نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی:

سوالات امتحان درس ادبیات فارسی ( 3 )

رشته ی ادبیات و علوم انسانی

ساعت شروع : 30 : 10

مدت امتحان : 80 دقیقه

دانش آموزان پایه ی سوم متوسطه

تاریخ امتحان : 27/10/90

مُهر آموزشگاه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

شهرستان گمیشان

 

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان           متن سوالات        کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نمره

الف

1

حفظ شعر ( بیت های ناتمام زیر را کامل کنید . ) ( 2 نمره )

مردان خدا پرده ی ................... دریدند

       یعنی همه جا ........................ هیچ ندیدند .

 

50/0

2

مرغان نظرباز ................... فروغی         از .............................. بر افلاک پریدند .

50/0

3

خرقه ی ........ و جام می گرچه نه درخور هم اند

این همه ........ می زنم از جهت رضای تو

50/0

4

......................................................   

حیف نباشد که دوست ، دوست تر از جان ماست .

50/0

ب

5

معنی لغات مشخص شده را بنویسید . ( 2 نمره )

به پالیز بلبل بنالد همی

 

25/0

6

در حوالی آن مرغزار شیری بود با وحوش و سباع بسیار .  

25/0

7

کمان را به زه کرد و آن تیر گز

25/0

8

برای گشادن در دکان مُُعد بود .

25/0

9

دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل فراهم آورده .

25/0

10

نمرود مر ندیمان را گفت .

25/0

11

یکی نیز بگرفت خنیاگری را.

25/0

12

ورا هوش در زاولستان بُوَد .

25/0

ج

13

خودآزمایی  ( 3 نمره )

در داستان « دیوار » هر یک از کلمات زیر نماد چیست ؟

الف ) دیوار                            ب ) بنّا

 

50/0

14

عبارت « مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند . » بیانگر چیست ؟

50/0

15

معنی جمله ی « عید نوروز از اجله و اقدم اعیاد ملی است . » را بنویسید .

50/0

16

کدام بیت زیر به مفهوم آیات شریفه ی « ‘@ä. ô`tB $pköŽn=tæ 5b$sù ÇËÏÈ   4’s+ö7tƒur çmô_ur y7În/u‘ rèŒ È@»n=pgø:$# ÏQ#tø.M}$#ur ÇËÐÈ      » اشاره دارد ؟

الف ) کسی با او نه و او با همه کس              نمانـَد هیچ کس او مانـَد و بس

 ب ) نه در ایوان قربش وهم را بار              نه با چون و چرایش عقل را کار

25/0

17

درون مایه ی داستان « بازرگان و طرّار » چیست ؟

50/0

18

 در شعر « و ساعتی بعد   /   در باران متواتر پولاد   /   بریده بریده   /   افشا شدی . » خطاب شاعر به کیست ؟

25/0

19

مفهوم کلی « هر که آمد عمارتی نو ساخت      رفت و منزل به دیگری پرداخت » را بنویسید .

50/0

د

20

درک مطلب ( 4 نمره )

آیه ی شریفه ی « وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » با کدام بیت زیر ارتباط معنایی دارد ؟

 الف ) چه باک آید ز کس آن را که او را   /   نگهدار و نگهبانش تو باشی .

  ب ) خوشان آن دل که دلدارش تو گردی  /   خوشا جانی که جانانش تو باشی .  

 

25/0

21

به اعتقاد شاعر در بیت « درخت تو گر بار دانش بگیرد   /   به زیر آوری چرخ نیلوفری را » درچه صورتی آدمی از آسمان نیز سرفرازتر خواهد شد ؟

25/0

22

در بیت « یتیمی که ناکرده قرآن درست   /   کتب خانه ی چند ملت بشست » مفهوم مصراع دوم چیست ؟

50/0

23

رستم در بیت زیر اسفندیار را به چه امری دعوت می کند ؟

     بترس از جهاندار یزدان پاک 

              خرد را مکن با دل اندر مغاک

50/0

24

در بیت « از راهروان سفر عشق در این دشت    /   گلگونه سرشکی است اگر راهنوردی است » راهنورد راه عشق کیست ؟

25/0

25

در عبارت « همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لـَت زدی » مفهوم جمله های مشخص شده را بنویسید .

50/0

26

شاعر در بیت « گرچه مورم ولی آن حوصله با خود دارم   /   که ببخشم بُوَد ار مّلک سلیمان از من » کدام ویژگی خود را بیان می کند ؟

25/0

27

بیت « به خموشی ، به تکلم ، به تبسم ، به نگاه   /   می توان برد به هرشیوه دل آسان از من » به کدام ویژگی شاعر اشاره دارد ؟

50/0

28

منظور از « مرکب » در عبارت « حسنک را بر مرکبی که هرگز ننشسته بود، نشاندند.» چیست ؟

50/0

29

عبارت « نشستیم سر تحویل » چه مفهومی دارد و به چه اشاره می کند ؟

50/0

ه

27

دانش های ادبی ( 3 نمره )

این توضیح درباره کدام نوع نثر است ؟   « نثری است که می خواهد به شعر نزدیک شود . »

الف ) مرسل              ب ) مصنوع و متکلف          ج ) بینابین                 د ) فنی

 

25/0

28

نوشته های زیر معرف کدام کتاب است ؟

از نمونه های والای نثر مسجع است که سخنور نامدار قرن هفتم آن را در هشت باب به رشته ی تحریر درآورد . این کتاب مشتمل بر حکایات آموزنده و اشعار نغر در موضوعات مختلف است .

25/0

29

لحن ایجاد فضا در .............. است و با ............................ ارتباط نزدیک دارد .

50/0

30

مفهوم کنایی عبارت مشخص شده را در مصراع « به مردی مکن باد را در قفس » بنویسید .

25/0

31

« خلاق المعانی ثانی » لقب کیست ؟

25/0

32

کتاب « از کاروان رفته » از کیست ؟

25/0

33

نام دو آرایه ی موجود در بیت زیر را بنویسید .

     غمخوار به جز درد و وفادار به جز درد

    جز درد که دانست که این مرد چه مردی است

50/0

34

تعییر تکیه در کدام کلمه ی بیت زیر باعث تغییر معنا می شود ؟

     قُمری ریخته بالم به پناه که رَوَم

         تا به کی سرکشی ای سرو خرامان از من

25/0

35

دو ویژگی نثر مرسل را بنویسید .

50/0

و

36

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

از او دور شد دانش و فرّهی

 

25/0

37

دمنه با او وثیقتی کرد .

25/0

38

نمرود منادی فرمود .

25/0

39

تو با من به بیداد کوشی همی .

25/0

40

من کارِه شدم مجاورت گاو را.

50/0

41

عذار افروز مَه رویان افلاک .

50/0

42

 بعضی از این اقمشه با من به خانه بَرَد .

50/0

43

شبی برنشست از فلک برگذشت

               به تمکین و جاه از مـَلـَک درگذشت

75/0

44

برای نُزهت ناظران و فُسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن .

75/0

45

حسنک پیدا آمد جُبه ای داشت حِبری رنگ ، با سیاه می زد .

1

46

خواب نوشین بامداد رحیل 

                   باز دارد پیاده را ز سبیل

1

نمره به عدد :                   نام دبیر : مسعود سخندان   

 

پیروز و سربلند باشید .

[ جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۳٠ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی:

سوالات امتحان درس ادبیات فارسی ( 3 )

رشته ی علوم تجربی  

ساعت شروع : 30 : 10

مدت امتحان : 80 دقیقه

دانش آموزان پایه ی سوم متوسطه

تاریخ امتحان : 27/10/90

مُهر آموزشگاه

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

شهرستان گمیشان

 

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان           متن سؤالات        کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نمره

الف

1

حفظ شعر ( بیت های ناتمام زیر را کامل کنید . ) ( 2 نمره )

چندین که برشمردم از ............. عشقت           ............... نگفتم الا یک از هزاران

 

50/0

2

...............................................

           که ز بند غم ایام نجاتم دادند .

50/0

3

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی           آن شب قدر که این تازه .......... دادند

25/0

4

بگذاشتند ما را در دیده آب .............              گریان چو در قیامت چشم گناهکاران

25/0

5

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد            اجر ............ است کزآن شاخ نباتم دادند

25/0

6

چندت کنم حکایت ، .......... این قدر کفایت       باقی نمی توان گفت الا به غمگساران

25/0

ب

7

معنی لغات مشخص شده را بنویسید . ( 2 نمره )

بونصر را بگوی که امروز درستم ، که علت و تب تمامی زایل شد .

 

25/0

8

جلادش رسن به گلو افکنده و خبه کرده .

25/0

9

در ناحیه ی شقیقه اش یک سوراخ دیده می شود .

25/0

10

شما که پرده ها از شاه شهید ساخته اید یکی هم از این شاه زنده بسازید .

25/0

11

عصاره ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده .

25/0

12

وزر و وبال این به چه کار آید .

25/0

13

از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم .

25/0

14

معلم می گفت : کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن .

25/0

ج

15

درک مطلب ( 4 نمره )

با توجه به غزلواره ی زیر از شکسپیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید .

    « ولادت که روزگاری از گوهر نور بود /  به سوی بلوغ می خزد / و آن گاه که تاج بر سرش نهادند / خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز برمی خیزند . »

الف ) چرا شاعر ولادت را از گوهر نور می داند ؟

 

 ب ) منظور از « تاج » و « خسوف های کژخیم » چیست ؟

 

 ج ) « به سوی بلوغ می خزد» یعنی چه ؟

 

 

 

 

25/0

 

50/0

 

25/0

16

با توجه به بیت ((  دریا دلان راه سفر در پیش دارند           پا در رکاب راهوار خویش دارند . ))

الف )  مراد از دریادلان کیست ؟

 ب )  « پا در رکاب راهوار خویش دارند .» ‌چیست ؟

 

50/0

50/0

17

الف ) منظور از ( لب دیوار دل ) در بیت « شب دو صف از یا کریم  /  بال به بال نسیم  /  از لب دیوار دلت پر کشید . » چیست ؟  

ب ) شاعر چرا این تعبیر را به کار برده است ؟

 

50/0

50/0

18

منظور از « روزه به دهن » در عبارت زیر چیست ؟

   « علف نایافت و ستوران لاغر و مردم روزه به دهن در راه . »

50/0

19

جمله ی « ما سرمون از پشت هم چشم داره . » کنایه از چیست ؟

50/0

د

20

خودآزمایی ( 3 نمره )

عبارت زیر بیانگر کدام ویژگی دربار رضاخان است ؟

    تدین: خیره ان شا الله ؛ اعلی حضرت ! خواب شهریاران خجسته پیوسته نیکوست .

 

25/0

21

از عبارت « مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند .» چه پیامی دریافت می کنید ؟

50/0

22

مفهوم کلی بیت « هر که در این بزم مقر ب تر است     /          جام بلا بیشترش می دهند . » با کدام گزینه ی زیر ارتباط معنایی دارد ؟

الف ) دوستت دارم    /   از این رو که مکافاتت می کنم .

 ب ) ماه   /   روشنی اش را   /   در سراسر آسمان    /   می پراکند .

 ج ) خدا   / برای گل هایی که برایمان می فرستد   /  چشم به راه پاسخ است .

 د ) خدا   /   هنوز   /   از انسان    /    نومید نیست .

 

25/0

23

بیت « خورده ست خدا ز روی تعظیم  /  سوگند به روی همچو ماهت .» به چه موضوعی اشاره دارد ؟

50/0

24

« بپیچم و بپیچاند » در بیت زیر چه مفهومی دارد ؟

             که چندین بپیچم که اسفندیار  

                      مگر سر بپیچاند از کارزار.

50/0

25

در داستان « گاو » چرا صاحب گاو فرار گاو را باور نمی کند ؟ ( یک مورد )

25/0

26

زیبایی شروع داستان « گلدسته ها و فلک » در چیست ؟

25/0

27

هدف بیهقی از آوردن حکایت های مناسب در خلال حوادث چیست ؟ 

25/0

28

مفهوم « شمار آن به قیامت مرا باید داد » را بنویسید .

25/0

ه

29

دانش های ادبی ( 3 نمره )

داستان « گلدسته ها و فلک » برگرفته از کدام کتاب جلال آل احمد است ؟

 

25/0

30

« دعوت به نیکی » در داستان « سه پرسش » تولستوی بیانگر کدام یک از عناصر داستان است ؟

25/0

31

با توجه به شعر تاگور « فانوس » نماد چیست ؟

       آنان که فانوسشان را   /    بر پشت می برند    /   سایه هاشان پیش پایشان می افتد .

25/0

32

با توجه به متن زیر از درس « خون خورشید » زاویه ی دید یا راوی داستان را بنویسید .

   دستی به موهای پرپشت و سفید صورتش کشید ؛ اندکی دیدگان خود را مالید و ابروانش را کنار زد و در چشمان یکایک دقیق شد .

25/0

33

نویسنده ی فیلم نامه ی « گاو » کیست ؟

25/0

34

مشهورترین اثر « علی محمد افغانی » را نام ببرید .

25/0

35

کدام اثر زیر دارای نثر مسجّع و فنّی است ؟

   الف ) کلیله و دمنه   ب ) تاریخ جهانگشای جوینی

25/0

36

موضوع اصلی « تاریخ بیهقی »  و نام دیگر آن چیست ؟

50/0

37

از عناصر داستان دو مورد « لحن » و « زاویه ی دید » را در عبارت زیر  بنویسید .

     مشدی حسن وقتی آمد توی خانه ، خورجینش را ذاشت دم پنجره و کفش هایش را کـَند  و انداخت کنار و به زنش گفت : به گاو آب دادی ؟

50/0

38

یک مورد از مواردی را که در نقد فنی به آن می پردازند ، بنویسید .

25/0

و

39

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

نخستین به نیزه برآویختند .

 

25/0

40

دیشب روی تپه ی برهانی عمل کردیم .

25/0

41

جامه ی ژنده پوشید .

25/0

42

باز رفتیم توی نخ گلدسته ها .

25/0

43

برخاست نه تمام و بر خویشتن می ژکید .

50/0

44

از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست .

50/0

45

وقت است با بار سفر بر باره بندیم .

50/0

46

اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده .

75/0

47

تا خویشتن را ضیعتکی حلال خرند و فراخ تر بتوانند زیست .

75/0

48

امیر نیک کوفته شد و هیچ نمانده بود از غرقه شدن .

1

49

منت خدای را عزّ و جلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت .

1

نمره به عدد :                    نام دبیر : مسعود سخندان     

                                                                                                سربلند و پیروز باشید .  

[ جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۳٠ ] [ ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی:

سوالات امتحان درس ادبیات فارسی ( 1 )

رشته ی عمومی

ساعت شروع : 8 صبح

مدت امتحان : 75 دقیقه

دانش آموزان پایه ی  اول متوسطه

تاریخ امتحان : 27/10/90

مُهر آموزشگاه

دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

شهرستان گمیشان

 

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان           متن سوالات      کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نمره

 

1

الف) بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید. (2نمره)

تیر روانه می‌رود . .............  ما چه نشسته‌ایم پس ؟ ..............

 

5/0

2

خلوتیان آسمان تا چه شراب می‌خورند       /   ........................         

5/0

3

..................         گمراه عالمم کرد   /    گفتا اگر بدانی ..........

5/0

4

...............................    گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید .

5/0

ب

1

معنی لغات مشخّص شده‌ی زیر را در جلوی هر یک بنویسید. ( 2 نمره )

سپاس و آفرین ایزد جهان‌آفرین راست .                      

 

25/0

2

 زمانه بیامد نبودش توان .

25/0

3

چوپان دختر خود را به مُفلسی چون خیر نخواهد داد .

25/0

4

دل شیطان را از رُعب و وحشت می‌لرزانند .

25/0

5

جـَست از صدر دکان سویی گریخت .

25/0

6

قطران را با تمکین تمام آوردم .

25/0

7

آفتاب نعمتم شد زیر میغ .

25/0

8

ازدحام است و مهربانی .

25/0

پ

1

معنی بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید . ( 6 نمره )

تو مرا برادری .

 

25/0

2

دل من همی بر تو مهر آورد .

25/0

3

خدایی اوراست درخورنده .

25/0

4

صد هزاران این چنین اشباه بین .

25/0

5

بی‌نوایی و تنگ‌چشمی را از دلم ریشه کن ساز .

5/0

6

سی غلام را فرمود تا سلیح پوشند .

5/0

7

قطره‌ی علم است اندر جان من      وارهانش از هوا وز خاک تن .

5/0

8

می‌نمود آن مرغ را هر گون شگفت     تا که باشد که‌اندر آید او به گفت .

75/0

9

شربتی آب از آن زلال چو نوش       یا  به همّت ببخش یا بفروش .

75/0

10

چو خندان شد و چهره شاداب کرد     ورا نام تهمینه سهراب کرد .

1

11

خم آورد پشت دلیر جوان                  زمانه بیامد نبودش توان  .

1

ت

1

خودآزمایی ( 3 نمره )

چرا مردم به قیاس طوطی خندیدند؟

 

5/0

2

مقصود از « روشنی در دل من می‌بارد » چیست ؟

5/0

3

در کشته شدن سهراب چه کسانی را مقصر می دانید ؟ ( دو مورد)

5/0

4

معادل امروزی « قفا زدن » چیست ؟

25/0

5

در قطعه‌ی «فردوسی » زایر نامدار کیست؟

25/0

6

پیام اصلی درس « خیر و شر » چیست ؟

5/0

7

در شعر « پاسخ » مادر رزمنده چگونه او را بدرقه می‌کند ؟

5/0

ث

1

ه ) درک مطلب ( 4 نمره )  

با توجه به بیت زیر ، چرا بقّال طوطی را زد ؟

  دید پر روغن دکان و جامه چرب    بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب

 

 

5/0

2

عبارت « در این کار تعبیه ای هست . » یعنی چه ؟

5/0

3

عبارت« درود بر پیمبر بازپسین ، پیشرو پیامبران پیشین . »  در مورد چه کسی است ؟

5/0

4

در بیت زیر افراسیاب چه دستوری به فرماندهان لشکر خود می دهد ؟

     پدر را نباید که داند پسر            که بندد دل وجان به مهر پدر

5/0

5

 منظور از مصراع دوّم بیت « همی‌خواست پیروزی و دستگاه / نبود آگه از بخشش هور و ماه »  چیست ؟

5/0

6

      با توجه به ابیات  :

     بدو داد و گفتش که این را بدار             اگر دختر آرد تو را روزگار

     بگیر و به گیسوی او بر بدوز               به نیک اختر و فال گیتی‌فروز

     ور ایدون که آید ز اختر پسر                ببندش به بازو نشان پدر 

الف ) رستم چه چیزی به تهمینه داد ؟

ب ) مقصود از مصراع دوّم  بیت دوّم چیست ؟

ج )  اگر پسر به دنیا بیاید ، تهمینه چه کار باید بکند ؟

 

 

 

25/0

50/0

25/0

7

هر یک از توصیف‌های زیر در مورد چه قطره‌هایی است ؟

     الف) من ژاله و پیشرو بامدادم . مرا مشّاطه‌ی صبح و زینت‌بخش ریاحین و ازهار می‌نامند .

     ب ) من از ابر فرودآمده‌ام . من دختر دریا و نماینده‌ی اقیانوس موّاجم .

 

25/0

25/0

ج

1

دانش‌های ادبی (‌3 نمره )

نام نویسندگان کتاب‌های زیر را بنویسید .        

 الف ) ریشه در ابر                                 ب ) سمک عیّار

 

50/0

2

آثار ادبی جهان به چهار دسته‌ی حماسی ، .............. ، نمایشی و .............. تقسیم می‌شوند .

50/0

3

در بیت زیرکلمات قافیه را  مشخّص کنید.

     کنون گر تو در آب ماهی شوی     و یا چون شب اندر سیاهی شوی 

5/0

4

ادبیّات نمایشی چیست ؟

5/0

5

در بیت زیر کدام کلمات مراعات نظیر دارند ؟

     ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد 

                  چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  

50/0

6

ویژگی اصلی حماسه چیست ؟

50/0

 

 

 

 

[ جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۳٠ ] [ ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی:

سوالات امتحان درس زبان فارسی(3)

رشته ی علوم تجربی

ساعت شروع 10

مدت امتحان :80

دانش آموزان پایه ی سوّم متوسّطه

تاریخ امتحان : 19/10/90

مُهر آموزشگاه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

شهرستان گمیشان

ردیف

      متن سوالات          

نمره

الف

1

زبان شناسی ( 4 نمره )

الگوی هجایی واژه ی « رؤیت » را بنویسید .

 

50/0

2

در تولید واحد زبانی زیر کدام قواعد ترکیب رعایت نشده است ؟

     دانش آموز این مدرسه بهترین ، با دوستان خود به کوهستان های شمال رفتند .

50/0

3

واژه ی « خندیدن » در گذر زمان چه وضعیت یافته است ؟

50/0

4

چرا تولید واحد زبانی زیر امکان پذیر نیست ؟

       سؤال: لسان الغیب چه کسی است ؟  جواب : غزلیات شمس از آثار مولاناست .

50/0

5

با توجه به الگوی هجایی واژه های زیر در هر مورد غلط را بیابید و اصلاح کنید .

                                  آ            مصوّت بلند

الف ) آرزو                    ر           صامت + مصوت کوتاه

                                 زو         صامت + مصوت بلند

 

                               ب          صامت + مصوت کوتاه

ب ) بنفشه               نف         صامت + مصوت کوتاه + صامت

                              شه          صامت + صامت

 

 

50/0

 

 

 

50/0

6

از کلمات زیر کدام به روش ترکیب و کدام به روش اشتقاق ساخته شده است ؟ ( یک مورد اضافه )

      غم انگیزترین                    گذشته                   ساف

50/0

7

کلمات گروه الف با کدام گزینه ی گروه ب تناسب دارد ؟ ( در گروه ب یک کلمه اضافه است . )

          الف                                          ب

     نغز و دلکش                                  تضمن

   هنر و مجسمه سازی                        تضاد

                                                     ترادف

 

50/0

 

ب

8

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

از بین کلمات داخل کمانک کلمه ی درست را انتخاب کنید .

    الف ) ( سفیر / صفیر ) گلوله از همه جا به گوش می رسید .

    ب )  نمره ی ( انضباط / انظباط ) دوستم بیست است .

    پ ) ما باید  ( غدر / قدر ) دوستانمان را بدانیم و از ( عَلـَم / اَلـَم ) و رنج آنان بکاهیم .

  ت )  او با صاحب مغازه ( تصفیه / تسویه ) حساب کرد .

 

 

 

25/0

25/0

50/0

25/0

9

صامت های میانجی واژه های « آشنایان » و « تشنگان » را نشان دهید.

50/0

10

نشانه ی « ان » در واژه ی « بهاران » به چه معناست ؟

25/0

11

جمله ی « الهی از بدی خودم می ترسم » را به شکل ادبی بنویسید .

25/0

12

شکل صحیح کلمات نادرست زیر را بنویسید .

   استدآ و تمنّا                  نغز پیمان                     امر مُتاع

75/0

ج

13

نگارش ( 5 نمره )

زندگی نامه گونه ای از نوشته های .................... است .

 

25/0

14

استفاده از کدام واژه در عبارت زیر غلط است ؟ دلیل آن را بنویسید .

     کتاب زبان فارسی رشته های علوم تجربی و ریاضی-فیزیک از کتاب زبان فارسی رشته ی علوم انسانی متفاوت است .

50/0

15

چرا زندگی نامه باید دور از تعصّب و غرض ورزی نوشته شود ؟

50/0

16

بیت « چون شیر به خود سپه شکن باش   /    فرزند خصال خویشتن باش » را بازگردانی نمایید  .

75/0

17

کامل کنید : نوشته های .................. براساس پژوهش های شما و دیگران آفریده می شوند.

25/0

18

آیا در بازنویسی اشعار می توانیم بخش های زیبا و هنرمندانه را عیناً نقل کنیم ؟

25/0

19

دلیل امتیازتاریخ بیهقی از سایر کتاب های تاریخی چیست ؟

50/0

20

استفاده از کدام واژه در عبارت زیر غلط است ؟ چرا ؟  

        مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته ای اوکراین است .

50/0

21

هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع ویرایش می شود ؟

   الف ) رعایت علام نگارشی  در زبان فارسی               

ب ) حذف درست فعل به قرینه

50/0

22

عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست ؟

50/0

23

نوشته های تحلیلی چه نوع نوشته هایی هستند ؟

25/0

24

مصراع « ز مورآموز رسم بردباری ) را بازگردانی نمایید .

25/0

د

25

دستور ( 8 نمره )

در گروه اسمی « نوجوان زرنگ » تکواژهای آزاد و وابسته را نشان دهید .

 

1

26

گونه ی مؤدبانه ی فعل های مشخص شده ی عبارت زیر را بنویسید .

     از تو می خواهم این کتاب را به من بدهی .

50/0

27

با توجه به جمله ی « با خواندن داستان های پیامبران درس زندگی را فرا می گیریم . » :

الف ) ساختمان فعل چگونه است ؟ ( ساده ، پیشوندی ، مرکب )

ب ) فعل جمله را باحفظ شخص به ماضی استمراری تبدیل کنید.

ج ) نمودار درختی جمله را رسم نمایید .

 

25/0

25/0

1

28

با  توجه به جمله ی ( شب هنگام ، ماه تابناک آسمان را ببینید .

الف ) جمله چند جزئی است ؟                   

ب ) کدام گروه قابل حذف است ؟

50/0

29

جمله ی « دوستانمان به اردو می روند .» را با گذرا کردن فعل دوباره نویسی کنید .

25/0

30

با توجه بع عبارت « در جشنواره ی ادبی دبیرستان شاعران جوان و جویای نام شرکت کردند . » :

الف ) تعداد تکواژها را به عدد بنویسید .

 ب ) یک تکواژ وابسته ی اشتقاقی و یک تکواژ وابسته ی تصریفی نشان دهید .

 ج ) واج های واژه ی « جشنواره » بیشتر است یا واژه ی «دبیرستان»؟

 

25/0

50/0

25/0

31

با توجه به متن « شاخه های پرپیچ و خم بید مجنون می رقصد و از پنجره ی باز به اتاقم می آید . می خواستم پنجره را ببندم ؛ اما نتوانستم . »

الف ) آیا جمله ی « شاخه های پرپیچ و خم بید مجنون می رقصد » از نظر مطابقت نهاد و فعل درست است ؟ چرا ؟

 ب ) در عبارت « می خواستم پنجره را ببندم ؛ اما نتوانستم.»مورد حذف شده را بیابید و بنویسید به چه دلیل حذف شده است؟

 

 

50/0

50/0

32

جمله ی « نسیم جان بخش بهاری ، عطر خوش شکوفه ها را به سوی ما می آورد .» را به صورت ناگذر بنویسید .

50/0

33

نمودار جمله ی « زندگی یعنی عشق و امید » را رسم نمایید .

75/0

34

در عبارت « ماه گذشته هیئت نجوم سیاره ی مشتری را در آسمان ایران مشاهده کردند و عکاسان گروه تصاویر زیادی به دوستانشان دادند . » :

الف )آیا فعل جمله ی اول از نظر مطابقت نهاد و فعل صحیح است ؟

 ب )  فعل جمله ی آخر را با حفظ شخص به مضارع اخباری تبدیل کنید .

 ج ) گونه ی مؤدبانه ی فعل جمله ی دوم ( دادند ) را بنویسید .

 

 

25/0

25/0

25/0

35

کدام یک از فعل های زیر قبل از پذیرفتن تکواژ « ان » گذرا به متمم بوده است ؟

الف ) رهاندن  ب ) خوراندن    ج ) فهماندن    د ) پوشاندن

25/0

نمره به عدد :                     نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان    

نمره به حروف :                                      امضا                     

پیروز و سربلند باشید .

 

[ سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ] [ ۱:٥٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

سوالات امتحان درس زبان فارسی ( 2 )

رشته علوم تجربی

ساعت شروع  30 : 10

مدت امتحان : 75 دقیقه

دانش آموزان پایه ی دوّم دبیرستان

تاریخ امتحان : 18/10/90

مُهر آموزشگاه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

شهرستان گمیشان

 

ردیف

            متن سوالات        

نمره

الف

1

زبان شناسی ( 4 نمره ) 

تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

 

50/0

2

دو فایده ی تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

1

3

چگونه ثابت می کنیم که افراد کر و لال نیز زبان دارند ؟

50/0

4

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای و ... به یگانی نظام زبان آسیب نمی رسانند ؟

50/0

5

دو تفاوت زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

1

6

چرا بین شکل گفتاری و نوشتاری کلماتی مثل « خواب و وخواستن » تفاوت وجود دارد ؟

50/0

ب

7

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

جمله ی « من با باغبانی آشنائیت مختصری دارم . » را اصلاح کنید .

 

25/0

8

جمله ی « امیر گوزن را صید و به باغ وحش فرستاد . » را اصلاح کنید .

25/0

9

جمله ی « اعتلاء و ارتقاء مقام آن شخصیت علمی دور از انتظار نبود . » را اصلاح کنید .

50/0

10

جمله ی « دیروز گذشته به وسیله ی تاکسی به دیدن دوست صمیمی ای رفتم . »را اصلاح کنید .

75/0

11

جمله ی « سوالات این امتحان به دست دبیرمان سخت آورده شده است . »را اصلاح کنید .

25/0

12

شکل درست گروه کلمات داده شده را بنویسید .              

وصل و لغا   تألل و درنگ   برائت استهلال   سحاب رهمت    

1

ج

13

نگارش ( 5 نمره )

اصلاح شکل کلمات و یکسان کردن رسم الخط در حوزه ی کدام ویرایش قرار می گیرد ؟

 

25/0

14

در کدام یک از انواع نوشته از لغات ، اصطلاحات ، امثال و کنایات عامیانه استفاده می شود ؟

25/0

15

در روش پرس و جو در تحقیق ، با چه کارهایی می توانیم به اطلاعات مورد نظر دست یابیم ؟

50/0

16

اگر به جنبه های دستوری و نگارشی یک متن و مطابقت آن با زبان فارسی معیاربپردازیم ؛کدام نوع ویرایش را انجام داده ایم ؟

25/0

17

تعریف داده شده مربوط به کدام گونه ی زبانی زیر است ؟

«زبانی کوتاه و صریح دارد و در آن از اصطلاحات خاصی استفاده می شود.»

 الف)محاوره  ب)معیار  ج)روزنامه ای   د)نامه های اداری

25/0

18

تفاوت طرح در نوشته های کوتاه و بلند در چیست ؟

50/0

19

نویسنده ی کتاب « تماشاگه راز »عنوان کتاب خود را با استفاده از چه شیوه ای انتخاب کرده است ؟

50/0

20

عبارت«آیا چگونه به قول معروف می توان برعلیه سوابق گذشته ی یک نفر اقدام قانونی انجام داد.»را ویرایش نمایید .

1

21

از انواع نوشته به اعتبار طرز بیان و قالب یک نمونه نام ببرید .

50/0

22

دو نوع از برگه های موجود در کتابخانه ها را نام ببرید . 

50/0

23

یک فایده ی فضاسازی را بنویسید .

50/0

د

24

دستور ( 8 نمره )

با توجه به جمله ی « فرشتگان سرودهای صلح و شادی انسان ها را برای چوپانان خواندند . »مفرد آوردن کدام گزینه بر فعل تأثیر دارد ؟

   الف )انسان ها     ب )چوپانان  ج )سرودها  د )فرشتگان

 

25/0

25

نقش دستوری واژه ی ( رند ) در جمله ی « حافظ خود را رند می داند . » کدام است ؟

الف ) نهاد ب ) مفعول      ج ) مسند     د ) متمم

25/0

26

از مصدر « خوردن » فعل های خواسته شده را بسازید . ( شخص دلخواه )

   الف ) ماضی بعید                    ب ) مضارع مستمر

50/0

27

جمله های زیر را مجهول کنید .

الف ) پدرم نامه را نوشته است .

ب  ) پدرم نامه را می نویسد . 

 

50/0

50/0

28

ساختمان فعل ها را در جمله های زیر مشخص کنید . ( ساده ، پیشوندی ، مرکب )

   الف ) کاروان عمر ما می گذرد و روزهای جوانی هرگز برنمی گردد .

   ب ) او از برخی خواسته های خود چشم پوشی کرد .

   ج ) من برای رفتن به مسافرت چادر دوستم را قرض گرفتم . 

 

50/0

25/0

25/0

29

صورت منفی جمله ی « دوستم درسش را خوب خوانده بود . » را بنویسید .

25/0

30

صورت مجهول فعل « می سازد » کدام است ؟

     الف ) ساخته شد           ب ) ساخته می شد     

ج ) ساخته می شود     د ) ساخته خواهد شد

25/0

31

اجزای جمله ی « جانبازان ِوطن را قهرمانان واقعی می دانند . » را زیر نمودار درختی نشان دهید.

25/1

32

زمان و وجه فعل جمله ی زیر را بنویسید .

          شاید دوستانمان را به اردو برده باشند .

50/0

33

یک جمله ی سه جزئی با مفعول و یک جمله دو جزئی ( با فعل ناگذر ) بنویسید .

50/0

34

فعل های زیر را گذرا به مفعول نمایید .

     الف ) ترسیده است             ب ) می شناسد 

50/0

35

فعل های کمکی افعال زیر را نشان دهید .

     الف ) دارد می آید               ب ) شنیده است

50/0

36

با توجه به مصدرهای داخل کمانک ، فعل های متناسب با هر جمله را بسازید .

الف ) امام حسین علیه ظلم یزید قیام ............. ( کردن ) .

 ب ) کتاب ها از دستم به زمین ................   ( افتادن ) .

ج ) هریک از مهمانان در جای خود ................ ( نشستن ) .

د ) قافله ی عمر چه زود .................... ( گذشتن ) .

 

25/0

25/0

25/0

25/0

37

متمم کدام جمله ی زیر اجباری است ؟

   الف ) او از دست من رنجیده است .     

   ب ) او با سرعت از این جا رفت .

25/0

نمره به عدد :                نام دبیر : مسعود سخندان            

نمره به حروف :                                     امضا         

 

[ دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٩ ] [ ٩:٠٦ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

سوالات امتحان درس ادبیات فارسی ( 1 ) رشته  عمومی

ساعت شروع : 15 : 08

مدت امتحان : 80 دقیقه

دانش آموزان پایه ی اوّل دبیرستان

تاریخ امتحان : 14/10/90

مُهر آموزشگاه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

شهرستان گمیشان

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان             متن سوالات          کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نمره

 

1

الف) بیت‌های ناتمام زیر را کامل نمایید.

گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد. 

         گفتا خنک ...........................................

 

50/0

2

باغ سلام می‌کند، ……….…………… /  

سبزه پیاده می‌رود، …………….……

50/0

3

گفتم غم تو دارم ، ...................................   / 

گفتم که ماه من شو ، ...............................

50/0

4

چاک شده‌ست آسمان ، غلغله‌ای‌ست در جهان /

عنبر و ...............................................

50/0

 

1

ب ) معنی لغات مشخّص شده‌ی زیر را در جلوی هر یک بنویسید.

توانی به من عطا کن تا در برابر گستاخ ، زانوی دنائت خم نکنم.

 

25/0

2

اسوه‌ی تو عباس بن علی ( ع) است.

25/0

3

امید وارم گذشت‌ها و مهربانی‌ها به خِتام نرسد.

25/0

4

جولقیای سربرهنه می‌‌گذشت.

25/0

5

چوپان از ملازمان خیر بود.

25/0

6

آتشک غَدر نکند وخیانت نیندیشد.

25/0

7

آتشک زمام استران را گرفته بود.

25/0

8

می‌خواهم به سرمنزل غایی سفر خود برسم.

25/0

 

1

ج) دانش‌های ادبی

« تاریخ جهان‌گشا » اثر کیست؟

 

25/0

2

نمونه‌ی اعلای حماسه کدام است؟

25/0

3

کتاب « مثل چشمه ، مثل رود» اثر کیست؟

25/0

4

شاعر هندی که به دریافت جایزه‌ی ادبی نوبل نایل آمد ، کیست؟

25/0

5

آثار ادبی جهان بر اساس ………..و محتوا تقسیم‌بندی می‌شوند.

25/0

6

تراژدی را تعریف نمایید.

25/0

7

هنری‌ترین نوع ادبیّات مردمی چیست؟

25/0

8

یک مورد از مسائل ادبیّات پایداری را بنویسید.

25/0

9

بیت «ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد  /  چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد.» چه آرایه‌ای دارد؟

25/0

10

در بیت زیر کدام کلمه استعاره است؟

       در چراغ دو چشم او زد تیغ                 نامدش کشتن چراغ دریغ

25/0

11

در بیت زیرکلمات قافیه را  مشخّص کنید.

     چو یک ماه شد همچو یک سال بود     بَرَش چون بَر رستم زال بود.

50/0

 

1

د) خودآزمایی 

چرا بی‌ادب از لطف پروردگار محروم می‌شود؟

 

50/0

2

مصراع « زمانه بیامد نبودش توان » یعنی چه؟

5/0

3

سمک در گفت‌وگو با سیاه‌گیل چه کسی را برادر خود معرفی می‌کند؟

50/0

4

در بیت«آمد آورد پیش خیر فراز / گفت گوهر به گوهر آمد باز » منظور از گوهر اوّل و دوّم چیست؟

50/0

5

« بند پوتین را محکم بستن » کنایه از چیست؟

50/0

6

منظور از « هنرمندان بسیاری خود را به قطار رساندند.» چیست؟

50/0

 

1

ه ) درک مطلب  

در عبارت«اندکی نیرویم بخش تا بتوانم بار شادی‌ها و غم‌ها را تحمّل‌کنم.» گوینده چه‌نیرویی از خداوند می‌خواهد؟

 

50/0

2

در مصراع « مردی از شرق برخاست / آسمان را ورق زد. »مقصود از «مرد» کیست؟

25/0

3

در بیت  « بر چنین دختری به آزادی / اختیارت کنم به دامادی » چوپان چه پیشنهادی به خیر می‌دهد؟

50/0

4

«فروبریم»‌در جمله ی « بگذار تا فردا داری در میدان فروبریم.» یعنی چه؟

50/0

5

در بیت « جهان را بلندی و پستی تویی  /  ندانم چه‌ای؟ هر چه هستی تویی » کدام واژه ها به ترتیب عزّت و ذلّت را می‌رساند ؟

50/0

6

با توجه به ابیات زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

    « به گردان لشکر سپهدار گفت :                

                    که این راز باید که ماند نهفت.

     پدر را نباید که داند پسر

                   که بندد دل وجان به مهر پدر

     مگر کان دلاور گو سال‌خورد 

                  شود کشته بر دست این شیر مرد

     از آن پس بسازید سهراب را  

                  ببندید یک شب بر او خواب را »

 الف) مقصود از سپهدار کیست؟

 ب ) چه رازی باید مخفی بماند؟

پ ) « گــَو سال خورد » و « شیر مرد » چه کسانی هستند؟

ب‌)  مفهوم آخرین مصراع چیست؟

 

 

 

 

 

25/0

50/0

50/0

50/0

 

1

و) معنی ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان امروزی بنویسید .

بزن جنگ و بیداد را بر زمین.

 

25/0

2

جز شَرَت نیاید پیش.

25/0

3

تازه پشت لبش سبز شده است.

25/0

4

با تمام دل خود می‌گویم.

25/0

5

بی‌نوایی و تنگ‌چشمی را از دلم ریشه کن ساز .

50/0

6

هر آن‌که از روی نادانی نه اورا گــُزید ، گــَزند او ناچار بدو رسید.

50/0

7

تو مرا کـُشتی و خدای نکـُشت                 مُقبل آن کز خدای گیرد پشت

50/0

8

بکوشیم فرجام کار آن بُوَد      /

               که فرمان ورای جهان‌بان بُوَد.

75/0

9

قطران شراب بسیار بر خود پیمود تا مست گشت و بخفت.

75/0

10

از این خویشتن کشتن اکنون چه سود ؟ /   چنین رفت و این بودنی کار بود.

1

11

چون بسی ابلیس آدم روی هست     /         پس به هر دستی نشاید داد دست.

1

نمره با عدد:                   نام دبیر : مسعودسخندان                   نمره به حروف :                                    امضا

 

 

 

 

 

 

[ شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٧ ] [ ٤:٤٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات درس های 4 تا 7                         نام و نام خانوادگی :

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف )‌معنی لغات مشخّص شده

1 - معلم می گفت : کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن .

0.25

2 - تاریخ او را به داستانی دراز ماننده کردم .این سخنیگزاف نیست.

0.50

3 - بیهقی نیز گاه در کمال ایجاز ، حق مطلب را ادا کرده است .

0.25

4 - سراسر کتاب بیهقی مشحون است از گفت و گوهای اشخاص با یکدیگر .

0.25

5 - بیهقی اشخاص داستان و سجایای آنان را خوب به جا  می آورد .

0.25

6 – این بوسهل مردی امامزاده و محتشم بود.

0.50

ب ) خودآزمایی

1 – در عبارت زیر مقصود از « لت زدن » و « فروگرفتن » چیست ؟

     همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی جبّار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و او را فروگرفتی .

0.50

2 – جلال آل احمد چه ایهام لطیفی در عنوان «‌گلدسته ها و فلک » به کار برده است ؟

0.50

3- « شمارآن به قیامت مرا باید داد» یعنی چه ؟

0.50

4- از عبارت « مشتی رند را سیم دادند تا سنگ زنند . »‌چه پیامی را می توان استنباط کرد ؟

0.50

5- دو پیام اصلی و محوری داستان « گاو » را بنویسید .

0.50

6- زیبایی شروع داستان « گلدسته ها و فلک » در چیست ؟

0.50

7- منظور از « روزه به دهن » در عبارت « علف نایافت و ستوران لاغر و مردم روزه به دهن » چیست ؟

0.50

ج )‌دانش های ادبی

1 - زاویه ی دید را در نوشته ی زیر مشخص کنید .

( زن مشدی حسن که آمد بیرون ، آفتاب تازه زده بود . اصلان گاری اش را آورده بود کنار استخر . )

0.25

2- لحن داستان کباب غاز چگونه است ؟

0.25

3 - معمول ترین شیوه های روایت داستان را بنویسید.

0.50

4- داستان گاو در کدام کتاب غلام حسین ساعدی آمده است ؟چه کسی فیلم «‌ گاو » را براساس آن ساخت ؟

0.50

5-کدام یک از عناصر داستان بر رابطه ی علّت و معلولی مبتنی است؟

0.25

6- دو ویژگی از ویژگی های نثر جلال آل احمد را بنویسید .

0.50

7- «پنج داستان » نوشته ی کدام نویسنده ی معاصر است ؟

0.25

8 -  در نوشته ی زیر نویسنده از چه نوع نقدی کتاب تاریخ بیهقی را مورد بررسی قرار می دهد ؟

   « آهنگ موزون نثر بیهقی به واسطه ی به گزین کردن بیهقی است از میان انبوه واژه ها و ترکیبات . »

0.25

9- موضوع اصلی کتاب تاریخ بیهقی و نام دیگر آن را بنویسید .

0.50

10- کدام عنصر داستانی به سلسله حوادث داستان وحدت هنری می بخشد ؟

0.25

11 – دو اثر غلام حسین ساعدی را نام ببرید .

0.50

د ) درک مطلب

1- در عبارت « آن چه دارم ز اندک مایه حطام دنیا ، حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم .‌»

الف ) منظور از حطام دنیا چیست ؟

ب )گوینده ی عبارت از کدام فضیلت و ویژگی اخلاقی برخوردار است ؟  

 

0.50

0.50

2- در عبارت زیر قسمت مشخص شده یعنی چه ؟« خواجه احمد او را گفت : در همه کارها ناتمامی ، وی نیک از جای بشد .

0.50

3- مفهوم کلی عبارت زیر چیست ؟     « بیهقی نویسنده ای است چیره دست که عنان قلم را در اختیار داشته و به اقتضای حال آن را به گردش در می آورده است . »

0.50

4- جمله ی « امیر از آن جهان آمده » در عبارت زیر کنایه از چیست ؟

   « امیر از آن جهان آمده ،  به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید . »

0.50

5- در عبارت زیر منظور از جمله ی « در عهده ی این نشوم.»چیست ؟

« من این نپذیرم و در عهده ی این نشوم . »

0.50

6- در عبارت زیر معنی قسمت مشخص شده را بنویسید .

  نصف تنش لَمِس شد .

0.50

7- در عبارت « زرهاست که پدر ما از غزو هندوستان آورده است و بتان زرّین شکسته و بگداخته و پاره کرده است و حلال تر مال هاست » الف ) گوینده بر کدام ویژگی طلاها تأکید کرده است ؟

ب ) منظور از « غزو هندوستان » چیست ؟

پ ) زرها از چه راهی به دست آمده است ؟

ت) منظور از « پاره کرده » چیست ؟

ث ) چرا سلطان مسعود از این زرها برای صدقه دادن استفاده می کرده است ؟

 

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

ه ) معنی

1 - بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت. برخاست. نه تمام و بر خویشتن می ژکید .

0.75

2 - تا ضیعتکی حلال خرند و فراخ تر بتوانند زیست و ما حق این نعمت لَختی گزارده باشیم .

0.75

3-این مرد بزرگ، به نشاط ، قلم درنهاد تا نزدیک نماز پیشین ،‌ازاین مهمات فارغ شده بود و خیلتاشان گسیل کرده .

1

4- خود گنبد چنگی به دل نمی زد .

0.25

5- بونصر را بگوی امروز درستم ، در این دو سه روز بار داده آید که علت و تب تمامی زایل شد .

0.75

و) حفظ شعر

1 – بی خود از ............................................. کردند 

             باده از .................................................. دادند .

0.50

2 – این همه ..........................................................               .......................................کزان شاخ نباتم دادند .

0.50

 

نمره به عدد :                          نمره به حروف :                                                                          امضای دبیر

 

 

[ دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٢ ] [ ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سوالات درس های زبان شناسی سال اول دبیرستان ( درس های 1 و 6 )

1 – اجزای سازنده ی زبان در درجه ی اول ................ است .

2 – دوساختی بودن زبان چه فایده ای دارد ؟

3 – صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .

     الف ) مهم ترین ویژگی زبان انسان دوساختی بودن آن است .

      ب ) به سبب ویژگی زایایی ما می توانیم به کمک نظام زبان که خود نامحدود است جملات زیبا بسازیم .

4 – آیا جمله ی « عید ِ شما مبارک باد. » در حد خود یک نظام بزرگ است ؟ چرا ؟

5 – جمله ی « بهارِ شما خرم باد . » چند نشانه دارد ؟

6 – در جمله ی زیر از کدام ویژگی زبان استفاده شده است ؟

        سیمرغ پرنده ای افسانه ای است که بر کوه قا مسکن دارد .

7 – گونه چیست ؟

8 – هر یک از گویش های زیر مربوط به کدام نوع گویش است ؟

      الف ) گویش های زبان فارسی بعد از صفوی              ب ) گویش مردم یزد

9 – مقصود از ارتباط زبانی عمدتاً چیست ؟

10 – دلیل پیچیدگی زبان چیست ؟

11 – چرا استفاده از زبان آسان است ؟

12 – چرا شناخت زبان دشوار است ؟

13 – دلیل گستردگی زبان چیست ؟

14 – به کمک کدام ویژگی زبان می توان جملات نامحدود ساخت ؟

15 – لهجه را تعریف کنید .

16 – در تعریف زبان منظور از « نظام » چیست ؟

17 – تفاوت لهجه و گویش را بنویسید .

18 – زبان چیست ؟

19 – انتقال پیام در ارتباط زبانی در چه قالبی صورت می گیرد ؟

20 – نشانه در زبان چیست ؟

21 – با استفاده از نابه جایی زبان یک مثال بزنید .

22 – به گویشی که به ناحیه ی خاصی تعلق دارد ، گویش .............. می گویند .

        الف ) جغرافیایی          ب ) تاریخی          ج ) اجتماعی            د ) معیار

23 – گویش را تعریف کنید .

24 – دلیل تغییر و تحول زبان چیست ؟

25 – دوساختی بودن زبان یعنی چه ؟

26 – ویژگی زایایی زبان چه فایده ای دارد ؟

27 – ویژگی نابه جایی یعنی چه ؟

 

[ دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٢ ] [ ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

زبان شناسی سال دوم دبیرستان درس های 1 و 6  ( نوبت اول )

 

الف

1

زبان شناسی   ( 1 تا 6 )

تمایز زبان وگفتار را بنویسید

 

5/0

2

چرا گوناگونی سبکی  و لهجه ای و...  به یگانگی زبان آسیب نمی رساند؟

5/0

3

دو تفاوت زبان وگفتار را با خط ونوشتار بیان کنید.

  1

4

راز اصلی نیاز ما به آموختن خط و نوشتار چیست؟

5/0

5

چرا بین شکل گفتاری و نوشتاری کلمات «خواهر و خواستگار » تفاوت وجود دارد؟

5/0

6

فواید تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

50/1

7

اگر بخواهیم با افراد کر و لال ارتباط برقرار کنیم ، از کدام نمود زبان استفاده می کنیم ؟

0.5

8

چگونه ثابت می کنیم که کر و لال ها هم از توانایی زبان برخوردارند ؟

1

9

چهار واژه مثال بزنید که شکل گفتار و نوشتاری آنان تفاوت دارد . (‌ مثل خواهر )

1

10

زبان یکی از توانایی های ........................... است و حال آن که گفتار فقط .......................... آن توانایی است.

1

11

کر و لال ها هنگام استفاده از زبان به جای نمود آوایی از...........کمک می گیرند .

5/0

12

خطاهای گفتاری ناشی از چیست ؟ ( 4 مورد )

1

13

انسان در شبانه روز چند ساعت از زبان بهره می برد ؟

25/0

14

سابقه ی زبان و گفتار به .................. سال قبل برمی گردد ولی خط و ونوشتار پدیده ای تازه است و سابقه ی آن به زحمت به ......................... قبل بر می گردد .

50/0

[ جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٩ ] [ ٥:٥۱ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد