نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

 

باسمه تعالی - آموزش و پرورش استان گلستان - کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی - آموزش و پرورش شهرستان گمیشان

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 20 / 10 / 1389

امتحان درس زبان فارسی ( 3 )

سال سوّم رشته ی علوم تجربی  

ساعت شروع : 15 : 10    مدّت: 75 دقیقه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

 

مُهر دبیرستان

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

زبان شناسی ( 6 سؤال 4 نمره )

کوچک ترین جزء زبان ............... نام دارد .

 

25/0

2

الگوی هجایی واژه ی « مات » ‌را بنویسید .

75/0

3

در هر یک از واحدهای زبانی زیر کدام قاعده ی ترکیب رعایت نشده است ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) دشت ی گل زیباهای

ب ) امروز دانش آموزان به مدرسه رفت .

 

50/0

50/0

4

« روش علایم اختصاری » در ساخت واژه های جدید چگونه است؟

50/0

5

هر یک از واژه های زیر در گذر زمان مشمول کدام یک از وضعیّت های چهارگانه شده اند ؟

الف ) فتراک

ب ) دیوار

ج ) سپر

 د ) کثیف

 

25/0

25/0

25/0

25/0

6

واژه ی « گرفت »‌را در دو جمله طوری به کار ببرید که در هر جمله معنای آن تفاوت داشته باشد .

50/0

ب

1

نگارش ( 9 سؤال 5 نمره )

جمله های زیر را ویرایش کنید .

الف ) این بیمار از ضعف برخوردار است .

ب ) این که گفتم مشمول حال شما هم می شود .

 

25/0

25/0

2

عام ترین و رایج ترین راه تشریح در نوشته های تشریحی چیست؟

50/0

3

دو مورد از راه های گردآوری اطلاعات برای نوشتن زندگی نامه را بنویسید .

50/0

4

بیت زیر را بازگردانی نمایید .

       من از روییدن خار سر دیوار دانستم

                      که ناکس کس نمی گردد بدین بالا نشینی ها

50/0

5

با استفاده از حروف اضافه ی « از ، به ،‌ با و در » جملات زیر را کامل نمایید . ( دو مورد اضافه )  

الف ) حسین ..... استعداد خود می نازد .       

ب ) ما مسابقه را ....... دبیرستان رومی بردیم و ...... دبیرستان گمیشان باختیم .

 

25/0

50/0

6

پر کنید : نوشته های .................... حاصل تأمّلات درونی و نوشته های ........................ حاصل دیده ها و شنیده هاست .

50/0

7

چرا  زندگی نامه باید دور از غرض ورزی نوشته شود ؟

50/0

8

مقصود از امروزی کردن نوشته های قدیم چیست ؟

50/0

9

معادل امروزی اصطلاحات زیر را بنویسید .

الف ) دکّان ما را  =       ب ) گزند =                    پ ) سرا =

75/0

ج

1

املا و بیاموزیم ( 6 سؤال 3 نمره )

شکل صحیح کلمات زیر را بنویسید .

 خسایل و سجایا                             نخل باثغ                             حوزه ی آبریز                    عستدآ و تمنّا

 

1

2

در هر یک از جمله های زیر ، کدام یک از کلمات داخل کمانک درست است ؟

الف ) شاه عباس (‌سفیر ، صفیر )‌ ی به دربار واتیکان فرستاد .

ب ) یکی از صفات خداوند (‌قدیر ، غدیر )‌ است .

پ ) همه با شنیدن شعر او گفتند : ( احسن ، احسنت ) .

ت ) در (‌بحبوحه ، بهبوهه )‌ ی مسابقه صدای مربّی به گوش می رسید .

 

25/0

25/0

25/0

25/0

3

واژه ی « حق » در کدام جمله ی زیر به تشدید نیاز دارد ؟

الف ) من از حق خودم نمی گذرم .                    

ب ) این کار درست و برحق بود .

25/0

4

کدام جمله ی زیر ادبی تر است ؟

الف ) بهارآمد  و باغ ها جوان شده اند .                               

ب ) آمد بهار و شادی دمید در همه باغ . 

25/0

5

کدام یک از کلمات زیر جمع بسته شده است ؟

نیاکان              بهاران                 گیلان          کوهان              سپاهان

25/0

6

میانجی را در واژه ی « سبزیجات »‌ نشان دهید .

25/0

د

1

دستور ( 10 سؤال 8 نمره )

در هر یک از جمله های زیر فقط تعداد تکواژها و واژه ها را به عدد بنویسید .

الف ) دکتر محمّد معین از استادان بزرگ ادبیّات فارسی بود .

ب ) شهریار شاعری است که شکوه روستا را در سروده های خود آورده است .

 

 

50/0

50/0

2

در جمله ی : « در جشنواره ی ادبی دبیرستان ، ‌شاعران نوجوان و جویای نام شرکت کردند . »

الف ) نوع دقیق تکواژ « در » را بنویسید .

ب ) دو تکواژ وابسته ی اشتقاقی نشان دهید .

پ ) این جمله از چند گروه تشکیل شده است ؟

 

25/0

50/0

25/0

3

در هر یک از جمله های زیر تعیین کنید که فعل باید مفرد باشد یا جمع ؟

الف ) مردم صحرا خونگرم و مهمان نواز ............. ( مفرد / جمع )

ب ) دسته ی عزادارن از این جا رد ........... ( مفرد / جمع )

پ ) مجلس شورای اسلامی تصویب ......... ( مفرد / جمع )

 

25/0

25/0

25/0

4

در هر گروه زیر کدام یک از گونه های مؤدّبانه ی درباره ی مخاطب است ؟

الف )آمدن= خدمت رسیدن  -  تشریف آوردن                

ب )خوردن= میل کردن  -  صرف کردن 

50/0

5

حذف و نوع آن را در جمله های زیر بنویسید .

الف ) هر چه ارزان تر باشد ، بهتر .                    

ب ) هنگام خداحافظی به دوستم گفتم : «‌به سلامت » .

 

50/0

50/0

6

از مصدر «‌شناختن » زمان های ماضی استمراری و مضارع اخباری و آینده را برای شخص دلخواه بسازید .

75/0

7

با هر یک از فعل های زیر یک جمله بسازید و سپس آن جمله را مجهول کنید .

 ( توجّه : در صورت گذرا به مفعول نبودن ،‌ ابتدا آن را گذرا به مفعول نمایید . )

الف ) خوابیده بود .

ب ) می بینم .

 

 

50/0

50/0

8

نوع ساختمان فعل را در جمله ی زیر مشخّص کنید .

هر کس به آینده امیدوار باشد مطالب بیش تری فرا می گیرد .

 

 

50/0

9

نوع دقیق چند جزئی بودن هر یک از جمله های زیر را بنویسید . ( مثلاً  سه جزئی با مسند )

الف ) محسن را از مدرسه ترسانده بودند .

ب ) دوستم از دست من رنجیده بود .

پ ) باران با شدّت هر چه تمام تر روی مزارع خشک گندم می بارید .

 

25/0

25/0

25/0

10

نمودار جمله ی استثنائی « زندگی یعنی عشق و امید به آینده » را رسم نمایید .

75/0

 

نمره به عدد :          نمره به حروف:                    سربلند باشید .

20

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام ونام خانوادگی :

امتحان درس زبان فارسی ( 2 )

تاریخ امتحان :  08 / 10 / 1389

شماره ی دانش آموزی :

رشته :  طرّاحی و دوخت

مدّت امتحان :  70 دقیقه

دانش آموزان سال دوّم دبیرستان

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

مُهر آموزشگاه

باسمه تعالی    سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - آموزش و پرورش شهرستان گمیشان - اداره ی کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

متن سؤال

نمره

الف

1

زبان شناسی ( 4 نمره )

تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

 

0.50

2

دو فایده ی تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

1

3

چگونه ثابت می کنید که افراد کر و لال نیز زبان دارند ؟

1

4

چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای و ... به یگانگی نظام زبان آسیب نمی رساند ؟

0.50

5

دو تفاوت خط و نوشتار را با زبان و گفتار بنویسید .

1

ب

1

نگارش ( 5 نمره )

هر یک از جملات زیر را ویرایش کنید .

الف ) مردم ایران به رهبریّت امام خمینی ( ره )‌ برعلیه شاه قیام کردند .

ب ) جنگ هر روزه از شدّت بیشتری برخوردار می گشت .

 

 

0.50

0.50

2

نوشته ها به سه اعتبار تقسیم می شوند . نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید .

1.50

3

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

0.50

4

دو ویژگی زبان معیار را نام ببرید .

0.50

5

پر کنید : طرح در نوشته های کوتاه ممکن است .................... باشد امّا در نوشته های بلند باید ................ و مکتوب باشد .

0.50

6

عنوان نوشته ی « تنفّس صبح » بر کدام اساس زیر انتخاب شده است ؟

الف ) بخشی از یک شعر                ب ) بخشی از یک آیه              ج ) سؤال            د ) متناقض نما

0.50

7

عنوان نوشته ی « چه باید کرد » بر کدام اساس زیر انتخاب شده است ؟

الف ) بخشی از یک شعر                ب ) بخشی از یک آیه              ج ) سؤال            د ) متناقض نما

0.50

ج

1

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

شکل درست کلمات زیر را بنویسید .

فزایل اخلاقی              متواضع و فروطن               لهن تعجّب آمیز

لسان قیب                 عنصاف و مروّت                      وثل و لقا

 

1.50

2

هر یک از جمله های زیر را درست کنید .

الف ) بیایید سوابق گذشته را فراموش کنیم .

ب )  به وسیله ی تاکسی به خانه آمدم .

ج ) نیروی انتظامی سارقان را دستگیر و به زندان فرستاد .

د ) ابوعلی سینا حکیم نامی ای بود .

ه ) املاءِ من خیلی خوب است .

و ) از آشنائیّت با شما خوشحال شدم .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

د

1

دستور ( 8 نمره )

جاهای خالی را پر کنید .       الف ) من ..... دوستم به اردو رفتیم .

ب ) تو ..... من و برادرت به مدرسه رفتی .                

ج ) امام حسین ( ع ) علیه یزید قیام .............. . ( کردن )

د ) همه ی ظرف ها از دستم افتاد و ............ ( شکستن )     

و ) هر یک از شما ها باید امتحان ............ .  (‌دادن )

 

1.25

2

با رسم نمودار درختی ، نهاد و اجزای گزاره را در جمله های زیر نشان دهید .

الف ) هوای امروز خیلی خوب است .                                            

ب ) دوستم را صدازدم .

 پ ) حسین به پولش می نازد .

 

0.75

0.75

0.75

3

از مصدر های زیر ، زمان های مضارع التزامی و ماضی استمراری را برای دوّم شخص مفرد بسازید .

     شناختن                                                               پریدن

1

4

جمله های زیر را مجهول کنید .

الف ) تو دوستانت را به مهمانی دعوت کرده بودی .

ب ) دانش آموزان خوب تکالیف خود را به موقع نوشته اند .

پ ) پدرم مرا برای نماز بیدار خواهد کرد .

ت ) من هر روز دوستانم را می بینم .

 

0.50

0.50

0.50

0.50

5

ساختمان فعل های مشخّص شده در عبارت زیر چگونه است ؟ ( ساده ،‌پیشوندی ، مرکّب )

      من خیلی زحمت کشیدم تا این درس را فرابگیرم .

 

0.50

6

در فعل های زیر ،‌ فعل کمکی را نشان دهید .

           خواهید آمد                                                 شنیده باشم .

0.50

7

نوع گذر و وجه فعل جمله ی زیر چگونه است ؟

            شاید او را دیده باشیم

0.50

 

نمره با عدد :                    نام دبیر : مسعود سخندان

نمره به حروف :                                    امضا

20

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢ ] [ ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام ونام خانوادگی :

امتحان درس ادبیّا ت فارسی ( 1 )

تاریخ امتحان :  13 / 10 / 1389

شماره ی دانش آموزی :

رشته :  عمومی 

مدّت امتحان :  70 دقیقه

دانش آموزان سال اوّل دبیرستان

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

مُهر آموزشگاه

باسمه تعالی    سازمان آموزش و پرورش استان گلستان-

اداره ی کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی - آموزش و پرورش شهرستان گمیشان

ردیف

متن سؤال

نمره

الف

1

درک مطلب ( 4 نمره )

منظور از « خاک تن » در بیت« قطره ی علم است اندر جان من /   وارهانش از هوا وز خاک تن » چیست ؟

 

0.50

2

معنی « بکوشیم » در بیت « بکوشیم فرجام کار آن بُوَد /  که فرمان ورای جهانبان بُوَد  »چیست ؟

0.50

3

در بیت « رها کرد زو دست و آمد به دشت   /   چو شیری که بر پیش آهو گذشت » مصراع دوّم نشانه ی چه حالتی از سهراب در مقابل رستم است ؟

0.50

4

« اگر جان می خواهی سهل است . » یعنی چه ؟‌

0.50

5

با توجّه به بیت «‌تو مرا کُشتی و خدای نکُشت   /   مُقبل آن کز خدا گیرد پشت » چه کسی (‌مُقبل و خوشبخت )‌ است ؟

0.50

6

مفهوم کلّی مصراع دوّم بیت زیر چیست ؟

      چون بسی ابلیس آدم روی هست 

                 پس به هر دستی نشاید داد دست

0.50

7

منظور شاعر از « دفتر آسمان پاره پاره » چیست ؟

0.50

8

آیه ی « اَلا بِذِکر الله تَطمَئنُّ القُلوب » با کدام عبارت زیر ارتباط معنایی دارد ؟

الف ) آن ها چه انسی با خاک گرفته اند و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غَنای خالق است .

 ب ) حال آن که در معرکه ی قلوب مجاهدان خدا آرامشی که حاصل ایمان است ، حکومت دارد .

0.50

ب

1

خودآزمایی ( 3 نمره )

چرا بی ادب از لطف رب محروم می شود ؟

 

0.50

2

منظور از « گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد » چیست ؟

 

0.50

3

» بند پوتین را محکم بستن »‌کنایه از چیست ؟

0.50

4

مقصود از « خاک تشنه » در بیت زیر کیست ؟

       شر که آن دید دشنه بازگشاد        پیش آن خاک تشنه رفت چو باد

0.50

5

سمک عیّار در گفت و گو با سیاه گیل ، ‌چه کسی را برادر خود معرّفی کرد ؟

0.50

6

در کشته شدن سهراب دو مقصّر را فقط نام ببرید .

0.50

ج

1

دانش های ادبی ( 3 نمره )

موضوع کتاب « تاریخ جهانگشا » چیست ؟‌

 

0.50

2

پر کنید : گذشتگان ما آثار ادبی را به طور عمده بر اساس ........... و ................ تقسیم می کردند .

0.50

3

دو ویژگی اصلی حماسه را بنویسید .

0.50

4

قافیه را در بیت «‌کسی کاو به کُشتی نبرد آورد / سر مهتری زیر گَرد آورد » نشان دهید .

0.50

5

استعاره در بیت « حالی آن لعل آبدار گشاد  /  پیش آن ریگ آبدار نهاد » کدام کلمه است ؟

0.25

6

در شعر زیر چه آرایه ای وجود دارد ؟

       من تفنگم در مشت              کوله بارم بر پشت

            بند پوتینم را محکم می بندم .

0.25

7

کتاب « مثل چشمه ، مثل رود » از کیست ؟

0.25

8

« داستان های دل انگیز ادبیّات فارسی »‌نوشته ی کیست ؟

0.25

د

1

حفظ شعر ( 2 نمره )

آب زنید راه را ، .........................می رسد. 

               مژده............................. بوی بهار می رسد .

 

0.50

2

خلوتیان آسمان تا چه ........................... 

               روح .............................. عقل خمار می رسد .

0.50

3

گفتم  غم تو دارم ، گفتا غمت سر آید 

           گفتم که ماه ....................................................... .

0.50

4

گفتم دل رحیمت کی ...................... 

             گفتا مگوی با کس تا ......................................... .

0.50

ه

1

معنی لغت ( 2 نمره )

خدایی اوراست درخورنده .

معنی لغت

2 - نباید به گیتی کسی تاجوَر

 

0.50

3

سَبک تیغ تیز از میان برکشید .

4 - یکی زمام استران گرفته بود .

0.50

5

گفت بر خیز تیغ و دشنه بیار

6 - در آن ذی حیاتی نَفَس نمی کشد .

0.50

7

تاریخ مشیّت باری تعالی است .

8 - امیدوارم مهربانی ها هیچ گاه به خِتام نرسد .

0.50

و

1

معنی شعر و نثر ( 6 نمره )

از خدا جوییم توفیق ادب .

 

0.25

2

گوش پندنیوشان آواز او شنوده .

0.25

3

هستی هرچه نام هستی دارد ، ‌بدوست  .

0.25

4

تازه پشت لبش سبز شده است .

0.25

5

توانی به من عطا فرما تا در برابر گستاخ و مغرور زانوی دنائت خم نکنم .

 

0.50

6

با تمام دل خود می گویم .

0.50

7

سمک عیّار پیش خورشید شاه برپای بود و خدمت می کرد .

 

0.50

8

جمله عالم زین سبب گمراه شد           کم کسی ز ابدال حق آگاه شد .

 

0.75

9

گفت اگر خیر است خیراندیش           تو شری . جز شَرت نیاید پیش 

 

0.75

10

پدر را نباید که داند پسر              که بندد دل و جان به مِهر پدر

 

1

11

خرامان بشد سوی آب روان           چنان چون شده باز جوید روان

 

1

 

جمع نمره با عدد :                 نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف :                                               امضا

 

 

            در ضمن به اطلاع می رسانم که کتاب مجموعه سوالات درس به درس ادبیات فارسی ١ ویژه ی سال اول دبیرستان چاپ شده است . برای تهیه ی آن می توانید با اینجانب تماس برقرار کنید از طریق همین وبلاگ .

با تشکر

 

[ دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠ ] [ ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

باسمه تعالی - آموزش و پرورش استان گلستان - کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی - آموزش و پرورش شهرستان گمیشان

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 11 / 10 / 1389

امتحان درس ادبیّات فارسی ( 2 )

سال دوّم رشته ی

ساعت شروع : 15 : 10      مدّت: 65 دقیقه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

 

مُهر دبیرستان

ج

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی لغات زیر را جلوی هر یک بنویسید .  ( 8 مورد 2 نمره )

که به ما سِوا فکندی همه  سایه ی هما را .

 

0.25

2

زمانه مرا پتک ترگ تو کرد .

0.25

3

فلک باخت از سهم آن جنگ ، رنگ

0.25

4

با حال استیصال پرسیدم .

0.25

5

التماس و عجز و لابه ی مأمور ، التهاب گیله مرد را خاموش کرد .

0.25

6

با مال می رویم .

0.25

7

عفریت ! چه کسی به یاری تو خواهد آمد ؟

0.25

8

در پندار وی جانوران گوناگون و اشباح در ظلمت شب وجود داشتند .

0.25

ب

1

حفظ شعر (4 مورد 2 نمره )

بر خیز و مخور غم ..................................                

بنشین و دمی به ..............................

 

0.50

2

ره زین ....... نبردند برون                      

گفتند ...................... و در خواب شدند .

0.50

3

ما به فلک بوده ایم ، ................................ 

باز همان جا رویم ، ...................................

0.50

4

خلق چو ....... ، ‌زاده ز دریای جان          

کی کند این جا مقام ، ................. خاست .

0.50

پ

1

درک مطلب (8 مورد 4 نمره )

در مصراع « با عشق خود چه کنیم .» منظور از عشق چیست ؟

 

0.50

2

عبارت «‌آرزو مکن خدا را در جایی جز همه جا بیابی .»یعنی چه ؟

0.50

3

در مصراع « دست هایش را به سنگ مردگان آویختند . » ‌منظور از سنگ مردگان چیست ؟

0.50

4

« ما این را از گذ شته به ارث می بریم » یعنی چه ؟

0.50

5

در داستان «‌گیله مرد » چه عاملی مانع از آن شد که گیله مرد ،‌ محمد ولی را بکشد ؟

0.50

6

نقطه ی اوج داستان «کباب غار » کجاست ؟

0.50

7

در بیت زیر مبارزه ی حضرت علی (‌ع )‌و عمرو بن عبدود چگونه توصیف می شود ؟

     نهادندآوردگاهی چنان             که کم دیده باشد زمین و زمان

0.50

8

بیت زیر بر پیروزی کدام مبارز دلالت می کند ؟

              چو رهّام گشت از کشانی ستوه

               بپیچید زو روی و شد سوی کوه

0.50

د

1

خودآزمایی ( 6 مورد 3 نمره )

بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد ؟

      به جز از علی که  گوید به پسر که قاتل من

            چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

 

0.50

2

« سر به گرد آوردن » یعنی چه ؟

0.50

3

«عمو تُم »‌چگونه مردی بود ؟

0.50

4

کوزت برای غلبه بر ترس خود چه کارهایی می کرد ؟

0.50

5

زیتون نماد چیست و نشانه ی کدام کشور است ؟

0.50

6

عبارت «‌شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید .» یعنی چه ؟

0.50

ه

1

دانش های ادبی (5 مورد 3 نمره )

نویسندگان آثار زیر را نام ببرید .     

الف ) مائده های زمینی                   ب ) بینوایان               

ج ) سووشون                                  د )‌چشم هایش

 

1

2

از ادبیّات پایداری سیاهان یک مورد و از ادبیّات پایداری فلسطین یک مورد نام ببرید .

0.50

3

یک گونه از انواع ادبیّات نمایشی را بنویسید .

0.25

4

یک حماسه ی مصنوع مثال بزنید .

0.25

5

هر یک از موارد زیر چه‌ آرایه ای دارد ؟

الف ) مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است  .

ب ) گفتم پس چه خاکی به سرم بریزم .

 

0.50

0.50

و

1

معنی کنید . (11 مورد 6 نمره )

وسط میدان هیمه گذاشته اند .

 

0.25

2

مهمان ها سخت در محظور گیر کرده اند .

0.25

3

کمان به زه را به بازو فکند .

0.25

4

همه برده سر در گریبان فرو

0.25

5

به راستی که شب رفتنی است .

0.50

6

لگری مبهوت و متحیّر شد .

0.50

7

آثار شادی در وَجَناتش نمودار گردید .

0.50

8

من بر آنم که با دستان تو و من

           با دشمن رویاروی توانیم شد .

0.75

9

ذکر او مرهم دل مجروح است و مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است .

0.75

10

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

                 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

1

11

بدو گفت خندان که نام تو چیست؟

                            تن بی سرت را که خواهد گریست ؟

1

جمع نمره به عدد :                                                          نام دبیر : مسعود سخندان

 

 

 

[ شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸ ] [ ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان پایانی درس

 

تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 1 )

بسم  الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان : 15/ 10/ 1389

 

 مدّت امتحان :  70  دقیقه

دانش آموزان سال  دوّم

رشته : ادبیات و علوم انسانی

نوبت اوّل ( دی ماه ) سال تحصیلی

1388 - 1389

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

نام و نام خانوادگی :

 

استان گلستان - شهرستان گمیشان

 

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

کتاب ارزشمند ارسطو ، .............................  نام دارد .

5/0

2

مهم ترین واقعه ای که در ایلیاد به نظم کشیده شده است ، چیست ؟

5/0

3

کدام شهر ایتالیا را مهد و روح رنسانس دانسته اند ؟

5/0

4

آشیل و سوفوکل و اوریپید در چه زمینه ای از هنر مشهور بودند ؟

5/0

5

دکامرون چیست ؟

5/0

6

دو اصل از اصول عمده ی کلاسی سیسم را نام ببرید .

5/0

7

کمدی الهی اثر کیست و با کدام اثر معرّی مقایسه می شود ؟

5/0

8

نزاکت ادبی در کلاسی سیسم به چه معنا ست ؟

5/0

9

جنبش رمانتی سیسم با اندیشه های کدام متفکّران عصر روشنگری آغاز می شود ؟

5/0

10

ویکتور هوگو و ویلیام بلیک از چهره های ادبی کدام کشورها هستند ؟

5/0

11

دوره ی فارسی نو ( دری ) را توضیح دهید .

5/0

12

ویژگی های خطّ تصویری را بنویسید .

5/0

13

کلمه ی دری را چگونه توصیف کرده اند ؟

5/0

14

چرا خطّ عربی برای نوشتن فارسی پذیرفته شد ؟

5/0

15

کدامین آثار توسط رودکی به نظم درآمده است ؟

5/0

16

اسم کتاب بوشکور بلخی چیست ؟

5/0

17

چرا کسایی را پرچمدار ادبیّات شیعه دانسته اند ؟

5/0

18

دو مورد ازموضوعات شعری عصر رودکی را بنویسید .

5/0

19

ویژگی شعر شهید بلخی را بنویسید .

5/0

20

اثر مهم دقیقی چه نام دارد ؟

5/0

21

کتاب « حدود العالم » را معرّفی نمایید .

1

22

شاهکار هنری فردوسی در بیان داستان های شاهنامه چیست ؟

1

23

کتاب « الابنیه عن ... » را معرّفی کنید .

1

24

دو مثنوی از عنصری نام ببرید . 

5/0

25

مضمون عمده ی شعر معزّی چه بود ؟

5/0

26

در شعر اسدی کدام حس بر دیگر احساسات غلبه دارد ؟

5/0

27

چرا آثار مدوّنی از عرفای دوره ی اول در دست نیست ؟

5/0

28

دو اثر منثور از ناصر خسرو نام ببرید .

5/0

29

اهمّیّت« دانشنامه ی علایی » در چیست ؟

5/0

30

منظور از « روستا زاده ای با شعری به نرمی حریر و بیانی سهل و ممتنع »  کیست ؟

5/0

31

مؤلّف « التفهیم لاوایل ... »‌ کیست و  موضوع و زبان کتاب چیست ؟

1

32

« تفسیر کمبریج » چه قسمت هایی از قرآن را شامل می شود ؟

5/0

33

موضوع « کشف المحجوب »  چیست ؟

5/0

34

رسایل خواجه عبدالله انصاری حاوی چه مضامینی است ؟

5/0

35

موضوع « سیاست نامه» چیست ؟

5/0

36

ناصر خسرو علّت انقلاب درونی خود را چه می داند ؟

5/0

         

 در ضمن اضافه می کنم که کتاب مجموعه سوالات درس به درس ادبیات فارسی ١ سال اول دبیرستان چاپ شده است . برای تهیه ی آن می توانید با اینجانب تماس بگیرید .

[ شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸ ] [ ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد