نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

باسمه تعالی   نام و نام خانوادگی : ........................      امتحان زبان فارسی ( 2 )  

 ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان   دبیرستان 17 شهریور  سیمین شهر

بارم

 

1

الف ) زبان شناسی

زبان یک از توانایی های .................................. است .

 

0.25

2

افراد کر و لال به جای استفاده از نمود آوایی از ............بهره می برند.

0.25

3

زبان و گفتار ریشه در ذات و ................................. دارد .

0.25

4

واج های زبان به دو دسته ی ................و.............. تقسیم می شوند.

0.5

5

بخش صرف را ....................................نیز می گویند .

0.25

6

تکواژها به دو دسته ی ...................و............... تقسیم می شوند .

0.5

7

آیا نوشتار به مرور زمان از گفتار فاصله می گیرد ؟

0.25

8

زبان شناسان زبان را در چند سطح مطالعه می کنند ؟

0.25

9

کلمه ی کاشانه چند هجایی است ؟

0.25

10

تعداد واج های «پدر » کدام است ؟الف) 2   ب) 3    ج) 4    د) 5

0.25

11

کدام کلمه دو هجایی است ؟ 

 الف)خامه        ب) آب          ج) دفترچه       د) دست

0.25

12

کدام واژه اشتقاقی است ؟ 

 الف) آفرین            ب) آفرینش          ج) کتاب          د) کتاب ها

0.25

13

کدام واژه تصریفی است ؟   

الف) کتاب       ب) دفترچه     ج) پسران   د) خوبی 

0.25

14

کدام واژه ی زیر هم اشتقاقی و هم تصریفی است ؟

   الف‌) کتاب ها     ب)‌کتابچه    ج) سودمند     د) کتابچه ها

0.25

 

15

ب) املا و بیاموزیم

در گروه کلمات زیر چهار غلط املایی وجود دارد . آن ها را اصلاح نمایید.

 مذلّت و خواری                                عمارت و فرمانروایی             

 ثواب و مصلحت                                نغمه ی مهیّج             

 غالب و محتوا                                  تعمّل و استنباط

 انعطاف پذیری                                    هرّای شیر

 

1

16

در گروه کلمات زیر بین دو گروه تفاوت معنایی وجود دارد. آن ها را مشخّص کنید .

آشیان و آشیانه                                 کران و کرانه

ارادت و اراده                                     مراقبت و مراقبه

0.5

17

آیا به کار بردن  « خوبیّت » درست است ؟

0.25

18

پنج جمله ی زیر را اصلاح کنید.

* نیروی انتظامی دزدان را دستگیر و به زندان فرستاد.

 

0.25

* نحوه ی قیمت گزاری باید عادلانه باشد .

0.25

* این بیمار از کم خونی برخوردار است .

0.25

* مدرسه ی ما از دبیرستان 17 شهریور باخت .

0.25

* تقی را دیدم و به آن سلام کردم .

0.25

 

19

ج ) نگارش

عنوان کتاب « چه باید کرد ؟ » بر اساس کدام روش انتخاب شده است ؟

الف) متناقض نما    ب) بخشی از آیه   ج) طرح سوال   د) قلب و عکس

 

0.5

20

کدام مورد زیر از انواع نوشته به اعتبار قالب نیست ؟

الف) داستان        ب) کودکانه        ج) شعر           د) زندگی نامه

0.5

21

کدام مورد زیر از انواع یادداشت برداری نیست ؟

الف) نقل عین متن       ب) خلاصه ای از متن       

ج) برداشتی از متن    د) پاک نویسی

0.5

22

دو شرط بهره گیری از منابع را بنویسید .

1

23

دو ویژگی از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

24

دو روش گرد آوری اطّلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

0.5

25

گام اوّل در نگارش مقاله چیست ؟

0.5

26

واژه نامه های زیر عمومی هستند یا تخصّصی ؟

الف )‌فرهنگ فارسی معین         ب) فرهنگ اصطلاحات علمی

0.5

 

27

د ) دستور

در جمله ی « پیامبر اکرم (ص) دشمنان را بخشیدند . » دلیل عدم تطابق نهاد جدا و پیوسته چیست ؟ 

 الف) احترام  ب ) اسم مبهم     ج) نهاد غیر جاندار    د) شخص و شمار

 

0.25

28

فرمول جمله ی« مردم روستا به او دکتر می گویند .» کدام است ؟

الف) مفعول +متمّم                ب) مفعول + مسند        

 ج) متمّم+ مسند                   د) متمّم+ مفعول

0.25

29

مجهول فعل« می خوردند »کدام است ؟

الف) خورده شدند           ب) خورده می شدند     

   ج) خورده شوند            د) خورده شده بودند

0.25

30

کدام فعل زیر ساده است ؟

الف) باز آمدی     ب) یاد گرفتم        ج) چشم پوشید      د) رفته است

0.25

31

کدام گروه کلمات زیر ویژگی های (( معرفه ، خاص و ساده )) را دارد؟

الف) زمین و ماهی                ب) خورشید و تهران     

   ج) جنگل و مدرسه            د) سیمین شهر و محمّد

0.25

32

کدام گروه کلمات زیر به ترتیب ((مشتق ، مرکّب و مشتق - مرکّب )) است؟

الف) گوسفند ، کتابخانه ، دوچرخه        ب) افراسیاب، سفیدرود ، دومیدانی

ج) پرسش ،گل ، گل گیر         د) موشک ، خط کش ، چهار گوشه

0.25

33

کدام گروه اسمی زیر دو وابسته ی پیشین و دو وابسته ی پسین دارد ؟

  الف )این چهار دوست صمیمی من          ب) آن چند اثر تاریخی

  ج) همان چند روز گرم                 د)بهترین فیلم سینمایی کشور

0.25

34

کدام یک از ترکیبات زیر « مشتق - مرکّب » است ؟

الف) بی ادب         ب) نا جوانمرد       ج) خانگی       د) خودخواه

0.25

35

کدام ترکیب زیر اضافه ی تعلّقی است؟

الف) روز خوب    ب) قانون خوب     ج) قانون کار       د) دست ارادت

0.25

36

کدام واژه ی زیر می تواند شبه جمله باشد ؟

الف)عوعو      ب ) میو میو        ج) سلام کردن           د) به به

0.25

37

صداهای طبیعی و بی معنای پیرامون ما را ....................... می نامند .

0.25

38

برای هر گزینه ی سمت راست تنها یک جواب درست در سمت چپ پیدا کنید .

  (( توجّه : در سمت چپ چند گزینه اضافه است ))          1- رفته باشم

    *  )  ماضی ساده                                        2- خواهم رفت

   ** )  ماضی بعید                                          3- رفته ایم

 *** )  مضارع التزامی                                      4- رفته بودیم

****)  آینده                                                   5- رفتند

                                                                     6- برویم

 

1

39

در هر جمله ی زیر یک ضمیر بیابید و مرجع هر یک را مشخّص نمایید .

الف) گالیله قدم به قدم سرنوشت خویش را می سازد .

ب‌)       رستم از خواب برمی خیزد و اسبش را نمی یابد .

ت‌)        تقی تکالیف خود را انجام داده است .

 

0.5

0.5

0.5

40

در عبارت زیر نوع قید های مشخّص شده را معلوم کنید .

 پدر هر روز صبح بیدار می شود و بامهربانی ما را نیز بیدار می کند تا نمازخود را بخوانیم .او هرگز خواب نمی ماند ونماز صبح ما اصلاً قضا نمی شود .

 

   1

41

واژه ی « خوب » را به عنوان قید در یک جمله به کار ببرید .

0.25

42

با حروف ربط « اگر » و « چون » جملات مرکّب بسازید و جمله ی هسته و وابسته را معلوم کنید .

1

43

حرف ربط « ولی » را در یک جمله به کار ببرید و نوع آن را ( وابسته ساز یا هم پایه ساز ) بنویسید .

0.5

جمع نمره با عدد :                                نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف :                                      امضا

 20

 
 

 

       
       
       

 

ردیف

متن سئوالات

بارم

1

تفاوت زبان و گفتار را بنویسید .

5/0

2

یکی از فواید تمایز میان زبان و گفتار را بنویسید .

5/0

3

چرا شکل گفتاری و نوشتار کلماتی مثل ( خواهر و خواب ) تفاوت دارد ؟

5/0

4

تعداد هجا ها و واج های واژه های زیر را بنویسید .

 الف ) آبادانی                                               ب ) تکیه گاه

1

5

تکواژ وابسته ی واژه ی ( گلاب گیری ) کدام است ؟

5/0

6

تکواژ آ زاد واژه ی ( باغبان ) کدام است ؟

5/0

7

کدام واژه ی زیر ساخت واژه ی اشتقاقی دارد ؟

الف) آفرین         ب ) کتابخانه ها           ج ) هدفمند     د ) هدف دار

5/0

8

دو ویژگی از ویژگی های مقاله را بنویسید .

1

9

دو راه گردآوری اطلاعات برای یک گزارش را بنویسید .

5/0

10

یک فرهنگ نامه ی عمومی و یک فرهنگ نامه ی تخصصی نام ببرید .

1

11

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

1

12

عنوان کتاب « چه باید کرد ؟ »  از چه راهی انتخاب شده است ؟

5/0

13

دو فایده ی طرح نوشته را بنویسید .

5/0

14

برگه های کتابخانه به چه صورتی تنظیم می شوند ؟

5/0

15

شکل صحیح گروه کلمات زیر را بنویسید .

 رزایل اخلاقی        صحاب رحمت         ملحم و متأثر             آج فیل

1

16

جملات زیر را ویرایش نمایید .

الف) معلم را دیدم و به آن سلام کردم .

ب ) مسلمان واقعی نماز را به موقع می گذارد .

 ج ) نیروی انتظامی سارقان را دستگیر و به زندان فرستاد .

 د ) ابوعلی سینا حکیم نامی ای بود .

 

5/0

5/0

5/0

5/0

17

با رسم نمودار نام اجزای جمله ی زیر را بنویسید .

                     مردم روستا او را پهلوان بزرگی می دانند .

1

18

زمان ، شخص ، وجه و نوع گذر فعل جمله ی زیر را تعیین کنید .

                     عقاب ها را برای شکار می فرستادند .

1

19

جملات زیر را مجهول نمایید .

الف ) پدرم از بازار برایم کفش خریده است .

 ب )  من آنها را در بازار دیده بودم .

1

20

ساختمان فعل ها مشخص شدهی زیر چگونه است ؟  ( ساده ، پیشوندی ، مرکب )

محمد دوست دارد کارهایش را به اطلاع خانواده اش برساند .

1

21

ساخت اسم های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مشتق ، مرکب و مشتق - مرکب )

مرد             مردانه            کتابفروش              دوچرخه سواری

1

22

ساخت صفت های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مشتق ، مرکب و مشتق - مرکب )          ایرانی نژاد                                پاکیزه

5/0

23

کدام ترکیب زیر اضافه ی تعلق است ؟

الف ) دست تمیز         ب ) دست آهنی    ج ) دست من    د ) دست ارادت

5/0

24

کلمه ی « سلام » را در یک جمله به عنوان شبه جمله به کار ببرید .

5/0

25

کلمات زیر را به عنوان قید در جملات جداگانه به کار ببرید .

دلاورانه :            یک ساعت بعد :              تهران :              حتماً :

1

26

جمله ی هسته ( پایه ) و جمله ی وابسته ( پیرو ) را در جمله ی زیر نشان دهید .

      محمد بسیار تلاش می کند تا به هدفش برسد .

5/0

 

«بسم الله الرّحمان الرّحیم » امتحان زبان فارسی 2 دوم انسانی   

ردیف

سازمان آموزش وپرورش استان گلستان- آموزش وپرورش منطقه ی گمیشان- دبیرستان 17شهریور سیمین شهر

بارم

1

دو فایده ی تمایز زبان وگفتار را بنویسید.

1

2

راز اصلی نیاز ما به آموختن خط ونوشتار چیست؟

1

3

تعداد هجاهای کلمات زیر را مشخص نمایید.   

هم دانشگاهی               سجاوندی        آب              بارانی

1

4

نقش اصلی ساخت واژه های اشتقاقی وتصریفی را بنویسید.

1

5

چهار گروه از کلمات زیر غلط است، آن ها را بیابید واصلاح کنید.

مزلّت وخواری    -    تمایز واختلاف  -  الزام واحتمال   -  تألل ودرنگ

 -  مؤسّس وبنیان گزار -  قالب و محتوا   -   غانعی وطامعی  -  تفیم وتفاهم

2

6

جملات زیر را ویرایش کنید.

الف) معلّم را دیدم وبه آن سلام کردم.

ب) به کمک املاء و انشاءِ فارسی  می توانیم بهتر بنویسیم.

ج) گلستان در هشت باب به دست سعدی نوشته شده است.

 د ) این بیماری فرقی از سرخک ندارد.

1

7

دسته بندی نوشته ها بر چند اعتبار است؟ نام ببرید.

1

8

دو راه انتخاب عنوان نوشته را با یک مثال برای هر کدام بنویسید.

1

9

فهرست موضوعی چگونه فهرستی است؟

1

10

یک واژه نامه ی عمومی ویک واژه نامه ی تخصصی نام ببرید.

1

11

انواع مقاله ها را نام ببرید.

1

12

جملات زیر را باتوجه به مصدر های داخل کمانک کامل کنید.

الف) من وحسین به بازار ............... (رفتن)

ب) تو و تقی نماز .....................(خواندن)

ج) شیشه ها ..................(شکستن)

د) هیچ یک از دانش آموزان غایب         .........(بودن)

1

13

زمان افعال زیر را مشخص فرمایید.

خورده است.     می خورم.     خورده بودید

75/0

14

ساختمان فعل های زیر را معلوم کنید.         

خواهد رفت .                            می آورد.

5/0

15

 افعال زیر را مجهول نمایید.   کاشتم .

 می شست.                            خواهد نوشت.

75/0

16

ویژگی های واژه ی « پدر » را در ترکیب ( پدر من ) بنویسید.

1

17

ضمیر های شخصی اول شخص و دوم شخص مفرد و جمع را بنویسید.

1

18

برای انواع قید های زیر یک مثال بزنید.

کلمات تنوین دار              اسم مشترک با قید

5/0

19

با حروف ربط زیر جمله ی مرکب بسازید و پایه وپیرو آن را مشخص کنید.

هنگامی که :            چون:

1

20

ساختمان صفات زیر چگونه است؟( ساده، مشتق و...)     سیاه پوست                 ناپاک

5/0

21

نمودار جمله ی زیر را رسم کنید.

مردم روستا به او دکتر می گفتند.

1 

 

[ چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٤ ] [ ٩:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

باسمه تعالی   امتحان زبان فارسی (2 )  سال دوّم رشته ی نقشه کشی ساختمان     تاریخ امتحان : 19/03/1383 

  نام و نام خانوادگی : ..............................  کد دانش آموزی : ........................ مدّت امتحان : 75 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - ادراه ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان   دبیرستان شهید رومی سیمین شهر

بارم

الف

1

زبان شناسی

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را بنویسید .

 

0.5

2

یکی از تفاوت های گفتار و نوشتار را بنویسید .

0.5

3

تعداد واج ها و هجاهای کلمات زیر را مشخّص نمایید .               

  هم دانشگاهی                         دبیرستان                                                                  مسجد

1.5

4

اشتقاقی یا تصریفی بودن واژه های زیر را معلوم کنید .                    سود مند                                       آفرینش                     باریک بین                                سرشناس ترین                               ادبی                                      سخن سرایان             

1.5

ب

1

نگارش

شیوه های گرد آوری اطّلاعات مربوط به گزارش را بنویسید .

0.75

2

گام اوّل در نگارش مقاله چیست ؟ انواع مقاله را نام ببرید .

0.75

3

دو مورد از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

4

شرایط بهره گیری از منابع در تحقیق چیست ؟

0.5

5

برای پیدا کردن کتاب های مرجع به کدام قسمت کتابخانه باید برویم ؟

0.25

6

فهرست موضوعی شامل چه مطالبی است و در کجای تحقیق می آید ؟

0.75

7

گزینه های سمت راست را با استفاده از گزینه های سمت چپ کامل کنید .

 ( گزینه های سمت راست ممکن است بیش از یک بار استفاده شود .)

الف ) مقاله             1- تقسیم نوشته ها به اعتبار گونه ی زبان

ب ) طنز                       2- تقسیم نوشته ها به اعتبار طرز بیان

ج)  ادبی                     3- تقسیم نوشته ها به اعتبار قالب

د )  گفتاری

1

ج

1

املا و بیاموزیم

چرا به کار بردن کلمه ی « ایرانیّت » در زبان فارسی درست نیست ؟

 

0.25

2

کژتابی جمله ی « دو برادر و خواهر حافظ کلّ قرآن مجید شدند. » را توضیح دهید .

0.25

3

املای برخی از گروه کلمات زیر غلط است، آن ها را اصلاح کنید.

بنیان گزار                   هرّای شیر              نمازگزار

خدمتگزار                 انعطاف پذیری            ذلّت و لغزش

قانون گذار                 قیمت گذار               مکث و توقّف

کارگزار                      دقدقه و اضطراب         منائت طبع   

1.25

4

جمله ی « تقی هیچ وقت بدقولی نمی کند .» را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

0.25

5

جمله های زیر را ویرایش نمایید .

 • املاء و انشاءِ فارسی من خوب است .
 • ایران در مقابل کره بازی و شکست خورد .
 • اخلاق حسین هیچ فرقی از تقی دارد .
 • پدر دوستم از بیماری قند برخوردار است .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

د

1

دستور

برای نمودارمقابل یک جمله بسازید .   جمله

                                 نهاد                         گزاره

                                                 مفعول             متمّم           فعل

 

                          ............          ............        ............      ............       

 

 

 

1

2

از مصدرهای زیر فعل های مجهول را در زمان های خواسته شده بنویسید .

* کاشتن ( زمان آینده )                 * پختن ( ماضی استمراری)

 

* خواندن (مضارع اخباری)             * دیدن ( ماضی التزامی )

1

3

در جمله های زیر ویژگی های(شمار- شناس،ناشناس و اسم جنس - عام و خاص - ساخت ) اسم های مشخّص شده را به طور کامل بنویسید .

 • من در کتابخانه ای عضو هستم .
 • علی از همان دوچرخه سواران است .

 

 

1

1

4

نوع وابسته های هسته را در گروه های اسمی « دومین گل باغ » بنویسید .

0.5

5

ساختمان صفت های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مشتق و ...)

بلند              ناجوانمرد             ناسپاس            خوش اخلاق

1

6

ضمیر و مرجع ضمیر را در جمله ی زیر نشان دهید .

« علی هر روز کارهای خود را به خانواده اطّلاع می دهد .»

0.5

7

اسم یا شبه جمله بودن واژه ی « سلام » را در جمله های زیر معلوم کنید .

*   او هر روز به من سلام می کند .        * سلام ! چطوری؟

0.5

8

متمّم جمله ی زیر اختیاری است یا اجباری ؟ چرا ؟

 « محسن هنوز هم به پولش می نازد .»

0.5

9

نوع حروف ربط را در جمله های زیر تعیین کنید .

*   هوا سرد است و برف می بارد .

*   هوا سرد است چون برف می بارد .

*  او می دانست که ما امتحان داریم .

*  محمّد آمده بود ولی من او را ندیدم.

 

0.25

0.25

0.25

0.25

نمره با عدد :                                     نام معلّم :

نمره با حروف:                                                امضا

 

باسمه تعالی              نام ونام خانوادگی: .......................................     مدت:60دقیقه

آزمون درس زبان فارسی (2) پایه ی دوّم  کلیّه ی رشته ها         تاریخ امتحان :03/03/1384

ردیف

سازمان آموزش وپرورش استان گلستان- آموزش و پرورش گمیشان -

دبیرستان 17شهریور سیمین شهر

بارم

 

1

الف)صحیح یا غلط بودن جمله های 1-12 را مشخص نمایید.

بین زبان وگفتار تمایز وجود دارد.                                     ص              غ

 

25/0

2

افراد غیر کر و لال نیز گاهی از نمود حرکتی استفاده می کنند.   ص             غ

25/0

3

گفتار نسبت به نوشتار قدمت ندارد.           ص              غ

25/0

4

نوشتار به مرور زمان از گفتار فاصله می گیرد.             ص         غ

25/0

5

نهاد جدا را نمی توان حذف کرد.                    ص              غ

25/0

6

فعلی که جمله ی « من با او .....»لازم دارد ،به صورت مفرد است.    ص        غ

25/0

7

جمله ای که فعل  آن « می نازد »  است، 4جزیی است.          ص            غ

25/0

8

کلمه ی « عاقل » در جمله ی « من او را عاقل پنداشتم.» مسند است.  ص        غ

25/0

9

به کار بردن کلمه ی « توسط » به معنی وساطت درست نیست.      ص            غ

25/0

10

داستان « کباب غاز » به اعتبار طرز بیان جدّی است.                  ص           غ

25/0

11

طرح نوشته در نوشته های بلند ، ذهنی است.                             ص            غ

25/0

12

عنوان کتاب « روشن تر از خاموشی» بر اساس طرح سوال است.   ص           غ

25/0

 

1

ب) جاهای خالی جمله های 1-12 را با عبارات درست ومناسب پر کنید.

در فارسی هیچ کلمه ای با .......................... آغاز نمی شود.

 

25/0

2

زبان را به دلیل ................................................. در سه سطح مطالعه می کنند.

25/0

3

بخش صرف را .......................................... نیز می گویند.

25/0

4

نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی........................    ......است.

25/0

5

صدا های طبیعی و بی معنای پیرامون ما را ، .............. می نامند.

25/0

6

هر برگه سه قسمت دارد:1 عنوان 2-.....................        3- مأخذ .

25/0

7

فهرست موضوعی شامل               ................................. است.

25/0

8

« ن.ک .» علامت اختصاری ..............................          است.

25/0

9

یکی از شروط بهره گیری از منابع، ..................................    است.

25/0

10

حجم مقاله به موضوع و ...............................       بستگی دارد.

25/0

11

قدیمی ترین واژه نامه ی زبان فارسی ............................  است.

25/0

12

« فرهنگ برهنگی وبرهنگی فرهنگی » نمونه ای از مقالات .....................       است.

25/0

 

ج) در سوالات 1  تا 5  برای هر گزینه ی سمت راست تنها یک جواب صحیح در سمت چپ وجود دارد . آن ها را مشخص نمایید.

(توجه: در سمت چپ چند گزینه اضافی است.)

 

1

*  ماضی ساده مجهول (             )     الف) می خورم.        ه) فرستاده شده بودند.

** ماضی بعید مجهول    (             )     ب) بفرستیم.                  و) فرستاد.

** مضارع التزامی معلوم  (             )               ج)کاشته شدند.

**** مضارع التزامی مجهول  (             )               د) فرستاده شوند.

1

2

+        اسم مفرد،خاص وساده  (       )      الف) پرندگانی                 د) پاسداری ها

++   جمع، عام، مشتق و نکره (          )            ب) خورشید                   ه) خوبان

+++      جمع، عام ، مشتق-مرکب (            )            ج) مدرسه ای   

 

75/0

3

*         اضافه ی تعلّقی (           )         الف) دوست پدری            د) روز هفتم

**      اضافه ی غیر تعلّقی (          )      ب)دست حسن                و) دست تمیز

×××   اضافه ی وصفی    (             )                   ج) روز جمعه

75/0

4

+        صفت ساده  (               )   الف) ناسپاس                 ه) سیمین شهری      

+ +     صفت مرکب (               )                    ب) بینش

++ +  صفت مشتق    (               )                           ج)تمیز 

++++ صفت مشتق - مرکب   (               )                        د) پاره پاره

1

5

انتخاب کلمات مربوط به سمت راست  از سمت چپ

*   پیکار               الف) غذا            ب) غزا               ج) قضا                  د)غضا

**    فرمانروایی     الف)اِمارت         ب)اَمارت             ج) عمارت              د)تعمیر

***   دقّت             الف) تا لّم           ب) تعمّل              ج)تعلّم                   د)تامّل  

****  گمراهی        الف) ظلال          ب) ذلال              ج) ضلال               د)زلال

 

25/0

25/0

25/0

25/0

 

د) چهار گزینه ای  

   درهرکدام از18سوال زیرتنها یک جواب درست است.آنها را انتخاب کنید.

 

1

واژه ی « خانگی » چند واج و هجا دارد؟         الف) 6واج و3هجا              

        ب) 7واج و 3هجا         ج) 6واج و4هجا          د) 7 واج و4 هجا

25/0

2

کدام ساخت واژه ی زیر اشتقاقی نیست؟

الف)کتابچه          ب) کتاب                ج) مهربانی           د) جهان بینی

25/0

3

کدام ساخت واژه ی زیر تصریفی است؟

     الف) پسری         ب) خوبی           ج) آفرینش            د) بازرسی

25/0

4

کدام تکواژ زیر آزاد است؟

   الف) بان            ب) (دان) در دانشمند        ج)( مند) در دانشمند     د) گار

25/0

5

 کدام گزینه ی زیر غلط است؟ 

  الف) خبرگزار         ب)ارزش گزار            ج)خراج گزار            د) پیام گزار

25/0

6

کدام جمله ی زیر ضمیر پرسشی دارد؟

    الف)این کتاب چند است؟                            ب) این،چند تومان است؟

    ج)  این کتاب چند تومان است؟                      د) این کلاس چند غایب دارد؟

25/0

7

کدام کلمه ی زیر می تواند شبه جمله باشد؟

     الف)جیک جیک      ب)به به          ج) میومیو                 د) افسوس خوردن

25/0

8

کدام پیوند زیر جمله ی مرکب نمی سازد؟

       الف) ولی            ب) اگر            ج) زیرا               د)هنگامی که

25/0

9

کدام پیوند زیر جمله ی هسته و وابسته می سازد؟

    الف)  ولی            ب)   تا            ج)  یا           د)  و

25/0

10

کدام گزارش زیر جنبه ی رسمی واداری ندارد؟            

  الف) گزارش بازدید علمی                    ب)گزارش مامور بانک 

        ج) گزارش معلم راهنما                 د) گزارش نماینده ی کارخانه

25/0

11

در جمله ی ((پدر هرروز صبح در ساعت هشت از خانه خارج می شود.))چند قید است؟

 الف) 2                    ب) 3                   ج)4                     د) 5  

25/0

12

نوع قید در جمله ی ((من گاهی او را می بینم.)) کدام است؟   

 الف)متمّم قیدی          ب) اسم مشترک با قید            ج)قیدمختص            د) صفت مشترک با قید

25/0

13

کدام یک از قید های زیر پیشوند + اسم نیست؟

   الف)به خوبی           ب) بی دقت           ج) با عجله                    د) به خانه

25/0

14

کدام گزینه ی زیر نمی تواند از قسمت های تشکیل دهنده ی مقاله باشد؟

    الف) عنوان            ب) متن               ج) پاک نویس          د) مقدّمه

25/0

15

کدام واژه نامه ی زیر عمومی نیست؟        الف)فرهنگ فارسی معین                        ب) فرهنگ عمید            ج) لغت نامه ی دهخدا       د) فرهنگ اصطلاحات علمی

25/0

16

کدام واژه نامه ی زیر دو زبانه است؟        

  الف ) فرهنگ موضوعی قرآن مجید                                       ب)المنجد      

    ج) فرهنگ جدید عربی به فارسی                       د) فرهنگ تاریخی زبان فارسی

25/0

17

از مصدر (( خوردن)) کدام کلمه ی زیر را نمی توان ساخت؟   

الف) خوران :صفت فاعلی                                ب) خورنده : صفت فاعلی 

     ج) خورده                            د) خوردنی :صفت لیاقت

25/0

18

کدام واژه اسم است؟   

 الف) پرسش       ب) پرسیدن          ج) پرسنده         د)پرسیدنی

25/0

 

1

د) سوالات توضیحی

   در جملات 1تا 4 چرا کاربرد هریک از آن ها غلط است؟ شکل صحیح آن ها را بنویسید

 

 

1-        نامه به وسیله ی من نوشته شد.

2.      دو کتاب ودفتر خریدم.

3.       روستای ما از امکانات ضعیفی برخوردار است.

4.       من به بدی ها می پرهیزم.

5/0

5/0

5/0

5/0

2

واژه ی (آهسته ) را در یک جمله به عنوان قید به کار ببرید .

25/0

3

تفاوت ضمیر وصفت اشاره را با یک مثال توضیح دهید.

5/0

4

با حرف ربط (وقتی که) یک جمله بسازید که مرکب باشد.

25/0

5

نقش ساخت واژه ی تصریفی چیست؟

5/0

6

با تغییر مصوّت واژه ی ((کشت)) را به دو صورت بنویسید.

5/0

7

دوست دارید در چه موضوعی تحقیق کنید؟ ازکدام روش تحقیق در این موضوع استفاده می کنید؟ دلیل خود را برای انتخاب موضوع و روش تحقیق بنویسید.

1

نمره با عدد :                                                      نام معلم :

نمره با حروف :                                                        امضا

 

باسمه تعالی   نام و نام خانوادگی : .......................................      امتحان زبان فارسی ( 2 )  

 تاریخ امتحان :  01 / 03 / 1384                                         مدّت امتحان : 75 دقیقه

کد دانش آموزی : ........................                                         پایه ی سوّم تعمیر تراکتور

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان   دبیرستان شهید نوری رومی سیمین شهر

بارم

 

1

الف ) زبان شناسی

زبان یک از توانایی های .................................. است .

 

0.25

2

افراد کر و لال به جای استفاده از نمود آوایی از ................................. بهره می برند.

0.25

3

زبان و گفتار ریشه در ذات و .......................................... دارد .

0.25

4

واج های زبان به دو دسته ی .......................و....................... تقسیم می شوند.

0.5

5

بخش صرف را ....................................نیز می گویند .

0.25

6

تکواژها به دو دسته ی ..............................و........................... تقسیم می شوند .

0.5

7

آیا نوشتار به مرور زمان از گفتار فاصله می گیرد ؟

0.25

8

زبان شناسان زبان را در چند سطح مطالعه می کنند ؟

0.25

9

کلمه ی کاشانه چند هجایی است ؟

0.25

10

تعداد واج های «پدر » کدام است ؟    الف) 2         ب) 3      ج) 4          د) 5

0.25

11

کدام کلمه دو هجایی است ؟ 

 الف)خامه        ب) آب          ج) دفترچه       د) دست

0.25

12

کدام واژه اشتقاقی است ؟ 

 الف) آفرین            ب) آفرینش          ج) کتاب          د) کتاب ها

0.25

13

کدام واژه تصریفی است ؟    الف) کتاب       ب) دفترچه     ج) پسران   د) خوبی 

0.25

14

کدام واژه ی زیر هم اشتقاقی و هم تصریفی است ؟

   الف‌) کتاب ها        ب)‌کتابچه         ج) سودمند          د) کتابچه ها

0.25

 

15

ب) املا و بیاموزیم

در گروه کلمات زیر چهار غلط املایی وجود دارد . آن ها را اصلاح نمایید.

 مذلّت و خواری                                عمارت و فرمانروایی             

 ثواب و مصلحت                                نغمه ی مهیّج             

 غالب و محتوا                                  تعمّل و استنباط

 انعطاف پذیری                                    هرّای شیر

 

1

16

در گروه کلمات زیر بین دو گروه تفاوت معنایی وجود دارد. آن ها را مشخّص کنید .

آشیان و آشیانه                                 کران و کرانه

ارادت و اراده                                     مراقبت و مراقبه

0.5

17

آیا به کار بردن  « خوبیّت » درست است ؟

0.25

18

پنج جمله ی زیر را اصلاح کنید.

* نیروی انتظامی دزدان را دستگیر و به زندان فرستاد.

 

0.25

* نحوه ی قیمت گزاری باید عادلانه باشد .

0.25

* این بیمار از کم خونی برخوردار است .

0.25

* مدرسه ی ما از دبیرستان 17 شهریور باخت .

0.25

* تقی را دیدم و به آن سلام کردم .

0.25

 

19

ج ) نگارش

عنوان کتاب « چه باید کرد ؟ » بر اساس کدام روش انتخاب شده است ؟

الف) متناقض نما     ب) بخشی از آیه    ج) طرح سوال       د) قلب و عکس

 

0.5

20

کدام مورد زیر از انواع نوشته به اعتبار قالب نیست ؟

الف) داستان          ب) کودکانه           ج) شعر              د) زندگی نامه

0.5

21

کدام مورد زیر از انواع یادداشت برداری نیست ؟

الف) نقل عین متن       ب) خلاصه ای از متن        ج) برداشتی از متن    د) پاک نویسی

0.5

22

دو شرط بهره گیری از منابع را بنویسید .

1

23

دو ویژگی از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

24

دو روش گرد آوری اطّلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

0.5

25

گام اوّل در نگارش مقاله چیست ؟

0.5

26

واژه نامه های زیر عمومی هستند یا تخصّصی ؟

الف )‌فرهنگ فارسی معین                    ب) فرهنگ اصطلاحات علمی

0.5

 

27

د ) دستور

در جمله ی « پیامبر اکرم (ص) دشمنان را بخشیدند . » دلیل عدم تطابق نهاد جدا و پیوسته چیست ؟ 

 الف) احترام      ب ) اسم مبهم        ج) نهاد غیر جاندار         د) شخص و شمار

 

0.25

28

فرمول جمله ی« مردم روستا به او دکتر می گویند .» کدام است ؟

الف) مفعول +متمّم                ب) مفعول + مسند        

 ج) متمّم+ مسند                   د) متمّم+ مفعول

0.25

29

مجهول فعل« می خوردند »کدام است ؟

الف) خورده شدند           ب) خورده می شدند     

   ج) خورده شوند            د) خورده شده بودند

0.25

30

کدام فعل زیر ساده است ؟

الف) باز آمدی              ب) یاد گرفتم        ج) چشم پوشید      د) رفته است

0.25

31

کدام گروه کلمات زیر ویژگی های (( معرفه ، خاص و ساده )) را دارد؟

الف) زمین و ماهی                ب) خورشید و تهران     

   ج) جنگل و مدرسه            د) سیمین شهر و محمّد

0.25

32

کدام گروه کلمات زیر به ترتیب ((مشتق ، مرکّب و مشتق - مرکّب )) است؟

الف) گوسفند ، کتابخانه ، دوچرخه        ب) افراسیاب، سفیدرود ، دومیدانی

ج) پرسش ،گل ، گل گیر                      د) موشک ، خط کش ، چهار گوشه

0.25

33

کدام گروه اسمی زیر دو وابسته ی پیشین و دو وابسته ی پسین دارد ؟

  الف )این چهار دوست صمیمی من          ب) آن چند اثر تاریخی

  ج) همان چند روز گرم                      د)بهترین فیلم سینمایی کشور

0.25

34

کدام یک از ترکیبات زیر « مشتق - مرکّب » است ؟

الف) بی ادب         ب) نا جوانمرد       ج) خانگی          د) خودخواه

0.25

35

کدام ترکیب زیر اضافه ی تعلّقی است؟

الف) روز خوب          ب) قانون خوب        ج) قانون کار         د) دست ارادت

0.25

36

کدام واژه ی زیر می تواند شبه جمله باشد ؟

الف)عوعو      ب ) میو میو        ج) سلام کردن           د) به به

0.25

37

صداهای طبیعی و بی معنای پیرامون ما را ....................................... می نامند .

0.25

38

برای هر گزینه ی سمت راست تنها یک جواب درست در سمت چپ پیدا کنید .

  (( توجّه : در سمت چپ چند گزینه اضافه است ))     1- رفته باشم

    *  )  ماضی ساده                                              2- خواهم رفت

   ** )  ماضی بعید                                                3- رفته ایم

 *** )  مضارع التزامی                                            4- رفته بودیم

****)  آینده                                                         5- رفتند

                                                                          6- برویم

 

1

39

در هر جمله ی زیر یک ضمیر بیابید و مرجع هر یک را مشخّص نمایید .

الف) گالیله قدم به قدم سرنوشت خویش را می سازد .

ب‌)       رستم از خواب برمی خیزد و اسبش را نمی یابد .

ت‌)        تقی تکالیف خود را انجام داده است .

 

0.5

0.5

0.5

40

در عبارت زیر نوع قید های مشخّص شده را معلوم کنید .

 پدر هر روز صبح بیدار می شود و بامهربانی ما را نیز بیدار می کند تا نماز

خود را بخوانیم .او هرگز خواب نمی ماند و نماز صبح ما اصلاً قضا نمی شود .

 

   1

41

واژه ی « خوب » را به عنوان قید در یک جمله به کار ببرید .

0.25

42

با حروف ربط « اگر » و « چون » جملات مرکّب بسازید و جمله ی هسته و وابسته را معلوم کنید .

1

43

حرف ربط « ولی » را در یک جمله به کار ببرید و نوع آن را ( وابسته ساز یا هم پایه ساز ) بنویسید .

0.5

جمع نمره با عدد :                                نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف :                                      امضا

 20

 

امتحان زبان فارسی (2) سال دوّم خرداد 85 تاریخ امتحان : 11/03/1385    مدّت امتحان : 85  دقیقه

نام و نام خانوادگی:.................................... رشته :.................................... کد دانش آموزی :..............................

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان - دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

الف

ا

زبان شناسی

تمایز بین زبان و گفتار را بنویسید .

 

5/0

2

افراد کر و لال هنگام استفاده از زبان به جای استفاده از نمود    ............... از نمود    ...............  استفاده می کنند .

5/0

3

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

5/0

4

دو سطح از سطوح مطالعه ی زبان را نام ببرید .

5/0

5

واج ها به دو دسته ی ............... و .................. تقسیم می شوند .

5/0

6

تعداد هجا (بخش ) واژه های (( دانشجو )) و (( برادری )) را بنویسید .

5/0

7

اشتقاقی یا تصریفی بودن ساخت های زیر را معلوم نمایید .

 آرامش                                    آنان                                           ادبیّات

1

ب

1

املا و بیاموزیم

تنها چهار گروه از گروه کلمات زیر غلط است ، آن ها را بیابید و اصلاح کنید .

موهش و هراس انگیز                                  -  متاع معرفت                          -  تعمّل و دقت                     

لهجه و گویش                                           -  مذلّت و خواری                       -  دغدقه و اضطراب                

ابدی و زوال ناپذیر                                    -  رصای شهیدان

 

1

2

جمله ی ( امام حسین هرگز در برابر ظلم تسلیم نمی شود . ) را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

25/0

3

کدام جمله ی زیر غلط است ؟

     الف) نحوه ی قیمت گذاری باید عادلانه باشد .                 ب ) از خدمتگذار مدرسه تشکّر کردم .

25/0

4

جملات زیر را ویرایش نمایید .

معلم را دیدم و به آن سلام کردم .

مدرسه ی ما از مدرسه ی شهید رومی باخت .

 این اتاق از چشم انداز نامناسبی یرخودار است .

آن ها پنج سال است که در این محل اقامه دارند .

گلستان به دست سعدی شیرازی نوشته شده است .

حُسن خوبی او انضباط اوست .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

ج

1

نگارش

گروه بندی نوشته ها به چه اعتباراتی انجام می گیرد ؟

 

75/0

2

عنوان کتاب (( چه باید کرد ؟ )) به چه طریقی انتخاب شده است ؟

25/0

3

انواع فهرست را فقط نام ببرید .

5/0

4

آن چه به تحقیق ارزش و اعتبار می بخشد ، .................................................. است .

25/0

5

قدم اول در تحقیق و پژوهش چیست ؟ دو شرط آن را بنویسید .

 

75/0

6

یک واژه نامه ی عمومی و یک واژه نامه ی تخصّصی نام ببرید .

5/0

7

از ویژگی های یک مقاله ی خوب  دو مورد را بنویسید .

5/0

8

انواع مقاله ها را از نظر محتوا و شیوه ی نگارش فقط نام ببرید .

5/0

9

دو روش گردآوری اطلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

5/0

10

کهن ترین فرهنگ لغت فارسی کدام است ؟

25/0

11

علامت اختصاری (( ق. م. )) یعنی چه ؟

25/0

د

1

دستور

جمله ی زیر را با توجه به مصدر داخل کمانک کامل نمایید .

محمّد هر هفته با دوستش به کوهنوردی............................ (رفتن )

 

25/0

2

یک جمله برای فرمول (( مفعول + متمّم )) و یک جمله برای فرمول (( مفعول + مسند )) بنویسید .

5/0

3

چهار ویژگی فعل را در فعل جمله ی (( ما محسن را از سگ  ترسانده بودیم .)) مشخص نمایید .

1

4

جمله ی (( ما محسن را از سگ ترسانده ایم . )) را مجهول کنید .

5/0

5

ساختمان فعل های عبارت زیر را از لحاظ ساده ، مرکّب یا پیشوندی بودن معیّن کنید .

     هر نوشته هرگاه از حد نیازهای روز مره درگذرد ، بر خواننده اثر می گذارد و  دامنه ی احساسات او را  گسترش می دهد .

75/0

6

از میان واژه های زیر یک واژه ی ساده و یک واژه ی مرکّب و یک واژه ی مشتق-مرکّب نشان دهید .

چرخش             - دوچرخه سواری                    -  چرخ                -  دو چرخ                   -  چرخه

75/0

7

ترکیب (( دست مرگ )) تعلّقی است یا غیر تعلّقی ؟

25/0

8

ساخت صفت های بیانی زیر چگونه است ؟  پابرهنه (                    )  ناپاک (                     )  پاک (                   )

75/0

9

واژه ی ((‌سلام )) را به عنوان شبه جمله به کار ببرید .

25/0

10

ضمیر و مرجع آن را  در عبارت (( گالیله قدم به قدم سرنوشت خویش را می سازد .)) نشان دهید .

5/0

11

با دلیل بگویید که متمّم جمله ی زیر متمّم فعل است یا متمّم قیدی ؟

(( مادران به دسته ی گل می مانند .))

5/0

12

نوع قید ها را در جملات زیر معین کنید .

محسن با عجله آمد .                                                         من هرگز دروغ نمی گویم .

من اصلاً دروغ نمی گویم .                                                  من شب ها  درس می خوانم .

 

1

13

در جملات زیر نوع حروف ربط را معلوم نمایید .

به مدرسه می آییم تا راه زندگی را یاد بگیریم .

هوا سرد است و باران می بارد .

 

25/025/0

14

جاهای خالی را با حروف ربط مناسب پر کنید .

نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است ، ......... درباره ی آن خبر می دهیم .

به مدرسه رفتم ،............ آن جا تعطیل بود .

                                                                                                                    مؤفّق باشید و سربلند.

                                                                                                                             سخندان

 

25/025/0

جمع نمره با عدد :                                  نام دبیر : مسعود سخندان

جمع نمره با حروف:                                             امضا

جمع

20

نمره ی تجدید نظر اول :                                    نام و امضای مصحّح :

نمره ی تجدید نظر دوم :                                    نام و امضای مصحّح : 

 

باسمه تعالی   امتحان زبان فارسی (2 )  سال دوّم رشته ی علوم انسانی  تاریخ امتحان :

  نام و نام خانوادگی : ..............................  کد دانش آموزی : .................. مدّت امتحان : 75 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - ادراه ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان   دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

بارم

الف

1

زبان شناسی

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را بنویسید .

 

0.5

2

یکی از تفاوت های گفتار و نوشتار را بنویسید .

0.5

3

تعداد واج ها و هجاهای کلمات زیر را مشخّص نمایید .                

 هم دانشگاهی                         دبیرستان                                                                  مسجد

1.5

4

اشتقاقی یا تصریفی بودن واژه های زیر را معلوم کنید .                    سود مند                                       آفرینش                     باریک بین                                سرشناس ترین                               ادبی                                      سخن سرایان             

1.5

ب

1

نگارش

شیوه های گرد آوری اطّلاعات مربوط به گزارش را بنویسید .

0.75

2

گام اوّل در نگارش مقاله چیست ؟ انواع مقاله را نام ببرید .

0.75

3

دو مورد از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

4

شرایط بهره گیری از منابع در تحقیق چیست ؟

0.5

5

برای پیدا کردن کتاب های مرجع به کدام قسمت کتابخانه باید برویم ؟

0.25

6

فهرست موضوعی شامل چه مطالبی است و در کجای تحقیق می آید ؟

0.75

7

گزینه های سمت راست را با استفاده از گزینه های سمت چپ کامل کنید .

 ( گزینه های سمت راست ممکن است بیش از یک بار استفاده شود .)

الف ) مقاله             1- تقسیم نوشته ها به اعتبار گونه ی زبان

ب ) طنز                   2- تقسیم نوشته ها به اعتبار طرز بیان

ج)  ادبی                  3- تقسیم نوشته ها به اعتبار قالب

د )  گفتاری

1

ج

1

املا و بیاموزیم

چرا به کار بردن کلمه ی « ایرانیّت » در زبان فارسی درست نیست ؟

 

0.25

2

کژتابی جمله ی « دو برادر و خواهر حافظ کلّ قرآن مجید شدند. » را توضیح دهید .

0.25

3

املای برخی از گروه کلمات زیر غلط است، آن ها را اصلاح کنید.

بنیان گزار                   هرّای شیر              نمازگزار

خدمتگزار                 انعطاف پذیری            ذلّت و لغزش

قانون گذار                 قیمت گذار               مکث و توقّف

کارگزار                      دقدقه و اضطراب         منائت طبع   

1.25

4

جمله ی « تقی هیچ وقت بدقولی نمی کند .» را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

0.25

5

جمله های زیر را ویرایش نمایید .

 • املاء و انشاءِ فارسی من خوب است .
 • ایران در مقابل کره بازی و شکست خورد .
 • اخلاق حسین هیچ فرقی از تقی دارد .
 • پدر دوستم از بیماری قند برخوردار است .

 

0.25

0.25

 

0.25

0.25

د

1

دستور

برای نمودارمقابل یک جمله بسازید .   جمله

                                 نهاد                         گزاره

                                               مفعول        متمّم       فعل

 

                               ............          ............        ............      ............       

 

 

 

1

2

از مصدرهای زیر فعل های مجهول را در زمان های خواسته شده بنویسید .

* کاشتن ( زمان آینده )                 * پختن ( ماضی استمراری)

* خواندن (مضارع اخباری)             * دیدن ( ماضی التزامی )

1

3

در جمله های زیر ویژگی های اسم های مشخّص شده را به طور کامل بنویسید . ( شمار، شناس یا ناشناس ، عام و خاص ، ساخت )

 • من در کتابخانه ای عضو هستم .
 • علی از همان دوچرخه سواران است .

 

 

1

1

4

نوع وابسته های هسته را در گروه های اسمی « دومین گل باغ » بنویسید .

0.5

5

ساختمان صفت های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مشتق و ...)

بلند              ناجوانمرد             ناسپاس            خوش اخلاق

1

6

ضمیر و مرجع ضمیر را در جمله ی زیر نشان دهید .

« علی هر روز کارهای خود را به خانواده اطّلاع می دهد .»

0.5

7

اسم یا شبه جمله بودن واژه ی « سلام » را در جمله های زیر معلوم کنید .

*   او هر روز به من سلام می کند .        * سلام ! چطوری؟

0.5

8

متمّم جمله ی زیر اختیاری است یا اجباری ؟ چرا ؟

 « محسن هنوز هم به پولش می نازد .»

0.5

9

نوع حروف ربط را در جمله های زیر تعیین کنید .

*   هوا سرد است و برف می بارد .

*   هوا سرد است چون برف می بارد .

*  او می دانست که ما امتحان داریم .

*  محمّد آمده بود ولی من او را ندیدم.

 

0.25

0.25

0.25

0.25

نمره با عدد :                                     نام معلّم :

 

 

 

باسمه تعالی   نام و نام خانوادگی : .......................................      امتحان زبان فارسی ( 2 )  

 تاریخ امتحان :  05 / 03 / 1387

 ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان   هنرستان شهید نوری رومی سیمین شهر

بارم

 

1

الف ) زبان شناسی

زبان یک از توانایی های .................................. است .

 

0.25

2

افراد کر و لال به جای استفاده از نمود آوایی از ................................. بهره می برند.

0.25

3

زبان و گفتار ریشه در ذات و .......................................... دارد .

0.25

4

واج های زبان به دو دسته ی .......................و....................... تقسیم می شوند.

0.5

5

بخش صرف را ....................................نیز می گویند .

0.25

6

تکواژها به دو دسته ی ..............................و........................... تقسیم می شوند .

0.5

7

آیا نوشتار به مرور زمان از گفتار فاصله می گیرد ؟

0.25

8

زبان شناسان زبان را در چند سطح مطالعه می کنند ؟

0.25

9

کلمه ی کاشانه چند هجایی است ؟

0.25

10

تعداد واج های «پدر » کدام است ؟   

الف) 2         ب) 3      ج) 4          د) 5

0.25

11

کدام کلمه دو هجایی است ؟ 

 الف)خامه        ب) آب          ج) دفترچه       د) دست

0.25

12

کدام واژه اشتقاقی است ؟ 

 الف) آفرین            ب) آفرینش          ج) کتاب          د) کتاب ها

0.25

13

کدام واژه تصریفی است ؟   

الف) کتاب       ب) دفترچه     ج) پسران   د) خوبی 

0.25

14

کدام واژه ی زیر هم اشتقاقی و هم تصریفی است ؟

   الف‌) کتاب ها        ب)‌کتابچه         ج) سودمند          د) کتابچه ها

0.25

 

15

ب) املا و بیاموزیم

در گروه کلمات زیر چهار غلط املایی وجود دارد . آن ها را اصلاح نمایید.

 مذلّت و خواری                                عمارت و فرمانروایی             

 ثواب و مصلحت                                نغمه ی مهیّج             

 غالب و محتوا                                  تعمّل و استنباط

 انعطاف پذیری                                    هرّای شیر

 

1

16

در گروه کلمات زیر بین دو گروه تفاوت معنایی وجود دارد. آن ها را مشخّص کنید .

آشیان و آشیانه                                 کران و کرانه

ارادت و اراده                                     مراقبت و مراقبه

0.5

17

آیا به کار بردن  « خوبیّت » درست است ؟

0.25

18

پنج جمله ی زیر را اصلاح کنید.

* نیروی انتظامی دزدان را دستگیر و به زندان فرستاد.

 

0.25

* نحوه ی قیمت گزاری باید عادلانه باشد .

0.25

* این بیمار از کم خونی برخوردار است .

0.25

* مدرسه ی ما از دبیرستان 17 شهریور باخت .

0.25

* تقی را دیدم و به آن سلام کردم .

0.25

 

19

ج ) نگارش

عنوان کتاب « چه باید کرد ؟ » بر اساس کدام روش انتخاب شده است ؟

الف) متناقض نما     ب) بخشی از آیه    ج) طرح سوال د) قلب و عکس

 

0.5

20

کدام مورد زیر از انواع نوشته به اعتبار قالب نیست ؟

الف) داستان          ب) کودکانه           ج) شعر              د) زندگی نامه

0.5

21

کدام مورد زیر از انواع یادداشت برداری نیست ؟

الف) نقل عین متن    ب) خلاصه ای از متن    

   ج) برداشتی از متن    د) پاک نویسی

0.5

22

دو شرط بهره گیری از منابع را بنویسید .

1

23

دو ویژگی از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

24

دو روش گرد آوری اطّلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

0.5

25

گام اوّل در نگارش مقاله چیست ؟

0.5

26

واژه نامه های زیر عمومی هستند یا تخصّصی ؟

الف )‌فرهنگ فارسی معین                    ب) فرهنگ اصطلاحات علمی

0.5

 

27

د ) دستور

در جمله ی « پیامبر اکرم (ص) دشمنان را بخشیدند . » دلیل عدم تطابق نهاد جدا و پیوسته چیست ؟ 

 الف) احترام    ب ) اسم مبهم     ج) نهاد غیر جاندار    د) شخص و شمار

 

0.25

28

فرمول جمله ی« مردم روستا به او دکتر می گویند .» کدام است ؟

الف) مفعول +متمّم                ب) مفعول + مسند        

 ج) متمّم+ مسند                   د) متمّم+ مفعول

0.25

29

مجهول فعل« می خوردند »کدام است ؟

الف) خورده شدند           ب) خورده می شدند     

   ج) خورده شوند            د) خورده شده بودند

0.25

30

کدام فعل زیر ساده است ؟

الف) باز آمدی       ب) یاد گرفتم        ج) چشم پوشید      د) رفته است

0.25

31

کدام گروه کلمات زیر ویژگی های (( معرفه ، خاص و ساده )) را دارد؟

الف) زمین و ماهی                ب) خورشید و تهران     

   ج) جنگل و مدرسه            د) سیمین شهر و محمّد

0.25

32

کدام گروه کلمات زیر به ترتیب ((مشتق ، مرکّب و مشتق - مرکّب )) است؟

الف) گوسفند ، کتابخانه ، دوچرخه        ب) افراسیاب، سفیدرود ، دومیدانی

ج) پرسش ،گل ، گل گیر           د) موشک ، خط کش ، چهار گوشه

0.25

33

کدام گروه اسمی زیر دو وابسته ی پیشین و دو وابسته ی پسین دارد ؟

  الف )این چهار دوست صمیمی من          ب) آن چند اثر تاریخی

  ج) همان چند روز گرم                      د)بهترین فیلم سینمایی کشور

0.25

34

کدام یک از ترکیبات زیر « مشتق - مرکّب » است ؟

الف) بی ادب         ب) نا جوانمرد       ج) خانگی          د) خودخواه

0.25

35

کدام ترکیب زیر اضافه ی تعلّقی است؟

الف) روز خوب    ب) قانون خوب        ج) قانون کار         د) دست ارادت

0.25

36

کدام واژه ی زیر می تواند شبه جمله باشد ؟

الف)عوعو      ب ) میو میو        ج) سلام کردن           د) به به

0.25

37

صداهای طبیعی و بی معنای پیرامون ما را ....................................... می نامند .

0.25

38

برای هر گزینه ی سمت راست تنها یک جواب درست در سمت چپ پیدا کنید .

  (( توجّه : در سمت چپ چند گزینه اضافه است ))     1- رفته باشم

    *  )  ماضی ساده                                              2- خواهم رفت

   ** )  ماضی بعید                                                3- رفته ایم

 *** )  مضارع التزامی                                            4- رفته بودیم

****)  آینده                                                         5- رفتند

                                                                          6- برویم

 

1

39

در هر جمله ی زیر یک ضمیر بیابید و مرجع هر یک را مشخّص نمایید .

الف) گالیله قدم به قدم سرنوشت خویش را می سازد .

ب‌)       رستم از خواب برمی خیزد و اسبش را نمی یابد .

ت‌)        تقی تکالیف خود را انجام داده است .

 

0.5

0.5

0.5

40

در عبارت زیر نوع قید های مشخّص شده را معلوم کنید .

 پدر هر روز صبح بیدار می شود و بامهربانی ما را نیز بیدار می کند تا نماز

خود را بخوانیم .او هرگز خواب نمی ماند و نماز صبح ما اصلاً قضا نمی شود .

 

   1

41

واژه ی « خوب » را به عنوان قید در یک جمله به کار ببرید .

0.25

42

با حروف ربط « اگر » و « چون » جملات مرکّب بسازید و جمله ی هسته و وابسته را معلوم کنید .

1

43

حرف ربط « ولی » را در یک جمله به کار ببرید و نوع آن را ( وابسته ساز یا هم پایه ساز ) بنویسید .

0.5

جمع نمره با عدد :                                نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف :                                      امضا

 20

 
 

 

سؤالات امتحان پایانی درس :

زبان فارسی ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :  06 / 03 / 1388

 مدّت امتحان :  75  دقیقه

دانش آموزان :  سال دوّم

نوبت دوّم سال تحصیلی  87 - 88

سازمان ارزشیابی و سنجش            آموزش

رشته :  علوم تجربی

استان گلستان - منطقه ی گمیشان

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : ......................            کد دانش آموزی : .........................

ردیف

شرح سؤال

بارم

الف

1

زبان شناسی

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای و ... به یگانگی نظام زبا ن آسیب نمی رساند ؟

 

0.50

2

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

0.50

3

تعداد واج ها و هجاهای کلمات زیر را فقط بنویسید .      

الف ) دانشجو            ب  ) آفرینش

1

4

پر کنید : در زبان فارسی هیچ کلمه ای با ..................... آغاز نمی شود .

0.25

5

با تغییر یک واج در واژه ی « کـُشت » یک واژه ی جدید بسازید .

0.25

6

در واژه ی « جنگل بان » تکواژ آزاد و تکواژ وابسته را نشان دهید .

0.50

7

نوع ساخت واژه های زیر( اشتقاقی یا تصریفی ) را معلوم نمایید .

الف ) سرشناس ترین                                         ب ) آزادی

0.50

8

نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی چیست ؟

0.50

    ب

     9

املا وبیاموزیم

در گروه کلمات زیر املای چهار واژه نادرست سات ، آن ها را اصلاح نمایید .

اثاث خانه             شبه و سایه            سعایت و سخن چینی    ذلـّت و لغزش    تأمّل و دقــّت    نغز و دل کش              

مطبوع و فرمانروا                  اَلـَم و رایت

 

 

1

10

چرا کاربرد  جملات زیر غلط است ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) برادرم خیلی مؤدّب است ؛ آن را دوست دارم .

 ب )  دیروز یک خودرو کودکی را زیر گرفت و شدیداً آسیب دید .

پ ) این کار او  هیچ فرقی از تقلّب ندارد .

1.50

11

جمله ی« دانش آموز زرنگ در امتحانات تقلّب نمی کند . »  را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

0.50

ج

12

نگارش

دو فایده ی طرح نوشته را بنویسید .

 

0.50

13

انواع فهرست را فقط نام ببرید .

0.50

14

شرایط بهره گیری از منابع را بنویسید .

0.50

15

دو ویژگی از ویژگی های یک مقاله را بنویسید .

0.50

16

عنوان کتب زیر با استفاده از کدام روش ها انتخاب شده است ؟

 الف ) چه باید کرد ؟                                              ب  ) نون و القلم

0.50

17

چرا هنگام استفاد از منابع در تحقیق ، باید از منابع علمی تازه و از نویسندگان معتبر استفاده نماییم ؟

0.50

18

کدام یک از فرهنگ نامه های زیرعمومی و کدام یک تخصّصی است ؟

الف ) لغت نامه ی دهخدا                  ب ) فرهنگ موضوعی قرآن مجید

0.50

19

مقاله های زیر از نظر نوع نگارش و هدف و محتوا جزو چه نوع مقاله هایی هستند ؟

الف ) کتاب وکتاب خوانی            ب ) فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

0.50

20

دو روش گردآوری اطلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

0.50

21

کدام یک از گزارش های زیر جنبه ی رسمی واداری دارد  و کدام یک ندارد ؟

الف ) گزارش بازدید علمی دانش آموزان                              

 ب ) گزارش مأمور راهنمایی و رانندگی از صحنه ی تصادف

0.50

د

22

دستور

جمله ی هسته و وابسته را در عبارت زیر بیابید .

                 وقتی که به خانه رسیدم ، ناهار آماده بود .

 

0.50

23

با حروف ربط زیر جمله بسازید .                       

برای این که :                              امّا :  

0.50

24

واژگان زیر را به عنوان قید در جملات جداگانه به کار ببرید .

 از این جا :            سه ساعت بعد :               هرگز :               حتماً :

1

25

واژه ی « خوب را در دو جمله طوری به کار ببرید که یک بار صفت و بار دیگر قید باشد . ( مشخص کنید.)

0.50

26

در عبارت زیر نوع ضمیرها را مشخص نمایید .

    هر روز که به خانه برمی گردیم ابتدا به مادر خود سلام می دهیم و بعد از ناهار و نماز ، سراغ تکالیفمان می رویم .

0.50

27

واژه ی « به به » را به عنوان شبه جمله به کار ببرید .

0.50

28

نوع ساختمان ( ساده ، مشتق و ... ) صفات زیر را تعیین نمایید .

خودپسند                                             نابینا

0.50

29

از ترکیبات زیر،دو ترکیب ، اضافی ( مضاف و مضاف الیه ) است ؛ تعلقی یا غیر تعلقی بودن آن ها را مشخص کنید .      

     روز خوب             روز جمعه           کتاب من              کتاب تاریخی

0.50

30

ساختمان اسم های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مرکّب و ... )

 تاریخ       عروسک                            دوچرخه            گلاب گیر

1

31

یک نام آوا را در جمله به کار ببرید .

0.50

32

قسمت مشخص شده ی کدام یک از جملات زیر فعل ساده و کدام یک فعل مرکّب است ؟

الف) او دوست دارد تکالیفش را خوب و تمیز بنویسد .

 ب ) او دوستی دارد که تکالیفش را خوب و تمیز می نویسد .

0.50

33

جمله ی « کتاب را خوانده ایم . » را مجهول کنید .

0.25

34

جمله ی مجهول « ماشین شسته شده بود . » ر ابا آوردن نهاد « من » معلوم کنید .

0.25

35

زمان و شخص فعل های « می کارند » و « کاشته بودی » را تعیین کنید .

1

نمره با عدد :                                  نام و امضای دبیر : مسعود سخندان


سؤالات امتحان پایانی درس :

زبان فارسی ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :  20 / 03 / 1389

 مدّت امتحان :  75  دقیقه

دانش آموزان :  سال دوّم

نوبت دوّم سال تحصیلی  89 - 88

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

رشته :  علوم تجربی

استان گلستان - شهرستان گمیشان

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : ...................                کد دانش آموزی : ................

ردیف

شرح سؤال

بارم

الف ) نگارش 9 سؤال

1- جمله ی «‌ دیوان شاعره ی معاصر ایران ، پروین اعتصامی ، را خریدم . »    را ویرایش نمایید .  

0.5

2- جمالزاده با استفاده از چه شیوه ای عنوان داستان « ازماست که برماست » را انتخاب کرده است ؟

0.50

3- انواع فهرست را فقط نام ببرید .

0.50

4- دوشرط بهره گیری از منابع را بنویسید .

0.50

5- دو مورد از انواع یادداشت برداری را بنویسید .

0.50

6- گام اول در نگارش مقاله چیست ؟

0.50

7- کهن ترین لغت نامه ی فارسی چه نام دارد ؟

0.50

8- گزارش ها از نظر حجم دو دسته اند : الف ) ..........................   ب ) .........................

0.50

9- چهار مورد از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

ب ) زبان شناسی 9 سؤال

10- منظور از نمود آوایی زبان چیست ؟

0.50

11- یک تفاوت زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

0.50

12- نقش اصلی ساخت واژه ی تصریفی چیست ؟

0.50

13- ساخت کدام واژه از نوع اشتقاقی است ؟

       الف ) سخن سرایان         ب ) سرشناس ترین       پ )‌ سودمند

0.25

14- یک واج بنویسید که نماینده ی چند حرف باشد ؟

0.25

15- جمله ی « تعداد واج های هر زبانی متفاوت است » درست است یا نادرست ؟

0.25

16- در کدام بخش به مطالعه ی ساخت درونی واژه می پردازند ؟

0.25

17- واج ها و هجاهای کلمه ی «‌ حافظ » ‌را نشان دهید .

0.75

18- تکواژهای آزاد و وابسته را در واژه ی « کتابخوانی » نشان دهید .

0.75

ج) املا و بیاموزیم5 سؤال

19- عبارت زیر را ویرایش نمایید . 

     « این شکل های هندسی کامل نیستند و از نقص هایی برخوردارند .

0.50

20- در گذشته کدام شکل نوشتاری زیر را ترجیح می دادند ؟

             الف )‌تشت و تپیدن                        ب ) طشت و طپیدن

0.50

21- جمله ی « استاد مشتاق مهر هرگز تأخیر نمی کنند . » را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

0.50

22- در کدام گروه کلمات زیر تفاوت معنایی وجود دارد ؟

         ( آواز و آوازه )     ( چهر و چهره )          (  کران و کرانه )

0.50

23- در کدام گروه کلمات زیر غلط املایی وجود دارد ؟ شکل درست آن‌ها را بنویسید .

      اهرام مصر -  اصلوب معادله    -   غالب و چیره   -    کره ی اسیر   -   صولت حیدری   - منبع الهام

1

د ) دستور  14 سؤال

24- کدام کلمه ی زیر با بقیه فرق دارد ؟

      الف ) خورشید                 ب ) دماوند              پ  )‌ کتابخانه            ت ) محمد

 

0.25

25- در جمله ی « زمان به کندی پیش می رفت » قید و نوع آن را مشخص کنید .

0.50

26- فعل « خواهند شنید » ساده است یا مرکب یا پیشوندی ؟

0.25

27- صورت منفی جمله ی  « من درسم را خوانده بودم » را بنویسید .

0.25

28- جمله ی « او نامه را فرستاده است . » را مجهول نمایید .

0.50

29- با توجه به جمله ی : « سخت کوشان از هیچ مشکلی نمی هراسند »

    الف ) نهاد  و گزاره را مشخص کنید .

     ب )  نهاد پیوسته را نشان دهید .

     پ ) جمله ی مورد نظر چند جزئی است ؟

 

0.50

0.25

0.25

30- نمودار پیکانی گروه اسمی « همین اجبار معیشت » را رسم کنید .

0.75

31- در گروه اسمی « این دو کتاب زیبا » :  الف ) هسته کدام است ؟

     ب ) نام وابسته های پیشین و پسین آن را بنویسید  .

     پ ) نوع ساخت واژه ی « زیبا » چگونه است ؟ ( ساده ، مرکب ، ... ) 

0.25

1

0.25

32- کدام ترکیب زیر غیرتعلقی  و کدام یک تعلقی است ‍؟

      الف )‌دست ارادت             ب ) عنوان کتاب            پ ) کتاب تاریخی

0.50

33- نوع ضمیرهای مشخّص شده را در عبارت زیر بنویسید .

        رضا کتابش را به من داد و گفت : « ‌در حفظ آن کوشا باش . »

0.75

34- در جمله ی زیر کدام کلمه نام‌آواست ؟

         سگ های محل با دیدن دزدان شروع به عوعو کردند .

0.25

 

35- در عبارت « اگر مرد میدان هستید ، بسم الله . و گرنه از نشستن و وای وای گفتن کاری بر نمی آید .»

شبه‌جمله را نشان دهید .

0.25

36- در جمله ی مرکب « عجله کردم که به قطار برسم » پیوند وابسته ساز و جمله‌های پایه و پیرو را نشان دهید .

0.75

37- کلمه ی «‌خوش خط » را طوری در دو جمله به کار ببرید که بک بار قید و بار دیگر صفت یا مسند باشد .

0.50

نمره با عدد :                                  نام و امضای دبیر : مسعود سخندان 

 

 

[ دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ ] [ ٧:٢٢ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام ونام خانوادگی.....................                   «باسمه تعالی »                                      تاریخ امتحان: 17/10/83

شماره ی دانش آموزی: ............ آزمون درس : زبان فارسی      پایه : دوم متوسطه      مدت امتحان: 70 دقیقه                            

 

سازمان آموزش وپرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان - دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

 

1

2

3

4

ب

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ج

1

 

2

 

 

3

4

 

5

 

د

1

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

زبان شناسی

چرا می گوییم که افراد کرولال نیز زبان دارند؟

چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند؟

راز اصلی نیاز ما به آموختن نوشتار چیست؟

از امتیازات نوشتار نسبت به گفتار دومورد را بنویسید.

املا وبیاموزیم

در گروه کلمات زیر املای کدام کلمات غلط است؟ شکل صحیح آن ها را بنویسید.

     فنا وضوال          متاع معرفت              نقاب حزن انگیز                غالب های ادبی

کاربرد کدام یک از جمله های زیر غلط است؟ دلیل  و شکل صحیح آن را بنویسید .

 سعدی شیرازی کتاب گلستان را نوشته است.

سارقان توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

ققنوس نماد هویت یک ملت است.

رستم پهلوان نامی ای است.

من به وسیله ی مطالعه خودم را آماده ی امتحان کردم.

او به کمک انشاءِ فارسی تمرین نویسندگی می کند.

معلم وارد کلاس ومشغول تدریس شد.

نگارش

جمله ی زیر را ویرایش کنید.

    « فرمایشات شما تلفناّ اعلام شد.»

نوشته ی زیر از نظر زبان وقالب وبیان چه نوع نوشته ای است؟

    « مش اسدا... صفحه ای را از کتابی پاره کرد. با صفحه ی پاره شده پاکت قیفی درست کرد ؛ تویش تنباکو ریخت ؛ گذاشتش توی ترازو ؛ وزنش کرد ؛ درش رابست وداد دست من.»

برای « وصف ساختمان مدرسه » یک طرح بنویسید.

عنوان های زیر با استفاده از کدام روش انتخاب عنوان ساخته شده اند؟ 

  « دوزخ اما سرد»             « از ماست که بر ماست.»

در یک کتابخانه ی معتبر  برای پیدا کردن اسامی زیر به کدام برگه دان ها مراجعه می کنیم؟  

« از کوچه ی رندان »             « غلام حسین یوسفی »

دستور

با توجه به متن زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید.

   « ابوجهل در نامه ای خشونت آمیز پیامبر اکرم (ص) را تهدید کرد ، که منتظر حمله ی قریش باشد . پیامبر اکرم (ص) نیز برای حفظ اسلام وخنثی کردن نقشه های قریش ، اقدام کردند.»                                

1-    نمودار درختی جمله ی اول را رسم کنید.

2-    در کجا نهاد جدا وپیوسته مطابقت ندارد؟ دلیل آن چیست؟

3-    پنج ویژگی فعل را در فعل جمله ی سوم نشان دهید.

4-جمله ی اول را مجهول کنید.

5-ساختمان فعل دوم و سوم را مشخص کنید.

برای فعل « می پنداشتیم » یک جمله ی چهار جزیی بنویسید.

فعل « می پذیرفتند» را با حفظ شخص به زمان های ماضی التزامی ، مضارع التزامی و آینده تبدیل کنید.

جمله مجهول زیر رابا نهاد داده شده معلوم نمایید.  « بسیاری از استعدادها کشته شده اند.»( اعتیاد )

 

1

1

1

1

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

5/1

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

5/0

25/1

1

1

75/0

75/0

75/0

جمع نمره ی ورقه :                                                               نمره ی تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز :  

20

 

باسمه تعالی امتحان زبان فارسی (2)

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان - دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

الف

1

زبان شناسی   ( 1 تا 6 )

تمایز زبان وگفتار را بنویسید

 

5/0

2

چرا گوناگونی سبکی  و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند؟

5/0

3

فایده های اوّل و دوّم تمایز زبان وگفتار را بنویسید.

  1

4

دو تفاوت زبان وگفتار را با خط ونوشتار بیان کنید.

  1

5

راز اصلی نیاز ما به آموختن خط و نوشتار چیست؟

5/0

6

چرا بین شکل گفتاری و نوشتاری کلمات «خواهر و خواستگار » تفاوت وجود دارد؟

5/0

ب

1

املا و بیاموزیم.  (1و2 )

چرا کاربرد جملات زیر درست نیست؟ آنها را ویرایش کنید.

€*    مطالعات زیادی به دست من انجام گرفته است.

*€*   من فیلم دیشب را تماشا و از آن خوشم آمد.

€**   این کار شما خوبیّت ندارد.

**€ خطِّ موازی ای با آن خط بکشید.

 

5/0

5/0

5/0

5/0

2

از گروه کلمات زیر املای چهار گروه غلط است . آنها را یافته و اصلاح نمایید.

سهو و خطا    -   قضا و پیکار  -    قلیان درونی  - قالب های زبان -    مطاع معرفت  -  ارجاعات بعدی  -  معزول و برکنار  -  ثفاحت ونادانی

  1

ج

1

نگارش

از ویژگی های نوشتار معیار دو مورد  را بنویسید.

  1

2

دو مورد  از فواید طرح نوشته را بنویسید.

  1

3

عنوان هر یک از کتاب های زیر به چه روشی انتخاب شده است؟

*€* تنفّس صبح                   €€ تماشاگه راز                   ** چه باید کرد؟                      */* آزادی مجسّمه

 

  1 

4

اگر بخواهیم درباره ی  موارد  زیر تحقیق نماییم ، از کدامین روش های تحقیق استفاده می کنیم؟

 # میزان مطالعه ی دانش آموزان دبیرستان .

×& تأثیر نمک روی نوشیدنی های مختلف .

 

25/0

25/0

5

برای پیدا کردن موارد زیر به کدام برگه دان ها ( عنوان کتاب ، نام مولّف ، موضوع)مراجعه می نماییم؟ 

 # کتاب عناصر داستان :                                   کتابی از بزرگ علوی :

25/0

25/0

6

خاطره ی دیروز خود را در سه سطر به زبان محاوره ای بنویسید.

  1 

د

1

دستور  ( 1 تا 8 )

چرا نهاد جدا وپیوسته ی جمله ی « امام حسین (ع) با لب تشنه شهید شدند.» مطابقت ندارد؟

 

25/0

2

جمله های زیر را با توجه به مصدرهای داده شده کامل کنید.

الف) علی و ما دوستانی صمیمی          .....................(شدن)

ب) او با تو به کوهنوردی ........................        ( رفتن )

 

25/0

25/0

3

نقش گروه های مشخّص شده را در جملات زیر تعیین کنید.

#    مردم او را عاقل می پنداشتند.

                                        @  من مطلب مهمّی را از شما یادگرفته ام.

 

5/0

5/0

4

در عبارت زیر چهار ویژگی ( شخص ، زمان، گذر و وجه ) فعل های تعیین شده را بنویسید.

   من دیروز کتابم را دستم گرفته بودم تا شاید کمی آن را بخوانم.

 

  2 

5

با فعل های داده شده ابتدا جمله بسازید و سپس آن جمله ها را مجهول کنید.

 پرسیدم :

می بینند :

دوانده است :

خواهید چسباند:

 

5/0

5/0

5/0

5/0

6

ساختمان فعل های  مشخّص شده در جمله های زیر چگونه است؟(ساده - مرکّب- پیشوندی)

الف) من این مطلب را از شما یادگرفته ام.

ب) من این مطلب را از شما فراگرفته ام.

ج) من این مطلب را گرفته ام.

 

25/0

25/0

25/0

7

با کلمات « دوست دارم » جمله ای بسازید که فعل آن ساده باشد.

25/0

8

نمودار جمله ی  « بارانِ تندی  می بارید. » را رسم نمایید.

  1

جمع نمره با عدد :                نام معلّم : مسعود سخندان      نمره ی تجدید نظر :

نمره با حروف :                                                   امضا                        نام وامضای مصحّح:

 

 

امتحان زبان فارسی ( 2 )            باسمه تعالی         سال دوّم ادبیّات و علوم انسانی   تاریخ امتحان : 21 / 10 /1385

 نام و نام خانوادگی : ................................ کد دانش آموزی :................................     مدّت امتحان : 85 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش گمیشان - دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

بارم

الف

1

زبان شناسی

تمایز زبان و گفتار را بنویسید.

 

0.5

2

دو فایده ی تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

1

3

اگر بخواهیم با افراد کر و لال ارتباط برقرار کنیم ، از کدام نمود زبان استفاده می کنیم ؟

0.5

4

چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند ؟

0.5

5

دو تفاوت زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

1

6

چرا شکل گفتاری و نوشتاری کلماتی مثل خواهر و خواستن تفاوت دارد ؟

0.5

ب

7

املا و بیاموزیم

چهار گروه از کلمات زیر غلط است ، آن ها  را اصلاح نمایید . فضایل اخلاقی

در معرض لغزش                     عدم تتابق                         امتناع و سرپیچی

اسیر و قریب                          معاخذ و منابع                    موهش و هراس انگیز

 

1

8

چرا به کار بردن هر یک از جملات زیر غلط است ؟ آن ها  را اصلاح کنید .

الف ) در مسابقات آسیایی ، مدال های زیادی توسط چینیان کسب شده است .

 

ب ) گردن بند گردن مادرم گم شده است .

 

ج) من به مدرسه و درس خواندم .

 

د) دامن زدن به دوئیّت ها موجب تفرقه می شود .

 

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

ج

9

نگارش

جمله ی ‹‹ جنگ هر روز از شدّت بیشتری برخوردار می گشت . ›› را ویرایش نمایید .

 

0.25

10

نوشته ها به چند اعتبار تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

0.75

11

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

0.5

12

دو فایده از فواید طرح نوشته و یک طرح نوشته در مورد نماز بنویسید .

2

13

عنوان هر یک از کتاب های زیر از کدام راه انتخاب شده است ؟

  خفتگان بیدار                                            تماشاگه راز

0.5

14

برای تحقیق در مورد هر یک از موضوعات زیر از کدام روش تحقیق استفاده می کنیم ؟

الف ) دانش آموزان  زنگ تفریح را  چگونه سپری می کنند ؟     

ب ) تأثیر نمک روی نوشابه های گاز دار.

ج ) گزارش یک تصادف.                                      

 د) تاریخ ایران قبل از اسلام.

 

1

د

15

دستور

جملات زیر را با توجه به مصدر های داخل پرانتز کامل نمایید .

اتلف)من به همراه دوستم دربازار ....................... . ( گشتن )

ب )  او و محمّد هر روز به باشگاه  ...................  . ( رفتن )

 

 

0.25

0.25

16

چرا نهاد جدا و پیوسته ی جملات زیربا هم مطابقت ندارد ؟

الف )امام خمینی (ره) درسال 1368 فوت نمودند .

 ب ) کتاب ها از دستم به زمین افتاد و خیس شد .

 

0.25

0.25

17

نقش قسمت های مشخص شده را در جملات زیر بنویسید .

الف ) حسین مرا از سگ ترسانده است .                                  ب ) گل شکفت .

ج ) مردم روستا به او دکتر می گویند .                         د ) باران هوا را سرد گردانید .

 

1.75

18

زمان و شخص فعل های زیر را تعیین نمایید .                 خواهی شنید.

آمده بودند .                                           می رویم .

1.5

19

اگر با فعل های ‹‹ شنید ، می دود و شده بود ›› جمله بسازیم، نوع گذر هر یک چگونه خواهد بود ؟

0.75

20

جملات زیر را مجهول کنید .

الف) اکبر ماشین های زیادی خرید .

ب ) من درسهایم را یاد گرفته ام .

ج) تو آنها را می بینی .

د )مدیر مدرسه ما را به اردو خواهد برد .

1

21

جملات مجهول زیر را با نهادهای داخل پرانتز به معلوم تبدیل کنید .

الف ) نامه نوشته می شد . ( حسن )

ب )  خانه خریده بشود . ( محمد )

ج ) لباس هایم شسته شده است . ( مادر )

د ) شاید گندم کاشته شده باشد . ( پدر )

1

22

نوع ساختمان فعل های جملات زیر را بنویسید . ( ساده  - پیشوندی - مرکب )

 الف ) من هر روز قرآن می خوانم .

ب)من هر روز  موسیقی گوش می دهم .

ج ) او این مطلب را به خوبی فراگرفت .

 د) من در تهران یک دوست دارم .

1

جمع نمره با عدد  :               نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان              نمره ی تجدید نظر  :

جمع نمره با حروف :                              امضا                             نام و امضای مصحّح :

 

 

(( باسمه تعالی ))  امتحان زبان فارسی ( 2 ) سال دوّم ادبیّات و علوم انسانی   تاریخ امتحان : 15/10/1386

نام و نام خانوادگی : ....................................... کد دانش آموزی : ..................   مدّت امتحان :  80 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

الف

1

زبان شناسی

دو فایده از فواید تمایز زبان و گفتار رابنویسید .

1

2

چگونه ثابت می کنیم که کر و لال ها هم از توانایی زبان برخوردارند ؟

1

3

دو تفاوت خط و نوشتار را با زبان و گفتار بنویسید .

1

4

چهار واژه مثال بزنید که شکل گفتار و نوشتاری آنان تفاوت دارد . (‌ مثل خواهر )

1

ب

5

نگارش

جمله ی زیر را ویرایش نمایید .        ((‌جنگ هر روز از شدّت بیشتری برخوردار می گشت . ))

 

1

6

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

1

7

سه فایده از فواید طرح نوشته را بنویسید .

1

8

عنوان کتاب های زیر به کدام روش نامگذاری انتخاب شده است ؟

   الف ) نون و القلم                                                           ب )‌ از ماست که بر ماست .

1

9

جای خالی را پر کنید .                  در هر کتابخانه سه نوع برگه وجود دارد : الف )..........................

   ب ) ....................................                      ج ) ..............................

75/0

10

برای تحقیق درباره ی موارد زیر از کدامین روش های تحقیق استفاده می نماییم ؟

 الف ) گزارش یک تصادف                                  ب ) تاریخ ایران قبل از اسلام

5/0

ج

11

املا و بیاموزیم

گروه کلمات نادرست زیر را اصلاح کنید .

  ترجیه و برتری                  قضا و پیکار                رعفت و عطوفت            القای بردگی

 

1

12

جمله های زیر را اصلاح نمایید .

الف ) نقاشی های کم نظیری توسط کمال الملک آفریده شده است .

 ب )  آخرین مسابقه ی فینال را دیدم .

 ج )  نامه را به وسیله ی پست پیشتاز فرستادم .

 د )   دامن زدن به دوئیت ها موجب شکست می شود .

 

5/0

5/0

5/0

5/0

د

13

دستور

در کدام جمله ی زیر نهاد جدا و پیوسته مطابقت ندارد ؟ چرا ؟

 الف ) پیامبر اکرم ( ص ) دشمنان را بخشیدند .

  ب  ) دوستان ما نشان دهنده ی شخصیت ما هستند .

 

75/0

14

با توجه به مصدر های داخل پرانتز جمله های زیر را کامل کنید .

 الف ) من با احمد و علی در مسابقه شرکت .....................  ( کردن ) .

 ب )  احمد با من  و علی در مسابقه شرکت .....................  ( کردن ) .

 ج  )  من و احمد با علی در مسابقه شرکت .....................  ( کردن ) .

 

25/0

25/0

25/0

15

از مصدر های زیر زمان های خواسته شده را برای اشخاص مورد نظر بسازید .

 پریدن ( ماضی بعید ، سوم شخص جمع )                    

 انداختن ( مضارع اخباری ، اول شخص مفرد )

 یافتن  ( آینده ، دوم شخص جمع )

 

25/0

25/0

25/0

16

در جمله ی زیر نوع گذر ( ناگذر یا گذرا به ... ) و وجه فعل را مشخص کنید .

       شاید باران باریده باشد .

5/0

17

جمله های زیر را مجهول کنید.

الف ) ما درس هایمان را خواهیم خواند .

 ب ) شما ما را از سگ ترسانده بودید .

 ج ) من دارم آن ها را می بینم .

 

5/0

5/0

5/0

18

ساختمان فعل (‌ساده ، پیشوندی و مرکب ) جمله های زیر را مشخص نمایید .

 من هر روز که از مدرسه به خانه برمی گردم ، احوال پدر و مادرم را می پرسم .

 

1

19

با « دوست داشتن » فعل و جمله ای بسازید که آن فعل مرکب باشد .

 

5/0

20

نمودار جمله های زیر را رسم نموده ، نهاد و نام اجزای گزاره را مشخص کنید .

الف) باران همه جا را سرد گردانید .

ب ) خورشید می درخشد .

 ج ) محسن با دشمنان وطن جنگیده است .

 

1

5/0

75/0

جمع نمره با عدد :                              نام طرّاح و دبیر : مسعود سخندان                      نمره ی تجدید نظر :

نمره با حروف  :                                                      امضا                                   نام و امضای مصحّح :

 

 

باسمه تعالی 

  امتحان درس زبان فارسی ( 2 ) رشته ی تعمیر موتورسیکلت و قایق موتوری  تاریخ امتحان : 18/10/1386

نام و نام خانوادگی : .................................... کد دانش آموزی :........................ مدّت امتحان : 75 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

هنرستان شهید نوری رومی سیمین شهر

بارم

الف

1

زبان شناسی

زبان یکی از توانایی های ............................. است و حال آن که گفتار فقط ................................ آن توانایی است.

 

1

2

کر و لال ها هنگام استفاده از زبان به جای نمود آوایی از .....................................کمک می گیرند .

5/0

3

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای به یگانگی نظام زبان آسیب نمی رسانند ؟

5/0

4

دو تفاوت زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

1

5

دو واژه مثال بزنید که شکل گفتاری و نوشتاری آن ها با هم تفاوت دارد . ( مثل : خواهر = خاهر )

1

ب

1

املا و بیاموزیم

کلمات نادرست زیر را اصلاح نمایید .                        

  سفاحت و نادانی                   حماسه ی مثنوع             مذلّت و خاری                           فذایل اخلاقی

 

1

 

2

شکل درست جملات زیر را بنویسید .

 الف ) کتاب گلستان به وسیله ی سعدی نوشته شده است .

 ب )   دامن زدن به دوئیت ها موجب شکست می شود .

  ج )  ابوعلی سینا حکیم نامی ای بود .

 د )   بیایید سوابق گذشته را فراموش کنیم .

 

5/0

5/0

5/0

5/0

ج

1

نگارش

جمله ی زیر را ویرایش کنید .

 « جنگ هر روز از شدّت بیشتری برخوردار می گشت . »

 

 

1

2

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

1

3

طرح نوشته در نوشته های کوتاه ممکن است ، ................... باشد امّا در نوشته های بلند باید ............... و ................... باشد .

75/0

4

عنوان کتاب های سمت راست با استفاده از کدام روش های سمت چپ انتخاب شده است ؟

      ( توجّه : در سمت چپ یک گزینه اضافه است . )

 الف ) چه باید کرد ؟                                         1 ) ضرب المثل

  ب )  تنفّس صبح                                            2 ) سئوال

                                                                  3 ) بخشی از آیه ی قرآن

 

1

5

انواع روش های تحقیق را نام ببرید و بگویید برای دانستن میزان رضایت دانش آموزان از امکانات مدرسه از کدام روش باید استفاده کنیم ؟

25/1

د

1

دستور

با توجه به مصدر های داخل پرانتز جمله های زیر را کامل کنید .

 الف ) محمد با علی و حسین به کوهنوردی ............................            ( رفتن )

  ب )  محسن و من با احمد ، کاظم را در بازار  ......................            ( دیدن )

 ج )  پیامبر اکرم (‌ص ) دشمنان شکست خورده را ..................             ( بخشیدن )

 

 

5/0

5/0

5/0

2

در جمله های زیر نهاد و نام اجزای گزاره ( مفعول ، مسند ، متمّم و فعل ) را مشخص نمایید .

 الف ) باران  باریده است .                             ب ) مردم روستا   به او  دکتر  می گویند .

2

3

از سمت راست گزینه های مربوط به سمت چپ را مشخص کنید . ( در سمت چپ یک مورد اضافه است .)

 الف ) خورده بودند .                                        1 - ماضی استمراری

 ب )   کاشته باشید .                                       2 - مضارع اخباری

 ج )   می آیم .                                               3 - ماضی التزامی

                                                                  4 - ماضی بعید

 

5/1

4

جملات زیر را مجهول نمایید .

 الف ) محمد روز نامه را خوانده است .

 ب ) من آن ها را از سگ ترساندم .

 ج ) او ما را خواهد دید .

 

5/0

5/0

5/0

5

در جمله های  زیر ساختمان فعل ها ( ساده ، پیشوندی و مرکب ) را مشخص کنید .

 الف )  هوا بارانی گردید .

 ب )    دوستم از مدرسه برگشته است .

  ج )   من اعضای خانواده ام را دوست دارم .       

 

نمره با عدد :                                 نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان                      نمره ی تجدید نظر :

نمره با حروف :                                                  امضا                                   نام و امضای مصحّح :

 

 

امتحان زبان فارسی ( 2 )            باسمه تعالی         سال دوّم ادبیّات و علوم انسانی   تاریخ امتحان :15 / 10 /1386

 نام و نام خانوادگی : ................................ کد دانش آموزی :................................     مدّت امتحان : 85 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش گمیشان - دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

بارم

الف

1

زبان شناسی

تمایز زبان و گفتار را بنویسید.

 

0.5

2

دو فایده ی تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

1

3

اگر بخواهیم با افراد کر و لال ارتباط برقرار کنیم ، از کدام نمود زبان استفاده می کنیم ؟

0.5

4

چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند ؟

0.5

5

دو تفاوت زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

1

6

چرا شکل گفتاری و نوشتاری کلماتی مثل خواهر و خواستن تفاوت دارد ؟

0.5

ب

7

املا و بیاموزیم

چهار گروه از کلمات زیر غلط است ، آن ها  را اصلاح نمایید .     فضایل اخلاقی

در معرض لغزش                     عدم تتابق                         امتناع و سرپیچی

اسیر و قریب                          معاخذ و منابع                    موهش و هراس انگیز

 

1

8

چرا به کار بردن هر یک از جملات زیر غلط است ؟ آن ها  را اصلاح کنید .

الف ) در مسابقات آسیایی ، مدال های زیادی توسط چینیان کسب شده است .

 

ب ) گردن بند گردن مادرم گم شده است .

 

ج) من به مدرسه و درس خواندم .

 

د) دامن زدن به دوئیّت ها موجب تفرقه می شود .

 

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

ج

9

نگارش

جمله ی ‹‹ جنگ هر روز از شدّت بیشتری برخوردار می گشت . ›› را ویرایش نمایید .

 

0.25

10

نوشته ها به چند اعتبار تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

0.75

11

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

0.5

12

دو فایده از فواید طرح نوشته را بنویسید .

1

13

عنوان هر یک از کتاب های زیر از کدام راه انتخاب شده است ؟

  خفتگان بیدار                                            تماشاگه راز

0.5

14

برای تحقیق در مورد هر یک از موضوعات زیر از کدام روش تحقیق استفاده می کنیم ؟

الف ) دانش آموزان  زنگ تفریح را  چگونه سپری می کنند ؟     

ب ) تأثیر نمک روی نوشابه های گاز دار.

ج ) گزارش یک تصادف.                                      

 د) تاریخ ایران قبل از اسلام.

 

  2

د

15

دستور

جملات زیر را با توجه به مصدر های داخل پرانتز کامل نمایید .

اتلف)من به همراه دوستم دربازار ....................... . ( گشتن )

ب )  او و محمّد هر روز به باشگاه  ...................  . ( رفتن )

 

 

0.25

0.25

16

چرا نهاد جدا و پیوسته ی جملات زیربا هم مطابقت ندارد ؟

الف )امام خمینی (ره) درسال 1368 فوت نمودند .

 ب ) کتاب ها از دستم به زمین افتاد و خیس شد .

 

0.25

0.25

17

نقش قسمت های مشخص شده را در جملات زیر بنویسید .

الف ) حسین مرا از سگ ترسانده است .                                  ب ) گل شکفت .

ج ) مردم روستا به او دکتر می گویند .                         د ) باران هوا را سرد گردانید .

 

1.75

18

زمان و شخص فعل های زیر را تعیین نمایید .                 خواهی شنید.

آمده بودند .                                           می رویم .

1.5

19

اگر با فعل های ‹‹ شنید ، می دود و شده بود ›› جمله بسازیم، نوع گذر هر یک چگونه خواهد بود ؟

0.75

20

جملات زیر را مجهول کنید .

الف) اکبر ماشین های زیادی خرید .

ب ) من درسهایم را یاد گرفته ام .

ج) تو آنها را می بینی .

د )مدیر مدرسه ما را به اردو خواهد برد .

1

21

جملات مجهول زیر را با نهادهای داخل پرانتز به معلوم تبدیل کنید .

الف ) نامه نوشته می شد . ( حسن )

ب )  خانه خریده بشود . ( محمد )

ج ) لباس هایم شسته شده است . ( مادر )

د ) شاید گندم کاشته شده باشد . ( پدر )

1

22

نوع ساختمان فعل های جملات زیر را بنویسید . ( ساده  - پیشوندی - مرکب )

 الف ) من هر روز قرآن می خوانم .

ب)من هر روز  موسیقی گوش می دهم .

ج ) او این مطلب را به خوبی فراگرفت .

 د) من در تهران یک دوست دارم .

1

جمع نمره با عدد  :               نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان              نمره ی تجدید نظر  :

جمع نمره با حروف :                              امضا                             نام و امضای مصحّح :

 

 

نام امتحان : زبان فارسی  ( 2 )

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ امتحان :  15/ 10 / 1387

مدت امتحان :  75 دقیقه

 

نام دانش آموز :

شماره ی دانش آموز :

نوبت امتحانی : دی ماه  87

سال تحصیلی : 87 - 88

 

سازمان آموزش و پرورش گلستان

اداره ی آموزش و پرورش گمیشان

دبیرستان خدیجه ی کبرای سیمین شهر

مهر آموزشگاه

 

ردیف

متن سؤالات

بارم

الف

1

زبان شناسی

تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

 

5/0

2

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رسانند ؟

5/0

3

چگونه ثابت می کنید که افراد کر و لال نیز زبان دارند ؟

5/0

4

خطاهای گفتاری ناشی از چیست ؟

1

5

دو مورد از تفاوت های زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید.

1

6

چرا شکل گفتاری و نوشتاری کلماتی مثل « خواهر و خواب » با هم تفاوت دارد ؟

5/0

ب

7

نگارش

جمله ی زیر را ویرایش نمایید .

      مردم ایران به رهبریت امام  برعلیه رژیم شاه قیام و شاه را فراری شد .

 

1

8

نوشته ها به چند اعتبار تقسیم می شوند ، نام ببرید .

75/0

9

سه ویژگی از ویژگی های زبان محاوره را بنویسید .

75/0

10

دو فایده ی طرح نوشته را بنویسید .

5/0

11

عنوان کتب زیر با استفاده از کدام روش ، انتخاب شده است ؟

 الف ) چه باید کرد ؟                              ب ) از ماست که بر ماست .           

  پ ) تنفس صبح                                               ت ) خفتگان بیدار

 

1

 

12

برای تحقیق در باره ی موارد زیر از کدام روش تحقیق استفاده می کنیم ؟

  الف ) تأثیر قند روی شیر                                 

   ب ) تأثیر معلم روی انگیزه ی دانش آموزان

   پ ) تأثیر بمب اتم روی مردم ژاپن                 

   ت ) تأثیر سرما یا گرما روی پوشش

 

1

پ

13

املا و بیاموزیم

چهار گروه از گروه کلمات زیر غلط است ، آن ها را اصلاح کنید .

ترجیح و برتری                    خواستگاه اجتماعی                         هاج و واج

قـَلـَیان درونی                        بهر در کوزه                عمارت و فرمانروایی

اشباح و سایه ها                     محتاط و مآ ل اندیش         رذایل اخلاقی

 

 

1

14

چرا کاربرد هر یک از جملات زیر نادرست است ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) نقاشی های کم نظیری توسط کمال الملک آفریده شده است .

 ب )  من پارسال گذشته شاگرد زرنگی بودم .

 پ ) من و او دوستان صمیمی ای هستیم .

 ت ) به وسیله ی تاکسی به منظور دیدن دوستم رفتم .

 

5/0

5/0

5/0

5/0

پ

15

از مصدر های داخل کمانک فعل مناسب را برای جملات زیر بسازید .

 • او با من و زهرا دوست .................. ( گشتن ) .
 • او و من با زهرا دوست .................. ( گشتن ) .
 • پیامبر ( ص ) دشمنان شکست خورده را .................... ( بخشیدن ) .
 • کتاب ها از دستم به زمین .................. ( افتادن ) .

 

25/0

25/0

25/0

25/0

16

با رسم نمودار نشان دهید که جملات زیر چند جزئی هستند .

  1 - همه او را علی می نامیدند .  ( 1 )

 2 - آن مرد دانا و فرزانه مطلب خوب و مهمی را به من یاد داد .  ( 1 )

 3 - گل های زیبایی شکفته بودند . ( 5/0 )

5/2

17

از مصدرهای داده شده زمان خواسته شده را برای شخص مورد نظر بسازید .

*  ترسیدن ( ماضی بعید سوم شخص جمع )    : ...................................

* نشستن ( مضارع التزامی دوم شخص مفرد ) : ..................................

* خواباندن ( ماضی مستمر اول شخص مفرد ) : ..................................

 

5/0

5/0

5/0

18

با فعل ( رنجیده است ) جمله ای بسازید و نوع گذر و وجه آن را مشخص کنید .

5/0

19

جملات زیر را مجهول نمایید .

*/ من او را دیده بودم .

*/ درختان را آب داده اند .

*/ همه ی آنان را دعوت خواهیم کرد .

 

5/0

5/0

5/0

20

جمله ی زیر را با آوردن نهاد « من » ، معلوم کنید .

  * نامه دارد نوشته می شود .

5/0

21

فعل های زیر را منفی کنید .

می بینیم                                                                      خوانده اید 

5/0
 

   
   

باسمه تعالی

ردیف

متن سؤال

نمره

الف

1

زبان شناسی ( 4 نمره )

تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

 

0.50

2

دو فایده ی تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

1

3

چگونه ثابت می کنید که افراد کر و لال نیز زبان دارند ؟

1

4

چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای و ... به یگانگی نظام زبان آسیب نمی رساند ؟

0.50

5

دو تفاوت خط و نوشتار را با زبان و گفتار بنویسید .

1

ب

1

نگارش ( 5 نمره )

هر یک از جملات زیر را ویرایش کنید .

الف ) مردم ایران به رهبریّت امام خمینی ( ره )‌ برعلیه شاه قیام کردند .

ب ) جنگ هر روزه از شدّت بیشتری برخوردار می گشت .

 

 

0.50

0.50

2

نوشته ها به سه اعتبار تقسیم می شوند . نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید .

1.50

3

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

0.50

4

دو ویژگی زبان معیار را نام ببرید .

0.50

5

پر کنید : طرح در نوشته های کوتاه ممکن است .................... باشد امّا در نوشته های بلند باید ................ و مکتوب باشد .

0.50

6

عنوان نوشته ی « تنفّس صبح » بر کدام اساس زیر انتخاب شده است ؟

الف ) بخشی از یک شعر                ب ) بخشی از یک آیه             

ج ) سؤال            د ) متناقض نما

0.50

7

عنوان نوشته ی « چه باید کرد » بر کدام اساس زیر انتخاب شده است ؟

الف ) بخشی از یک شعر                ب ) بخشی از یک آیه             

ج ) سؤال            د ) متناقض نما

0.50

ج

1

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

شکل درست کلمات زیر را بنویسید .

فزایل اخلاقی           متواضع و فروطن                 لهن تعجّب آمیز

لسان قیب                 عنصاف و مروّت                   وثل و لقا

 

1.50

2

هر یک از جمله های زیر را درست کنید .

الف ) بیایید سوابق گذشته را فراموش کنیم .

ب )  به وسیله ی تاکسی به خانه آمدم .

ج ) نیروی انتظامی سارقان را دستگیر و به زندان فرستاد .

د ) ابوعلی سینا حکیم نامی ای بود .

ه ) املاءِ من خیلی خوب است .

و ) از آشنائیّت با شما خوشحال شدم .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

د

1

دستور ( 8 نمره )

جاهای خالی را پر کنید .       الف ) من ..... دوستم به اردو رفتیم .

ب ) تو ..... من و برادرت به مدرسه رفتی .                

ج ) امام حسین ( ع ) علیه یزید قیام .............. . ( کردن )

د ) همه ی ظرف ها از دستم افتاد و ............ ( شکستن )     

و ) هر یک از شما ها باید امتحان ............ .  (‌دادن )

 

1.25

2

با رسم نمودار درختی،نهاد و اجزای گزاره را در جمله های زیر نشان دهید .

الف ) هوای امروز خیلی خوب است .                                            

ب ) دوستم را صدازدم .

پ ) حسین به پولش می نازد .

 

0.75

0.75

0.75

3

از مصدر های زیر ، زمان های مضارع التزامی و ماضی استمراری را برای دوّم شخص مفرد بسازید .

     شناختن                                                               پریدن

1

4

جمله های زیر را مجهول کنید .

الف ) تو دوستانت را به مهمانی دعوت کرده بودی .

ب ) دانش آموزان خوب تکالیف خود را به موقع نوشته اند .

پ ) پدرم مرا برای نماز بیدار خواهد کرد .

ت ) من هر روز دوستانم را می بینم .

 

0.50

0.50

0.50

0.50

5

ساختمان فعل های مشخّص شده در عبارت زیر چگونه است ؟ ( ساده ،‌پیشوندی ، مرکّب )

      من خیلی زحمت کشیدم تا این درس را فرابگیرم .

0.50

6

در فعل های زیر ،‌ فعل کمکی را نشان دهید .

           خواهید آمد                                                 شنیده باشم .

0.50

7

نوع گذر و وجه فعل جمله ی زیر چگونه است ؟

            شاید او را دیده باشیم

0.50

 

جمع نمره با عدد :

20

 

 

 

[ شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٠ ] [ ٧:۳۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام علیکم

      یاران همیشه همراه وقت به خیر

      با توجه به این که امسال درس زبان فارسی 2 سال دوم دبیرستان به صورت کشوری برگزار می گردد ، سعی خواهم کرد که حتماً چند نمونه سوال از این درس را برایتان بگذارم. البته این کار ممکن است تا چند روز قبل از امتحان ( 07 / 03 / 1390 ) طول بکشد .

     امیدوارم خداوند به همه ی ما توفیق خیر بدهاد .

دوستدار همیشگی شما : سخندان

[ جمعه ۱۳٩٠/٢/٩ ] [ ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


 • تیم بلاگ | زیبا مد