نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

ردیف

متن سؤالات درس اول ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

الف

1

معنی لغات مشخص شده را در عبارات زیر بنویسید.

بازش بخواند، باز اِعراض کند.

 

25/0

2

وظیفه ی روزی به خطای مُنکَر نبرد.   

25/0

3

هر نفسی که فرو می رود ، مُمِد حیات است.

25/0

4

دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بَنات نبات در مهد زمین بپرورد.

25/0

5

مِنّت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است .

25/0

6

تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.

25/0

ب

1

معنی بیت ها و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم ، دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را. چون برسیدم ، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت .

 

1

2

پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد  و وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد.

1

3

از دست و زبان که برآید                                 کز عهده ی شکرش بدرآید .

75/0

4

هر نفسی که فرو می رود ، ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات .

5/0

5

ای طاق نهم رواق بالا                                  بشکسته ز گوشه ی کلاهت .

75/0

6

خورده ست خدا ز روی تعظیم                        سوگند به روی همچو ماهت .

5/0

7

سر به جیب مراقبت فرو برده بود .

25/0

ج

1

خودآزمایی

در بیت زیر مقصود از « تقصیر » چیست ؟

بنده همان به که ز تقصیر خویش                     عذر به درگاه خدای آورد.

5/0

2

در عبارت زیر سعدی به کدام صفات خداوند اشاره می کند؟

«خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد .»

 

75/0

4

در بیت زیر شاعر « ماه و شب » را در مقابل پیامبر چگونه توصیف می کند ؟

« مه طاسک گردن سمندت                شب طره ی پرچم سیاهت. »

5/0

د

1

درک مطلب

در عبارت « فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین در زمین بگسترد. »مقصود از فرش زمردین چیست ؟

5/0

2

در عبارت « عاکفان کعبه ی جلالش به تقصیر عبادت معترف که : «ما عبدناک حق معرفتک. » عاکفان به چه امری اعتراف دارند ؟ چرا ؟

5/0

3

در بیت زیر مراد از « مرغ سحر و پروانه  » چیست ؟

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز  

                     کان سوخته را جان شد و آواز نیامد .

5/0

4

در بیت « ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز  

                     کان سوخته را جان شد و آواز نیامد . »

مراد از جان شدن و برنیامدن آواز چیست ؟

5/0

5

 با توجه به این دو بیت:      

بنده همان به ز تقصیر خویش                عذر به در گاه خدای آورد

  ورنه سزاوار خداوندی اش                   کس نتواند که به جای آورد.

سعدی به چه نکاتی توجه دارد؟ دو مورد را ذکر نمایید .

 

5/0

6

در عبارت « به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم ، دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را. چون برسیدم ، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت .» دامنم از دست برفت یعنی چه ؟

 5/0

ه

1

دانش های ادبی

« جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی » شاعر چه قرنی است ؟

25/0

2

موضوع ترکیب بند جمال الدین اصفهانی چیست ؟

25/0

3

در عبارت « و به شکر اندرش مزید نعمت » چه آرایه ای دیده می شود ؟

5/0

4

در بیت زیر طرفین تشبیه را بیابید.

 خورده ست خدا ز روی تعظیم             سوگند به روی هم چو ماهت

 5/0

5

نوع نثر« گلستان سعدی» و« قابوس نامه» و « مرز بان نامه» چگونه است ؟

75/0

6

در عبارت «باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده . »چه آرایه های ادبی دیده می شود ؟ دو مورد را ذکر نمایید .

 5/0

7

در عبارت زیر یک شبکه ی مراعات نظیر بیابید .

« درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته.»

5/0

8

شرح زیر مربوط به کدام نوع نثر است ؟

در این نوع نثر سجع هایی متوالی، لغات و ترکیبات و اصطلاحات دشوار و تکلفات فراوان به گونه ی افراطی به کار رفته اند.

25/0

9

در بیت زیر میان واژه های ( دیوار امت )‌ و ( موج و بحر ) چه آرایه ای دیده می شود ؟

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان

      چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان .

5/0

10

در بیت « چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان » دو آرایه بیابید .

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس دوم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لغت : بر آن باره ی پیل پیکر نشست .

5/0

2

لغت : چنین گفت رستم به آواز سخت .

25/0

3

لغت : لابه ی رستم در اسفندیار کارگر نیفتاد .

5/0

4

لغت : از او دور شد دانش و فرّهی .

25/0

5

لغت : ز نیرنگ زالی بدین سان درست .

25/0

6

لغت : خرد را مکن با دل اندر مغاک .

25/0

7

معنی : تو دانی به بیداد کوشد همی  

                    همی جنگ و مردی فروشد همی .

5/0

8

معنی : به بادافره این گناهم مگیر .

25/0

9

معنی : خم آورد بالای سرو سهی  

                      از او دور شد دانش و فرّهی .

5/0

10

معنی : پی پوزش و نام و ننگ آمدم .

5/0

11

معنی : فراموش کردی تو سگزی مگر           کمان و بر مرد پرخاشخر .

5/0

12

معنی : کمندی به فتراک زین بر ببست      بر آن باره ی پیل پیکر نشت .

75/0

13

معنی :  بترس از جهان دار یزدان پاک        خرد را مکن با دل اندر مغاک .

5/0

14

معنی : چو شد روز رستم بپوشید گبر         نگهبان تن کرد بر گبر، ببر.

5/0

15

معنی : ز نیرنگ زالی بدین سان درست  

  و گرنه که پایت همی گور جست .

75/0

16

مفهوم مصراع دوم بیت زیر را بنویسید و بگویید تاج نماد چیست ؟

« که ایرانیان را به کشتن دهم          خود اندر جهان تاج بر سر نهم . »

5/0

17

با توجه به ابیات زیر به سوال داده شده ، پاسخ دهید .

 « چنین پاسخ آوردش اسفندیار     که چندین چه گویی چنین نابه کار

         چه باید مرا جنگ زابلستان           و یا جنگ ایران و کابلستان ؟

         مبادا چنین هرگز آیین من       سزا نیست این کار در دین من»

الف) چه کسی از جنگ دو سپاه راضی نیست ؟ چرا ؟

 

 

 

 

75/0

18

مصراع دوم بیت زیر بیانگر چه حالاتی است ؟

 « بیامد چنان تا لب هیرمند     / همه دل پر از باد و لب پر ز پند . »

5/0

19

ابیات زیر بیانگر کدام یک از ویژگی های حماسه است ؟

 « گرفتند زان پس دوال کمر           دو اسب تگاور فرو برده سر

    همی زور کرد این بر آن ، آن بر این   

                    نجنبید یک شیر بر پشت زین . »

5/0

20

دو نمونه ی خرق عادت را در شاهنامه بنویسید .

5/0

21

خود آزمایی : (بپیچم و بپیچاند ) در بیت زیر چه مفهومی دارد ؟

     که چندین بپیچم که اسفندیار              مگر سر بپیچاند از کارزار.

5/0

22

درک مطلب : منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست ؟

          بترس از جهان دار یزدان پاک       خرد را مکن با دل اندر مغاک .

5/0

23

 در بیت « چو نزدیک گشتند پیر و جوان   /  دو شیر سرفراز و دو پهلوان »

االف ) کدام زمینه ی حماسه به وضوح دیده می شود ؟

  ب ) منظور از  جوان کیست ؟

 

25/0

25/0

24

فردوسی برای خلق صحنه ی حماسی در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی را به‌ کار گرفته است ؟

   ( خروش آمد از باره ی هردو مرد       /  تو گفتی بدرید دشت نبرد

5/0

25

در بیت « به بادافره این گناهم مگیر   /   تویی آفریننده ی ماه و تیر » رستم از خدا چه می خواهد ؟

5/0

26

زمینه های اصلی هر حماسه کدامند ؟

1

27

وجود سیمرغ ، دیو سپید و اسفندیار رویین تن در شاهنامه به کدام زمینه ی حماسه اشاره دارد ؟

25/0

28

در بیت زیر آرایه ی اغراق را پیدا نمایید .

 « شود کوه آهن چو دریای آب         /         اگر بشنود نام افراسیاب  »

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس سوم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لغت : این قدر مُهمل گفت که سر رشته ی امور از دستمون رفت.

25/0

2

لغت : الحق رب النوع  وجاهت اند.

5/0

3

لغت : شما اسم این مدرسه را گذاشته اید وزارت صنایع مستظرفه .

25/0

4

لغت : بعید از ما قدرتمداران هفت خطه که کوتاه بیاییم .

25/0

5

لغت : خبط و خطایم دست خودم بود .

25/0

6

معنی : این قدر مُهمل گفت که سر رشته ی امور از دستمون رفت.

5/0

7

معنی : به امر اعلی حضرت گردن نمی گذاره .

5/0

8

فیلم نامه ی کمال الملک نوشته ی کیست ؟

25/0

9

مقصود از جمله ی زیر چیست و وصف چه حالتی از کمال الملک است ؟

             « سردی استاد از سنگینی نفسش پیداست . »

75/0

10

مقصود از ( شاه شهید ) در جمله ی زیر کیست ؟

           « شما که پرده ها از صورت شاه شهید ساخته اید . »

5/0

11

با توجه به فیلم نامه ی کمال الملک شخصیت رضاخان و تدّین را چگونه ارزیابی می کنید ؟

5/0

12

مفهوم قسمت مشخص شده در عبارت « کباب سرد شد ، از دهن میفته .» چیست ؟

5/0

13

جمله ی « ما سرمون از پشت هم چشم داره . » کنایه از چیست ؟

5/0

14

عبارت زیر بیانگر کدام ویژگی دربار رضاخان است ؟

    تدین: خیره ان شا الله ؛ اعلی حضرت ! خواب شهریاران خجسته پیوسته نیکوست .

50/0

ردیف

شرح سؤالات درس چهارم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لحن داستان کباب غاز چگونه است ؟

25/0

2

زاویه ی دید را در نوشته ی زیر مشخص کنید .

     ( زن مشدی حسن که آمد بیرون ، آفتاب تازه زده بود . اصلان گاری اش را آورده بود کنار استخر . )

25/0

3

داستان گاو در کدام کتاب غلام حسین ساعدی آمده است ؟

25/0

4

چه کسی فیلم «‌ گاو » را براساس داستان آن ساخت ؟

25/0

5

معمول ترین شیوه های روایت داستان را بنویسید .

5/0

6

دو پیام محوری داستان  گاو را بنویسید .

5/0

7

منظور از زاویه ی دید چیست ؟

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس پنجم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لغت : معلم می گفت : کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن .

25/0

2

در عبارت زیر معنی قسمت مشخص شده را بنویسید .

  نصف تنش لَمِس شد .

25/0

3

در عبارت زیر معنی قسمت مشخص شده را بنویسید .

مدیر مدام پاپی می شد و هی داد می زد .

25/0

4

معنی : مدتی با قفلش کند و کو کردیم .

5/0

5

معنی : زور خونه چه دخلی داره به این گلدسته .

5/0

6

 «پنج داستان » نوشته ی کدام نویسنده ی معاصر است ؟

25/0

7

دو ویژگی از ویژگی های نثر جلال آل احمد را بنویسید .

5/0

8

لحن و زاویه ی دید داستان « گلدسته ها و فلک » چگونه است ؟

5/0

9

آیا داستان « گلدسته ها و فلک » داستانی نمادین است ؟ چرا ؟

1

10

نویسنده ی داستان « گلدسته ها و فلک » چه ایهام لطیفی را در انتخاب عنوان داستان به کار گرفته است ؟

5/0

11

در عبارت زیر مفهوم کنایی قسمت مشخص شده را بنویسید .

    « خود گنبد چنگی به دل نمی زد . لخت و آجری با گله به گله سوراخ هایی برای کفترها . »

5/0

12

معنی :  خود گنبد چنگی به دل نمی زد .

25/0

ردیف

شرح سؤالات درس ششم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

در عبارت « آن چه دارم ز اندک مایه حطام دنیا ، حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم .‌»

الف ) منظور از حطام دنیا چیست ؟

ب )  گوینده ی عبارت از کدام فضیلت و ویژگی اخلاقی برخوردار است ؟

 

25/0

25/0

2

این مرد بزرگ، به نشاط ، قلم درنهاد تا نزدیک نماز پیشین ،‌ازاین مهمات فارغ شده بود و خیلتاشان گسیل کرده

1

3

و نگویم که مرا سخت دربایست نیست .

5/0

4

بونصر را بگوی امروز درستم ، در این دو سه روز بار داده آید که علت و تب تمامی زایل شد .

75/0

5

امیر را یافتم بر زبر تخت نشسته ،‌پیراهن توزی ، مخنقه در گردن ، عقدی همه کافور .

1

6

و ناوی ده بیاوردند یکی بزرگ تر از جهت نشست او و جامه ها افکندند و شراعی بر وی کشیدند .

1

7

پس رقعتی نوشت .

25/0

8

و از بسیاری نکت چیزی را که در او کراهیتی نبود ، می فرستاد فرود سرای .

75/0

9

نبشته آمد و به توقیع مؤکد گشت و مبشران برفتند .

75/0

10

تا ضیعتکی حلال خرند .

25/0

11

در نقد فنی ، نقاد به چه مسائلی می پردازد ؟

5/0

12

جمله ی « امیر از آن جهان آمده » در عبارت زیر کنایه از چیست ؟

   « امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید . »

5/0

13

در عبارت زیر منظور از جمله ی « در عهده ی این نشوم . » چیست ؟

« من این نپذیرم و در عهده ی این نشوم . »

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس هفتم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

این بوسهل مردی امام زاده بود .

25/0

2

موزه ی میکاییلی نو در پای و موی سر ، زیر دستار پوشیده کرده ، اندک مایه پیدا بود .

1

3

حسنک پیدا آمد، بی بند . جبه ای داشت حبری رنگ با سیاه می زد ،‌خَلَق گونه .

1

4

همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فروگرفتی .

1

5

بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت. برخاست. نه تمام و بر خویشتن می ژکید .

1

6

غرض من آن است که تاریخ پایه ای بنویسم و بنایی  بزرگ افراشته گردانم.

1

7

پیکان را ایستانیده بودند که از بغداد آمده اند .

5/0

8

تاریخ او را به داستانی دراز ماننده کردم . این سخنی گزاف نیست .

5/0

9

بیهقی نیز گاه در کمال ایجاز ، حق مطلب را ادا کرده است .

25/0

10

در عبارت «  همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فروگرفتی .  » ( لت زدن ) و ( فرو گرفتن ) یعنی چه ؟

5/0

11

سراسر کتاب بیهقی مشحون است از گفت و گوهای اشخاص با یکدیگر .

25/0

12

در نوشته ی زیر نویسنده از چه نوع نقدی کتاب تاریخ بیهقی را مورد بررسی قرار می دهد ؟

   « آهنگ موزون نثر بیهقی به واسطه ی به گزین کردن بیهقی است از میان انبوه واژه ها و ترکیبات . »

5/0

13

بیهقی اشخاص داستان و سجایای آنان را خوب به جا  می آورد .

25/0

14

از عبارت « مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند .» چه پیامی دریافت می کنید ؟

5/0

15

منظور از « روزه به دهن » در عبارت زیر چیست ؟

   « علف نایافت و ستوران لاغر و مردم روزه به دهن در راه . »

5/0

16

مفهوم کلی عبارت زیر چیست ؟

   « بیهقی نویسنده ای است چیره دست که عنان قلم را در اختیار داشته و به اقتضای حال آن را به گردش در می آورده است . »

5/0

17

کلام بیهقی در جمله ی ( امیر از آن جهان آمده به خیمه در آمد و جامه بگردانید . ) کدام ویژگی سبکی بیهقی را نشان می دهد ؟

5/0

18

در عبارت زیر قسمت مشخص شده یعنی چه ؟

 « خواجه احمد او را گفت : در همه کارها ناتمامی ، وی نیک از جای بشد . »

5/0

19

بیهقی در کتاب خود علاوه بر وصف اخلاق و منش اشخاص به توصیف چه مسایل دیگری درباره ی آن ها پرداخته است ؟ دو مورد را ذکر نمایید .

5/0

       

ردیف

شرح سؤالات درس هشتم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لغت : فرض است فرمان بردن از حکم جلودار .

25/0

2

انس مردانه با شمشیر آخته به سوی میدان نبرد می رود .

25/0

3

از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم .

25/0

4

معنی : وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم 

     دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم .

75/0

5

دریا دلان راه سفر در پیش دارند           پا در رکاب راهوار خویش دارند .

75/0

6

فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید

            تخت ونگین از دست اهریمن بگیرید .

1

7

در بیت ( وادی پر از فرعونیان و قبطیان است      /      موسی جلودار است و نیل اندر میان است . ) مراد از ( فرعونیان ) و ( نیل اندر میان است ) چیست ؟

1

8

با توجه به بیت ((  دریا دلان راه سفر در پیش دارند  

         پا در رکاب راهوار خویش دارند . ))

الف )  مراد از دریادلان کیست ؟

 ب )   ( پا در رکاب راهوار خویش دارند . ) ‌چیست ؟

 

5/0

5/0

9

با توجه به بیت (( یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد    /

                                      ای یاوران باید ولی را یاوری کرد . ))

الف ) مصراع ‌( کلیم آهنگ جان سامری کرد . ) یعنی چه ؟

ب )  منظور از ( ولی )‌کیست ؟

 

5/0

5/0

10

 « خون خورشید » اثر کیست ؟

25/0

11

آیا می توان شعر « بانگ جرس » حمیدی را نوعی  حماسه دانست ؟ چرا ؟

75/0

12

دو مورد از مضامین موجود در آثار شاعران  و نویسندگان بعد از انقلاب را بنویسید .

5/0

13

در بیت زیر بین چه واژه هایی جناس وجود دارد ؟ نوع جناس را مشخص نمایید .

             « جانان من برخبز بر جولان بتازیم 

                                     زان جا به جولان تا خط لبنان بتازیم . »

5/0

14

با توجه به درس « بانگ جرس » یک استعاره در بیت زیر بیابید .

           «  جانان من برخیز و بشنو بانگ چاوش 

                                /      آنک امام ما علم بگرفته بر دوش . »

5/0

15

دو آرایه در بیت زیر بیابید .

             « جانان من برخبز بر جولان بتازیم

                                  زان جا به جولان تا خط لبنان بتازیم . »

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس نهم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

در شعر ( صبح  دو مرغ رها  /  بی صدا  /  صحن دو چشمان تو را ترک کرد . ) منظور شاعر از دو مرغ رها چیست ؟ کدام آرایه ی ادبی در این بیت دیده می شود ؟

5/0

2

در شعر ( آفتاب   /   خار و خس مزرعه ی چشم تو  ) چرا شاعر آفتاب را خار و خس چشم جانباز می داند ؟

5/0

3

منظور از ( لب دیوار دل ) در بیت « شب دو صف از یا کریم  /  بال به بال نسیم  /  از لب دیوار دلت پر کشید . » چیست ؟ شاعر چرا این تعبیر را به کار برده است ؟

1

4

در شعر ( می شود از باغ نگاهت هنوز  /   یک سبد از میوه ی خورشید   /   چید . )  مقصود از« یک سبد از میوه ی خورشید » چیست ؟

5/0

5

آفتاب  /  خار و خس مزرعه ی چشم تو    /  

                   آبشار       موج فروخفته ای از خشم تو .

1

6

معنی : هوا گرگ و میش بود .

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس دهم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

معنی : از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست .

75/0

2

لغت :  خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز برمی خیزند .

25/0

3

لغت : آری  زمان ، فره جوانی را می پژمرد .

25/0

4

با توجه به غزلواره ی زیر به پرسش ها پاسخ دهید .

    « ولادت که روزگاری از گوهر نور بود /  به سوی بلوغ می خزد / و آن گاه که تاج بر سرش نهادند / خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز برمی خیزند . »

الف ) چرا شاعر ولادت را از گوهر نور می داند ؟

 ب ) منظور از تاج و خسوف های کژخیم چیست ؟

 ج ) « به سوی بلوغ می خزد» یعنی چه ؟

 

 

 

25/0

5/0

5/0

5

مفهوم کلی شعر زیر چیست ؟

      «  از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست . »

5/0

6

زبان غزلواره های شکسپیر چگونه است ؟

5/0

7

مضامین غزلواره های شکسپیر چیست ؟

5/0

8

دو مورد از آرایه های بیت زیر را بنویسید .

     همانند امواج که به شنزار ساحل راه می جویند 

                 /   دقایق عمر ما نیز به فرجام خویش می شتابند .

5/0

9

از نمایش نامه های شکسپیر فقط دو مورد را نام ببرید .

5/0

ردیف

شرح سؤالات درس یازدهم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

بارم

1

لغت : آشیانه ی ققنوس بسیار بد یع بود .

25/0

2

 طی دو سه لمحه همه چیز به خاکستر تبدیل شد .

25/0

3

پر و با لش به سان اخگر پاره های زرین برق می زد .

25/0

4

طعمه ی شراره های سیّال خود کرد .

25/0

5

ققنوس در داستان « سیلویا تانزد وارنر » نماد چیست ؟

5/0

6

مجموعه شعر « ماه نو و مرغان آواره » سروده ی کیست ؟

25/0

7

مفهوم کلی شعر زیر را بنویسید .

    « ماه / روشنی اش را /  در سراسر آسمان / می پراکند /  و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد . »

5/0

8

با توجه به « کاریز خوش دارد خیال کند  /   که رودها  /   تنها برای این هستند  /  که به او آب برسانند .»

 ( کاریز) نماد چه انسان هایی است ؟  مفهوم کلی شعر را بنویسید .

1

9

در شعر زیر تاگور به چگونه انسان هایی اشاره دارد ؟ منظور از قسمت های مشخص شده را بنویسید .

   (( آنان که فانوسشان را   /    بر پشت می برند    /   سایه هاشان پیش پایشان می افتد . ))

1

10

شعر زیر به چه باوری میان مسلمانان اشاره دارد ؟

   ((‌خدا به انسان می گوید :  

              « شفایت می دهم      /     از این رو که آسیبت می رسانم .

            دوستت دارم         /     از این رو که مکافاتت می کنم . » ))

5/0

11

ارتباط معنایی (( دوستت دارم         /     از این رو که مکافاتت می کنم . )) را با بیت زیر بنویسید .

   ((  هر که در این بزم مقر ب تر است     /          جام بلا بیشترش می دهند . ))

5/0

12

مفهوم کلی بیت « هر که در این بزم مقر ب تر است     /          جام بلا بیشترش می دهند . » با کدام گزینه ی زیر ارتباط معنایی دارد ؟

الف ) دوستت دارم    /   از این رو که مکافاتت می کنم .

 ب ) ماه   /   روشنی اش را   /   در سراسر آسمان    /   می پراکند .

 ج ) خدا   / برای گل هایی که برایمان می فرستد   /  چشم به راه پاسخ است .

 د ) خدا   /   هنوز   /   از انسان    /    نومید نیست .

 

25/0

[ دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٧ ] [ ۸:٠۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

باسمه تعالی –                                                                 

 امتحان درس ادبیّات فارسی ( 2 )    در دی ماه سال های مختلف

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی لغات زیر را جلوی هر یک بنویسید .  ( 8 مورد 2 نمره )

که به ماسِوا فکندی همه  سایه ی هما را .

 

0.25

2

زمانه مرا پتک ترگ تو کرد .

0.25

3

فلک باخت از سهم آن جنگ ، رنگ

0.25

4

با حال استیصال پرسیدم .

0.25

5

التماس و عجز و لابه ی مأمور ، التهاب گیله مرد را خاموش کرد .

0.25

6

با مال می رویم .

0.25

7

عفریت ! چه کسی به یاری تو خواهد آمد ؟

0.25

8

در پندار وی جانوران گوناگون و اشباح در ظلمت شب وجود داشتند .

0.25

ب

1

حفظ شعر (4 مورد 2 نمره )

بر خیز و مخور غم .................................

                 بنشین و دمی به ..............................

 

0.50

2

ره زین ........................... نبردند برون

                 گفتند ...................... و در خواب شدند .

0.50

3

ما به فلک بوده ایم ، .........................

                 باز همان جا رویم ، ...................................

0.50

4

خلق چو ............ ، ‌زاده ز دریای جان 

              کی کند این جا مقام ، ........................... خاست .

0.50

پ

1

درک مطلب (8 مورد 4 نمره )

در مصراع « با عشق خود چه کنیم .» منظور از عشق چیست ؟

 

0.50

2

عبارت «‌آرزو مکن خدا را در جایی جز همه جا بیابی .» یعنی چه ؟

0.50

3

در مصراع « دست هایش را به سنگ مردگان آویختند . » ‌منظور از سنگ مردگان چیست ؟

0.50

4

« ما این را از گذ شته به ارث می بریم » یعنی چه ؟

0.50

5

در داستان «‌گیله مرد » چه عاملی مانع از آن شد که گیله مرد ،‌ محمد ولی را بکشد ؟

0.50

6

نقطه ی اوج داستان «کباب غار » کجاست ؟

0.50

7

در بیت زیر مبارزه ی حضرت علی (‌ع )‌و عمرو بن عبدود چگونه توصیف می شود ؟

         نهادندآوردگاهی چنان             که کم دیده باشد زمین و زمان

0.50

8

بیت زیر بر پیروزی کدام مبارز دلالت می کند ؟

  چو رهّام گشت از کشانی ستوه         بپیچید زو روی و شد سوی کوه

0.50

د

1

خودآزمایی ( 6 مورد 3 نمره )

بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد ؟

      به جز از علی که  گوید به پسر که قاتل من

                        چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

 

0.50

2

« سر به گرد آوردن » یعنی چه ؟

0.50

3

«عمو تُم »‌چگونه مردی بود ؟

0.50

4

کوزت برای غلبه بر ترس خود چه کارهایی می کرد ؟

0.50

5

زیتون نماد چیست و نشانه ی کدام کشور است ؟

0.50

6

عبارت «‌شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید .» یعنی چه ؟

0.50

ه

1

دانش های ادبی (5 مورد 3 نمره )

نویسندگان آثار زیر را نام ببرید .      الف ) مائده های زمینی                 ب ) بینوایان     ج ) سووشون                        د )‌چشم هایش

 

1

2

از ادبیّات پایداری سیاهان یک مورد و از ادبیّات پایداری فلسطین یک مورد نام ببرید .

0.50

3

یک گونه از انواع ادبیّات نمایشی را بنویسید .

0.25

4

یک حماسه ی مصنوع مثال بزنید .

0.25

5

هر یک از موارد زیر چه‌ آرایه ای دارد ؟

الف ) مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است  .                             

 ب ) گفتم پس چه خاکی به سرم بریزم .

0.50

0.50

و

1

معنی کنید . (11 مورد 6 نمره )

وسط میدان هیمه گذاشته اند .

 

0.25

2

مهمان ها سخت در محظور گیر کرده اند .

0.25

3

کمان به زه را به بازو فکند .

0.25

4

همه برده سر در گریبان فرو

0.25

5

به راستی که شب رفتنی است .

0.50

6

لگری مبهوت و متحیّر شد .

0.50

7

آثار شادی در وَجَناتش نمودار گردید .

0.50

8

من بر آنم که با دستان تو و من           با دشمن رویاروی توانیم شد .

0.75

9

ذکر او مرهم دل مجروح است و مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است .

0.75

10

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

                 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

1

11

بدو گفت خندان که نام تو چیست؟  

                          تن بی سرت را که خواهد گریست ؟

1

2

ردیف

سوالات

بارم

الف

1

حفظ شعر :  بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

ما به فلک بوده ایم،............................    /  

  ...........................  جمله که آن شهر ماست .

 

0.5

2

در طبع جهان اگر وفایی بودی ،            /                    .........................................................  . 

0.5

ب

3

معنی لغات مشخّص شده را در جلوی عبارت های زیر بنویسید .

که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را .

 

0.25

4

تهمتن بدو گفت :  بر خیره خیر .

0.25

5

یک دست ظرف و لوازم عاریه بگیریم .

0.25

6

شاخه ها به وضعی موحش سیخ ایستاده بودند .

0.25

7

مأمور التماس و عجز و لابه می کرد .

0.25

8

آثار شادی در وجناتش نمودار گردید .

0.25

9

ایوان طارمی چوبی داشت .

0.25

10

ز هم رد نمودند هفتاد حرب .

0.25

ج

11

درک مطلب

در بیت ‍‌« به امید آن که شاید برسد به خاک پایت  /  چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را . » صبا نماد چیست ؟

 

0.5

12

با توجه به مصراع « دویدند از کین دل سوی هم . » چرا به سوی هم دویدند ؟

0.5

13

از عبارت « پس از آن که جسم را کشتید ، ابد یّت در کار است . » چه اعتقادی دریافت می شود ؟

0.5

14

در بیت « تهمتن برآشفت و با توس گفت  /  که رهّام را جام باده است جفت .» رهّام چگونه توصیف شده است ؟

0.5

15

« کبّاده ی چیزی را کشیدن » یعنی چه ؟

0.5

16

 

0.5

17

عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید . » نشانگر چه خصلتی است ؟

0.5

18

با توجه به عبارت « برای حاصل دادن کشتزارها منتظر رسیدن تموز و پای کوبی دبکه در هنگام درو هستیم . » دبکه چیست و در کجا رواج دارد ؟

0.5

د

19

خود آزمایی

در بیت « همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی   /   به پیام آشنایی بنوازد آشنا را . » منظور از آشنا و پیام آشنا چیست ؟

 

0.5

20

مصراع «  بیامد که جوید ز ایران نبرد »  یعنی چه ؟

0.5

21

با توجه به درس حمله ی حیدری کلمات مشخّص شده استعاره از چه کسانی است ؟    « به جز بازوی دین و شیر خدا     /    که شد طالب رزم آن اژدها

0.5

22

عبارت های زیر کنایه از چیست ؟               جلو کسی در آمدن                        چند مرده حلّاج بودن                                     

0.5

23

نویسنده ی « سووشون » غم زری را در سوگ یوسف به چه چیزی تشبیه کرده است ؟

0.5

24

لگری چه چیزی را لازمه ی سپردن مسئولیّت مباشری به تُم می دانست ؟

0.5

25

نویسنده ی بینوایان طینت بد زن  تناردیه را چگونه توصیف کرده است ؟

0.5

26

 

0.5

ه

27

دانش های ادبی

آغازگر سبک واقع گرایی در نثر معاصر فارسی : .....................................

 

0.25

28

مشهورترین شاعر رمانتیک قرن نوزدهم فرانسه : ......................................

0.25

29

کتاب مشهور او مائده های زمینی نام دارد        : ......................................

0.25

30

شاعر مقاومت فلسطین                                : ......................................

0.25

31

کدام یک از حماسه های زیر طبیعی است ؟      

  الف ) ادیسه                 ب ) حمله ی حیدری

0.25

32

کارگردان کیست ؟

0.25

33

« پابلو نرودا » از چهره های ادبیات پایداری کجاست ؟

0.25

34

داستان کوتاه در ایران با چه کتابی آغاز شد ؟

0.25

35

هر یک از بیت های سمت راست کدام آرایه ی سمت چپ را دارد ؟

          توجه : در سمت چپ یک گزینه اضافه است .        

الف )   کنایه          1 ) مرا مادرم نام مرگ تو کرد        زمانه مرا پتک ترگ تو کرد. 

ب )   تلمیح           2 ) آسمان بار امانت نتوانست کشید     قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند .            

ج  )   واج آرایی                                                                                                        

 

 

0.5

0.5

و

36

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

مگذار ما را به کِه و مِه .

 

0.25

37

درست کیفور شده بودم .

0.25

38

باران هنگامه کرده بود .

0.25

39

هیچ مخلوقی او را هویدا نمی سازد .

0.25

40

گریه ی بی امان وهمراه با ا لتماس و اصرار علی ، معلم ورزش را متأثّر می کند .

0.5

41

در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه یکی شده بودیم .

0.5

42

برآهیخت رهّام گرز گران              غمی شد ز پیکار دست سران .

0.5

43

ماه نیسانش دشت ها را    /  با شکوفه ها و گل عروس می شکوفاند .

0.75

44

همه برده سر در گریبان فرو            نشد هیچ کس را هوس رزم او .

0.75

45

یکی از حضّار چنان محظوظ گردید که جلو رفته جبهه ی شاعر را بوسید .

1

46

تک و تنها می آید سیِ میدان .فکری است . چطور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند .

1

3

 

ردیف

سوالات

بارم

الف

1

معنی لغات مشخص شده ی زیر را جلوی آن ها بنویسید .

مگر ای سحاب رحمت ، تو بباری .

 

25/0

2

بشد تیز رهّام با خود و گبر.

25/0

3

شجاع غضنفر وصیّ نبی .

25/0

4

شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه .

25/0

5

مأموران خانه ی او را تفتیش کردند .

25/0

6

کوکب درخشان در آن لحظه به افق بسیار نزدیک بود .

25/0

7

شاخه های عظیم به وضعی موحش سیخ ایستاده بودند .

25/0

8

پیغام او مفتاح فتوح است .

25/0

ب

1

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

عذر ما بپذیر .

 

25/0

2

ما این را از گذشته به ارث می بریم .

25/0

3

به من دخلی ندارد .

25/0

4

او را در سلولی انداختند .

25/0

5

دل اگر خدا شناسی ، همه در رخ علی بین .

5/0

6

ترسانم از بدی خود . بیامرز مرا به خوبی خود .

5/0

7

سر و پکا لش خینی می شود .

5/0

8

آقا مصطفی در خوراک هم سر سوزنی قصور را جایز نمی شمردند .

75/0

9

به هر کجا بروی چیزی جز خدا دیدار نمی توانی کرد .

75/0

10

دلیران میدان گشوده نظر                    که بر کینه اوّل که بندد کمر .

1

11

چو رهّام گشت از کشانی ستوه            بپیچید زو روی و شد سوی کوه .

1

ج

1

حفظ شعر

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست                 ....................................................

 

2

آنان که محیط  فضل و .............. شدند  

                   در جمع کمال ............... اصحاب شدند .

 

د

1

خود آزمایی

در عبارت زیر یک نمونه سجع بیابید .

 « ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح است.»

 

5/0

2

«‌سر به گرد آوردن » یعنی چه ؟

5/0

3

«‌دندان به  دندان خاییدن » یعنی چه ؟

5/0

4

چرا علی می کوشد در مسابقه نفر سوم شود ؟

5/0

5

نقطه ی اوج داستان کباب غاز کجاست ؟

5/0

6

کوزت برای غلبه بر ترس خود چه کار می کرد ؟

5/0

7

چرا مأمور دوّم ،‌گیله مرد را کشت ؟

5/0

8

« شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید . » یعنی چه ؟

5/0

ه

1

دانش های ادبی

نویسندگان کتاب های زیر را نام ببرید .        

 مناجات نامه                                  یکی بود ، یکی نبود

 

1

2

کدام بیت زیر تلمیح و کدام یک واج آرایی دارد ؟

 الف ) خیزید و خز آرید که هنگام خزان است

          باد خنک از جانب خوارزم وزان است .

  ب )  بستون برسر راه است مباد از شیرین 

           خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید .

 

5/0

5/0

3

یک مثال برای حماسه ی طبیعی و یک مثال برای حماسه ی مصنوع بزنید.

1

و

1

درک مطلب

در عبارت «‌عذر ما بپذیر و بر عیب های ما مگیر. » (‌بر عیب های ما مگیر ) یعنی چه ؟

 

5/0

2

« تو قلب سپه را به آیین بدار . » یعنی چه ؟

5/0

3

بیت «‌شجاع غضنفر وصی نبی    /   نهنگ یم قدرت حق علی » در توصیف کیست ؟

5/0

4

درعبارت « تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش . » چه کسانی را می خواهد دعوت کند ؟

5/0

5

جمله ی «‌از فرط درّندگی له له می زد . » ‌بیانگر چه حا لتی است ؟

5/0

6

در مصراع «‌زیبای کوچکش را ربودند . » مقصود از زیبای کوچک کجاست ؟

5/0

7

در مصراع « نفرت غیر انسانی را باور ندارم . » شاعر چه چیزی را قبول ندارد ؟

5/0

8

در عبارت زیر زن تناردیه چگونه توصیف شده است ؟

 « زن تناردیه زنی نفرت انگیز با دهانی همچون دهان کفتار و چشمانی برافروخته از غضب بود . »

5/0

4

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

حفظ شعر : بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

از مه او مه شکافت ، ………… .......... .   /      ماه چنان بخت یافت ، ............… … ...

 

5/0

2

   ………………  زاده ز دریای جان      /     کی کند این جا مقام ، ……………………

5/0

3

در طبع جهان اگر وفایی بودی .                  /       .............................................

5/0

4

...............................................       /       در جمع کمال شمع اصحاب شدند . 

5/0

ب

1

معنی لغات مشخص شده را جلوی آن ها بنویسید .

با حال استیصال پرسیدم.

 

25/0

2

فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ .

25/0

3

تهمتن بدو گفت :  بر خیره خیر .

25/0

4

مگر ای سحاب رحمت ، تو بباری .

25/0

5

ایوان طارمی چوبی داشت .

25/0

6

کوکب درخشان در آن لحظه به افق بسیار نزدیک بود .

25/0

7

دست هایش را به سنگ مردگان آویختند .

25/0

8

پیغام او مفتاح فتوح است .

25/0

پ

1

خودآزمایی                                        در عبارت زیر یک نمونه سجع بیابید .

 « ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح است . »

 

5/0

2

عبارت های زیر کنایه از چیست ؟               جلو کسی در آمدن                        چند مرده حلّاج بودن                                     

5/0

3

چرا علی می کوشید در مسابقه،  نفر سوّم شود ؟

5/0

4

در درس هدیه ی سال نو ، دلا و جیمز چه چیزهایی را فروختند تا برای هم عیدی بخرند ؟

5/0

5

چرا مأمور دوم ، گیله مرد را کشت ؟

5/0

6

در عبارت « فرشتگان سرود های صلح وشادی انسان را برای چوپانان خواندند.» منظور از کلمات مشخص شده چیست؟

5/0

ث

1

درک مطلب

با توجه به بیت « بیامد که جوید ز ایران نبرد  / سر هم نبرد اندر آرد به گرد »

        الف) هدف اشکبوس از آمدن به ایران چیست؟             ب)« سر به گرد آوردن» یعنی چه؟

 

25/0

25/0

2

در عبارت ‹‹ ترسانم از بدی خود ، بیامرز مرا به خوبی خود . ›› چه چیزی از خدا می خواهد ؟

5/0

3

با توجه به عبارت « برای حاصل دادن کشتزارها منتظر رسیدن تموز و پای کوبی دبکه در هنگام درو هستیم . » دبکه چیست و در کجا رواج دارد ؟

5/0

4

درعبارت « تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش . » چه کسانی را می خواهد دعوت کند ؟

5/0

5

عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید . » نشانگر چه خصلتی است ؟

5/0

6

در بیت ‹‹ حبیب خدای جهان آفرین   /    نگه کرد بر روی مردان دین ››  مقصود از مصراع اول کیست ؟

5/0

7

مفهوم عبارت ‹‹ آرزو مکن خدا را در جایی جز همه جا بیابی . ›› چیست ؟

5/0

8

پیام بیت « من بر آنم که با دستان تو ومن  / توانیم با دشمن رویاروی شد.» چیست؟

5/0

ث

1

دانش های ادبی

آغازگر سبک واقع گرایی در نثر معاصر فارسی : .....................................

 

25/0

2

مشهورترین شاعر رمانتیک قرن نوزدهم فرانسه : ......................................

25/0

3

کتاب مشهور او مائده های زمینی نام دارد        : ......................................

25/0

4

شاعر مقاومت فلسطین                                    : ......................................

25/0

5

بیت های زیر چه آرایه ای دارند ؟  ( تلمیح  -  واج آرایی   )

الف ) کمان به زه را به بازو فکند                   به بند کمر بر بزد تیر چند.

 ب  ) بیستون بر سر راه است مباد از شیرین          خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید .

5/0

6

یک مثال برای حماسه ی طبیعی و یک مثال برای حماسه ی مصنوع بزنید .

5/0

7

هر یک از اصطلاحات زیر کنایه از چیست؟       سماق مکیدن:                        دندان به دندان خاییدن

5/0

8

کارگردان کیست ؟

5/0

ج

1

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

درست کیفور شده بودم .

 

25/0

2

بر مصطفی بهر رخصت دوید         

25/0

3

به هر کجا بروی چیزی جز خدا دیدار نتوانی کرد .

25/0

4

گریه ی علی معلم ورزش را متأثّر می کند.

25/0

5

دل اگر خدا شناسی ، همه در رخ علی بین .

5/0

6

ترسانم از بدی خود . بیامرز مرا به خوبی خود .

5/0

7

بیامد که جوید ز ایران نبرد       /      سر هم نبرد اتدر آرد به گرد .

5/0

8

همه برده سر در گریبان فرو            نشد هیچ کس را هوس رزم او .

75/0

9

در بیابان های تبعید   /  بهارهای پیاپی   /   جز زهر بر چهره ی ما نمی پاشد .

75/0

10

یکی از حضّار چنان محظوظ گردید که جلو رفته جبهه ی شاعر را بوسید .

1

11

تک و تنها می آید سیِ میدان .فکری است . چطور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند .

1

5                                                                    سؤالات درس ادبیّات فارسی ( 2 ) 

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال

بارم

الف

1

حفظ شعر : بیت های ناتمام زیر را تکمیل نمایید .

هر نـَفـَس آواز عشق ..............................              ..................................... عزم تماشا که راست .

 

0.50

2

خلق چو مرغابیان ................................               کی کند این جا مقام ......................................

0.50

3

برخیز و مخور غم جهان گذران                             ................................................................

0.50

4

......................................................                نوبت به تو خود نیامدی از دگران

0.50

ب

1

معنی لغات مشخّص شده ی عبارات زیر را جلوی آن ها بنویسید .

آسمان از ابرهای سیاه متراکم پوشیده بود . 

 

0.25

2

وسط میدان هیمه گذاشته اند .

0.25

3

مگر ای سحاب رحمت تو بباری .

0.25

4

چو رهّام گشت از کشانی ستوه .

0.25

5

موقع ترفیع رتبه بود .

0.25

6

برانگیخت ابرش برافشاند گـَرد .

0.25

7

مأموران خانه ی او را تفتیش کردند .

0.25

8

وکیل باشی مثل جرز خیس خورده وارفت .

0.25

ج

1

دانش های ادبی

نویسنده ی معروف فرانسوی که اثر معروف او« مائده های زمینی » نام دارد :

 

0.25

2

مشهورترین شاعر رمانتیک فرانسه و نویسنده ی داستان « بینوایان » :

0.25

3

یک مورد از چهره های ادبیات پایداری فلسطین :

0.25

4

نویسنده ی « کلبه ی عمو تم » و از چهره های ادب پایداری سیاهان :

0.25

5

نخستین مجموعه داستان خانم « سیمین دانشور » :

0.25

6

داستان کوتاه در ایران با مجموعه ی « ................................................ » اثر محمد علی جمالزاده در سال 1300 در ایران متولّد شد .

0.25

7

روی آوردن به ادبیات داستانی معاصر از اوایل دوره ی ..................... در ایران آغاز شد .

0.25

8

به نویسنده ی فیلم نامه ، ............................... می گویند .

0.25

9

کدام حماسه ی زیر مصنوع است ؟     الف ) حمله ی حیدری                       ب ) ایلیاد

0.25

10

در عبارت زیر کدام کلمات تلمیح دارند ؟         مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است .

0.25

11

در عبارت زیر کدام واج ( صدا ) باعث آرایه ی واج آرایی شده است ؟

      رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار            دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود .

0.25

12

« سماق مکیدن » کنایه از چیست ؟

0.25

د

1

خودآزمایی  ( توجّه : تنها به 6 مورد از خودآزمایی های زیر جواب بدهید . )

در عبارت «ذکر او مرهم دل مجروح است و مِهر او بلانشینان را کشتی نوح آست.» دو کلمه ی سجع مشخّص نمایید .

 

0.50

2

عبارات زیر را معنا کنید .                     الف ) سر به گرد آوردن                  ب ) دندان به دندان خاییدن       

0.50

3

چرا علی می کوشد در مسابقه سوّم شود ؟

0.50

4

چرا مأمور دوّم ، گیله مرد را کشت ؟

0.50

5

عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید . » یعنی چه ؟

0.50

6

دو مورد از ویژگی های اخلاقی عمو تُم را بنویسید .

0.50

7

زیتون نماد چیست و نشانه ی کدام کشور است ؟

0.50

8

کوزت برای غلبه بر ترس خود چه کار می کرد ؟

0.50

ه

1

درک مطلب

قسمت های « نرون مُرد ولی رم نمرده است » و « با چشم هایش می جنگد » یعنی چه ؟

 

0.50

2

مصراع « ما این را از گذشته به ارث می بریم . » یعنی چه ؟

0.50

3

در داستان « کلبه ی عمو تـُم » ارباب لگری  چگون آدمی است ؟

0.50

4

جمله ی « تصدّق قد و بالات بشوم . » یعنی چه ؟

0.50

5

مقصود از « سایه های آبی و خارهای سرخ » در بیت زیر چیست ؟

    و از سایه های آبی ، خارهای سرخ    /   بر اجساد به جا مانده و طعمه ی عقاب و زاغ شده فرو ریخت .

0.50

6

در بیت « حبیب خدای جهان آفرین   /   نگه کرد بر روی مردان دین .» منظور از کلمات مشخّص شده چیست ؟

0.50

7

در عبارت زیر زن تناردیه چگونه توصیف شده است ؟

  « زن تناردیه زنی نفرت انگیز با دهانی همچون دهان کفتار و چشمانی برافروخته از غضب بود . »

0.50

8

در عبارت ‹‹ الآن که راه بیفتیم ، خروس خوان می رسیم .›› خروس خوان کنایه از چیست ؟

0.50

و

1

معنی عبارات و ابیات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

بر عیب های ما مگیر .

 

0.25

2

مهمان ها در محظور گیر کرده بودند .

0.25

3

دست هایش را به سنگ مردگان آویختند .

0.25

4

به هر کجا بروی جز خدا چیزی دیدار نمی توانی کرد .

0.25

5

تک و تنها می آید سیِ میدان . فکری است .

0.50

6

تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش .

0.50

7

ترسانم از بدی خود بیامرز مرا به خوبی خود .

0.50

8

دویدند از کین دل سوی هم             در صلح بستند بر روی هم .

0.75

9

ماه آذارش پشته ها را             با شقایق ها و نرگس ها می آراید .

0.75

10

کشانی بخندید و خیره بماند                عنان را گران کرد و او را بخواند .

1

11

برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن              که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را  .

1

 

[ یکشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٦ ] [ ۳:٠۱ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد