نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

 

باسمه تعالی

سؤالات درس ادبیّات فارسی ( 1 ) پایه ی اوّل متوسّطه

دانش آموزان و داوطلبان خارج از کشور  گروه (ب )

تاریخ امتحان : 21/03/1384 مدّت امتحان : 70 دقیقه

دفتر آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور

 

 

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف ) معنی و مفهوم شعر و نثر

1 - آفریننده ای که پرستیدن اوست سزاوار ؛ دهنده ای که خواستن جز از او نیست خوش گوار .

50/0

2 - بدو گفت ار ایدون که رستم تویی   

                       بکشتی مرا خیره از بدخویی

50/0

3 - سمک با خود گفت : « در این کار تعبیه ای هست . »

50/0

4 - منم آن تشنه ی گهر برده  بخت من زنده بخت تو مرده

50/0

5 - کار پاکان را قیاس از خود مگیر 

                         گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر 

50/0

6 - ناگهان نوری از شرق تابید    خون خورشید       

                         آتشی در شفق زد .

50/0

7 - میان موج می رقصید در آب

                       به رقص مرگ ، اخترهای انبوه

50/0

8 - بدان که مردم بی هنر مادام بی سود باشد ،‌ چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد .

50/0

9 - جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا

                        نماند در این خانه ی استخوانی

50/0

10 - هر دَم به روی من     گوید عدوی من   

             کاین شیوه ی دری تو   چون دود می رود .

50/0

11 - آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک     

              فکر ویران شدن خانه ی صیاد کنید .

50/0

12- محل هنوز بیابان بود و خانه ها درست از سینه ی خاک درآمده بودند و در چنان بیغوله ای آشنایی غنیمتی بود .

50/0

ب ) معنی لغات

1 - تو در شبروی و عیّاری دستی داری .

5 - من با تَبَختر گفتم .

50/0

2 - گفت برخیز تیغ و دشنه بیار .

6 - خدا داند چه افسرها که رفته .

50/0

3 - قلبشان با قلب مردم هماهنگی یافت و هُرم نَفس مردم گرمشان کرد .

7 - فرهنگ جامعه نباید وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد .

50/0

4 - تاریخ مشیّت باری تعالی است .

8 - باید با فراغ بال و تأنّی انجام گیرد .

50/0

 

1 - با توجه به متن زیر به پرسش ها جواب بدهید .

      خیر گفت : از خدا شرم نداری که چنین چیزی می خواهی؟‌ بیا و لعل ها را بستان و جرعه ای آب به من بده .     

       حالی آن لعل آبدار گشاد      

                        پیش آن ریگ آبدار نهاد

       گفت مُردم ز تشنگی دریاب 

                     و آتشم را بکُش به لَختی آب

      شربتی آب ازآن زلال چو نوش

                     یا به همّت ببخش یا بفروش

الف ) شعر بالا برگرفته از چه کتابی است ؟

ب ) مفهوم بیت سوّم را بنویسید .

پ ) خیر از شر چه طلب می کرد و شر از او چه می خواست ؟

ت ) در مصراع دوّم بیت اوّل چه آرایه ای وجود دارد ؟

ث ) این ابیات در چه قالبی سروده شده اند ؟

ج ) قافیه را در بیت سوّم مشخّص کنید .

چ) کلمه ی « حالی » از لحاظ دستوری چه نقشی دارد ؟

ح ) در بیت دوّم منظور از « آتش »‌چیست ؟

 

 

 

 

50/0

75/0

50/0

75/0

25/0

50/0

50/0

25/0

د ) دانش های ادبی

1 - در بیت زیر قافیه و ردیف را مشخّص کنید .

               ای برادر قصّه چون پیمانه است 

                        معنی اندر وی به سان دانه است .

50/0

2 - قالب شعری که هر بیت آن قافیه ای جداگانه دارد و برای سرودن داستان ها و مطالب طولانی مناسب است ، ................. نام دارد .

25/0

3 - در بیت زیر چه صفت ادبی وجود دارد ؟

     در چراغ دو چشم او زد تیغ     نامدش کشتن چراغ دریغ

75/0

4 - در ادبیّات جهان ،‌آثار ادبی بر اساس اندیشه و محتوا به چند دسته تقسیم می شوند ؟ دو دسته را نام ببرید .

50/0

5 - نویسندگان آثار زیر را نام ببرید .

      الف ) پرستو در قاف                     ب ) با کاروان حُلّه

50/0

6 - درون مایه ی شعر «‌خطّ خورشید » برگرفته از کتاب «‌مثل چشمه ، مثل رود » اثر قیصر امین پور چیست ؟

50/0

ه )‌خودآزمایی

1 - مصراع «‌زمانه بیامد نبودش توان »‌یعنی چه ؟

50/0

2 - معادل امروزی «‌فروبریم »‌در عبارت « بگذار تا فردا داری در میدان فروبریم .» و «‌قفا زدن » ‌چیست ؟

50/0

3 - این دو مصراع را به نثر روان برگردانید .

      الف ) بنای زندگی بر آب می دید .          

       ب ) چو موی خویشتن در تاب رفتند .

50/0

4 - « بند پوتین را محکم بستن »‌کنایه از چیست ؟

50/0

5 - جمله ی « آن طرفش را فرّاشان می دانند و چوب دست های آنان » یعنی چه ؟

50/0

6 - منظور از « گنج خداداد » در بیت زیر چیست ؟

        کنج ویرانه ی زندان شد اگر سهم «‌بهار » 

                  شکر آزادی و آن گنچ خداداد کنید .

50/0

7 - معادل امروزی عبارت های زیر را بنویسید .

     الف ) بخواستم رفت             ب ) برنشین

50/0

8 - منظور از جمله ی « هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله سال ها بسته ماند . » چیست ؟

50/0

و ) حفظ شعر

بیت های ناتمام زیر را کامل کنید .

1 - از غرقه ی ما خبر ندارد          ........

50/0

2 - گفتم ز مهرورزان ...................... بیاموز  

             گفتا ز ...................... این کار کمتر آید .

50/0


                      موفق باشید .                                                  20 نمره

 

[ یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧ ] [ ۸:٥٥ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

باسمه تعالی

سؤالات درس ادبیّات فارسی ( 1 ) پایه ی اوّل متوسّطه

دانش آموزان و داوطلبان خارج از کشور  گروه ( الف )

تاریخ امتحان : 21/03/1384 مدّت امتحان : 70 دقیقه

دفتر آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور

 

 

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف ) معنی لغات مشخّص شده

1 - به خوناب شفق در دامن شام .

25/0

2 - نزدیک بود به دارالاماره .

25/0

3 - معلّم مشوّش بود .

25/0

4 - مشروطه یعنی آسایش رعیّت .

25/0

5 - خطاب من به شما باد ای گروه جبان .

25/0

6 - دو دست را تا فراز کُلّه نمایان ساخت .

25/0

7 - تا بتوانیم با حفظ اعتدال از افراط مصون باشیم .

50/0

ب )‌دانش های ادبی

1 - نام نویسندگان آثار زیر را بنویسید .

     الف ) هفت پیکر                      ب ) مثل چشمه ، مثل رود

50/0

2 - یک کتاب از سهراب سپهری نام ببرید .

50/0

3 - محتوای غزل اجتماعی بیشتر چه مسائلی است ؟

50/0

4 - دو طنزپرداز دوره ی مشروطه را نام ببرید .

50/0

5 - در عبارت « نونو طراوتی بدهد  /  چون سبزه ی بهار  » کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

50/0

6 - سفرنامه ی «‌علی رضا قزوه »‌را نام ببرید .

50/0

ج ) معنی شعر و  نثر

1 - ورا نام تهمینه سهراب کرد .

50/0

2 - کنون بند بگشای از جوشنم .

50/0

3 - جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه .

50/0

4 - مفهوم انتزاعی را با هدف انتفاعی درهم آمیخت .

75/0

5 - دست معلّم از وقب حیوان روان شد .

75/0

6 - تو در شبروی و عیّاری دستی داری .

75/0

7 - در آن سیماب گون امواج لرزان    خیال تازه ای در خواب می دید .

75/0

8 - چون رایت عشق آن جهان گیر     شد چون مَه لیلی آسمان گیر .

75/0

9 - چنان که گفته اند : بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را.

75/0

د ) خودآزمایی

1 - بیت زیر بیانگر کدام ویژگی داستان های حماسی است ؟

         چو یک ماه شد ، هم چو یک سال بود 

                                        بَرَش چون بَر رستم زال بود .

50/0

2 - معادل امروزی «‌فروبریم » در عبارت «‌بگذار تا فردا داری در میدان فروبریم » چیست ؟

50/0

3 - با توجّه به بیت زیر منظور از «‌ دریای خون » ‌چیست ؟

         در آن دریای خون در قرص خورشید

                                             غروب آفتاب خویشتن دید .

50/0

4 - « در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود . » یعنی چه ؟

1

5 - « لباس پوست دوّ  انسان نیست ، خانه ی اوّل اوست . »‌یعنی چه ؟

1

6 - « ک » ‌در « خورجینک »‌ به چه معناست ؟

50/0

ه ) درک مطلب

1- با توجّه به دو بیت زیر به پرسش ها پاسخ دهید .

           صد هزاران دام و دانه است ای خدا 

                                      ما چو مرغان حریصی بی نوا

           گر هزاران دام باشد هر قدم   

                                    چون تو با مایی نباشد هیچ غم

  الف ) منظور از « دام و دانه » چیست ؟

   ب )  در چه صورتی هیچ غمی متوجّه ما نخواهد بود ؟

 

 

 

50/0

50/0

2 - با توجّه به ابیات زیر به پرسش ها جواب دهید .

         جوانی چنین گفت روزی به پیری  

                          که چون است با پیری ات زندگانی

         بگفت اندر این نامه حرفی ست مبهم  

                             که معنیش جز وقت پیری ندانی

         تو بِه کز توانایی خویش گویی  

                             چه می پرسی از دوره ی ناتوانی

        جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا    

                             نماند در این خانه ی استخوانی

       متاعی که من رایگان دادم از کف   

                            تو گر می توانی مده رایگانی

       از آن برد گنج مرا دزد گیتی   

                                 که در خواب بدوم گَه پاسبانی

 الف ) پاسخ پیر به جوان که پرسید :« چون است با پیری ات زندگانی ؟» چه بود ؟

ب  )  پیر به جوان گفت بهتر است درباره ی چه چیزی سخن بگوید ؟

 پ ) منظور شاعر از « متاع » در بیت پنجم چیست ؟

ت ) منظور شاعر از « دزد »‌ در بیت آخر چیست ؟

ث ) کدام مصراع بالا بیانگر غفلت و بی خبری است ؟

ج ) در بیت چهارم شاعر جوانی را به چه چیزی مانند کرده است ؟

 

 

 

 

 

 

 

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

و)حفظ شعر

بیت های ناتمام زیر را کامل کنید .

1 - بوی گل و .......... مرغ برخاست    

                                  هنگام .......... و روز صحراست .

50/0

2 - شباهنگام ، در آن دم که ............... درّه ها چون ................ ماران خفتگان اند .

50/0

                                                            موفق باشید .                                                                             20 نمره

 

[ یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧ ] [ ٧:٤٥ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری درس ادبیّات فارسی (1) گروه غایبین  

تاریخ امتحان : 29/03/1384

ساعت شروع :   8 صبح

مدّت امتحان : 80 دقیقه

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

بیان معنی شعرو نثر ( 6 نمره )

رقعه ای نوشتم .  

 

25/0

2

ستاره مان از اوّل مطابق نیامد .  

25/0

3

پی بردیم راه دست خودش هم نیست .  

25/0

4

قطران بر خود گرفت که این کار بکند .  

25/0

5

بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را .  

50/0

6

از آن ، این داستان گفتم که امروز                       بدانی قدر و بر هیچش نبازی

50/0

7

کاین شیوه ی دری تو چون دود می رود .

50/0

8

از آن برد گنج مرا دزد گیتی                    که در خواب بودم گَه پاسبانی

75/0

9

بدو گفت ار ایدون که رستم تویی          بکشتی مرا خیره از بدخویی

75/0

10

تا گرمابه بان ما را دَمَکی زیادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنیم .

1

11

حالی آن لعل آبدار گشاد                         پیش آن ریگ آبدار نهاد

1

ب

1

معنی لغت ( 2 نمره )

دشمن در برابر ایمان جُنود خدا متّکی به ماشین پیچیده ی جنگ است .

 

 

 

2

2

دل شیطان را از رُعب و وحشت می لرزانند .

3 - کودک با سماجت گفت .

4

هر که در مَسلَخ گرمابه بود ،‌ برخاست .

5 - تحصیل باید با فراغ بال و تأنّی انجام گیرد .

6

هر ساله به جست و جوی تسلّایی می رفت .

7 - از تُنگ شکر ست ،‌ قیمت تر و عزیزتر

8

گریزی رندانه زد که به سود اسب انجامید .

ج

1

دانش های ادبی ( 3 نمره )

ارزشمندترین اثر دهخدا چه نام دارد ؟  

 

25/0

2

موضوع کتاب «‌پرستو در قاف » چیست ؟

25/0

3

ملک الشّعرای بهار قصیده را در چه سبکی می سرود ؟

25/0

4

دو ویژگی اصلی حماسه را ذکر کنید .

50/0

5

دو مورد از موضوعاتی که در شعر و نثر دوره ی مشروطه باز گفته می شود ، بیان کنید .

50/0

6

در بیت « فرزند عزیز را به صد جهد  /  بنشاند چو ماه در یکی مهد » ( مشبّه و مشبّهٌ به ) ‌را مشخّص کنید .

50/0

7

نام پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید .

الف ) گلشن راز           ب ) اسکندر نامه                ج ) با کاروان حُلّه

75/0

د

1

خودآزمایی ( 4 نمره )

 با توجّه به مصراع « به گردان لشکر سپهدار گفت » مقصود از « سپهدار »کیست ؟

 

50/0

2

در بیت « آمد آورد پیش خیر فراز    گفت گوهر به گوهر آمد باز » مقصود از گوهر اوّل و دوّم چیست؟

 

3

حرف « ک »‌در «‌خُرجینک »‌ به چه معناست ؟ یک نمونه ی دیگر ذکر کنید .

50/0

4

جمله ی « می خواهم بحر را در کوزه ای بریزم » یعنی چه ؟

50/0

5

در دریس « کلاس نقّاشی » کشیدن چه قسمتی از اسب برای معلّم مشکل بود ؟ او برای حلّ مشکل خود چه چاره ای اندیشید ؟

50/0

6

منظور از « لباس انسان پرچم کشور وجود اوست » چیست ؟

50/0

7

اصطلاح « به روی بزرگوار خود نیاورده »‌کنایه از چیست ؟ معادل امروزی آن را بنویسید .

50/0

8

معادل امروزی « برنشین »‌ و « دررویم » را بنویسید .

50/0

ه

1

درک مطلب ( 4 نمره )

با توجّه به شعر زیر به پرسش ها پاسخ دهید :

     چون رایت عشق آن جهان گیر             شد چون مَه لیلی آسمان گیر

          برداشته دل ز کار او بخت              درماند پدر به کار او سخت

         خویشان همه در نیاز با او                هر یک شده چاره ساز با او

         بیچارگی ورا چو دیدند                 در چار گری زبان کشیدند

         گفتند به اتّفاق یک سر               کر کعبه گشاده گردد این در

الف ) این شعر در چه قالبی سروده شده است ؟

ب ) مفهوم کنایی « آسمان گیر شدن » در بیت اوّل چیست ؟

پ ) در بیت چهارم «‌زبان کشیدند » یعنی چه ؟

ت ) مصراع دوّم بیت پنجم به چه معناست ؟

 

 

 

 

 

 

 

50/0

50/0

50/0

50/0

2

منظور از « خاک تن » در بیت زیر چیست ؟

     قطره ی علم است اندر جان من          وارهانش از هوا وز خاک تن

50/0

3

مصراع دوّم بیت « بدو گفت کاین بر من از من رسید  /  زمانه به دست تو دادم کلید » به چه مفهومی است ؟

50/0

4

عبارت «‌همیشه نان سواره باشد و او پیاده به چه معناست ؟

50/0

5

منظور از « دریای خون » در بیت زیر چیست ؟

   در آن دریای خون در قرص خورشید            غروب آفتاب خویشتن دید .

50/0

و

1

حفظ شعر ( 1 نمره )

روزی تر و خشک ما بسوزد              .................................

 

50/0

2

تو را من چشم در راهم ...................... / که می گیرند در شاخ ....................... سایه ها رنگ سیاهی .

50/0

 

                               موفق باشید .                                                             جمع نمرات

20

           

 

[ شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٦ ] [ ٩:٥۸ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

تعیین سمت دقیق قبله با ساده ترین روش ( استفاده از خورشید )

            قبله یابی و تعیین سمت قبله از مباحث بنیادین علم هئیت و نجوم اسلامی است و دانستن قبله در بسیاری از عبادات امری ضروری است .

          یکی از شیوه های دقیق جهت یابی قبله اسنفاده از سایه ی شاخص به هنگام زوال ظهر مکّه ی معظّمه در دو روز خاص است : هفتم ( 7 ) ‌خرداد  و بیست و چهارم ( 24 ) تیر ماه . بر این پایه می توانید با استفاده از یک شاخص و تعیین سایه ی شاخص در این دو روز ، سمت دقیق قبله ی هر مکانی را در نیم کره ی شمالی به سادگی بیابید .

      مکّه ی معظّمه که قبله ی مسلمانان در آن واقع است در طول جغرافیایی 39 درجه و 54 دقیقه ی شرقی و عرض جغرافیایی 21 درجه و 27 دقیقه ی شمالی قرار دارد . در روزهای 7 خرداد و 24 تیر ماه هر سال ، میل خورشید ( فاصله ی مرکز خورشید تا استوای سماوی ) با عرض جغرافیایی مکّه برابر می شود و به عبارت دیگر در هنگام ظهر شرعی ، خورشید درست در بالای مکّه قرار می گیرد ؛ در نتیجه شاخص در مکّه سایه نخواهد داشت و بنابراین در هر مکانی که قرار داشته باشید ،‌ خلاف سایه ی شما سمت صحیح قبله را نشان می دهد . برای آن که این عمل به دقّت انجام گیرد می توانید از یک وسیله ی عمود بر زمین ( نخ یا میله )‌استفاده کنید و خلاف جهت سایه ی آن را در این دو روز از سال مشخّص کنید .  

ساعت دقیق این دو روز :  

1 - روز هفتم ( 7 ) خرداد ساعت 48 :‌13 به وقت تهران  

2 - روز بیست و چهارم ( 24 ) تیر ساعت 57 : 13 به وقت تهران  

[ شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٦ ] [ ٩:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری درس ادبیّات فارسی (1) گروه ( ب )

تاریخ امتحان : 07/03/1384

ساعت شروع :   30 : 14 ظهر

مدّت امتحان : 80 دقیقه

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

بیان معنی شعرو نثر ( 6 نمره )

چنان نباشیم که خود را فقط تن بینگاریم .

 

25/0

2

شندرغازی از وزارت فرهنگ می گرفت .

25/0

3

بیست نفر سواره با تیپ می آیند .

25/0

4

در این کار تعبیه ای هست .

25/0

5

الهی همیشه نان سواره باشد و او پیاده .

50/0

6

زیب از بنفشه دارد و از نازبوی ، بوی .

50/0

7

معلّم در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود .

50/0

8

خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد

ز اشک ویران نش آن خانه که بیت الحزن است

75/0

9

همی خواست پیروزی و دستگاه       نبود آگه از بخشش هور و ماه

75/0

10

ما را به انعام واکرام به راه دریا گسیل کرد ، چنان که در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم .

1

11

وای بر جان تو که بد گهری         جان بری کرده ای و جان نبری .

1

ب

1

معنی لغت ( 2 نمره )

نباید به گیتی کسی تاجوَر

  2 -   در برابر گستاخ مغرور زانوی دنائت خم نکنم .

 

 

 

2

3

هنر اسلامی ملجئی امن تر از مسجد نداشت .      

4 -  مشروطه یعنی آسایش رعیّت .

5

از قند و چای تا تره بار و بنشن

6-  مشّاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم .

7

با شریک الملک بابام برودمرافعه.

8 -  مُکاری از ما سی دینار مغربی می خواست

ج

1

دانش های ادبی ( 3 نمره )

در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

  شر که آن دید ، ‌دشنه بازگشاد      پیش آن خاک تشنه رفت چو باد

 

25/0

2

در ادبیّات غرب ، نمایش تجسّم عیوب و رذیلت های اخلاقی به گونه ای خنده دار را ......... می گویند .

25/0

3

از شاعران فارسی زبان تاجیکستان یک شاعر را نام ببرید .

25/0

4

چهار پاره از چه زمانی در ایران رواج یافت ؟‌یک شاعر چهارپاره سرا نام ببرید .

50/0

5

دو مورد از جان مایه های شعر ملک الشّعرای بهار را ذکر کنید .

50/0

6

در مصراع « من لاله ی آزادم ، خودرویم و خودبویم » ( مشبّه و مشبّهٌ به )‌را مشخّص کنید .

50/0

7

نام پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید .

الف ) اتاق آبی       ب ) پرستو در قاف                   ج ) هفت پیکر

75/0

د

1

درک مطلب ( 4 نمره )

بیت های زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید .

   به گردان لشکر سپهدار گفت      که این راز باید که ماند نهفت

   مگر کان دلاور گَو سال خورد      شود کشته بر دست این شیر مرد

الف ) منظور شاعر از « راز » چیست ؟ 

ب )‌منظور از « گو سال خورد » و «‌شیرمرد » چه کسانی است ؟

 

 

 

 

50/0

50/0

2

 با توجّه به بیت های :

بگفت اندر این نامه حرفی است مبهم  

                                               که معنیش جز وقت پیری ندانی

جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا          نماند در این خانه ی استخوانی

    از آن برد گنج مرا دزد گیتی        که در خوا ب بودم گَه پاسبانی

الف ) منظور شاعر از « نامه » در بیت اوّل چیست ؟

ب ) « خانه ی استخوانی » به چه مفهومی است ؟

ج ) شاعر علّت دزدیده شدن گنج ( جوانی ) خود را چه می داند ؟

 

 

 

50/0

50/0

50/0

3

مقصود از « خورشید علم » در عبارت زیر کیست ؟

      در قبرستان بقیع ، آن سنگ سوّم ،‌قبر خورشید علم است .

50/0

4

منظور از « سدّ روان » در بیت «‌از آن سدّ روان در دیده ی شاه   /   ز هر موجی هزاران نیش می رفت »‌ چیست ؟

50/0

5

«‌نگاه می داشتند » در عبارت « سمک و آتشک نگاه می داشتند تا قطران بخفت . » یعنی چه ؟

50/0

ه

1

خودآزمایی ( 4 نمره )

معادل امروزی « فروبریم » (‌بگذار تا فردا داری در میدان فروبریم ) و « قفا زدن » چیست ؟

 

50/0

2

در بیت « آمد آورد پیش خیر فراز   /   گفت گوهر به گوهر آمد باز » مقصود از گوهر اوّل و دوّم چیست ؟

50/0

3

مفهوم مصراع « چو موی خویشتن در تاب رفتند » چیست ؟

50/0

4

معادل امروزی عبارت های « برنشین » و « دررویم » را بنویسید .

50/0

5

در بیت زیر لاله وارستگی خود را چگونه وصف کرده است ؟

 ‌بر فطرت خود نازم ، وارسته ضمیرم من    آزاده برون آیم آزاده بمیرم من

50/0

6

« لباس پوست دوّ م انسان نیست ، خانه ی اوّل اوست . »  چه مفهومی دارد ؟

50/0

7

جمله ی «‌آن طرفش را فرّاشان می دانند و چوب دستی های آنان .» یعنی چه ؟

50/0

8

منظور از جمله ی « هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله سال ها بسته ماند . » چیست ؟

50/0

و

1

حفظ شعر ( 1 نمره )

نالیدن بی حساب سعدی            ..................

 

50/0

2

تو را من ............... در راهم شباهنگام   /  که می گیرند در شاخ تلاجن .................. رنگ سیاهی .

50/0


  موفق باشید .                                جمع نمرات

20


 

 

[ جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱٥ ] [ ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

نام سال های مختلف  و محاسبه ی سال تولّد بر اساس نام  سال

1312

1311

1310

1309

1308

1307

1306

1305

1304

1303

1302

1301

1

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

1324

1323

1322

1321

1320

1319

1318

1317

1316

1315

1314

1313

2

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

1336

1335

1334

1333

1332

1331

1330

1329

1328

1327

1326

1325

3

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

1348

1347

1346

1345

1344

1343

1342

1341

1340

1339

1338

1337

4

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

1360

1359

1358

1357

1356

1355

1354

1353

1352

1351

1350

1349

5

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

1372

1371

1370

1369

1368

1367

1366

1365

1364

1363

1362

1361

6

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

1384

1383

1382

1381

1380

1379

1378

1377

1376

1375

1374

1373

7

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

8

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

1408

1407

1406

1405

1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

9

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

1420

1419

1418

1417

1416

1415

1414

1413

1412

1411

1410

1409

10

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

1432

1431

1430

1429

1428

1427

1426

1425

1424

1423

1422

1421

11

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

1444

1443

1442

1441

1440

1439

1438

1437

1436

1435

1434

1433

12

مرغ

میمون

گوسفند

اسب

مار

ماهی

خرگوش

پلنگ

گاو

موش

خوک

سگ

 

1 - می توانید با دانستن سال تولّد ، نام سال خود را به دست بیاورید و بدانید که در چه سالی به دنیا آمده اید و برعکس با دانستن نام سال تولّد خود بدانید که در چه سالی به دنیا آمده اید .

2 - نام ترکمنی این سال ها به ترتیب عبارت است از :

      سگ = اِت (  ( et  خوک = دونگز      موش = سیچان      گاو = سیقر      پلنگ = بارِس      خرگوش = طاوشان    ماهی = بالیق         مار = ئیلان            اسب = آت           گوسفند = قویین      میمون = بیجِن       مرغ = طاویق

 

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٢ ] [ ٢:٢٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری درس ادبیّات فارسی (1) گروه ( الف )

تاریخ امتحان : 07/03/1384

ساعت شروع :   8 صبح  

مدّت امتحان : 80 دقیقه

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

بیان معنی شعر و نثر (‌6 نمره )

خانه ها درست از سینه ی خاک در آمده بودند .

 

25/0

2

سه ماه بود موی سر باز نکرده بودیم .

25/0

3

معلّم رنگ را نگارین می ریخت .

25/0

4

سمک و آتشک نگاه می داشتند .

25/0

5

هر آن سرگرانی که من کردم اوّل

                          جهان کرد از آن بیشتر سرگرانی

50/0

6

خدا آن ملّتی را سروری داد   

                                 که تقدیرش به دست خویش بنوشت .

50/0

7

سخن نه بر جایگاه ، اگرچه خوب باشد ، زشت نماید .

50/0

8

مرد پارسی دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند .

75/0

9

مرا مشّاطه ی صبح و زینت بخش ریاحین و ازهار می نامند .

75/0

10

چون رایت عشق آن جهان گیر 

                                شد چون مَه لیلی آسمان گیر

1

11

خرامان بشد سوی آب روان 

                                    چنان چون شده باز جوید روان

1

ب

1

معنی لغت ( 2 نمره )

بنشاند چو ماه در یکی مهد 

 

25/0

2

خدایی اوراست درخورنده .

25/0

3

غدر نکند و خیانت نیندیشد .

25/0

4

مساجد نزدیک بود به دارالاماره .

25/0

5

معلّم مشوّش بود .

25/0

6

به زبان تازی گفتم .

25/0

7

پرندگان از مواهب طبیعت برخوردار می شوند .

25/0

8

زیب از بنفشه دارد و از نازبوی ، ‌بوی .

25/0

ج

1

دانش های ادبی ( 3 نمره )

در جمله ی « نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر »‌چه آرایه ای به کار رفته است ؟

 

25/0

2

در ادبیّات غرب به نمایشی که تصویر ناکامی اشخاص برجسته است ، ....................... می گویند .

25/0

3

دو موضوع قالب چهارپاره را نام ببرید .

50/0

4

غزل اجتماعی در چه دوره ای در ایران رواج یافت ؟ یک شاعر از این دوره نام ببرید .

50/0

5

دو ویژگی مهمّ شعر سهراب سپهری را بنویسید .

50/0

6

پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید .

الف ) بحر در کوزه                 ب ) نوای کوهسار

50/0

7

در بیت زیر «‌مشبّه » و «‌مشبّهٌ به » را مشخّص کنید .

ز سم اسب می چرخید بر خاک             به سان گوی خون آلود ،‌سرها

50/0

د

1

با توجّه به شعر و متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید :

     الف ) من تفنگم در مشت   /    کوله بارم بر پشت   /   بند پوتینم را محکم می بندم   /   پسر می پرسد :   /   تو چرا می جنگی ؟   /   با تمام دل خود می گویم:   /   تا چراغ از تو نگیرد دشمن .

1) « بند پوتین را محکم بستن » کنایه از چیست ؟           

2 ) منظور شاعر از «‌ چراغ »‌ چیست ؟

 

 

50/0

50/0

2

ب ) بار اوّل که پیرمرد را دیدم در کنگره ی نویسندگانی بود که خانه ی فرهنگ شوروی در تهران عَلَم کرده بود ؛ دیگر شعرا کاری به کار او نداشتند . من هم که شاعر نبودم و توی جماعت بُر خورده بودم . به همین طریق بود که دست آخر با حقارت های زندگی هامان اخت شد . هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته اند .

1 - منظور نویسنده از « پیرمرد »‌کیست ؟                        

 2 - «‌عَلَم کرده بود »‌یعنی چه ؟

3 - « توی جماعت بُر خورده بودم »‌یعنی چه ؟

4 - نویسنده ی این متن کیست ؟

5 - منظور نویسنده از جمله ی « هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته ماند »‌چیست ؟

 

 

 

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

3

در مصراع « چو رخت خویش بر بستم از این خاک » ،‌«‌رخت بر بستن »‌کنایه از چیست ؟

50/0

ه

1

خودآزمایی ( 4 نمره )

مصراع «‌زمانه بیامد نبودش توان »‌یعنی چه ؟

 

50/0

2

منظور از « گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد » چیست ؟

50/0

3

مفهوم «‌بنای زندگی بر آب می دید » ‌را بنویسید .

50/0

4

چرا علیرضا قزوه نام سفرنامه ی خود را «‌پرستو در قاف » گذاشته است ؟

50/0

5

در بیت زیر منظور از «‌مرغ اسیر » چیست ؟

       ناله ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است

                    مسلک مرغ گرفتار قفس هم چو من است .

50/0

6

در بیت زیر از نظر شاعر «‌دیده ور »‌ چه کسی است ؟

      ولی با من بگو آن دیده ور کیست

                  که خاری دید و احوال چمن گفت

50/0

7

منظور از «‌لباس می پوشد تا خود را بپوشد »‌چیست ؟

50/0

8

مصراع «‌رانده ست جنون عشق از شهر به افسونم »‌یادآور کدام داستان است ؟

50/0

و

1

حفظ شعر ( 1 نمره )

فراش خزان ورق بیفشاند                       ..........................

 

50/0

2

در آن نوبت که بندد دست ................ به پای سرو کوهی دام / گَرَم یادآوری یا نه ، من از ........... نمی کاهم .

50/0

 

                               موفق باشید .                                                             جمع نمرات

20

         

 

[ دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ ] [ ٢:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام علیکم ؛

          این سلام ویژه ی همکلاسی های دوره ی دانشگاه است . دانشجویان وردوی مهر ١٣٧۴ دانشگاه تربیت معلم تبریز سابق (دانشگاه آذربایجان فعلی ) رشته ی دبیری زبان و ادبیات فارسی .

         حتماً خود ایشان نیز با یادآوری خاطرات خوب و شیرین آن دوران گاهی اشک حسرت بر چشمان می رانند و گاهی لبخند شادی بر لب ها می بندند .

        می خواهم اسم ایشان را در این جا بیاورم و از محضرمبارکشان بخواهم که هر گاه که این نوشته را خواندند ,‌آدرس دقیق و کدپستی و اگر دارند ای - میل خود را به همراه شماره ی تماس برایم بفرستند . این کار را می توانند در قسمت نظرات آخر همین متن به صورت نظر خصوصی یا به رایانامه ی sokhandan84@yahoo.com انجام دهند .

    امّا اسامی این عزیزان که در حد امکان به صورت الفبایی خواهد بود از این قرار است :

1 - جناب آقای توحید اجلالی                     2 - سرکار خانم لیلا اسدالهی

3 - جناب آقای مرتضی اسماعیلی              4 - جناب آقای حسن بروجردی

5 - جناب آقای رضا بیضایی                       6 - سرکار خانم نرگس پاکزاد

7 - سرکار خانم گلاویژ حاجی حسین زاده    8 - سرکار خانم ... حسین زاده

9 - جناب اقای صادق خادمه پاکزاد             10 - جناب آقای محمد خلیل زاده

11 -  جناب آقای مسلم دانیالی                12- جناب آقای رحمت الله دشتی 

13-سرکار خانم صغری رمضانپور                14 - جناب آقای علی اشرف سعادتی 

15 - سرکار خانم انسیه سلطانی             16 - جناب آقای عباس سلیمانی

17-  سرکار خانم نسرین سلیمانی            18- سرکار خانم شکوفه صحرانورد

19 - سرکار خانم فریده صوری                   20-  جناب آقای علی طالبی زرنق

21 - جناب آقای عثمان عباسی                22-  سرکار خانم زهرا عزیزی

23- سرکار خانم ام لیلا علیزاده                  24- سرکار خانم لیلا غفارپور 

25- جناب آقای محمد فتاحی                     26 - جناب آقای غلامرضا فتحی 

27 - جناب آقای ابراهیم فراهی بخشایش     28 -  سرکار خانم سیده راضیه قیوم زاده 

29- جناب آقای جواد کریمی                       30- جناب اقای ذبیح الله گل محمدی 

31 -  سرکار خانم معظم لعل اقبالی            32 -  جناب آقای ابوالفضل محرمی

33 -سرکار خانم اقبال معبودی                   34- سرکار خانم معصومه موسوی

35- جناب آقای محمد مهدوی نیری           36-  جناب آقای ناصر نصیری قاضی جهانی

37-جناب آقای عبدالله ولی پور                   38 - جناب آقای فرامرز یاوری 

39- سرکار خانم سریه یوسفی زنوز       

      اگر اسم عزیز را فراموش کرده باشم مرا به گذشت زمان ببخشد و یادآوری نماید.

منتظر جواب های شما عزیزان هستم .

[ جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱ ] [ ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد