نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

 

سؤالات بیاموزیم ( 1 ) ادبیّات فارسی ( 1 )

ردیف

شرح سؤال

نمره

1

در بیت های زیر واژه های قافیه و ردیف را مشخّص کنید .

الف ) چو خندان شد و چهره شاداب کرد            ورا نام تهمینه سهراب کرد

ب  )  کسی کاو به کشتی نبرد آورَد               سر مهتری زیر گـَرد آورَد

 

1

1

2

در عبارت زیر کدام کلمات سجع دارند ؟

  اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده .

0.50

3

در مصراع زیر کدام کلمات تضاد دارند ؟

     جهان را بلندی و پستی تویی .

0.50

4

در تشبیه های زیر هر چهار رکن تشبیه را نشان دهید .

الف ) علم ما  مانند  قطره  ناچیز است .                        

 ب )  سهراب  مانند  ماه  زیبا بود .

 

1

1

5

یک جمله بنویسید که در آن به « گـُل » جان بخشی کرده باشید .

0.50

6

در ادبیّات فارسی هر یک از کلمات زیر نماد و نشانه ی چیست ؟

الف )      دریا                 ب ) کوه                     ج ) چشمه

1.50

7

مضمون قطعه معمولاً ........................... است .

0.50

8

............. قالب شعری است که برای سرودن داستان های بلند و مطالب طولانی مناسب است .

0.25

9

موضوع غزل معمولاً چیست ؟

0.50

10

موضوع قصیده معمولاً چیست ؟

  1

11

تعداد ابیات غزل زیاد است یا قصیده ؟

0.25

12

در جمله ی « مدینه یک دست سفید پوشیده بود .‌» کدام آرایه ی زیر به کار رفته است ؟

الف ) تشبیه         ب ) تشخیص         پ ) استعاره              ت ) سجع

0.25

13

نام قالب شعری که هر بیت آن قافیه ای جداگانه دارد چیست ؟  برای سرودن چه موضوعاتی مناسب است ؟

0.75

14

در هر یک از بیت ها و عبارت های زیر مشبّه و مشبّه به را نشان دهید .

الف ) من لاله ی آزادم ، خودرویم و خودبویم .

ب )  ز سُمّ اسب می چرخید بر خاک             به سان گوی خون آلود سرها

پ )  بزد دست سهراب چون پیل مست         بر آوردش از جای و بنهاد پست

ت )  هر دم به روی من / گوید عدوی من / کاین شیوه ی در ی تو /  چون دود می رود .

ث )  فرزند عزیز را به صد جهد                       بنشاند چو ماه در یکی مهد .

ج )  جولقی ای سر برهنه می گذشت

                                          با سر بی مو چو پشت طاس و طشت

 

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

15

در عبارت زیر کدام یک از آرایه های داده شده موجود است ؟

     کم کم شهری سپید پوش به استقبالمان می آید و من چه قدر دوست دارم بقیع را ببینم .

الف ) تشبیه            ب ) تشخیص         پ ) استعاره            ت ) سجع

0.25

16

در بیت زیر کلمات قافیه و ردیف کدامند ؟

     کنون رزم سهراب و رستم شنو            دگرها شنیدستی این هم شنو

0.50

17

در جمله ی « نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر »‌ کدام آرایه به کار رفته است ؟

0.50

18

تعریف زیر در مورد کدام قالب شعر فارسی است ؟

    هر بیت آن قافیه ای جداگانه دارد و برای سرودن داستان های بلند و مطالب طولانی مناسب است.

0.25

19

در جمله ی « نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر »‌ کدام کلمات سجع دارند ؟

0.50

20

در عبارت « چه جای شکرو شکایت ز نقش بیش و کم است » : الف )‌چه آرایه ای وجود دارد ؟

ب ) کدام کلمات تضاد دارند ؟

0.25

0.50

21

اگر حالات و رفتار انسانی را به غیر انسان نسبت بدهیم ، کدام آرایه به وجود می آید ؟

0.25

22

 چند بیت هم وزن که قافیه ی مصراع های زوج آن یکسان است ، کدام قالب شعری است ؟

0.25

23

کدام قالب شعری است که قافیه در مصراع اول و مصراع های زوج یکسان است و موضوع آن معمولاً بیان عواطف و احساسات است ؟

0.25

24

به چند بیت هم وزن که قافیه ی مصراع های زوج آن یکسان است، ................. می گویند .

0.25

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧ ] [ ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

سؤالات درس چهارم : میر علم دار

ردیف

شرح سؤالات

نمره

1

معنی کنید : اگر جان را فدا کردم ، زهی طالع که من دارم .

0.50

2

لغت : چنین گفت فرزند خیرالانام .

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧ ] [ ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

سؤالات درس سوّم ادبیّات فارسی ( 1 )

ردیف

شرح سؤال

نمره

الف

1

معنی لغات مشخص شده ی زیر را بنویسید .

ز تن خون و خوی را فرو ریختند .

 

0.25

2

همی خواست پیروزی و دستگاه

0.25

3

زمانه بیامد نودش توان

0.25

4

چو سهراب شیراوژن او را بدید                   ز باد جوانی دلش بردمید

0.50

5

سبک تیغ تیز از میان برکشید .

0.25

6

بدو گفت ار ایدون که رستم تویی                بکشتی مرا خیره از بدخویی

0.75

ب

1

معنی ابیات زیر را بنویسید .

یکی خنجر آبگون برکشید                      همی خواست از تن سرش را برید

 

0.75

2

خرامان بشد سوی آب روان                         چنان چون شده باز جوید روان

0.75

3

همی خواست پیروزی و دستگاه                    نبود آگه از بخشش هور و ماه

0.75

4

بپیچید و زان پس یکی آه کرد                       ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد

0.75

5

بخواهد هم از تو پدر کین من                       چو بیند که خاک است بالین من

0.75

6

بدو گفت ار ایدون که رستم تویی                  بکشتی مرا خیره از بدخویی     

0.75

7

از این خویشتن کشتن اکنون چه سود ؟       چنین رفت و این بودنی کار بود .

1

  8

غمی بود رستم بیازید چنگ                        گرفت آن بر و یال جنگی پلنگ

0.75

ج

1

خودآزمایی

« سر مهتری زیر گـَرد آوَرَد » یعنی چه ؟

 

0.50

2

« به سان یکی تیغ پولاد شد » یعنی چه ؟

0.50

3

« ز باد جوانی دلش بردمید » یعنی چه

0.50

4

مصراع « زمانه بیامد نبودش توان » یعنی چه ؟ 

0.50

5

در کشته شد ن سهراب چه کسانی را مقصر می دانید ؟ چرا ؟

1

6

در بیت «‌ خرامان بشد سوی آب روان  /  چنان چون شده باز جوید روان » منظور از روان اول و دوم چیست ؟

0.50

د

1

درک مطلب

منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست ؟

     همی خواست پیروزی و دستگاه              نبود آگه از بخشش هور و ماه

 

0.50

2

با توجه به ابیات :

چو رستم ز دست وی ازاد شد                 به سان یکی تیغ پولاد شد

  خرامان بشد سوی آب روان                    چنان چون شده باز جوید روان

 بخورد آب و روی و سر و تن بشست        به پیش جهان آفرین شد نخست  

 همی خواست پیروزی و دستگاه               نبود آگه از بخشش هور و ماه

الف ) کلمات قافیه و ردیف در بیت اول کدام اند ؟

ب   ) در کدام بیت به خداپرستی رستم اشاره شده است ؟

پ  ) « چنان چون شده باز جوید روان » یعنی چه ؟

ت  )‌ « به سان یکی تیغ پولاد شد » یعنی چه ؟

ث  ) رستم از خداوند چه چیزهایی می خواست ؟

 

 

 

 

0.75

0.25

0.50

0.50

0.50

3

مفهوم مصراع دوم بیت زیر چیست ؟

     بدو گفت کاین بر من از من رسید             زمانه به دست تو دادم کلید

0.50

4

در بیت «‌دلیر جوان سر به گفتار پیر  /   بداد و ببود این سخن دلپذیر » مقصود از دلیر جوان و پیر چه کسانی است ؟

0.50

5

مفهوم مصراع دوم بیت « بخورد آب و روی و سر و تن بشست  /     به پیش جهان آفرین شد نخست » چیست ؟

0.50

6

در بیت « رها کرد زو دست و آمد به دشت   /   چو شیری که بر پیش آهو گذشت » مصراع دوم نشانه ی چه حالتی از سهراب در برابر رستم است ؟

0.50

7

مفهوم کلی «‌ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد » چیست ؟

0.50

ه

1

دانش های ادبی

در بیت « غمی بود رستم بیازید چنگ   /   گرفت آن بر ویال جنگی پلنگ »‌جنگی پلنگ استعاره از کیست ؟

 

0.25

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧ ] [ ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

سؤالات درس دوّم ادبیّات فارسی ( 1 ) سال اوّل عمومی

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی بیت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

از آن پس بسازید سهراب را            ببندید یک شب بر او خواب را

 

0.50

2

بگیر و ببر زنده بر دار کن                  وزو نیز با من مگردان سخن

0.50

3

چو ده سال شد زان زمین کس نبود 

                            که یارست با وی نبرد آزمود

0.75

4

تو پور گو پیلتن رستمی                    ز دستان سامی و از نیرمی

0.75

5

چو رستم پدر باشد و من پسر            نباید به گیتی کسی تاجور

0.50

6

بکوشیم فرجام کار آن بود                که فرمان ورای جهانبان بود

0.75

7

چو نُه ماه بگذشت بر دخت شاه 

                             یکی پورش آمد چو تابنده ماه

0.50

8

جهان آفرین تا جهان آفرید                سواری چو رستم نیامد پدید

0.50

ب

1

معنی لغات مشخص شده در عبارات زیر را جلوی آن ها بنویسید .

نباید به گیتی کسی تاجور

 

0.25

2

ور ایدون که آید ز اختر پسر

0.50

3

تو پور گَو پیلتن رستمی

0.25

4

رستم برای شکار به نخجیرگاهی نزدیک مرز توران رفته بود .

0.25

ج

1

درک مطلب

معنی « بکوشیم » در بیت زیر چیست ؟

     بکوشیم فرجام کار آن بُوَد           که فرمان ورای جهانبان بُوَد

 

0.50

2

در بیت های زیر :

به گُردان لشکر سپهدار گفت           که این راز باید که ماند نهفت

  پدر را نباید که داند پسر                  که بندد دلو جان به مهر پدر

 مگر کان دلاور گَو سالخورد     شود کشته بر دست این شیرمرد

 از آن پس بسازید سهراب را           ببندید یک شب بر او خواب را

الف ) منظور شاعر از «‌راز » در بیت اول چیست ؟

ب ) منظور از «‌گو سالخورد » و « شیرمرد »‌ در بیت سوم چه کسانی است ؟

پ ) مفهوم کلی بیت آخر چیست ؟

 

 

 

 

0.50

0.50

0.50

3

با توجه به ابیات  :

بدو داد و گفتش که این را بدار             اگر دختر آرد تو را روزگار

بگیر و به گیسوی او بر بدوز           به نیک اختر و فال گیتی فروز

 ور ایدون که آید ز اختر پسر                ببندش به بازو نشا ن پدر 

الف ) رستم چه چیزی به تهمینه داد ؟

ب ) مقصود از مصراع دوم بیت دوم چیست ؟

ج )  اگر پسر به دنیا بیاید ، تهمینه چه کار باید بکند ؟

 

 

 

0.25

0.50

0.50

د

1

دانش های ادبی

گذشتگان ما آثار ادبی را بر چه اساسی تقسیم بندی می نمودند ؟

 

0.50

2

گذشتگان ما آثار ادبی را به طور عمده بر اساس ..................... و .......................... تقسیم بندی می نمودند .

0.50

3

در ادبیات جهان آثار ادبی را بر اساس ................ و ..................... تقسیم بندی می کنند .

0.50

4

انواع آثار ادبی جهان را نام ببرید .

1

5

حماسه را تعریف کنید .

0.75

6

دو ویژگی اصلی حماسه را بنویسید .

0.50

7

8

9

نمونه ی اعلای حماسه در ایران کدام است و اثر کیست ؟‌

دسته بندی و نام گذاری آثار نثر فارسی بر چه پایه ای بوده است ؟

بخش های مختلف شاهنامه را نام ببرید .

0.50

0.50

0.75

ه

1

خود آزمایی

مقصود از « سپهدار» در مصراع «‌به گردان لشکر سپهدار گفت » کیست ؟

 

0.25

2

هدف سهراب از لشکرکشی به ایران چه بود ؟ ( دو مورد )

0.50

3

در بیت زیر چرا سهراب نمی خواهد با رستم مبارزه کند ؟

     دل من همی بر تو مهر آورد      همی آب شرمم به چهر آورد

0.50

4

مصراع « وزو نیز با من مگردان سخن »‌ یعنی چه ؟

0.50

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧ ] [ ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

سؤالات درس اوّل ادبیات فارسی ( 1 ) سال اوّل عمومی

ردیف

شرح سؤال

نمره

الف

1

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

هر آن که از روی نادانی نه او را گزید ، گزند او ناچار بدو رسید .

 

50/0

2

هستی هرچه نام هستی دارد ،‌بدوست .

50/0

3

هست کننده از نیستی و نیست کننده پس از هستی .

50/0

4

خدایی اوراست درخورنده .

25/0

5

جهان را بلندی و پستی تویی .      ندانم چه ای ؟ هرچه هستی تویی .

75/0

6

گمراهان را راه نماینده .

25/0

7

قطره ی علم است اندر جان من                 وارهانش از هوا وز خاک تن

75/0

8

قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش        متصل گردان به دریاهای خویش

50/0

9

دهنده ای که خواستن جز از او نیست خوش گوار .

50/0

10

گوش پند نیوشان آواز او شنوده .

50/0

11

12

سپاس و آفرین ایزد جهان آفرین راست .

از خدا جوییم توفیق ادب            بی ادب محروم شد از لطف رب .

50/0

0.50

ب

1

معنی لغات مشخص شده ی زیر را جلوی آن ها بنویسید .

بزرگی و بخشندگی و بخشایندگی او را ستوده و سر نیاز بر آستان او نهاده اند .

 

25/0

2

خدایی اوراست درخورنده .

سپاس و آفرین ایزد جهان آفرین راست.

25/0

25/0

3

خواستن جز از او نیست خوش گوار .

25/0

4

هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ،ابتر است .

25/0

5

گوش پند نیوشان آواز او شنوده .

25/0

6

در جمله ی « بزرگی و بخشندگی و بخشایندگی او را ستوده و سر نیاز بر آستان او نهاده اند . » بخشایندگی یعنی : الف ) آفرینش     ب ) قدرت    ج ) چشم پوشی از گناه      د ) نعمت

25/0

ج

1

دانش های ادبی

کتاب  « تاریخ جهانگشا » از کیست ؟ موضوع آن چیست ؟

 

75/0

2

مثنوی معنوی اثر کیست ؟

25/0

3

موضوع کدام کتاب شرح وقایع تاریخی قرن هفتم هجری و  حمله ی مغول به سرزمین ماست ؟

25/0

د

1

درک مطلب

منظور از « خاک تن » در بیت زیر چیست ؟ 

     « قطره ی علم است اندر جان من       وارهانش از هوا وز خاک تن  »

 

50/0

2

در عبارت «‌درود بر پیمبر بازپسین ، ‌پیشرو پیمبرا ن پیشین » منظور از پیمبر بازپسین  کدام است ؟

     الف ) حضرت آدم ( ع )‌     ب ) حضرت ابراهیم ( ع )‌   ج ) حضرت موسی ( ع )   د ) حضرت محمد ( ص )

25/0

3

در بیت زیر شاعر چه چیزی از خدا می خواهد ؟

    « قطره ی علم است اندر جان من        وارهانش از هوا وز خاک تن »

50/0

ه

1

خود آزمایی

منظور نویسنده از جمله پایانی عبارت زیر چیست ؟

     درود بر یاران گزیده و خویشان پسندیده ی او باد تا باد و آب و آتش و خاک در آفرینش برکار است .

 

50/0

2

در عبارت « پادشاهی اوراست زیبنده و خدایی اوراست درخورنده » کدام کلمات سجع دارند ؟

50/0

3

چرا بی ادب از لطف رب محروم می شود ؟

50/0

4

« متصل گردان به دریاهای خویش » یعنی چه ؟

50/0

5

با توجه به بیت زیر ، چرا بی ادب از لطف پروردگار محروم می شود ؟

      بی ادب تنها نه خود را داشت بد    بلکه آتش در همه آفاق زد

0.50

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧ ] [ ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد