدی از دگران

0.50

ب

1

معنی لغات مشخّص شده ی عبارات زیر را جلوی آن ها بنویسید .

آسمان از ابرهای سیاه متراکم پوشیده بود . 

 

0.25

2

وسط میدان هیمه گذاشته اند .

0.25

3

مگر ای سحاب رحمت تو بباری .

0.25

4

چو رهّام گشت از کشانی ستوه .

0.25

5

موقع ترفیع رتبه بود .

0.25

6

برانگیخت ابرش برافشاند گـَرد .

0.25

7

مأموران خانه ی او را تفتیش کردند .

0.25

8

وکیل باشی مثل جرز خیس خورده وارفت .

0.25

ج

1

دانش های ادبی

نویسنده ی معروف فرانسوی که اثر معروف او« مائده های زمینی » نام دارد :

 

0.25

2

مشهورترین شاعر رمانتیک فرانسه و نویسنده ی داستان « بینوایان » :

0.25

3

یک مورد از چهره های ادبیات پایداری فلسطین :

0.25

4

نویسنده ی « کلبه ی عمو تم » و از چهره های ادب پایداری سیاهان :

0.25

5

نخستین مجموعه داستان خانم « سیمین دانشور » :

0.25

6

داستان کوتاه در ایران با مجموعه ی « ................................................ » اثر محمد علی جمالزاده در سال 1300 در ایران متولّد شد .

0.25

7

روی آوردن به ادبیات داستانی معاصر از اوایل دوره ی ..................... در ایران آغاز شد .

0.25

8

به نویسنده ی فیلم نامه ، ............................... می گویند .

0.25

9

کدام حماسه ی زیر مصنوع است ؟     الف ) حمله ی حیدری                       ب ) ایلیاد

0.25

10

در عبارت زیر کدام کلمات تلمیح دارند ؟         مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است .

0.25

11

در عبارت زیر کدام واج ( صدا ) باعث آرایه ی واج آرایی شده است ؟

      رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار            دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود .

0.25

12

« سماق مکیدن » کنایه از چیست ؟

0.25

د

1

خودآزمایی  ( توجّه : تنها به 6 مورد از خودآزمایی های زیر جواب بدهید . )

در عبارت «ذکر او مرهم دل مجروح است و مِهر او بلانشینان را کشتی نوح آست.» دو کلمه ی سجع مشخّص نمایید .

 

0.50

2

عبارات زیر را معنا کنید .                     الف ) سر به گرد آوردن                  ب ) دندان به دندان خاییدن       

0.50

3

چرا علی می کوشد در مسابقه سوّم شود ؟

0.50

4

چرا مأمور دوّم ، گیله مرد را کشت ؟

0.50

5

عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید . » یعنی چه ؟

0.50

6

دو مورد از ویژگی های اخلاقی عمو تُم را بنویسید .

0.50

7

زیتون نماد چیست و نشانه ی کدام کشور است ؟

0.50

8

کوزت برای غلبه بر ترس خود چه کار می کرد ؟

0.50

ه

1

درک مطلب

قسمت های « نرون مُرد ولی رم نمرده است » و « با چشم هایش می جنگد » یعنی چه ؟

 

0.50

2

مصراع « ما این را از گذشته به ارث می بریم . » یعنی چه ؟

0.50

3

در داستان « کلبه ی عمو تـُم » ارباب لگری  چگون آدمی است ؟

0.50

4

جمله ی « تصدّق قد و بالات بشوم . » یعنی چه ؟

0.50

5

مقصود از « سایه های آبی و خارهای سرخ » در بیت زیر چیست ؟

    و از سایه های آبی ، خارهای سرخ    /   بر اجساد به جا مانده و طعمه ی عقاب و زاغ شده فرو ریخت .

0.50

6

در بیت « حبیب خدای جهان آفرین   /   نگه کرد بر روی مردان دین .» منظور از کلمات مشخّص شده چیست ؟

0.50

7

در عبارت زیر زن تناردیه چگونه توصیف شده است ؟

  « زن تناردیه زنی نفرت انگیز با دهانی همچون دهان کفتار و چشمانی برافروخته از غضب بود . »

0.50

8

در عبارت ‹‹ الآن که راه بیفتیم ، خروس خوان می رسیم .›› خروس خوان کنایه از چیست ؟

0.50

و

1

معنی عبارات و ابیات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

بر عیب های ما مگیر .

 

0.25

2

مهمان ها در محظور گیر کرده بودند .

0.25

3

دست هایش را به سنگ مردگان آویختند .

0.25

4

به هر کجا بروی جز خدا چیزی دیدار نمی توانی کرد .

0.25

5

تک و تنها می آید سیِ میدان . فکری است .

0.50

6

تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش .

0.50

7

ترسانم از بدی خود بیامرز مرا به خوبی خود .

0.50

8

دویدند از کین دل سوی هم             در صلح بستند بر روی هم .

0.75

9

ماه آذارش پشته ها را             با شقایق ها و نرگس ها می آراید .

0.75

10

کشانی بخندید و خیره بماند                عنان را گران کرد و او را بخواند .

1

11

برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن              که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را  .

1

نمــــــره با عدد :                        نام دبیر : مسعود سخندان

نمـره با حروف :                                                   امضا

جمع

20

           

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد