نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سؤالات درس ادبیّات فارسی ( 1 ) پایه‌ی اوّل متوسّطه

دانش آموزان و داوطلبان خارج از کشور  گروه ( الف )

تاریخ امتحان : 21/03/1384 مدّت امتحان : 70 دقیقه

دفتر آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور

 

 

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف ) معنی لغات مشخّص شده

1 - به خوناب شفق در دامن شام .

25/0

2 - نزدیک بود به دارالاماره .

25/0

3 - معلّم  مشوّش بود .

25/0

4 - مشروطه یعنی آسایش رعیّت .

25/0

5 - خطاب من به شما باد ای گروه جبان . ( حذف شده است . )

25/0

6 - دو دست را تا فراز کـُلّه نمایان ساخت .

25/0

7 - تا بتوانیم با حفظ اعتدال از افراط مصون باشیم .

50/0

ب )‌دانش‌های ادبی

1 - نام نویسندگان آثار زیر را بنویسید .

     الف ) هفت پیکر                                ب ) مثل چشمه ، مثل رود

50/0

2 - یک کتاب از سهراب سپهری نام ببرید .

50/0

3 - محتوای غزل اجتماعی بیشتر چه مسائلی است ؟

50/0

4 - دو طنزپرداز دوره‌ی مشروطه را نام ببرید .

50/0

5 - در عبارت « نونو طراوتی بدهد  /  چون سبزه‌ی بهار  » کدام آرایه‌ی ادبی به‌کار رفته است ؟

50/0

6 - سفرنامه‌ی «‌علی‌رضا قزوه » ‌را نام ببرید .

50/0

ج ) معنی و مفهوم شعر و  نثر

1 - ورا نام تهمینه سهراب کرد .

50/0

2 - کنون بند بگشای از جوشنم .

50/0

3 - جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه .

50/0

4 - مفهوم انتزاعی را با هدف انتفاعی درهم آمیخت . ( حذف شده است . )

75/0

5 - دست معلّم  از وقب حیوان روان شد .

75/0

6 - تو در شبروی و عیّاری دستی داری .

75/0

7 - در آن سیماب‌گون امواج لرزان                            خیال تازه‌ای در خواب می‌دید .

75/0

8 - چون رایت عشق آن جهان‌گیر                             شد چون مَه لیلی آسمان‌گیر .

75/0

9 - چنان‌که گفته‌اند : بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را .

75/0

خودآزمایی

1 - بیت زیر بیانگر کدام ویژگی داستان‌های حماسی است ؟

         چو یک ماه شد ، هم چو یک سال بود            بَرَش چون بَر رستم زال بود .

50/0

2 - معادل امروزی «‌فروبریم » در عبارت «‌بگذار تا فردا داری در میدان فروبریم » چیست ؟

50/0

3 - با توجّه به بیت زیر منظور از «‌ دریای خون » ‌چیست ؟

         در آن دریای خون در قرص خورشید                  غروب آفتاب خویشتن دید .

50/0

4 - « در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود . » یعنی چه ؟

1

5 - « لباس پوست دوّم  انسان نیست ، خانه‌ی اوّل اوست . »‌یعنی چه ؟

1

6 - « ک » ‌در « خورجینک »‌ به چه معناست ؟

50/0

ه ) درک مطلب

1- با توجّه به دو بیت زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید .

           صد هزاران دام و دانه است ای خدا               ما چو مرغان حریصی بی‌نوا

           گر هزاران دام باشد هر قدم                          چون تو با مایی نباشد هیچ غم

  الف ) منظور از « دام و دانه » چیست ؟

   ب )  در چه صورتی هیچ غمی متوجّه ما نخواهد بود ؟

 

 

 

50/0

50/0

2 - با توجّه به ابیات زیر به پرسش‌ها جواب دهید .

         جوانی چنین گفت روزی به پیری                   که چون است با پیری ات زندگانی

         بگفت اندر این نامه حرفی‌ست مبهم               که معنیش جز وقت پیری ندانی

         تو بِه کز توانایی خویش گویی                       چه می‌پرسی از دوره‌ی ناتوانی

        جوانی نکو‌دار کاین مرغ زیبا                          نمانَد در این خانه‌ی استخوانی

       متاعی که من رایگان دادم از کف                    تو گر می‌توانی مده رایگانی

       از آن برد گنج مرا دزد گیتی                           که در خواب بودم گـَه پاسبانی

 الف ) پاسخ پیر به جوان که پرسید : « چون است با پیری‌ات زندگانی ؟» چه بود ؟

ب  )  پیر به جوان گفت بهتر است درباره‌ی چه چیزی سخن بگوید ؟

 پ ) منظور شاعر از « متاع » در بیت پنجم چیست ؟

ت ) منظور شاعر از « دزد »‌ در بیت آخر چیست ؟

ث ) کدام مصراع بالا بیانگر غفلت و بی‌خبری است ؟

ج ) در بیت چهارم شاعر جوانی را به چه چیزی مانند کرده است ؟

 

 

 

 

 

 

 

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

و)حفظ شعر

بیت‌های ناتمام زیر را کامل کنید .

1 - بوی گل و ................ مرغ برخاست                هنگام ............. و روز صحراست .

50/0

2 - شباهنگام ، در آن دم که ............... درّه‌ها چون ................ ماران خفتگان اند .

50/0

                            موفق باشید .                                        20 نمره

 

 

[ جمعه ۱۳٩٠/۱/٢٦ ] [ ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام علیکم

       بدین وسیله از تمام عزیزانی که برای تهیه ی نمونه سؤالات به وبلاگ ساده ی بنده مراجعه می نمایند و گاه با نظرات خوب خود مرا دلگرم می نمایند ، بابت بعضی اشتباهات تایپی در این سوالات معذرت می خواهم . امیدوارم این نقص را نیز به بزرگواری خود بر بنده ببخشایند . 

         خداوند به همه ی ما توفیق عنایت بفرماید .

[ سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٢۳ ] [ ۸:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

/زبان شناسی ( 4 نمره )

1-    کدام واژه در عبارت زیر با تغییر جای تکیه ، تفاوت معنا می یابد ؟

« پشت دانایی اردو بزنیم .»

2- با توجه به بیت « دلارام در بر دلارام جوی 

       لب از تشنگی خشک برطرف جوی »

   الف- الگوی هجایی واژه ی « جوی » را بنویسید.
   ب  - شیوه ی ساخت هریک از کلمات مشخص شده را بنویسید.

3- کدام قواعد ترکیب ، تولید  واحد زبانی زیر را غیر ممکن ساخته است؟

   « سبز درختان شمال جنگل ، انسان ها را می کارند؟

4- ابتدا بنویسید آهنگ جمله زیر افتان است یا خیزان؟ سپس آهنگ جمله را تغییر دهید.

   قدر روزهای خوش نوجوانی را می دانید؟

5- با ذکر دلیل ثابت کنید بیت زیر شعر است نه نظم.

   « ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ 

             منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ »

6- کدام واژه در عبارت زیر با از دست دادن معنای پیشین ، معنای جدید پذیرفته است؟ معنی جدید و قدیم آن را بنویسید.

   « صافی ز چشمه جوید و شوخی ز آب جوی »

7- هدف از هر ارتباط زبانی چیست؟

املا و بیاموزیم ( 3 نمره)

1- چه عاملی در شعر زیر منجر به شیوه ی بلاغی شده است؟

« به شکوفه ها به باران / برسان سلام ما را »

2- در بیت زیر تلفظ کدام واژه ی درون کمانک صحیح است؟

تو را در ( ثُبات/ثَبات) عزم و اندیشه بی نظیر می دانم.

3- در عبارت « کندوی زنبور عسل » کدام فرآیندهای واجی به کار رفته است؟

4- در میان واژگان دخیل زیر، دو واژه ی دخیل بی نشان بیابید.

من بعد- تشکیل- الآن- استنساخ- لذا- فعلاً

5- با توجه به معانی داده شده ، املای واژگان غلط را اصلاح کنید.

الف- براعت: بیزاری         ب- حایل: ترسناک       

ج- صواب: درست              د- مستور: پوشیده

6- در گروه کلمات زیر ، چهار غلط املایی به کار رفته است. صحیح هر یک را بنویسید.

مؤونت و مظاهرت- قالب تمثیل- احمال و سستی- ستایشگر و ثناگو- سبحانه و تعالی- المؤمن مرآت لمؤمن- مدح و ذم- بساط تحویه- خطوات متقارب- حوزه ی عرفان

نگارش ( 5 نمره )

1-    نوشته های ..................... حاصل تاملات درونی است.

2-    با کمک آرایه‌ی ادبی « مجاز » جمله خبری زیر را به جمله ادبی تبدیل کنید.

   « محبت، دل انسان را شاد می کند. »

3-    وجود دو عنصر ................... و ................... کافی است تا نثر ما هنری تلقی شود.

4-    دلیل استفاده از «و» استبعاد چیست؟

5-    استفاده از کدام واژه در عبارت زیر غلط است؟ چرا؟

   « مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته ای اوکراین است. »

6-    دو نویسنده معاصر را نام ببرید که در آثار خود با بهره گیری از فرهنگ غنی عامه ( ضرب المثل ها، واژگان عامیانه و کنایات ) بر قدرت طنز خویش افزوده اند.

7-    با کمک ضرب المثل زیر ، مطلبی طنز آمیز در سه سطر بنویسید.

« یکی نان نداشت بخورد، پیاز می خورد تا اشتهایش باز شود. »

8-    گزینه های سمت راست مربوط به کدام یک از منابع تحقیق سمت چپ می باشد؟ شماره آن را در پاسخ نامه بنویسید. ( یک مورد اضافی است )

الف- لباب الالباب                   1- کتاب شناسی

ب- نمایه                             2- سرگذشت نامه

ج- احصاء العلوم                   3- دیداری و شنیداری

                                        4- دایره المعارف

9- رعایت چه نکاتی در بازنویسی ضروری است؟ ( دو مورد بنویسید.)

دستور (8 نمره)

1-    با توجه به عبارت زیر به هر یک از سوالات پاسخ دهید.

   « نشست و برخاست با انسان های ارزشمند، گامی در جهت کمال گرایی است. »

   الف- جمله ی فوق از چند واژه تشکیل شده است؟

   ب  - نهاد جمله فوق را بنویسید.

   ج  - تکواژ «ی» در کمال گرایی تکواژ وابسته ی ........................... است.
2- در عبارت « ماه گذشته هیئت نجوم سیاره ی مشتری را در آسمان ایران مشاهده کردند و عکاسان گروه،تصاویر زیادی به دوستانشان نشان دادند. »

   الف- آیا فعل جمله اول از نظر مطابقت با نهاد صحیح است؟

   ب  - فعل جمله آخر را با حفظ شخص، تبدیل به مضارع اخباری کنید.

   ج  - کونه مودبانه فعل جمله دوم ( دادند ) را بنویسید.

3- جمله گذرای زیر را تبدیل به ناگذر کنید.

   « بادهای بهاری عطر خوش بهار نارنج را به سوی ما آورد. »

4- نمودار مناسب جمله زیر را رسم کنید و جمله را در نمودار قرار دهید.

   « با خواندن غزلیّات حافط و تامل در اشعار وی، حافظ را رند می دانیم. »

5- کدام یک از فعل های پیشوندی زیر با فعل ساده ی نوع خویش تفاوت معنایی یا کاربردی دارد؟

   الف- برشمردن      ب- برانداختن       ج- برافراشتن

6- نقش دستوری واژه « علاقه » در جمله « علاقه او را به نقاشی می ستایم. » چیست؟

7- با توجه به عبارت زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید.

   « حکیم سنایی، مبتکرغزل عارفانه، در آثار خود، نیاز به پرستش را جلوه ی خلقت می داند. »

   الف- کدام واژه « شاخص » است؟

   ب  - کدام واژه « متمم اسم » است؟

   ج  - یک گروه اسمی بیابید که در آن وابسته ی وابسته « صفت مضاف الیه » باشد؛ سپس نمودار پیکانی آن را رسم کنید.

8- در عبارت « دانشجویان دانشگاه تهران با اهدای ده شاخه گل و نوشتن کلماتی محبت آمیز از استادان خود قدردانی نمودند. »

   الف- در واژه « دانشجویان » تکیه روی کدام هجا قرار دارد؟

   ب  - واژه دانشجویانرا بر اساس ترتیب اجزای سازنده ی آن ، تا مرحله تکواژ تجزیه کنید.

   ج  - بر اساس واژه ی « محبت آمیز » الگوی زیر را کامل کنید.

   ................+...................                      ..........

   د  - کدام واژه ممیز است؟ نمودار پیکانی آن را رسم کنید.

9- با توجه به عبارت زیر به هر یک از سوالات پاسخ دهید.

   « علامه ی بزرگ، استاد علی اکبر دهخدا، با تدوین لغت نامه خدمت فرهنگی بی نظیری انجام داد.»

   الف- نقش دستوری واژه ی مشخص شده چیست؟

   ب  - فعل جمله را از نظر ساختمان بررسی کنید.

10- آیا می توان نهاد جدا را در عبارت زیر حذف کرد؟ چرا؟

   « با احترام، ما، دانش آموزان کلاس سوم دبیرستان، تقاضا می کنیم کتاب های تازه ای برای کتاب خانه تهیّه کنید.»

[ یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱ ] [ ۳:٥۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

الف: زبان شناسی (4 نمره)

1-    توضیح دهید به چه علت « دشت، گوسفندان را می چراند.» نادرست است. صورت صحیح آن را بنویسید.

2-    جایگاه تکیه را در واژه های مشخص شده ی عبارت « باد سردی از جلگه می وزد » نشان دهید.

3-    چرا واژه ی « داگک » با وجود برخورداری از الگوی هجایی ، در زبان معیار کاربرد ندارد؟

4-    چگونه می توان به معنی واژه های « ماه » و « مهر » در عبارت زیر پی برد ؟

« ماه مهر ، بهاردانش است . »

5-    در هر یک از عبارت های زیر ، کدام نقش زبان را به کار رفته است ؟

الف- به خود گفتم : « چگونه می توانم گذشته را جبران کنم ؟ »

ب- راستی، نمایشگاه کتاب این هفته برگزار می شود.

6- آهنگ جمله ی « حقیقت پنهان نشدنی است » چگونه است ؟

7- واژه « سوفار » در بیت « چو سوفارش آمد به پهنای گوش / زشاخ گوزنان برآمد خروش » در گذر زمان چه تحولی یافته است ؟

ب- نگارش (5نمره)

1- چرا عبارت زیر از جهت نگارش نادرست است؟

« به او گفتم : عجله نکن . به قول معروف، با عجله کار درست نمی شود.»

2- چرا باید زندگینامه دور از تعصب و غرض ورزی نوشته شود؟

3- بیت زیر را با جا به جایی مختصر به نثر بازگردانی کنید.

      « مبر طاعت نفس شهوت پرست

         که هر ساعتش قبله‌ی دیگر است. »

4- در هر یک از عبارت های زیر، از کدام شیوه ی نگارش استفاده شده است؟

    الف- خود گنبد چنگی به دل نمی زند، لخت و آجری با گله گله سوراخ های برای کفترها، از ته بر سقف مسجد نشسته بود . نخراشیده و زمخت.

ب- توانایی و ناموری رستم در آن است که نماینده ی مردم است، پرورده ی تخیل هزاران هزار آدمی زاد است که در طی زمان های دراز او را به عنوان تجسمّی از رویاها و آرزوهایشان آفریده اند.

5- یک بند ادبی درباره ی « شب » بنویسید.

6- شاعر در ابیات زیر ، از کدام گونه بیان ، بهره گرفته است؟

« از خـدا جوییــــــم توفیــــــق ادب »

                من، غضنفر، شاغلام یا مش رجب

« مـن بـه هـر جمــعیــتی نالان شدم » 

               تا گـل آقـــای همیـــــن دوران شـدم

هر دومان خوردیم دود از یک چراغ 

                من شدم بلبل غضنـفــر شــد کــلاغ!

7-    کتاب « احصاء العلوم » فارابی جزء کدام یک از انواع کتاب های مرجع است؟

8-    عبارت زیر را ویرایش کنید.

   « در سیستم نوین آموزش و پرورش، استفاده از پیشنهادات خانواده ها می تواند تاثیر گذار باشد. »

پ- دستور ( 8 نمره )

1-    با توجه به گروه اسمی « این کتاب های ارزشمند » ، به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف- هسته کدام است؟       

ب- نام وابسته های آن را بنویسید      

پ- تعداد واج های هسته را بنویسید.

2-    تعداد « واژه » ها و « تک واژ » ها را در عبارت زیر بنویسید.

« بلند شد و کلاه خود را برداشت. گذاشت روی کاهدان. »

3-    با توجه به عبارت زیر به سوالات مطرح شده پاسخ دهید .

         « جامعه با تکرار نیرومند می شود. احساس با تکرار جان می گیرد و نوروز داستان زیبای طبیعت است.»

        الف- زمان و نوع فعل « می شود » را بنویسید.

        ب  - فعل « می گیرد » را مجهول کنید.

        پ  - یک « اسم مرکّب » در عبارت بیابید.

        ت  - نام اجزای تشکیل دهنده ی واژه ی « نیرومند » را بنویسید .

       4- نام نقش های تبعی مشخص شده در جمله ی زیر را بنویسید .

            « فردوسی و دقیقی ، شاعران حماسه سرا ، اثری ماندگار از خود به جا گذاشته اند. »

       5- درکدام یک از عبارت های زیر « متمم اسم » دیده می شود ؟ کدام واژه نشان دهنده ی این نقش است؟

         الف- هر سال تعداد زیادی گردشگر به دیدن آثار باستانی اصفهان می روند.

         ب  - آشنایی با فرهنگ ملی باید در همه ی جوامع ، مورد توجه قرار گیرد.

      6- با توجه به عبارت زیر :

          « شش روز از ماندن ما در بیشه می گذشت ، هنگام ظهر ، آرام و بی صدا به درختی تکیه داده ، در اندیشه ای فرو رفته بودیم. »

         الف- ساختمان افعال را مشخص کنید.

         ب  - در دو جمله پایانی عبارت، حذف فعل به چه قرینه ای است؟

      7- دو واژه ی « دیدار» و « خریدار » ، ساختمانی یکسان دارند . تفاوت آنها از جهت نوع کلمه چیست؟

ت- املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

      1- چرا به واژه های « عَلَم » و « الم » ، اصطلاحاً « متشابه » می گویند ؟

      2- کدام یک از عبارت های زیر ، به قید تاکید نیاز دارد ؟

         الف- پاییز ، برگ درختان زرد می شود.

         ب  - روح در فصل بهار زاده می شود.

      3- املای کدام گروه از کلمه ها نادرست است؟ شکل صحیح آنها را بنویسید.

         1- حایل و مانع            2- تهجر و غرور        

  3- صیاق مطلب            4- غنا و قداست

      4- صامت های میانجی واژه های زیر را مشخص کنید.

         الف- آهوان                 ب- زیبایی

      5- هنگام تلفظ هر یک از واژه های زیر ، کدام فرآیند واجی اتفاق می افتد؟

         الف- یگانه                  ب- اجتماع

[ یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱ ] [ ۳:۳۱ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام علیکم

کتاب مجموعه سؤالات ادبیات فارسی 1 ویژه ی سال اول دبیرستان به چاپ رسیده است . برای تهیه ی آن می توانید با این جانب تماس برقرار نمایید .

1 - E-mail : sokhandan84@yahoo.com

2 - شماره تلفن 09119689564 برای ارسال پیام کوتاه

3 - آق قلا - کتابفروشی صحنه 0173 - 5226360

 قیمت روی جلد 2800 تومان است اما با تخفیف ویژه فروخته می شود .

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:٤۸ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان نهایی (سالی-واحدی) سال 1383

الف) دستور زبان (8 نمره)

1- واژه از لحاظ معنا به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید و برای هر کدام مثال بنویسید.

2- فعل کدام عبارت درست است؟ دلیل پاسخ خود را توضیح دهید

الف- به مقصد رسیدند.        ب- کاروان به مقصد رسید

3- گونه ی مؤدبانه ی افعال زیر را بنویسید.

از شما می خواهم، حقیقت را بگویید.

4- از مصدر « بستن» دوم شخص مفرد ماضی مستمر و مضارع اخباری بسازید.

5- نوع افعال نوشته ی زیر را از نظر ساختمان ( ساده ، پیشوندی و مرکب) بنویسید.

بهار گره از شکوفه باز کرد و گل در آغوش چمن بشکفت.

6- جمله زیر چند جزئی است نوع آن را تعیین نمایید.

« او را نسیم شمال می گفتند.»

7- جمله ی زیررا با کلمات مناسب کامل کنید.

در جمله ی عادی نهاد همه ی جمله ها در ... و فعل در ... قرار می گیرد.

8- واژه ی « عمو » در کدام جمله شاخص و در کدام جمله،هسته ی گروه اسمی است؟

الف ) عمو پرویز دوست داشتنی است.

ب) محمد، عموی محسن است.

9- واژه ی « این » را یک بار به عنوان ضمیر و بار دیگر به عنوان صفت اشاره در جمله های جداگانه بکار ببرید.

10- برای واژه ی « فرش» ممیز و یک صفت شمارشی بنویسید.

11- نمودار پیکانی گروه اسمی« شهری نسبتاً قشنگ » را رسم کنید.

12- واژه ی « خداشناس» فشرده ی یک جمله ی سه جزئی با مفعول است. آن جمله را بنویسید و مفعول آن را پیدا کنید.

13- واژه ی «نارس» چه نوع واژه ای است؟ ساخت آن چگونه است؟

14- با واژه ی «کودکانه» دو جمله بسازید، که این واژه در یکی « صفت» و در جمله ی دیگر «قید» باشد.

ب) زبان شناسی(4نمره)

15- برای هر یک از الگوهای هجایی زیر یک تکواژ بسازید.

الف) صامت + مصوّت

ب) صامت + مصوّت + صامت + صامت

16- تعداد واج های کلمات زیر را بنویسید.

1- ابر                   2- دماوند

17- تکیه ی واژه های « مظلوم » و « نشستم » در کجا قرار دارند؟

18- با گذاشتن علامت « ، » در جای مناسب عبارت زیر را به دو گونه بنویسید که معانی متفاوت داشته باشد.

« او هر روز نامه هی می خواند »

19- واژه های زیر چه معنایی دارند و چگونه ساخته شده اند؟

سمت:

ساف:

20- برای نقش سوم زبان « حدیث نفس » مثالی ذکر کنید.

21- با استفاده از کلمات مناسب در جاهای خالی ، جمله ی زیر را کامل کنید.

شاید اساس ترین نقش زبان...... در میان...... باشد.

ج)نگارش (5نمره)

22- فهرست مقالات فارسی به چه شیوه ای و توسط چه کسی تنظیم شده است؟

23- معمولاً در چه زمانی از زبان طنز استفاده می شود؟

24- به چه دلیلی در یک نوشته ی طنز آمیز گاهی غلط های املایی آگاهانه به کار برده می شود؟

25- در عبارت زیر، نویسنده با چه صور خیالی ، طلوع صبح را توصیف کرده است؟

« سپیده پرتو انبوهش را به جان تیرگی نشانه می رود... زاده می شود کودک صبح.»

26- سفرنامه ها و گزارش ها چگونه می توانند جزء نوشته های ادبی و هنری باشند؟

27- بیت زیر را با رعایت نکات و با توجه به اصول و قواعد نگارش در دو سطر بازنویسی کنید.

«افسرده مباش اگر نه سنگی             رهوارتر آی اگر نه لنگی»  (نظامی)

28- دو مورد از روش های گرد آوری اطلاعات برای زندگی نامه نویسی را بنویسید.

29- عام ترین و رایج ترین راه تشریح را چیست؟

30- توجه به جنبه های دستوری ، نگارشی و املایی جزء کدام نوع ویرایش است؟

د) املا و بیاموزیم (3 نمره)

31- املای نادرست کلمات را در عبارت زیر اصلاح کنید.

ما باید غدر دوستان را بدانیم و از علم و رنج آنان بکاهیم.

32- «ان» در کلمات زیر نشانه ی چیست؟ معنی آنها را بنویسد.

              1- شامگاهان

              2- گیلان

33- جمله زیر را ویرایش کنید.

«همه بچه ها به او احسن گفتند.»

34- جمله «بزرگ مردی بود خواجه نظام الملک» چگونه شکل بلاغی به خود گرفته است؟

35- مشخص کنید کدام یک از واژه های زیر «دو تلفظی» هستند؟

رنگرز ، تند گو ، مستمند ، هوشمند ، باغبان

36- نوع فرآیند واجی واژه ی «دست بند» را بنویسید.

37- دو کلمه بنویسید که در آن ها «واو معدوله» بکار رفته باشد.

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:٤٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان نهایی شهریور ماه سال 1388

الف: زبان شناسی (4 نمره)

1- الگوی هجایی واژه ی «هیئت» را بنویسید.

2- برای قاعده ی « نحوی» یک مثال درست و یک مثال نادرست بنویسید.

3- با استفاده از روش ترکیب ازواژه ی « پوش » و با استفاده از روش اشتقاق ازواژه ی «کوش» دو واژه ی جدید بسازید .

4- واژه ی مشخّص شده در عبارت زیر مشمول کدام یک از وضعیّت های چهارگانه شده است؟

5- درست یا غلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخّص کنید.

الف) ما نقش های زبان را به عنوان بخشی از فرایند رشد طبیعی به کمک درس و آموزگار فرا می گیریم.

ب) دانش و مهارتی که در زمینه ی زبان و نقش های آن به طور طبیعی به دست می آید، بسیار محدود و ناچیز است.

6- هر یک از جملات زیر را کامل کنید.

الف) ما به کمک نقش.......... به احکام علمی دست می یابیم.

ب) ما به کمک نقش........... از خود و آنچه درونمان می گذرد، سخن می گوییم.

7- بیت زیر شعر است یا نظم؟ دلیل خود را بنویسید.

چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟       چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

ب: نگارش (5 نمره)

8- کاربرد کدام واژه در عبارت زیر غلط است؟ به جای آن از چه واژه ای باید استفاده کرد؟

به وسیله ی پست نامه ی مفصُلی برایت فرستادم.

9- جمله ی زیر را ویرایش کنید.

یکی از دلایل علاقه ی به رمان این است که شما با خواندن آن احساس آرامش می کنید.

10- چرا در زندگی نامه نویسی باید دقّت داشته باشیم تا رنگ ادبی زندگی نامه از جنبه ی تاریخی آن نکاهد؟

11- با استفاده از آرایه ی «حس آمیزی » یک جمله بنویسید.

12- دو دایرةالمعارف چند دانشی را نام ببرید که قرن ها پیش نگاشته شده اند.

13- فواید استفاده از رایانه برای محقّقان چیست؟

14- صورت جلسه به چه نوشته ای گفته می شود؟

15- برای ضمانت قول نامه چه کاری انجام می دهند؟

16- در بازنویسی ضمن حفظ محتوا و پیام، چه تغییراتی در نوشته ایجاد می شود؟ ( ذکر دو مورد کافی است)

پ: دستور زبان (8 نمره)

17- گونه ی مؤدّبانه ی « گفتن » درباره ی مخاطب چیست؟

18- در چه صورت حذف نهاد جدا از جمله ی « من این موضوع را گفته بودم. » امکان پذیر نمی شود؟ 

19- وجه فعل جمله ی « باید دوستان، به خانه ی شما بیایند» را بنویسید.

20- با توجه به جمله ی: « مادر بزرگ مهربان من در خانه ی ما می ماند.»

الف) فعل جمله را گذرا کنید.

ب) هسته ی اولین گروه اسمی جمله را مشخّص کنید و تعداد واج های آن ( هسته) را بنویسید.

21- جمله ی « امروز پیام تبریکی برای موفّقیّت دوستم می فرستم» را مجهول کنید.

22- واژه ی «نا خوانا» را بر اساس ترتیب اجزای سازنده تا مرحله ی تکواژ تجزیه کنید.

23- دو واژه ی «تخته» در عبارت های زیر از نظر دستوری چه تفاوتی با یک دیگر دارند؟

الف) یک تخته فرش                            ب) بهترین تخته ی کلاس

24- ساخت واژه ی « خویشتن شناس » را در الگوی .......+.......،....... قرار دهید.

25- در عبارت: « بعضی از اخترشناسان متخصّصانی هستند که کار آن ها مشاهده ی اجرام آسمانی است.»

الف) نهاد جمله را مشخّص کنید.

ب) یک واژه ی مرکّب مشخّص کنید.

پ) یک وابسته ی وابسته بیابید، نوع ان را مشخّص کنید و نمودار پیکانی آن را رسم کنید.

26- با توجّه به عبارت زیر، به هر یک از سؤالات داده شده پاسخ دهید.

فرزندان سرزمین ایران در عرصه ی رقابت های جهانی ، قدم به قدم با هم سالان خود پیش می روند.

الف) عبارت فوق چند واژه دارد؟

ب) در عبارت فوق واژه های « مشتق- مرکّب » و « مشتق » را مشخّص کنید.

27- با توجه به عبارت زیر به هر یک از سؤالات داده شده پاسخ دهید.

« شاعر پر آوازه ی شیراز، حافظ، با بیان مضامین عمیق عاشقانه عارفانه، ما را از توجه به ظواهر دنیوی رهانده است.»

الف) فعل جمله را با حفظ شخص تبدیل به مضارع التزامی کنید.

ب) یک نقش تبعی بیابید و نوع آن را بنویسید.

پ) نمودار مناسب جمله ی فوق را رسم کنید و جمله را در نمودار قرار دهید.

ت: املا و بیاموزیم (3نمره)

28- در گروه اسمی « زنبورهای عسل» کدام فرآیندهای واجی دیده می شود؟

29- انواع هم آوایی را در هر دسته از کلمات زیر بررسی کنید.

الف) روان ( = روح )، روان (= جاری )         ب) خویش (= خود)، خیش (= گاو آهن)

30- در عبارت زیر دو غلط املایی به کار رفته است، صحیح هر یک را بنویسید.

یک کیسه به پدر باید داد و یک کیسه به پسر، تا خویشتن را ضیعتکی هلال خرند و فراخ تر بتوانند زیست و ما حقّ این نعمت تندرستی که باز یافتیم، لختی گذارده باشیم. بسیار دعا کرد و گفت: « این صلت فخر است، پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است. وزر و وبال این چه به کار آید؟»

31- در گروه کلمات زیر، املای چهار واژه غلط نوشته شده است، صحیح هر یک را بنویسید.

غریضه ی حبّ ذات- سیره و مغازی تأنّی و آهستگی ستور کتاب- ثمین و گران ها -  وجه شبه- حبوط و صعود- کلمه ی مهمل- قالب نمادین- خطوات متقارب- خلأ سلاح کهر و کرند- تفرّس و جست و جو

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:٤۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

الف:زبان شناسی

1- چرا تولید واحد زبانی زیر امکان پذیر نیست؟ آن را به گونه ای بنویسید که کاربرد پیدا کند. «یاس های باغچه ی سپید مادر بزرگ»

الگوی هجایی واژه ی «آیین» را بنویسید.

2- در جمله زیر براساس کدام رابطه ی معنایی به معنی واژه ی «مهر» پی می بریم؟

«مهر و تسبیح را بر سجاده نهادیم.»

3- یک واژه مثال بزنید که کاملاً متروک و از فهرست واژگان زبان حذف شده باشد؟

4- صورت کامل علامت اختصاری «سمت» را بنویسید.

5- با توجه به جمله «کودک از شادی خنده سر داد و به آغوش پر مهر مادرش پناه برد.»

الف) واژه ی «شادی» به چه شیوه ای ساخته شده است؟

ب) واژه ی «خنده» مشمول کدام یک از وضعیت های چهار گانه شده است؟

6- در هر یک از جملات زیر هدف از هر ارتباط زبانی چیست؟

الف) هفته ی آینده نمایشگاه نقاشی در نگارخانه ی مهر برگزار می شود.

ب) می بینی چه سوز سردی می وزد!

7- در بیت «به نام خداوند جان آفرین          حکیم سخن در زبان آفرین»

شاعر به کمک اصول و قواعد عروض و قافیه و در چارچوب سنت ها و روش های شاعری در فرهنگ ایرانی، دو ساخت تازه ی ................. و .................. را بر مجموعه ی ساخته های آوایی فارسی افزوده است.

 

ب: نگارش

1- دو ویژگی «دایره المعارف فارسی» را بنویسید.

2- عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست؟

3- از مراجع اصلی تحقیق، دو «سرگذشت نامه» را نام ببرید؟

4- بیت زیر را باز گردانی کنید؟

«گرت همواره باید کامکاری             زمور آموز رسم بردباری»

5- با استفاده از آرایه ی «جان بخشی» جمله ی زیر را به جمله ی ادبی هنری تبدیل کنید.

«با رسیدن بهار شکوفه ها باز شد.»

6- به کمک ضرب المثل زیر، مطلبی طنز آمیز در سه سطر بنویسید.

«گنه کرد در بلخ آهنگری               به شوشتر زدند گردن مهتری»

7- دو غلط ویرایشی در جمله ی زیر بیابید و هر یک را با ذکر دلیل ویرایش کنید؛ سپس بنویسید اصلاح هر مورد مربوط به کدام نوع ویرایش است؟

«اعتلاء علمی دانش پژوهان ایرانی در جهان تأیید و مورد توجه همگان قرار گرفت»

ج: دستور

1- با توجه به عبارت زیر، به سوالات زیر پاسخ دهید.

«وقتی جهان گرد برزیلی سی و سه پل را دید، شگفت زده و بی اختیار هنرمندان اصفهانی را ستود»

الف) در عبارت فوق چند جمله ی مستقل وجود دارد؟

ب) عبارت فوق چند واژه دارد؟

ج) در عبارت فوق یک واژه بیابید که در آن نقش تبعی به کار رفته باشد؛ سپس نوع آن را بنویسید.

د) ابتدا بنویسید ساخت واژه ی «هنرمندان» چگونه است؛ سپس انواع تک واژ مشخص کنید.

هـ) فعل جمله آخر را با حفظ شخص تبدیل به مضارع اخباری کنید.

2- در عبارت:

«وقتی خبر پیروزی رزمندگان اسلام از رادیو اعلام شد، پدر سر به آسمان برداشت و گفت: شکر خدا»

الف) کدام فعل حذف شده است؟ قرینه ی آن را بنویسید.

ب) جمله ی اول چند جزئی و گذرا به چیست؟

ج) نمودار جمله ی اول را رسم کنید؟

د) ساختمان فعل جمله ی دوم را بنویسید.

3- در جمله زیر دو وابسته ی وابسته بیابید نوع هر یک را مشخص کنید و نمودار پیکانی هر یک را رفع کنید؟

«پرچم هر کشور، نماد استقلال و بیانگر هویت ملت است»

4- بر اساس الگوی ساخت «اسم + بن مضارع        صفت» یک واژه مثال بزنید؟

5- با بررسی ساخت دو واژه ی «نادرست» و «ناسپاس» یک تفاوت و یک شباهت مشخص کنید؟

6- با بررسی واژه ی «نو آموزی»

الف) آن را بر اساس ترتیل اجزای سازنده تا مرحله تکواژ تجزیه کنید.

ب) آن را تا مرحله واج تجزیه کنید و بنویسید چند صامت در آن بکار رفته.

ج) کدام هجای آن تکیه می گیرد.

 

د) املاء و بیاموزیم

1- با توجه به جملات زیر به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید؟

«باغبان این گلستان، تخم گل های سنبل را در زمین برافشاند و به انتظار شکفتن گلها نشست»

الف) کدام واژه دو تلفظی است؟

ب) یک صامت میانجی در متن فوق بیابید

ج) دو واژه ی بیابید که در آن فرایند واجی صورت گرفته باشد سپس نوع فرایند واجی هر یک را بنویسید؟

2- در گروه کلمات زیر املای کدام واژه ی داخل کمانک صحیح است؟

الف) گماشته و (منصوب - منسوب)     ب) (تعنی تأنی) و درنگ

3- در گروه کلمات زیر املای چهار واژه غلط است صحیح هر یک را بنویسید؟

فراق ملک ذرع و پیمان شهر خاف اشاعه و ترویج شخص مسلوب الاراده تحف و هدایا سستی و احمال سفر و حضر

 

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:٤۱ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

الف- نگارش (5نمره)

1- جمله ی زیر را ویرایش کنید.

یکی از دلایل علاقه ی من به شعر نو این است که شما از شنیدن آن لذّت می برید.

2- چرا جمله ی زیر از نظر نگارشی نادرست است؟

این خبررا تلفناً به او گقته بودیم.

3- ضرب المثل « شتر در خواب بیند پنبه دانه »انتقادی طنزآمیز از چیست؟

4- چرا عبارت زیر تشریحی است؟

«اطراف مدرسه بیایان بود. بی آب و آبادانی و آن ته روبه شمال ، ردیف کاج های درهم فرو رفته ای که از سر دیوار گلی یک باغ پیدا بود.»

5- برای آنکه یک زندگی نامه ارزش تاریخی و فرهنگی خود را حفظ کند، در نگارش آن به چند نکته ای باید توجه داشت؟

6- بیت زیر را به نثر بازگردانی کنید.

گرت همواره باید کامکاری                    زمور آموز رسم بردباری

7- برای طنزآمیز کردن توصیف چهره و حالات و خصایص انسانی نویسندگان معمولاً از چه شیوه ی طنز استفاده می کنند؟

8- در عبارت «و توای بهارآرزوهای من، درشکوفه ها گردش می کنی ودریادها میگذری»چه عاملی سبب تأثیرگذاری بیشتر عبارت شده است؟

9-درباره ی عبارت « زمین به بهار نشست» یک بند ادبی بنویسید.

ب_املاو بیاموزیم(3نمره)

1- شکل درست واژه ی  داخل کمانک را در عبارت «این کاراز(اثات،اساس) خراب است.» انتخاب کنید.

چرا آوردن واژه ی «بی تردید» در جمله ی «بی تردید آب دریاها بخار می شود.» نامناسب است؟ 

3- کدام یک از کلمات مقابل از نظر املایی نامطابق است؟ چرا؟ خواهر- تنازع- انتقال

4- املای کدام گروه از واژه ها درست است؟

طلل و خرابه مصابه و مانند اطراق و توقف

تهجر و غرور نقض پیمان ترقی و انتصاب

5- تلفّظ کدام دسته از کلمات زیر درست تر است؟

الف- حِماسه، نُخست                ب- حَماسه، نَخست

6- نوع فرآیند واجی واژه های زیر را بنویسید.

الف- اجراء اجرا                  ب- خِ یابان= خی یابان/ خیابان

پ- دستور (8نمره)

1- نوع تکواژهای آزاد واژه های «آفریدگار» و «نمناک» را بنویسید.

2- عبارت «هوا گرگ و میش بود که دوباره برگشتم.» چند تکواژ دارد؟

3- الف- هسته ی گروه اسمی عبارت « زمان که بخشنده بود، موهبت های خویش را تباه می سازد.» را مشخص کنید.

ب- این عبارت چند واژه دارد؟

4- در جمله ی «رفته بودم که او را ببینم اما نتوانستم.» کدام بخش حذف شده است؟ این حذف به چه قرینه ای است؟

5- فعل جمله ی « دوستان من آمدند» را گذرا کنید.

6- با ذکر علت بنویسید کدام گزینه ، شاخص ندارد؟

الف- آقای طباطبایی                         ب- علامه علی اکبر دهخدا

ج- دکتر عبدالحسین زرین کوب           د- خواجه شمس الدین محمد

7- در جمله ی زیر، کدام واژه نقش تبعی دارد؟ این واژه تابع چه نقشی است؟

« مردم وحشت زده، سراسیمه و سرگردانند.»

8- با توجه به عبارت زیر به سوألات پاسخ دهید:

من زندگانی را در چادر و با شیهه ی اسب آغاز کردم ، در چهار سالگی پشت قاش زین نشستم. چیزی نگذشت که تفگ خفیف به دستم دادند. تا ده سالگی حتی یک شب هم در شهر به سر نبردم.   

الف) چرا فعل «آغاز کردم» مرکب است؟

ب) هر یک از جمله های مشخص شده چند جزئی و گذرا به چه هستند؟

ج) فعل مشخص شده از نظر ساختمان چه نوع فعلی است؟

9- برای ترکیب «لبه دیوار باغ» نمودار رسم کنید.

10- نام اجزای سازنده «تأسف انگیز» و «خود پسند» را بنویسید.

11- ساختمان دستوری همه گزینه ها جز گزینه .............. همگون است.

الف) افت و خیز             ب) بند و بست             ج) پرس و جو             د) گیر و دار

12- هر یک از واژه های مشخص شده در جمله «علاقه ی او را به نقاشی می ستاییم.» چه نقشی دارد؟

ت- زبان شناسی (4 نمره)

1- الگوی هجایی واژه «ریخت» را بنویسید.

2- به چه دلیل تولید واحد زبانی «بلند آسمان این» در زبان معیار غیر ممکن است؟

3- آهنگ جمله «آیا به نمایشگاه کتاب رفتی؟» چگونه است؟

4- در هر یک از واژه های مشخص شده جمله زیر تکیه روی کدام هجا است؟

«شنیدن این صدا، گوش شنوا ، قلبی صاف و روانی روشن می خواهد.»

5- واژه «نهاجا» با کدام یک از شیوه های ساخت واژه های جدید ساخته شده است؟

6- در عبارت زیر کدام واژه در گذر زمان به کلی از زبان امروز حذف شده است؟

«حسنک پیدا آمد، دستاری سخت پاکیزه و موی سر پوشیده کرده ، اندک مایه پیدا می بود.»

7- در نمونه های زیر کدام یک از چهار نقش زبان مطرح می باشد؟

الف) مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نویادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

ب) اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه ماه آینده اعلام می شود.

      

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:۳۸ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

الف) زبان شناسی 

1-    الف)طبق چه قاعده ای واحد زبانی زیر نادرست است ؟

((علف های سبز_گوسفندان را میدرند.))

2_با توجه به جمله ی مقابل:((روزی زسر سنگ عقابی به هوا خاست.))

الف)جایگاه تکیه بر روی کدام هجای واجه (روزی)است؟معنای این واژه را بنویسید.

ب)آهنگ جمله ی فوق چگونه است؟

3_مشخص نمایید هر کدام از واژه های زیر در گذر زمان مشمول چه وضعیتی از نظر معنای شده اند؟

سوگند_برگستوان

4_صورت کامل سرواژه ی((سَمت))چیست؟

5_بیت زیر سخن منظوم است یا شعرمنظوم؟چرا؟

شنیدم که در تنگنایی شتر              بیفتاد و بشکست صندوق دُر

6_اساسی ترین نقش زبان...........در میان افراد یک جامعه زبانی است.

ب)املا بیاموزیم

1_در هر گروه اسمی واژه یغلط را بیابید و صحیح ان را بنویسید.

تلالو ستارگان_نَمَت وروش_وجه التزام_ظلمانی وموحش_الطاف الوحیت_اجناس و امتعه_بوی متبوع_

معونت ومظاهر_سطور کتاب_سفروحذر_حلال بی شبهت_عزل ونسب

2-در بین هر دسته از واژه های زیرتلفظ کدام  واژه صحیح است؟ آن را مشخص نمایید.

الف)غِرٌَه_غَرٌَه                                      ب)ضَروری_ضُروری

3_با توجه به متن زیر,باسخ دهید:

«بهاران،رقص آرزو های من استدر بیچ وتاب گیسوان باغ.بیا تا از دست چین نوبرانه ی باد سبدی ازطراوت بر کنیم»

الف)نوع «ان»در بهاران بر چه مفهومی دلالت می کند؟

ب)در متن بالا کدام جمله به شیوهی بلاغی بیان گردیده است؟

ج)صامت میانجی در واژه«گیسوان»کدام است؟

د)واژهای رابیابید که در ان فرایند واجی کاهش دیده میشود.

ج)دستور

1_ به عبارت زیر توجه نموده سبس باسخ دهید:

«برای مادرم در حیاط چادرزدیم وفقط سرمای کشنده وبرف زمستان بود که توانست اورابه چهاردیواری اتاق بکشاند»

الف)جمله مرکب عبارت فوق رامشخص نموده بنویسید

ب)هریک از تکواژهای «برای»و«برف»چه نوع تکواژآزاد محسوبمیگردد؟

ج)از نزر ساختمان واژه های «کشنده» «زمستان»و«چهار دیواری»به ترتیب چه نوع ساختمانی دارند؟

د) بن مضارع در فعل «بکشاند» چیست؟

 

2_فعل مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید:

الف)«مردم با اتحاد و یک بارچگی به موفقیت ( دست یافتند_دست یافت)»

ب)هیعت رسیدگی حل اختلاف نظر نهایی خود را (اعلام کرد_اعلام کردند)

3_در جمله «درخت هر چه بارش بیش ـسرش خمتر» کدام یک از اجزای جمله حذف شده است؟ به چه قرینه ای؟

4_به جمله«هنگام غروب خورشید سرخی دلبذیرخودرا به اسمان می دهد»دقت نماییدوبه سوالات باسخ دهید؟

الف)جمله چند جزعی است؟اجزای اصلی آن ررابه زیر نموداردرختی ببرید

ب)جمله چند واژه دارد؟

5_در گروه اسمی«ستاره های سبید کویر»هسته کدام است؟نام وابسته های ان رابنویسید؟

6_الف)واژهی توب را یکبار به عنوان هستهوبار دیگر به عنوان ممیز در سک گروه اسمی به کار ببرید

ب_نمودار بیکانی گروه ممیز رارسم کنید؟

7_با توجه به جملهی زیر:

«ققنوس برروی تل هیزم خود نشسته بود»

الف)زمان و شخص فعل ان را مشخص کنید

ب)جمله را به طور کامل گزرا به مفعول کنید

د)نگارش

1_جملات زیر را ویرایش کنید

الف)آیا چگونه بازیکنی می تواند توب را برای مهاجم تیم مقابل واگزار کند؟

ب)تلفناً ازدوستم که از بیماری شدیدی برخردار است دلجویی مردم.

2_نوشته های نشریحی حاصل چیست؟

3_در زندگی نامه هایی که شکلی کاملاً رمان گونهدارند نویسنده سعی میکند بر اساس.................وبا اتکا...........زندگی یکی از بزرگان را در قالب یک ماجرا بنویسید.

4_بیت زیر را باز گردانی کنید.

من از روییدن خار سر دیوار دانستم      که ناکس کس نمی گردد بدین بالا نشینی

5_منظور از نقیضه بردازی در ساخت طنز چیست؟

6_دو ویژگی دایرة المعارف فارسی را بنویسید؟

7_به کمک آرایه های تشبیه و استعاره به ترتیبواژه های زیر را تبدیل به یک جمله یا عبارت ادبی کنید؟

الف)محبت(آرایه تشبیه)

ب)شقایق(آرایه استعاره)

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

الف-دستور زبان فارسی(8نمره)

1-نام اجزای تشکیل دهنده ی واژه های«سفیدپوست»و«نخست وزیر»رابنویسید.

2-ازمصدر«گریستن»فعل ماضی مستمراول شخص جمع بسازیدوآن را درجمله ای به کار ببرید.

3-نقش کلمات مشخص شده را بنویسید:

نثر جهانگشا دشوارودیریاب است.                   علی«برادربزرگم» امروز ازمسافرت آمد.

4-واژه ی زیررابراساس ترتیب اجزای سازنده ی آن تامرحله ی تکواژ تجزیه کنید.            « دانشمندی»

5-متمّم اسم ووابسته ی وابسته ی جمله ی زیر رابیابید ونوع وابسته ی وابسته را بنویسد:

     گروهی از علمای  علم اخلاق، تعبیرهای زیبا ومناسبی برای تربیت دارند.

6-جمله ی زیر را به کمک گذراکردن فعل(با رعایت زمان) به جمله ی چهارجزئی بامفعول ومتمّم تبدیل کنید:

    (شخص فعل اختیاری است)             « خواهرم از موش می ترسد»

7-هسته ی گروه های«آن تپّه های جنگل سوخته» و«ریگ های کف رودخانه» را بنویسید.

8-تعداد واژه های گروه «آن دو دفترچه ی دانش آموز»رابه عدد بنویسیدوهسته ی این گروه اسمی را مشخص کنید.

9-درجمله ی«درکتابخانه اورادیدم.»چه جزئی حذف شده است؟به چه قرینه ای؟

10-کلمه ی«استاد»رادردوجمله به کار ببرید که یک بار شاخص قرارگیردو باردیگر هسته ی گروه اسمی باشد.

11-واژه ی«خانگی»چگونه ساخته می شود؟

12-با واژه ی«روزانه»دوجمله بنویسید ، که یک بار«روزانه قید و بار دیگر«روزانه»صفت باشد.

ب-نگارش (5 نمره)

13-هنگام نگارش زندگی نامه،توجه به چه نکاتی ضروری است؟     (4مورد ذکرشود) 

14-جمله های زیر را از نظرنگارش ویرایش کنید. الف-به قول معروف خسته شدم.     ب-این بیمار از ضعف برخوردار است.

15-«اگربخواهیم چیزی یا جایی را که امروز وجود ندارد تشریح کنیم چه باید بکنیم؟»

16-ترکیب های مشخص شده ی عبارت زیر هر یک کدام آرایه ی ادبی را نشان می دهد؟

«تو ای بهار آرزوی من،به دوش نسیم پرواز می کنی.

17-درعبارت زیر،زرد شدن و گلگون شدن کنایه از چیست؟       «روی زرد دل با شکوفه های محبّت،گلگون می شود.»

18-اساس تمام شیوه های طنز بر چه چیزی استواراست؟

19-اگر نویسنده عمداً به جای«تنظیم کنندگان»از«طنزیم کنندگان»استفاده کند از کدام شیوه ی طنزپرداری بهره برده است؟

20-نام دومورد از دایرةالمعارف های چند دانشی فارسی را بنویسید.

21-لوح های فشرده یا دیسکت جزء کدام منابع تحقیق هستند؟

پ-زبان شناسی(4نمره)

22-برای رعایت نکردن هریک از قواعد معنایی و کاربردی مثالی ذکر کنید.

23-مشخص کنید واژه های زیر مشمول کدام یک از وضعیت های چهارگانه ی تغییر معنایی واژه شده اند؟

   الف-برگستوان           ب-زین            ج-رکاب               د-اسب

24-ساخت های صوری زبان را نام ببرید.

25-اساسی ترین نقش زبان در میان افراد یک جامعه ی زبانی چیست؟

26-باگذاشتن علامت«،»در جای مناسب عبارت«ما همه کار می کنیم» آن را به دو گونه بنویسید که معانی متفاوت داشته باشد.

27-ساخت واژه ی «نزاجا»به چه روشی بوده است؟

ت-املا و بیاموزیم (3نمره)

28-چرا کلمه ی «شنبه»را به صورت «شمبه»تلفّظ می کنیم؟

29-شکل درست همزه/ء/رادر کلمه های زیر بنویسید:           

ملج /ء/                 س /ء/ال

30-از واژه های زیر کدام واژه ها «دخیل نشان دار عربی»هستند؟بنویسید (2مورد)

استنساخ- مع الوصف- فعلاً- کتاب

31--صامت های میانجی کلمات زیر را مشخص کنید.

دانایان              نامه ای

32-جمله ی زیر را ویرایش کنید.

«از استعفای حقوق خود مأیوس نشد.»

33-واژه های کدام گزینه از نظر املایی صحیح است؟

الف-ذوزنقه،مذبور،وحله                    ب-اعماق،بحبوحه،ترجیح

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

الف-دستور زبان فارسی (8 نمره)

1-در نوشته ی زیر نوع فعل ها راازنظر ساختمان(ساده،پیشوندی ومرکب)بنویسید.

«دانش آموزان اگر درسی را دوست داشته باشند می کوشند تا مطالب مهم آن را فراگیرند و به موفقیت برسند»

2-واژه های روبرو را ازنظر ساختمان (ساده یا مشتق یا مرکب یا...)بنویسید.چهارراه-آمیزه-دانش سرا-بیابان

3-تکواژ آزاد کلمه های روبرو را پبدا کنید:       ناتوانی –نسنجیده-ستایشگری-ناخوانا

4-نمودار جمله ی «مادرغذاپخت.»رارسم کنید.

5-انواع «وندها»را نام ببرید.

6-نقش کلمه های مشخص شده رابنویسید:

الف-تا از دل و جان نکوشیم به آزادگی نخواهیم رسید.              ب-ابوعلی سینا،شیخ الرئیس درهمدان درگذشت.

پ-به شمادارم می گویم به شما.

7-متمم اسم ووابسته ی وابسته ی جمله ی زیر رابیابید ونوع وابسته ی وابسته را بنویسد:

«گروهی ازعلمای علم اخلاق، تعبیرهای زیبا ومناسبی برای تربیت دارند.»

8-کدام عبارت درست است؟دلیل پاسخ خودراتوضیح دهید :الف-سپاه به جبهه رفت.      ب-سپاه به جبهه رفتند.

9-در جمله های زیر باتوجه به کلمه های مشخص شده،قید وصفت رامعین کنید:

الف-رزمندگان شجاعانه جنگیدند.            ب-به مبارزه ی شجاعانه ی رزمندگان می بالیم.

10-واژه ی«نوجوانی»را تا مرحله ی تک واژه به عناصرسازنده ی آن تجزیه کنید.

11-از ترکیب «با+اسم       صفت»مثالی بنویسد.

12-یک جمله ی دو جزئی استثنایی (بی فعل) بنویسید.

ب-نگارش (5 نمره)

13-درباره ی موضوع «ستارگان»قطعه ادبی بنویسید(حداقل3 سطر)

14-صورت صحیح واژه های روبرو را بنویسید:    گاهاً –خوبیت-اخلاق ها-اصلح تر

15-بیت زیررابا جابه جایی مختصری به نثربازگردانی کنید.

اگر هوشمندی به معنی گرای              که معنی بماند نه صورت به جای

16-شخصیت هایی چون «جمال زاده،هدایت و دهخدا»در طنز خود ازچه شیوه ای به خوبی استفاده کرده اند؟

17-نمایه چیست وذکرکنید جزء کدام مرجع تحقیق است ؟

18-روش های گردآوری اطلاعات را برای نوشتن«زندگی نامه»بنویسید.(ذکردوموردکافی)

پ-زبان شناسی(4نمره)

19-چهار نقش اساسی زبان را بنویسید.

20-واژه ی«سرد»را دردوجمله به کار ببریدکه دومعنی مختلف داشته باشد.

21-درتولید واحدهای زبانی زیر چه قواعدی رعایت نشده است؟

الف-برمی داشتند داشتند.       ب-من من راصدازدم.            پ-مدرسه ی یک روز خاطره

22-مهمترین واحدهای زبرزنجیری را نام ببرید.

23-چراتولیدواحدهای زبانی زیر غیر ممکن است؟    الف-امروز دانش آموزان به مدرسه رفتند.   ب-داگک

ت-املا و بیاموزیم (3نمره)

24-املای نادرست کلمه ها رادرعبارات زیراصلاح کنید.

الف-سفیر گلوله از همه جا به گوش می رسید.               ب-سعدی سخنان نقض ودلکش در گلستان آورده است.

25-شکل درست همزه/ء/را در کلمه های روبرو بنویسید.  الف­- ل/ء/ امت       ب-م /ء/اخذ

26-از واژه های روبرو دو واژه ،«دخیل نشان دارعربی» هستند؟آن ها را بنویسید:  طبع-الغرض-نشر-لذا

27-صامت های میانجی کلمه های داخل پرانتزرامشخص کنید.(دانایان- نامه ای)

28-«ان»در کلمه های روبرو نشانه ی چیست؟معنی آن ها را بنویسید:       الف-«شامگاهان»      ب-«گیلان»

29-درکدام واژه ،فرآیند واجی«ادغام»صورت گرفته است؟شکل قبل از ادغام آن را بنویسید.      سپید-شپّره-شنبه

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:۳۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

سؤالات امتحان نهایی کشوری درس زبان فارسی 3 رشته ریاضی- فیزیک دی 84

زبان شناسی (4 نمره)

1- الگوی واژه «پارس» را بنویسید.

2- در عبارت زیر، کدام واژه به تشخیص معنای واقعی «فصل» در جمله کمک می کند؟

«فصل دیگری از کتاب را آغاز کرد»

3- جمله ی «درخت ، آسمان را شخم می زند.» بر اساس کدام قواعد ترکیب زبانی نادرست است؟

4- عبارت زیر را کامل کنید:

هدف از هر ارتباط زبانی می تواند ............. باشد ، یا ایجاد ............ در میان افراد یک جامعه ی زبانی.

5- با توجه به مصراع زیر ، واژه ی مشخص شده ، در گذر زمان چه وضعیتی یافته است؟

«کمندی به فتراک زین بر بست»

 نگارش (5 نمره)

1- نگارش های تحقیقی ، چه نوع نوشته هایی هستند؟

2- در باره اشکال های نگارشی عبارت زیر را توضیح دهید.

«صبح وقتی اون اومد به قول معروف حوصله نداشتم.»

3- در نوشتن زندگی نامه چه عاملی نویسنده را از واقعیت دور می سازد؟

4- کتاب «الفهرست ابن ندیم» جزء کدام نوع کتابها است؟

5- با استفاده از آرایه های ادبی در مورد «برگ ریز پاییز» یک بند بنویسید.

6- عبارت زیر را ویرایش کنید.

در مسابقه فینال آخر ، تیم مدرسه ما از تیم مقابل باخت.

7- بیت زیر را با جابجایی مختصر به نثر بازگردانی کنید.

پسندی که شهری بسوزد به نار            اگر چه سرایت بود در کنار

8- در طنز، نویسنده چگونه حقیقت را در ذهن  خواننده برجسته تر می کند؟

دستور (8 نمره)

1- واج های کلمه (ذره) را مشخص کنید.

2- تکواژهای اشتقاقی و تصریفی را در واژه های زیر نشان دهید.

کوکان - غمگین - سبزتر - بوستان

3- در جمله ی مرکب «هرچه ارزان تر ، بهتر.» چه بخش هایی حذف شده است؟

4- با توجه به عبارت زیر:

ققنوس ، پرنده ی تاریخ ساز که از شرق بر میخیزد و در آسمان بی رؤیا و کابوس وار ملت ها، بالهایش را می گشاید.

الف) یک واژه مرکب بیابید.پب) فعل جمله اول از نظر ساختمان چگونه است؟

ج) کدام جمله ی عبارت «گذرا» و کدام جمله «ناگذر» است؟

د)واژه ی «کابوس وار» از نظر ساختمان چگونه است؟

ه) فعل جمله دوم را به صورت ماضی استمراری بنویسید.

5- نام اجزای اصلی را در جمله ی زیر بنویسید.

پدرم لیسانسم را به دیوار گچ فرو ریخته ی اتاقمان آویخت.

6- در گروه اسمی «این راه دراز» هسته را بیابید و نام وابسته های پیشین یا پسین آن را بنویسید.

7- در جمله ی زیر متمم اسم را پیدا کنید.

      صرفه جویی در وقت، ما را زودتر به مقصود می رساند.

8- نمودار گروه اسمی «رنگ سبز روشن» را رسم کنید.

9- با توجه به جمله زیر:

استاد فرزاد ، همکار پدرم ، یک جلد کتاب تاریخ به من هدیه کرد.

الف) «شاخص» و «ممیز» را مشخص کنید.

ب) «همکار پدرم» کدام نقش تبعی را نشان می دهد؟

بیاموزیم و املا (3 نمره)

1- در جمله زیر کدام واژه را نباید بکار برد؟ چرا؟

بی تردید زمستانها هوا سرد و تابستانها هوا گرم است.

2- صامت های میانجی واژه های «بیگانگی» و «زانوان» را مشخص کنید.

3- پسوند «ان» در هریک از واژه های «سپاهان» و «بامدادان» چه معنایی دارد؟

4- در جمله ی زیر ، کاربرد کدام واژه نادرست است؟

پس از مدتی بحث و گفت و گو ، او از شغل خود استیفا داد.

5- املای صحیح گروه کلمات نادرست را بنویسید.

شعله ی محیب - معونت و مظاهرت - حال و آجل - ثقبه و سوراخ - حوزه ی عرفان

6- نوع فرآیند واجی را در «هوای تازه» و «دستکش» بنویسید.

 

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:۳٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

سؤالات امتحان نهایی درس زبان فارسی 3 رشته ریاضی فیزیک- علوم تجربی

الف) زبان شناسی (4 نمره)

1- با استفاده از روش ساختن واژه های جدید، از واژه «گل» یک واژه مشتق بسازید.

2- میان دو واژه «سیر» و «خوراکی» کدام رابطه معنایی برقرار است؟

1) تضمن          2) ترادف              3) تناسب                 4) تضاد

3- الگوی هجایی واژه «اُنس» را بنویسید.

4- از چه طریقی می توان به معنای متفاوت «بوستان» در دو جمله زیر پی برد؟

        - با خواندن بوستان درهای اندیشه سعدی به رویم گشوده شد.

        - تفرج در بوستان کودک خیالم را به بازی واداشت.

5- واژه مشخص شده در بیت ، زیر در گذر زمان مشمول کدام یک از وضعیت های چهارگانه شده است؟

«چو سوفارش آمد به پهنای گوش            ز شاخ گوزنان برآمد خروش»

6- برای پیدایش هریک از موارد زیر کدام نقش زبان بهره گرفته شده است؟

الف) ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون             نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

ب) آیا می دانی که نمایشگاه نقاشی در نگارخانه آفتاب برگزار می شود؟

7- چرا تولید واحد زبانی «سرخ های گل ایران طبیعت» نادرست است؟صحیح آن را بنویسید.

ب) نگارش (5نمره)

1- با توجه به جمله زیر «در مسابقات ملی شطرنج تیم نوجوانان ژاپن از تیم ظطرنج ایران باختند.»

 - دلیل غلط بودن جمله را ذکر کنید.

- جمله را ویرایش کنید.

- ویرایش جمله فوق مربوط به کدام نوع ویرایش است؟

2- استفاده درست از نشانه های خط فارسی ، مربوط به ویرایش ............. است.

3- دلیل امتیاز تاریخ بیهقی از کتابهای دیگر تاریخی چیست؟

4- بیت زیر را بازگردانی کنید.

«اگر هوشمندی به معنی گرای              که معنی بماند نه صورت به جای»

5- منابع فرعی رابط در امر تحقیق کدام است؟

6- با استفاده از دو آرایه ی «حس آمیزی» و «جان بخشی» شکفتن یک گل را در سه سطر توسیف کنید.

7- با استفاده از ضرب المثل «دهنه جبش را تار عنکبوت گرفته» مطلبی طنز آمیز در چهار سطر بنویسید.

ج)دستور (8 نمره)

1- با توجه به جمله ی «راه های مطالعه و تحقیق برای پژوهش گران جوان باز است.» به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) جمله فوق از چند واژه تشکیل شده است؟

ب) تعداد تکواژ جمله مورد نظر ......... است.

           1) 14 تکواژ               2) 15 تکواژ               3) 16 تکواژ              4) 17 تکواژ

ج) یک تکواژ وابسته اشتقاقی بیابید.

د) «برای» چه نوع تکواژی است؟

2- برای کدام یک از اسم جمع های زیر فقط فعل مفرد به کار می رود؟

 1) شورا           2) ملت             3) مردم                4) هر سه مورد

3- کدام یک از فعل های زیر با استفاده از تکواژ گذرا ساز ، تبدیل به فعل گذرا به مفعول و متمم می شود.

1) کشید           2) چرخید               3) خوابید             4) ترسید       

4- با توجه به جمله ی «تا ساعتی دیگر از خانه مادر بزرگم می روم» به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) فعل جمله را تبدیل به «ماضی مستمر» کنید.

ب) گونه مؤدبانه فعل جمله را بنویسید.

5- با توجه به جمله زیر پاسخ دهید:

«مصاحبه با بزرگان فرهنگ و ادب ، از طریق رسانه های گروهی جهت شناخت مفاخر جامعه ضروری است.»

الف) کدام واژه به متمم اسم نیاز دارد؟

ب) متمم اسم کدام کلمه است؟

ج) کدام واژه معطوف است؟

6- جمله زیر را با گذرا کردن فعلش بازنویسی کنید.

«سایه ی هما بر سر موجودات جهان افتاد»

7- در جمله «انوری در ستایشگری از شاعران زمان خود سبقت می گیرد.»

الف) وابسته ی وابسته را مشخص کنید ونمودار پیکانی آن را رسم نمایی.

ب) واژه ی «ستایشگری» را بر اساس ترتیب اجزای سازنده ، تا مرحله تکواژ تجزیه کنید.

8- با توجه به جمله زیر ، به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

«حکیم ابوالقاسم فردوسی ، برجسته ترین حماسه سرای ایران و جهان ، با خلق اثر عظیم خود ، پرچم افتخار را در سراسر جهان برافراشت.»

الف) در عبارت بالا یک واژه مرکب بیابید.

ب) واژه «سراسر» از نظر ساخت چگونه است؟

ج) کدام کلمه «شاخص» است؟

د) فعل جمله از نظر ساختمان چگونه است؟

ه) یک نقش تبعی بیابید و نوع آنرا بنویسید.

و) کدام واژه «صفت مضاف الیه» است؟ نمودار پیکانی آن را رسم کنید.

9- نمودار صحیح جمله زیر را رسم کنید و جمله را در نمودار قرار دهید.

«در بی کران هستی چگونه خودت را دانای کل می پنداری؟»

د) املا و بیاموزیم (3 نمره)

1- در هر یک از اشعار زیر با توجه به معنای واژه های هم آوا ، کاربرد کدام واژه درست است؟

الف) بیا که قصر (اَمَل ، عمل) سخت سست بنیاد است.

ب) از محبت (خوارها ، خارها) گل می شود.

2- با توجه به عبارت «عطر دلنواز یاس های سپید ، مشام رهگذران را می نوازد.» به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف- در کدام واژه ، ابدال نمود نوشتاری یافته است؟

ب- فرایند واجی افزایش در کدام عبارت دیده می شود؟

3- با توجه به عبارت «سحرگاهان  که می شود شاخه ای میزبان بلبلی نغمه خوان ، تو کدامین حضور را میزبانی؟»

الف) واج میانجی در واژه «شاخه ای» کدام است؟

ب) پسوند «ان» در واژه مشخص شده به چه معنی است؟

4- در جمله ی «الهی ترسانم به بدی خود» چه عاملی باعث بوجود آمدن شیوه بلاغی شده است؟

5- در کدام یک از گزینه های زیر غلط املایی دیده می شود؟ آن را تصحیح کنید.

1) غالب نمادین          2) صواب مصلحت            3) کلمه مهمل             4) خرد و دها

6- در عبارت زیر املای کدام واژه غلط است؟ صحیح آنرا بنویسید.

کتب کشف المحجوب و مرصادالعباد ، در حوضه ی عرفان جایگاه ویژه ای دارند؟  

 

 

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

ردیف

سوالات

 

 

نمره

 

1-

 

2-

3-

4-

5-

6-

7-

الف - نگارش(5 نمره)

در جمله‌ی زیر به کاربردن کدام کلمه نادرست است ؟ صحیح آن کلمه را بنویسید .

مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته ای اوکراین است

بیت زیر را با جابه‌جایی به صورت «نثر» در آوردید.

«خاتم ملک سلیمان است علم              جمله عالم صورت و جان است علم »

چرا در جمله‌ی زیر کاربرد حرف نشانه ی «را » پس از کلمه «آمد» نادرست است؟

«نتایجی که امروز به دست آمد را گزارش می‌کنم .»

 «قول نامه » چه نوع نوشته ای است ؟

مقاله ها از نظر شیوه نوشتن به چند گونه تقسیم می شوند ؟فقط نام ببرید.

روش های گرد آوری اطلاعات را برای نوشتنن یک «زندگی نامه »بنویسید.(ذکر دو مورد کافی است )

با استفاده از ارایه های ادبی «باران » را توصیف کنید .(یک بند)

 

5/0

 

5/0

 

5/0

75/0

75/0

1

1

 

1-

2-

 

3-

4-

5-

6-

ب-دستور (8نمره )

چرا جمله «کاروان به حرکت در آمدند» نادرست است ؟

در عبارت زیرقسمت حذف شده را مشخص کنید .این حذف به چه قرینه ای است ؟

«چه بهتر که شما این کار مهم را بر عهده می گیرید .»

فعل جمله «کودک روی زمین نشست»را گذرا به مفعول کنید .

نقش قسمت مشخص شده را بنویسید .«حافظ شاعر بزرگ ایران  شهرت جهانی دارد.»

در گروه اسمی «هوای نسبتا  سرد »هسته کدام است ؟ نقش «نسبتا » چیست ؟

با توجه به متن زیر به سوالات پاسخ دهید :

«در گنجه کوچک کلمانسو سه کلاه می بینید . یکی شاپوی اوست که کلاه رسمی او بود دیگری کپی اوست

که هنگام گردش به سر می گذاشت .»

الف- زمان و نوع فعل مشخص شده را بنویسید .       ب- در جمله اول مفعول کدام است ؟

پ-یک اسم مشتق پیدا کنید .                                  ت- گروه اسمی «کلاه رسمی »چند تک واژ و چند واژه دارد ؟

ث-فعل « می بینید »را به صورت ماضی بعید در آورید

                                                                        ادامه سوالات در صفحه دوم

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

25/2

 

 

 

7-

8-

9-

10-

جمله «ما به مشاهیر بزرگ خود می نازیم»گذرا به چیست ؟نمودار این جمله را رسم کنید .

یک جمله مثال بزنید که در آن واژه «استاد » شاخص قرار بگیرد.

واژه «خود پسند»از نظر ساختمان چه نوع صفتی است ؟نام اجزای سازنده آن را بنویسید.

در جمله زیر «معطوف»کدام است ؟

«نیما یوشیج و اخوان ثالث از شاعران نوپرداز هستند »

25/1

5/0

1

5/0

 

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

پ- زبان شناسی(4 نمره)

 

 الگوی هجایی واژه «بار»را بنویسید.

تکیه واژه «می رویم »در کجا قرار می گیرد ؟

در تولید واحد زبانی «دانش آموز در درس خواندن کوشا هستند»چه قاعده ای رعایت نشده است؟

آهنگ جمله ی«چرا درس نمی خوانی ؟»چگونه است؟

علامت اختصاری «نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران »چیست؟

هدف از هر ارتباط زبانی چیست؟

واژه ی «برگستوان»در گذر زمان چه وضعیتی یافته است ؟

5/0

5/0

5/0

5/0

1

5/0

 

 

 

 

1-

2-

 

 

3-

 

4-

 

 

 

5-

ت- بیاموزیم و املاء (3 نمره)

 

صامت های میانجی واژه های مقابل را بنویسید :«روستایی»     «نیاکان »

 

کدام واژه ها متشابه هستند ؟«قدر-غدر»  «امل - عمل»  «مطاع-متاع»  «نسب - نصب»

 

در واژه ی «یگانه»کدام فرایند واجی دیده می شوند؟

 

املای کدام گروه کلمات نادرست است ؟صحیح انها را بنویسید.

ثمین و گران بها - لمحه و لحظه - تعمل و تفکر - تاثیر گزار و تاثیر پذیر

 

مفهوم پسوند «ان»را در واژه های مقابل بنویسید .  «بامدادان»       «سواران»

 

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

                                        «موفق و پیروز باشید»                                جمع نمرات

20

 

 

نمره

سوالات

ردیف

 

5/0

5/0

5/0

5/0

 

5/0

5/0

1

الف - زبان شناسی (4نمره)

زبان شناسی صورت های ممکن غیر رایج گروه های اسمی را چه نامیده اند ؟

در ترکیب «امیر کبیر دولتی دبیرستان » کدام قاعده زبانی رعایت نشده است ؟

تکیه ی واژه «پروردگار»در کدام هجا قرار می گیرد ؟

آهنگ جمله زیر چگونه است ؟

مطالعه کردن بسیار مفید است

دو کلمه بنویسید که در گذشته وجود داشته و امروز نیز با تغییر در حوزه معنایی وجود دارد ؟

معنی علامت اختصاری «هما»چیست؟

چهار نقش اساسی تر زبان را فقط نام ببرید .

 

1-

2-

3-

4-

 

5-

6-

7-

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

5/0

ب - املاء و بیاموزیم(3 نمره)

در جمله زیر آوردن کدام واژه نامناسب است ؟چرا؟

«بی شک آب دریا ها بخار می شوند »

 

نام فرایند های واجی واژه های زیر را بنویسید .

الف - بر افتاد ← برفتاد                                    ب - شنبه ← شمبه

 

تلفظ کدام واژه ها درست است ؟

الف - پر مخاط́ب . پر مخاطِب                          ب -ضر وری . ضروری

 

جمله های زیر را ویرایش کنید .(تغیر یک کلمه نادرست است )

الف - روز گذشته از سمت خود استیفا داد.

ب - عده با خرید نان بیش از حد تفریط می کنند

 

املای کدام گزینه با توجه به معنی مقابل آن نادرست است ؟صحیح ان را بنویسید .

الف - منصوب: گماشته شده                               ب - فراق: آسایش

ج - لمحه :لحظه                                           د - قدر: ارزش

 

در گروه کلمات زیر کدام نادرست است ؟صحیح آن را بنویسید .

الف - سیادت و بزرگی                                         ب - وقایع و سوانح

ج - نرخ تساعدی                                               د - زرع و کاشتن   

 

 

 

ادامه سوالات در صفحه دوم

 

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

4-

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

6-

 

 

 

1-

 

 

 

2-

 

 

3-

 

4-

 

 

5-

 

6-

 

 

 

 

 

 

7-

 

8-

 

 

9-

 

 

10-

 

11-

ج - دستور (8 نمره)

گروه اسمی «دفتر چه مشق بچه ها »:الف - چند واژه و چند تک واژه دارد ؟

ب - هسته گروه اسمی «دفترچه مشق بچه ها »کدام است ؟تعداد واج های هسته را مشخص کنید

 

واژه «خدانشناس»از نظر ساخت چه نوع صفتی است؟نام اجزای سازنده آن را بنویسید

 

جمله «کار یعنی خلاقیت و سازندگی»چه نوع خمله ای است؟نمودار آن را رسم کنید.

 

به کمک مصدر های «گرفتن» و «گرداندن» فعل پیشوندی بسازید.

 

برای نقش تبعی «بدل» یک مثال ذکر کنید ؟

 

با توجه به عبارت زیر به سوالات پاسخ دهید :

نور خورشید می تابید هوا افتابی بود .بیشتر مردم در پارک ها نشسته بودند.

الف - زمان و نوع فعل های مشخص شده را بنویسید .

ب - جمله «هوا آفتابی بود »چند جزئی و گذرا به چیست؟

 

جمله «کودک خوابید »را گذرا به مفعول کنید .

 

در ترکیب «رنگ سفید شیری » «صفت صفت »کدام است ؟

 

واژه ی «می داند»چند تک واژ دارد؟هر یک از هجاها را جداگانه بنویسید.

 

در جمله ی «علاقه او به نقاشی زیاد است » «متمم اسم» کدام است؟

 

در تزکیب «کیف پسر همسایه » «مضاف الیه مضاف الیه »کدام است ؟

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

5/0

 

5/0

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

 

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

4-

 

 

5-

 

 

6-

 

 

 

7

د - نگارش (5نمره)

چرا کاربرد حرف اضافه ی «از»در جمله زیر نادرست است ؟

دیدگاه او از دیدگاه روان شناسان متفاوت است.

 

چرا در نوشن یک زندگی نامه اغاق و بزرگ نمایی تاثیر منفی دارد ؟

 

به چه نوشته ای سند گفته می شود ؟

 

اسناد غیر تجاری از نظر اعتبار به چند دسته تقسیم می شوند ؟نام ببرید .

 

عام ترین و رایج ترین را ه تشریح یک چیز چیست ؟

 

بیت زیر را با جابجایی مختصر به نثر بازگردانی کنید ؟

«شنید که در تنگنایی شتر                              بیفتاد و بشکست صندوق در»

 

به کمک ضرب المثل «به روباه گفتند شاهدت کو؟گفت دمم !»مطلبی طنز آمیز بنویسید.

 

5/0

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

 

 

2

 

جمع نمرات

20

 

 

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد