نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سؤالات امتحان پایانی درس :

زبان فارسی ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :  06 / 03 / 1388

 مدّت امتحان :  75  دقیقه

دانش آموزان :  سال دوّم

نوبت دوّم سال تحصیلی  87 - 88

سازمان ارزشیابی و سنجش            آموزش

رشته :  علوم تجربی

استان گلستان - منطقه ی گمیشان

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : .............................   

ردیف

شرح سؤال

بارم

الف

1

زبان شناسی

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای و ... به یگانگی نظام زبا ن آسیب نمی رساند ؟

 

 

0.50

2

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

 

0.50

3

تعداد واج ها و هجاهای کلمات زیر را بنویسید .       الف ) دانشجو            ب  ) آفرینش

1

4

پر کنید : در زبان فارسی هیچ کلمه ای با ..................... آغاز نمی شود .

0.25

5

با تغییر یک واج در واژه ی « کـُشت » یک واژه ی جدید بسازید .

0.25

6

در واژه ی « جنگل بان » تکواژ آزاد و تکواژ وابسته را نشان دهید .

0.50

7

نوع ساخت واژه های زیر( اشتقاقی یا تصریفی ) را معلوم نمایید .

الف ) سرشناس ترین         ب ) آزادی

0.50

8

نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی چیست ؟

 

0.50

    ب

     9

املا وبیاموزیم

در گروه کلمات زیر املای چهار واژه نادرست سات ، آن ها را اصلاح نمایید .

اثاث خانه               شبه و سایه                 سعایت و سخن چینی

ذلـّت و لغزش

تأمّل و دقّت            نغز و دل کش               مطبوع و فرمانروا                  اَلـَم و رایت

 

 

1

10

چرا کاربرد بعضی از جملات زیر غلط است ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) برادرم خیلی مؤدّب است ؛ آن را دوست دارم .

 

 ب ) ما قدر زحمات خدمتگزار مدرسه را می دانیم .

 

 ج )  دیروز یک خودرو کودکی را زیر گرفت و شدیداً آسیب دید .

 

 د )  این کلاس از چشم انداز مناسبی برخوردار است .

 

 ه ) این کار او  هیچ فرقی از تقلّب ندارد .

 

1.50

11

جمله ی« دانش آموز زرنگ در امتحانات تقلّب نمی کند . »  را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

 

0.50

ج

12

نگارش

دو فایده ی طرح نوشته را بنویسید .

 

 

0.50

13

انواع فهرست را فقط نام ببرید .

0.50

14

شرایط بهره گیری از منابع را بنویسید .

0.50

15

دو ویژگی از ویژگی های یک مقاله را بنویسید .

 

0.50

16

عنوان کتب زیر با استفاده از کدام روش ها انتخاب شده است ؟

 الف ) چه باید کرد ؟         ب  ) نون و القلم

0.50

17

چرا هنگام استفاد از منابع در تحقیق ، باید از منابع علمی تازه و از نویسندگان معتبر استفاده نماییم ؟

0.50

18

کدام یک از فرهنگ نامه های زیرعمومی و کدام یک تخصّصی است ؟

الف ) لغت نامه ی دهخدا                            ب ) فرهنگ موضوعی قرآن جید

0.50

19

مقاله های زیر از نظر نوع نگارش و هدف و محتوا جزو چه نوع مقاله هایی هستند ؟

الف ) کتاب وکتاب خوانی

ب ) فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

0.50

20

دو روش گردآوری اطلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

 

0.50

21

کدام یک از گزارش های زیر جنبه ی رسمی واداری دارد  و کدام یک ندارد ؟

الف ) گزارش بازدید علمی دانش آموزان                               

 ب ) گزارش مأمور راهنمایی و رانندگی از صحنه ی تصادف

0.50

د

22

دستور

جمله ی هسته و وابسته را در عبارت زیر بیابید .

وقتی که به خانه رسیدم ، ناهار آماده بود .

 

0.50

23

با حروف ربط زیر جمله بسازید .                   

برای این که :                             

امّا :  

0.50

24

واژگان زیر را به عنوان قید در جملات جداگانه به کار ببرید .

 از این جا :

سه ساعت بعد :

هرگز :

حتماً :

1

25

واژه ی « خوب را در دو جمله طوری به کار ببرید که یک بار صفت و بار دیگر قید باشد . ( مشخص کنید.)

 

 

0.50

26

در عبارت زیر نوع ضمیرها را مشخص نمایید .

  ما هر روز که به خانه برمی گردیم ابتدا به مادر خود سلام می دهیم و بعد از ناهار و نماز ، سراغ تکالیفمان می رویم .

0.50

27

واژه ی « به به » را به عنوان شبه جمله به کار ببرید .

 

0.50

28

نوع ساختمان ( ساده ، مشتق و ... ) صفات زیر را تعیین نمایید .

خودپسند                                             نابینا

0.50

29

از ترکیبات زیر ، دو ترکیب اضافی ( مضاف و مضاف الیه ) است ؛ تعلقی یا غیر تعلقی بودن آن ها را مشخص کنید .

روز خوب             روز جمعه

کتاب من              کتاب تاریخی

0.50

30

ساختمان اسم های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مرکّب و ... )

 تاریخ                    عروسک                            دوچرخه                         گلاب گیر

1

31

یک نام آوا را در جمله به کار ببرید .

0.50

32

قسمت مشخص شده ی کدام یک از جملات زیر فعل ساده و کدام یک فعل مرکّب است ؟

الف) او دوست دارد تکالیفش را خوب و تمیز بنویسد .

 ب ) او دوستی دارد که تکالیفش را خوب و تمیز می نویسد .

0.50

33

جمله ی « کتاب را خوانده ایم . » را مجهول کنید .

0.25

34

جمله ی مجهول « ماشین شسته شده است . » ر ابا آوردن نهاد « من » معلوم کنید .

 

0.25

35

زمان و شخص فعل های « می کارند » و « کاشته بودی » را تعیین کنید .

 

1

نمره با عدد :      نام و امضای دبیر : مسعود سخندان              

نمره با حروف :                                                   

         

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٦ ] [ ۸:۳٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان پایانی درس :

زبان فارسی ( 1 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :  06 / 03 / 1388

 مدّت امتحان :  80  دقیقه

دانش آموزان سال : اوّل

نوبت دوّم سال تحصیلی  87 - 88

سازمان ارزشیابی و سنجش            آموزش

رشته :  عمومی

استان گلستان - منطقه ی گمیشان

دبیرستان فجر دانش آرخ بزرگ

نام و نام خانوادگی : .............................   

ردیف

شرح سؤال

بارم

الف

1

زبان شناسی

پر کنید :  زبان ............................... است و کار اصلی آن ......................... میان انسان هاست .

 

0.50

2

تفاوت لهجه و گویش در چیست ؟

 

0.50

3

در زمان های گذشته هدف از مطالعه ی زبان چه بود ؟

 

0.50

4

زبان شناسان برای حل مشکل دگرگونی زبان ، چه راه حلّی اندیشیده اند ؟

 

0.50

5

منظور از کلمه ی علمی در تعریف زبان شناسی چیست ؟

 

0.50

6

در کدام بخش دستور زبان به بررسی نشانه های ساده و کلمات مشتق و مرکب می پردازند ؟

0.25

7

رابطه ی معنایی گروه های زیر کدام یک از روابط معنایی ترادف ؛ تضاد یا تضمّن است ؟

   ماه و آسمان                     خورشید و آفتاب             دوست و دشمن

0.75

8

واج شناسی را تعریف نمایید .

 

0.50

ب

9

املا و بیاموزیم .

در میان گروه کلمات زیر، املای چهار گروه نادرست است ، آن ها را اصلاح کنید .

شعن و منزلت

آسایش و فراغ بال            غم قربت      

غم اغیار

هوش و فراست

تحذیب و وارستگی

افرات و تفریط

بیت الحَزَن

رایت و عَلَم

 

1

10

چرا کاربرد هر یک از جملات زیر درست نیست ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) فیلمی که دیشب نشان می داد را دیدم .

 

ب ) آن قدر تلویزیون تماشا کرد که به قول معروف زیر پایش علف سبز شده است .

 

ج ) این گیاه دارویی خواص های زیادی دارد .

 

 

0.50

 

0.50

 

0.50

11

کدام گزینه ی زیر نادرست است ؟ چرا ؟   

الف ) گرایشات                   ب ) سفارش ها

0.50

ج

12

نگارش

تفاوت زبان علمی و زبان ادبی چیست ؟

 

 

0.50

13

چرا گاهی از مقایسه استفاده می کنیم ؟

 

0.50

14

شکل ساده و امروزی عبارات زیر را بنویسید .

الف) نگهبان دین توانـَد بود .

  ب) از جای بشد .

0.50

15

پر کنید :  ................... عام ترین و صمیمانه ترین نوع نوشتن است .

0.25

16

یک نامه ی رسمی برای درخواست مرخصی از مدیر مدرسه با رعایت موارد لازم بنویسید .

 

1.75

17

عبارت زیر را خلاصه کنید .

 دوستان و رفیقان آدم باید رازدار و هم راز او باشند تا او بتواند رازها و اسرار درونی و محرمانه ی خود را با آنان در میان بگذارد .

 

1

18

خلاصه  ی خاطره ی امروز خود را بنویسید .

 

 

 

0.50

د

19

دستور

با رسم نمودار ، نهاد و اجزای گزاره را در یکی از جملات زیر نشان دهید .

الف ) دوستم کتاب داستان را از کتابفروشی خریده است .

 ب ) من و دختر خاله ام از کودکی دوستان خوب هم هستیم .

 

 

 

1

20

در فعل های زیر ، یک فعل ماضی استمراری دوّم شخص مفرد و یک فعل مضارع التزامی اوّل شخص جمع بیابید .

( توجّه : دو مورد اضافی است . )

    می خوری                بخوانیم

می دیدی                    خوانده ایم

0.50

21

فعل کدام جمله ی زیر ناگذر و کدام یک گذرا به مفعول است ؟

الف ) باران همه جا را شسته است .

  ب ) کودک تند می دوید .

0.50

22

ویژگی های شمار و معرفه یا نکره بودن اسم مشخص شده ی زیر را بنویسید .

       برادر من آن درختان را آب داده است .

0.50

23

هسته و نوع وابسته های پیشین و پسین را در گروه های اسمی زیر تعیین کنید .

الف ) این دو دوست صمیمی من   ( 1.25 )

ب  ) کدام کلاس اوّل ؟ ( 0.75 )

 

 

2

24

در عبارت زیر نوع ضمیر های مشخّص شده را بنویسید .

الف) هر روز که به خانه برمی گردیم ابتدا به مادر خود سلام می دهیم و بعد از ناهار و نماز ، به سراغ تکالیفمان می رویم .

 

ب ) کدام را بیشتر دوست دارید ؟ آن کتاب را یا این را ؟

 

0.5

 

0.5

25

نوع قیدهای مشخص شده را بنویسید .

الف ) مسلمان واقعی هرگز دروغ نمی گوید .

ب  )  اتوبوس تند حرکت می کرد .

 ج )  من درس هایم را به دقّت می خوانم .

 د )  مادرم حتماً از نمرات خوب من خوشحال می شود . 

 

0.25

0.25

0.25

0.25

26

واژه های « از این جا » و « سه ساعت بعد » را به عنوان قید در جملات جداگانه به کار ببرید .

 

 

 

0.50

27

نقش نماها و نوع آن ها را در جملات زیر مشخص نمایید .

 الف ) ای خدای مهربان ! یاری مان کن .

  ب )  هر کسی از کار خوب خوشش می آید .

 ج  )  من امتحاناتم را خوب نوشتم .

 د  )   هوا گرم است و من عرق می ریزم .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

جمع نمره با عدد :                       نام دبیر : مسعود سخندان                        

       

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٦ ] [ ۸:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

معنی درس 24 ادبیات فارسی سال اوّل : تا هست آدمی ، تا هست عالمی

هر دم به روی من  /    گوید عدوی من ==     دشمن من هر لحظه به من می گوید :

کاین شیوه ی دری تو چون دود می رود / نابود می شود == که این زبان فارسی دری تو مانند دود ازبین می رود و نابود می شود .

باور نمی کنم / باور نمی کنم / باور نمی کنم == اما من اصلاً باور نمی کنم .

لفظی که از لطافت آن جان کند حضور == زبانی که از نرمی و لطافت آن جان آدم تازه می شود .

رقصد زبان به سازش و آید به دیده نور == زبان با ساز آن می رقصد و چشم آدم روشن می شود .

لفظی به رنگ لاله ی دامان کوهسار == زبانی که مانند لاله های رنگین کوهستان است .

از تـُنگ شِکر است / قیمت تر و عزیزتر / از پند مادر است . == زبانی که از بار شِکر با ارزش تر و از از پند و اندرز مادرانه عزیزتر است .

زیب از بنفشه دارد و از نازبوی ، بوی == مانند بنفشه زیبا و مانند ریحان خوش بو است .

صافی ز چشمه جوید و شوخی ز آب جوی == مانند چشمه صاف و زلال و مانند جوی آب شاداب است .

نونو طراوتی بدهد / چون سبزه ی بهار == این زبان مانند سرسبزی بهار هر لحظه طراوت تازه ای می دهد .

فارَم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار == مانند صدای بلبل خوشایند و مانند آبشار دلربا است .

با جوش و موج خود / موجی چو موج رود / با ساز و تاب خود / با شهد ناب خود  / دل آب می کند / شاداب می کند == این زبان با جوش و خروش خود که مانند موج دریا است و با ساز و آهنگ و با شیرینی خالص خود ، دل آدم را آب می کند و شادابی می بخشد .

لفظی که اعتقاد من است و مرا وجود == زبانی که اعتقاد و باور من به آن وابسته است .

لفظی که پیش هر سخنم آورد سجود == زبانی که با هر سخنم به من ارزش و احترام می آورد .

چون خاک کشورم / چون ذوق کودکی / چون بیت رودکی / چون ذره های نور بصر می پرستمش / چون شعله های نرم سحر می پرستمش == من این زبان را مانند خاک میهنم و مانند احساس شیرین کودکی و مانند شعرهای خوب ردکی و مانند ذرّه های نور چشم خودم و مانند نور لطیف سحرگاهی دوست دارم و می پرستم .

من زنده و ز دیده ی من / چون دود می رود ؟ / نابود می شود / باور نمی کنم == مگر ممکن است که من زنده باشم و این زبان از چشمان من مانند دود از بین برود و نابود بشود ؟ اصلاً باور نمی کنم .

نامش بـَرَم به اوج سما می رسد سَرم / از شوق می پرم == وقتی نام این زبان را به زبانم می آورم ، سرم از غرور به آسمان می رسد و با خوشحالی بالا می پرم .

صد مرد معتبر / آید بر نظر == صدها دانشمند بزرگ در چشمان من مجسم می شوند . 

 کان را چو لفظ بیت و غزل / انشا نموده ام == زیرا آن را مانند شعرهای خوب و عاشقانه خوانده و نوشته ام .

با پند سعدی ام / با شعر حافظ ام / چون عشق عالمی به جهان /  اهدا نموده ام ==  با پند و اندرز سعدی و با شعرهای زیبای حافظ ، مانند یک عشق ، دنیای  تازه ای به مردم جهان هدیه کرده ام .

سرسان مشو ، عدو / قبحی ز من مجو ==  ای دشمن ، سرگردان مشو و بر من عیب و خرده نگیر .

کاین عشق پاک در دل دل پرور جهان  /  مانـَد همی جوان == که این عشق پاک ( زبان فارسی ) برای همیشه در دل مردم جهان ، جوان باقی می ماند .

تا هست آدمی / تا هست عالمی == تا وقتی که آدم زنده است و تا وقتی که دنیا  برقرار است .

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸۸/۳/٥ ] [ ٢:٤٩ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد