نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سؤالات امتحان پایانی درس :

تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :03 / 03 /1387

 مدّت امتحان :   75  دقیقه

دانش آموزان سال : سوّم

نوبت دوّم ( خرداد ماه ) سال تحصیلی

1386  -   1387

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

رشته : ادبیّات و علوم انسانی

استان گلستان - منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : .......................................  کد دانش آموزی : ................

ردیف

متن سؤالات

 بارم

الف

1

چهار گزینه ای : در سؤالات 1 - 10 گزینه ی درست را مشخص نمایید .

ابن یمین مضامین ............. را در ............... خود آورده است .

الف ) عشقی  - غزلیّات          ب ) عشقی - قطعات    

ج ) اخلاقی - قصاید     د ) اخلاقی - قطعات

 

0.25

2

« جامع التواریخ » اثر کیست ؟                   الف ) رشید الدین فضل الله همدانی

 ب ) ابوالفضل بیهقی               ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

3

« تاریخ جهانگشا » اثر کیست ؟    

  الف ) رشید الدین فضل الله همدانی     ب ) ابوالفضل بیهقی                ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

4

پدر مرثیه سرایی فارسی لقب کیست ؟           

الف ) وحشی بافقی     ب ) وصال شیرازی             

 ج ) کلیم کاشانی                  د ) محتشم کاشانی

0.25

5

کدام کتاب زیر سفرنامه ای خیالی است ؟         

الف ) حاجی بابای اصفهانی       ب ) مسالک المحسنین            

ج ) شرح زندگانی من          د ) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ

0.25

6

کدام گزینه ی زیر در مورد آذر بیگدلی نادرست است ؟ 

الف ) مثنوی یوسف و زلیخا اثر اوست .                 

ب ) با هاتف و صباحی همدم بود .

 ج )  مهم ترین اثر او تذکره ی آتشکده است .             

د )  از شاعران معروف قرن دهم است .

0.25

7

کتاب « براهین العجم » اثر کدام ادیب زیر است ؟        

الف ) ملا احمد نراقی   ب ) محمد تقی لسان الملک سپهر      

ج ) شمس قیس رازی      د ) ملا هادی شیرازی

0.25

8

 قالب عمده ی شعر در عصر هاتف کدام است ؟

الف ) قصیده             ب ) غزل            ج ) قطعه       د ) مثنوی

0.25

9

مکتب دادائیسم را کدام نویسنده ی زیر طرح ریزی کرده است ؟

الف ) فدریکو گارسیا لورکا     ب ) لویی آراگون       

ج ) تریستان تزارا        د ) گیوم آپولینر

0.25

10

کدام تابلوی زیر از بهترین آثار مکتب وهم گرایی است ؟

الف ) لبخند ژوکوند            ب ) زرافه ی شعله ور      

ج ) فال گیر بغدادی       د ) مونالیزا

0.25

ب

11

پر کردنی : جاهای خالی سؤالات زیر را با کلمات درست پر کنید .

در عصر حافظ به دلیل ....................................... و ..................................... گروه ها توانستند مذهب و اعتقاد خود را آزادانه آشکار کنند .

 

0.50

12

رهی معیّری فکاهیات خود را با امضای مستعار ................... و ........................ منتشر می کرد .

0.50

13

گروهی از شاعران رمانتیک  شاعران ....................... بودند که از لبنان به ....................... مهاجرت کرده بودند .

0.50

14

شاهکار ویلیام فاکنر در رمان نویسی ............................... نام دارد .

0.50

15

در اشعار پس از 1948 فلسطین ، ................................ و ................................... در سطحی گسترده دیده می شود .

0.50

16

آثار تحقیقی علامه دهخدا عبارتند از : 1 - ................ 2 - ..............

0.50

17

 ادب عباسی را ............... یا ............ می گویند ؛ زیرا بیش تر شاعران این دوره دورگه بودند .

0.50

ج

18

کوتاه پاسخ : جواب سؤالات زیر را مختصر و مفید بنویسید .

« اشعة اللمعات » از کیست و موضوع آن چیست ؟

 

0.50

19

آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای ارزش و اهمّیّت است ؟

 

0.50

20

وطن به عنوان درون مایه ی شعر عصر بیداری یعنی چه ؟

 

0.50

21

مضامین شعری ادیب الممالک را بنویسید .

0.50

22

دو اثر از محمد تقی بهار نام ببرید .

0.50

23

سنت گرایان در عصر بیداری برای مقابله با انقلاب تهاجمی نوگرایان چه کاری می کردند ؟

 

 

0.50

24

چرا به کلیم ، لقب خلاق المعانی ثانی داده اند ؟

0.50

25

مُخـَضرَم چه گروهی از شاعران هستند ؟

0.50

26

چرا سال 1967 را در ادبیّات عرب باید نقطه ی عطفی به شمار آورد ؟

 

0.50

د

27

تشریحی

شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی دو مسیر مجزّا را در پیش گرفت ؛ آن دو را بنویسید .

 

 

 

28

انجمن ادبی دانشکده را معرفی نمایید .

 

 

1

29

در سال 1301 در زمینه های شعر، داستان کوتاه،رمان و نمایش نامه نویسی چه آثاری پدید آمد ؟

 

 

1

30

نظر نیما درباره ی وزن و قافیه چیست ؟

 

 

1

31

ویژگی مناظرات پروین اعتصامی را بنویسید .

1

32

آثار سمت راست از کدام نویسندگان و شاعران سمت چپ است ؟

        ( توجّه : در سمت راست یک گزینه اضافی است . )               

             اثر                                                     صاحب اثر

الف ) وداع با حافظ           (       )                    1 - رهی معیّری

 ب ) ای خواب                (       )                    2 - مهرداد اوستا

 ج ) سایه ی عمر             (       )                    3 - امیری فیروزکوهی

 د ) عشق در به در           (       )                    4 - حمیدی شیرازی

 ه ) پالیزبان                    (       )

1

33

آثار سمت چپ از کدام نویسندگان سمت راست است ؟ 

             ( توجّه : در سمت چپ یک مورد اضافه است . )

الف ) جرجی زیدان               (          )                   1 - پیامبر

 ب ) مصطفی لطفی المنفلوطی (          )              2 - شب تابستان

 ج ) یوسف ادریس                (          )             3 - ابومسلم خراسانی

 د ) خلیل سواحری                (          )                   4 - حکایت جدی

 ه ) جمال بنّوره                    (          )              5 - قهوه خانه ی باشوره

 و ) جبران خلیل جبران          (          )                  6 - العبرات

ز )  سلیم بستانی                   (          )     

1.50

34

یکی از شاعران زیر را به دلخواه معرفی نمایید .

الف ) نسیم شمال          ب ) میرزاده ی عشقی          ج ) فرخی یزدی

 

 

 

2

جمع نمره با عدد :            نام دبیر : مسعود سخندان        نمره ی تجدید نظر :

نمره با  حروف :                               امضا                     نام و امضای مصحح :

         

 

 

[ دوشنبه ۱۳۸۸/٢/٢۸ ] [ ٧:٠٦ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

معنی درس 23 ( کعبه ی مخفی ) ادبیّات فارسی سال دوّم دبیرستان

بیت

صورت و معنی بیت

1

ای آبشار ، نوحه گر از بهر چیستی ؟   

                     چین بر جبین فکنده ز اندوه کیستی ؟

م: ای آبشار برای چه عزادار و غمگین هستی ؟ به خاطر غم و انده چه کسی چین به پیشانی ات انداخته ای ؟

2

دردت چه درد بود که چون من تمام شب  

                  سر را به سنگ می زدی و می گریستی ؟

م: چه دردی داشتی که مانند من تمام شب ، سرت را به سنگ می زدی و گریه می کردی ؟

3

از قضا آیینه ی چینی شکست

                                  خوب شد اسباب خود بینی شکست

م: بر اثر حادثه ای آیینه ی چینی شکست . خوب شد زیرا اسباب دیدن خود و غرور شکست .

4

عشق چون آید بَرَد هوش دل فرزانه را

                                 دزد دانا اوّل می کشد چراغ خانه را

م: عشق وقتی وارد قلی آدم می شود هوش او را از بین می برد همان طور که دزد دانا ابتدا چراغ های خانه را خاموش می کند .

5

آن چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد 

                             در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را

م: کاری را که ما با خودمان کردیم هیچ آدم نابینایی نکرد زیرا ما در میان خانه ( دنیا ) صاحب خانه ( خداوند ) را گم کرده ایم .

6

برو طواف دلی کن که کعبه ی مخفی است

                            که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت .

برو به دور دل آدم طواف کن که مانند کعبه ی مخفی است زیرا آن کعبه ی ظاهری را حضرت ابراهیم ساخته است امّا این کعبه ی مخفی را  خود خداوند ساخته است .

7

شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش

                               ما را برای سوز و گداز آفریده اند

م: ما مانند شمع هستیم و نامه ی سرنوشت خودمان را خوانده ایم . ما را برای سوختن و گداختن آفریده اند .

8

پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم

                                شمعم که جان گدازم و دودی نیاورم .

م: من مانند پروانه نیستم که با یک شعله جان بدهم بلکه مانند شمع هستم که سراپا می سوزم امّا دودی بر نمی آورم .

9

بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا

                            بت پرستی کی کند گر برهمن بیند مرا

م: اگر بلبل مرا در چمن ببیند از عشق گل خواهد گذشت و اگر بت پرست مرا ببیند دیگر بت پرستی نخواهد کرد .

10

در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل

                           هر که خواهد دیدنم گو در سخن بیند مرا

م: من مانند بوی گل که در برگ گل است در سخنانم مخفی شده ام ، هر کس که می خواهد مرا ببیند و بشناسد با توجّه به سخنانم مرا بشناسد .

معنی درس 24 ( مسافر و ریشه ی پیوند  ) ادبیّات فارسی سال دوّم دبیرستان

بیت

صورت و معنی بیت  ( مسافر )

1

و آتش چنان سوخت بال و پرت را

                 که حتی ندیدیم خاکسترت را

م: آتش طوری بدن تو را سوزاند که ما حتّی خاکسترت را نیز ندیدیم .

2

به دنبال دفترچه ی خاطراتت

                    دلم گشت هر گوشه ی سنگرت را

م: دلم من به دنبال دفترچه ی خاطراتت هر گوشه ی سنگرت را با دقت تمام گشت .

3

و پیدا نکردم در آن کنج غربت

                  به جز آخرین صفحه ی دفترت را :

م: امّا در آن گوشه ی تنهایی غربت تو چیزی جز آخرین صفحه ی دفترت پیدا نکردم .

4

همان دستمالی که پیچیده بودی

                 در آن مُهر و تسبیح و انگشترت را

م: و آ ن همان دستمالی بود که در آن مُهرو تسبیح و انگشترت را پیچیده بودی .

5

همان دستمالی که یک روز بستی

                 به آن زخم بازوی هم سنگرت را

م: همان دستمالی که یک روز با آن زخم بازوی هم سنگرت را بسته بودی .

6

همان دستمالی که پولک نشان شد

               و پوشید اسرار چشم ترت را

م: همان دستمالی که با قطرات اشک تو پولک نشان شد و اسرار درونی تو را پوشاند .

7

سحر ، گاه رفتن زدی با لطافت

                 به پیشانی ام بوسه ی آخرت را

م: صبح زود هنگام رفتن ، با لطافت آخرین بوسه ات را به پیشانی ام زدی .

8

و با غربتی کهنه تنها نهادی

                 مرا آخرین پاره ی پیکرت را

م: و مرا که آخرین پاره ی وجود تو بودم با غم و غربتی قدیمی تنها گذاشتی .

9

و تا حال می سوزم از یاد روزی

              که تشییع کردم تن بی سرت را

م: و من تا امروز از یاد روزی که بدن بدون سر تو را تشییع کردم ،می سوزم .

10

کجا می روی ؟ ای مسافر درنگی

              ببر با خودت پاره ی دیگرت را

م: ای مسافر ( شهید ) ! کجا می روی ؟ صبر کن و مرا که قسمت دیگر وجودت هستم با خودت ببر .

بیت

صورت و معنی بیت ( ریشه ی پیوند )

1

در خون من غرور نیاکان نهفته است 

                          خشم و ستیز رستم دستان نهفته است

م: در وجود من غرور و افتخار گذشتگانم وجود دارد  و خشم و دشمن ستیزی رستم  خوابیده است .

2

در تنگنای سینه ی حسرت کشیده ام

                     گهواره ی بصیرت مردان نهفته است

م:  سینه ی حسرت کشیده ی من سرشار از بصیرت مردان بزرگ است .

3

خاک مرا جزیره ی خشکی گمان مبر

               دریای بی کران و خروشان نهفته است

م: فکر نکن که جسم خاکی من مانند جزیره ای خشک است بلکه دریایی بی کران و خشمگین در آن خوابیده است .

4

خالی دل مرا تو ز تاب و توان مدان 

                           شیر ژیان میا ن نِیـِستان نهفته است

م: دل مرا خالی از هیچ صبر و قدرتی ندان بلکه یک شیر خشمگین در درون آن خوابیده است .

5

پنداشتی ریشه ی پیوند من گسست

                    در سینه ام هزار خراسان نهفته است

م: فکر کرده ای که ریشه ی پیوند من گسسته است ؟ این گونه نیست زیرا در سینه ی من هزاران عشق به خراسان بزرگ و ایران قدیم وجود دارد .

 

[ پنجشنبه ۱۳۸۸/٢/٢٤ ] [ ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

معنی درس 22 ( شخصی به هزار غم گرفتارم )  ادبیّات فارسی سال دوّم دبیرستان

بیت

صورت و معنی بیت

1

شخصی به هزار غم گرفتارم

                        در هر نفسی به جان رسد کارم

م: شخصی هستم که گرفتار هزاران غم است و هر لحظه کارم سخت تر می شود .

2

بی زلّت و بی گناه محبوسم

                          بی علّت و بی سبب گرفتارم

م: بدون هیچ خطا و گناهی زندانی و بدون هیچ علت و دلیلی گرفتار هستم .

3

خورده قسم اختران به پاداشم

                       بسته کمر آسمان به پیکارم

م: ستاره ها برای مجازات من قسم خورده اند و آسمان برای جنگ با من آماده شده است .

4

محبوسم و طالع است منحوسم  

                     غمخوارم و اختر است خونخوارم

م: زندانی هستم و بخت من شوم است . غم زیادی دارم و ستاره ی بخت نیز با من دشمن است .

آرایه ها :« محبوس و منحوس» سجع دارند . « طالع ، منحوس و اختر » تناسب دارند . واج آرایی « خ »  

5

امروز به غم فزون ترم از دی

                      و امسال به نقد کمتر از پارم

م: غم امروز من بیشتر از دیروز است و از نظر مالی ، دارایی امسال من کمتر از پارسال است .

آرایه ها : « امروز و دیروز » و « امسال و پار » متضاد هستند .

6

طومار ندامت است طبع من

                         حرفی است هر آتشی ز طومارم

م: سرنوشت من مانند نامه ی بلند پشیمانی است و هر حرف این نامه مانند آتش است .

آریه : تصدیر ؛ یعنی یک کلمه عیناً در اوّل و آخر بیت تکرار شود مانند « طومار » در بیت بالا .

7

یاران گـُزیده داشتم روزی

                           امروز چه شد که نیست کس یارم

م: روزی یاران و دوستان صمیمی و خوبی داشتم ، امروز چه شده است که هیچ کس دوست من نیست

آرایه : تصدیر  « یار »

8

هر نیمه شب آسمان ستوه آید

                       از گریه ی سخت و ناله ی زارم

آسمان هر نیمه شب از گریه های سخت و ناله های زار من به ستوه می اید و خسته می شود .

آرایه : اغراق

9

زندان خدایگان که و من که !

                       ناگه چه قضا نمود دیدارم ؟

م: زندان پادشاه کجا و من کجا ؟ این چه سرنوشتی بود که ناگهان به من روی آورد ؟

10

بندی است گران به دست و پایم در

                  شاید که بس ابله و سبک بارم !

م: زنجیر سنگینی در دست و پای من بسته است . ( مصراع دوّم دو حالت معنایی دارد . ) 1 - شاید به این خاطر است که بسیار ابله و نادان هستم . 2 - شایسته ی من است زیرا بسیار ابله و نادان هستم .

11

محبوس چرا شدم ، نمی دانم

                          دانم که نه دزد و نه عیّارم

م: نمی دانم چرا زندانی شدم امّا می دانم که نه دزد هستم و نه ولگرد و راهزن .

12

آخر چه کنم من و چه بد کردم

                         تا بند مَلِک بُوَد سزاوارم ؟

م: آخر چه کار کنم و چه کار بدی کرده ام که زندان پادشاه شایسته و جایگاه من شده است ؟

13

ترسیدم و پشت بر وطن کردم

                        گفتم من وطالع نگونسارم

م: ترسیدم و به مردم وطنم تکیه کردم و گفتم من با این سرنوشت واژگون خودم هستم .

14

بسیار امید بود در طبعم

                              ای وای امیدهای بسیارم !

م: آرزوهای زیادی در سرشت من بود امّا افسوس بر آرزوهای بسیار زیاد من !   بیت تصدیر دارد .

15

قصه چه کنم دراز بس باشد

                          چون نیست گشایشی ز گفتارم

م: چرا زیاد صحبت کنم،همین قدر بس است زیرا هیچ گشایش و نجاتی از حرف هایم به دست نمی آید .

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/٢٢ ] [ ٦:۱۱ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان پایانی درس :

 

ادبیات فارسی ( 1 )

بسم  ا لله الرحمن الرحیم

 تاریخ امتحان : 20 / 03 / 1387

 

 مدّت امتحان : 80  دقیقه

دانش آموزان سال : اوّل

خرداد ماه  سال تحصیلی 86 - 87

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

رشته : عمومی

استان گلستان – منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : ..............................................  

ردیف

سؤالات

نمره

الف

1

معنی لغات : معنی لغات مشخص شده در عبارات زیر را جلوی آن ها بنویسید .

وظیفه ی خود را خطیرتر از آن می بیند .

 

25/0

2

آتشک غدر نکند و خیانت نیندیشد .

25/0

3

هنر اسلامی ملجئی امن تر از مسجد نداشته است .

25/0

4

معلّم از مخمصه رسته بود .

25/0

5

پرندگان از مواهب طبیعت برخوردار می شوند .

25/0

6

در چنان بیغوله ای آشنایی غنیمتی بود .

25/0

7

در برابر گستاخ و مغرور زانوی دنائت خم نکنم .

25/0

8

خیر که از بدذاتی رفیق خود خبر داشت ، دم نمی زد .

25/0

ب

1

درک مطلب

با توجه به متن داده شده در هر مورد به سئوال آن جواب دهید .

پیام بیت ( مبر طاعت نفس شهوت پرست   /    که هر ساعتش قبله ی دیگر است . ) چیست ؟

 

5/0

2

با توجه به بیت ( خدا آن ملّتی را سروری داد  /   که تقدیرش به دست خویش بنوشت . ) خداوند سروری را به کدام ملّت می دهد ؟

5/0

3

در بیت ( جوان نکو دار کاین مرغ زیبا   /    نماند در این خانه ی استخوانی  ) منظور از « خانه ی استخوانی » چیست ؟

5/0

4

در بیت زیر مقصود از « خاک تن » چیست ؟

     ( قطره ی علم است اندر جان من 

          وارهانش از هوا وز خاک تن .

5/0

5

بیت ( بر ساقه ی خود ثابت ، فارغ ز مددکارم   /   نی در طلب یارم ، نی در غم اغیارم .) بیانگر کدام خصوصیت گل لاله است ؟

5/0

6

با توجه به جمله ی « قطران شراب بسیار برخود پیمود ، تا مست گشت.» (شراب پیمودن ) یعنی چه ؟

5/0

7

در عبارت « مرد پارسی هم تنگدست بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند . » ( وسعتی نداشت .) به چه معناست ؟

5/0

8

در بیت ( بیچارگی ورا چو دیدند   /   در چاره گری زبان کشیدند . ) ، ( زبان کشیدند ) یعنی چه ؟

5/0

ج

1

دانش های ادبی

نام نویسندگان کتاب های  زیر را بنویسید . 

الف ) بامداد اسلام          ب) سمک و قطران

 ج )  پرستو در قاف             )  ریشه در ابر

 

1

2

محتوای غزل اجتماعی بیشتر چه موضوعاتی است ؟

5/0

3

وقتی نویسنده به بیان حالات و احساسات خود می پردازد ، آن نوشته را چه می نامیم ؟

25/0

4

یکی از انواع ادبیات تعلیمی را تعریف نمایید .

75/0

5

در بیت ((‌کنون رزم سهراب و رستم شنو   /   دگرها شنیدستی این هم شنو . )) کلمات قافیه و ردیف را مشخص کنید .

5/0

د

1

خود آزمایی

مصراع (( زمانه بیامد ، نبودش توان )) یعنی چه ؟

 

5/0

2

در بیت (( آمد ، آورد پیش خیر فراز   /   گفت : گوهر به گوهر آمد باز . )) منظور از گوهر اوّل و گوهر دوّم چیست ؟

5/0

3

منظور از ( لباس انسان ، پرچم کشور وجود اوست .)  چیست ؟

5/0

4

اصطلاح  ( به روی بزرگوار خود نیاورده ) کنایه از چیست ؟

5/0

5

منظور از ( هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله سال ها بسته ماند . ) چیست ؟

5/0

6

در صدر اسلام از مساجد چه استفاده هایی می شده است ؟

5/0

7

منظور از (( ‌بنای زندگی بر آب می دید . )) چیست ؟

5/0

8

مقصود از (( ‌لفظی که پیش هر سخنم آورد سجود )) چیست ؟

5/0

ه

1

حفظ شعر : بیت ها ی ناتمام زیر را کامل نمایید .

ما را سر باغ و بوستان نیست           ...................................... . ( سعدی )

 

5/0

2

در آن نوبت که بندد ............................... به  پای ............................. دام . ( نیما یوشیج )

5/0

و

1

معنی شعر و نثر : بیت ها و عبارت های زیر را به فارسی روان امروزی برگردانید .

خدایی اوراست در خورنده .

 

25/0

2

بیست نفر سواره با  تیپ می آ یند .

25/0

3

نامش برم به اوج سما می رسد سرم .

25/0

4

مدتی بود که پیر مرد افتاده بود .

25/0

5

از آن پس بسازید سهراب را 

            ببندید یک شب بر او خواب را .

5/0

6

وای بر جان تو که بد گهری

                جان بری کرده ای و جان نبری .

5/0

7

از این جمله آن چه دیگر جانوران را هست نه بر این جمله است که آدمی راست .

5/0

8

آشیان من بیچاره اگر سوخت ، چه باک 

       فکر ویران شدن خانه ی صیاد کنید .

75/0

9

قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش

               متصل گردان به دریا های خویش .

75/0

10

چو رخت خویش بربستم از این خاک 

         همه گفتند با ما آشنا بود .

1

11

و آن چه آن اعرابی کرای شتر بر ما داشت ، ‌به سی دینار . هم این وزیر بفرمود تا بدو دادند و مرا از آن رنج آزاد گردانید .

1

جمع نمره با عدد :                      نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف :                                            امضا

نمره ی تجدید نظر :

نام و امضای مصحّح :

20

       

 

 

[ شنبه ۱۳۸۸/٢/۱٢ ] [ ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3 ) تخصصی

مدّت امتحان :  90 دقیقه

سال : سوم نظام جدید متوسطه            رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان : 29 / 10 /1383

دانش آموزان و داوطلبان آزاد استان مرکزی در دی ماه سال تحصیلی 1383

اداره ی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سؤالات

نمره

الف

1

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید .

درخت تو گربار دانش بگیرد

            به زیر آوری چرخ نیلو فری را  .                          

 

1

2

(دزد) شمعکی با مفاتیح که برای (گشادن) در دکان معدّ بود ، درآستین داشت .              

75/0

3

این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا یک سوی نهادند .

75/0

4

چه نعت پسندیده گویم تو را ؟

5/0

5

کمند ی به فتراک زین برببست

        برآن باره ی پیل پیکرنشست.

5/0

6

پسران بازرگان عظت پدر بشنودند ومنافع آن نیکو بشناخت .                                    

5/0

7

به حکم ضرورت سخن گفتیم وتفرّج کنا ن بیرون رفتیم .

5/0

8

مانند پنبه دانه که درپنبه تعبیه است 

            اجرام کوه هاست نهان در میان برف .

5/0

9

موجه ی این محیط طوفان زاست

               گرچه به چشم آرمیده می آید .

5/0

10

مجمعی کردند مرغان جهان

25/0

11

کار مردان روشنی و گرمی است .

25/0

ب

12

با توجه به ابیات و عبارات زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید .

به کاشانه ی صبیّه منتقل کردیم .

 

25/0

13

پسری داشت صاحب فراست.  

25/0

14

در یک  دستش ابریقی است .

25/0

15

ز نیرنگ زالی بدینسان درست

         و گرنه که پایت همی گور جست. 

25/0

16

زسر شـَعر گلنار بگشود زود . 

25/0

17

آیا کنّاس و خبّاز و مقنّی اند مأخذ این اراجیف ؟

25/0

18

چشم ها و خشم ها و رشک ها 

                      بر سرش ریزد چو آب از مشک ها

25/0

19

این اعتدال و میانه روی ، با خوش بینی و تساهل نسبت به اشخاص همراه است .

25/0

ج

20

درک مطلب

با توجه به متن داده شده به پرسش های زیرپاسخ دهید :

نمرودگفت: « مرا آرزوست که با ابراهیم دوستی گیرم و با خداوند وی بسازم وبگروم که چنین که دیدم سزاست او را خدمت کردن. » ندیمان ترسیدند که چون ابراهیم به نمرود نزدیک  شود.  نمرود فرمان او کند وکار و بار و حشمت ایشان برود. گفتند: « چندین سال خداوندی کردی ، اکنون بندگی کنی ؟ او را از گرویدن باز داشتند و گفتند :« این رأی ضعیف بود. »

 

آرزوی نمرود چه بود ؟.

اندیشه ی ندیمان چه بود ؟

چرا نمرود می خواست با خدای ابراهیم بسازد ؟

ندیمان به نمرود چه گفتند و چه کردند ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5/0

5/0

5/0

5/0

21

با توجه به بیت : « تخلص غزلم چیست غیر نام شما ؟   /  ز یمن نام شما خود زبان من گویاست » شاعر علت گویایی زبان خود را چه می داند ؟

5/0

 

22

با توجه به بیت زیر :

« و پیمان برادریت / با جبل نور / چون آیه های جهاد / محکم » مقصود شاعر  از « جبل  نور» کیست ؟

5/0

23

مفهوم کلیّ بیت « همه در جنبش و دائم در آرام   /   نه آغاز یکی پیدا نه انجام » چیست ؟

5/0

24

در بیت زیر شاعر از چه جهتی خود را به قـُمری تشبیه کرده است ؟

     قمری ریخته بالم به پناه که روم ؟ 

              تا به کی سرکشی ای سرو خرامان از من ؟

5/0

 

25

دانش های ادبی 3 نمره

طرز بیان طنز پردازان در آفرینش طنز چگونه است ؟

 

1

د

26

در شعر سپید زیر یک شبکه ی آرایه ی مرعات نظیر مشخص کنید . 

بر گونه ی ماه نامت    / زبانزد آسمان ها بود    / و پیمان برادری ات    / با جبل نور   /  چون آیه های جهاد / محکم .

5/0

27

در عبارت « چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد ، جوابش نگفتم .  » آرایه ی تشبیه و سجع را مشخص نمایید .

5/0

28

نام پدید آورندگان آثار زیر را بنویسید .

     الف ) انسان کامل                 ب ) سعادت نامه

5/0

29

کتاب تفسیر « کشف الاسرار و عده الابرار » از کیست ؟

25/0

30

شیخ محمود شبستری منظومه ی « گلشن راز » را در پاسخ به سؤالات چه کسی سرود ؟

25/0

ه

31

خودآزمایی

بیت « شبی بر نشست از فلک بر گذشت      به تمکین و جاه از ملک در گذشت »به کدام واقعه اشاره دارد ؟

 

5/0

32

در داستان بازرگان و طرّار ، عکس العمل بزّاز در برابر سرقت اموالش چه بود ؟

5/0

33

مفهوم کنایی : « سنگ سرا چه ی دل به الماس آب دیده می سفتم » چیست ؟

5/0

34

چرا طنز پردازان عیب ها و مفاسد جامعه ی خود را بزرگ تر از آن چه هست جلوه می دهند؟

5/0

35

منظور از « گل رخان » در بیت زیر چیست ؟

       از غم داغ گل رخان ، از خاک 

                 لاله در خون تپیده می آید .

 

5/0

36

بیت زیر چه مفهومی دارد ؟

     ما همه سرگشتگان درگهیم

               بی دلان و بی قرارا ن رهیم .

5/0

37

منظور از سنگ در بیت زیر چیست ؟

    این زبان چون سنگ و هم آهن وش است

         و آن چه بجهد از زبان چون آتش است .

5/0

38

در شعر زیر مراد شاعراز کلمات « بیندیشیم » و « بیاموزیم » چیست ؟

   چگونه خاک نفس می کشد ؟

                                     بیندیشیم ...

   چگونه خاک نفس می کشد ؟

                                    بیاموزیم ...

5/0

و

39

حفظ شعر

جای خالی بیت زیر را کامل کنید .

     .......................................................   /   گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم .

 

5/0

40

بیت زیر را با کلمات مناسب تکمیل نمایید .

     یکی .................. نالان در این دشت 

             به چشم خون فشان ............... می کشت .

5/0

       

 

مؤفّق و مؤیّد باشید .

 

[ شنبه ۱۳۸۸/٢/۱٢ ] [ ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام علیکم

        این مقاله برای شرکت در همایش آموزه های دینی و اخلاقی در آثار سعدی نگاشته شده بود .

       با پایان یافتن این مراسم بهتر دیدم که آن را برای سایر خوانندگان عزیز در این وبلاگ قرار دهم .

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

عنوان مقاله :

بررسی تلمیحات سعدی به داستان پیامبران

گردآورنده :

مسعود سخندان

دبیر زبان و ادبیّات فارسی

دبیرستان های منطقه ی گمیشان

فروردین 1388

 

چکیده :

       دانستن آرایه های ادبی موجود در هر بیت برای پی بردن به معنی کامل و بیان بهتر آن برای فراگیران امری اجتناب ناپذیر است . یکی از آرایه های ادبی « تلمیح » است که به همین خاطر نگارنده ی سطور زیر به بررسی تلمیحات موجود در آثار سعدی به داستان پیامبران می پردازد و داستان اشاره شده در هر بیت یا مصراع را به اختصار توضیح می دهد .

 

مقدّمه :

        تأثیر پذیری سعدی از قرآن و معارف قرآنی بر هیچ کسی پوشیده نیست و این یکی از امتیازات بی شمار سعدی است که آیات قرآنی و احادیث اسلامی را در جای جای آثار گوناگون خود اعم از نظم و نثر آورده است . اگر بخواهیم همه ی این موارد و تلمیحات و تضمینات سعدی را مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم خود کتابی مفصّل خواهد شد . به همین جهت نگارنده ی این سطور تصمیم گرفته است تا از بین این همه ، تنها به مواردی که در آن ها به قصه ی پیامبران و داستان زندگی آنان اشاره شده است ، بپردازد .

        توضیح داستان این ابیات مختصر خواهد بود . ابتدا از آن جهت که همه ی سروران عزیز بیشتر و بهتر از بنده با این داستان ها آشنایی دارند . دیگر از جهت مجال چند صفحه ای اندک در نظر گرفته شده از سوی هسته ی تخصّصی زبان و ادبیّات فارسی استان به عنوان مجری این همایش که اجازه ی بیش از این را نمی دهد .

        این ابیات به ترتیب آثار بررسی شده ، آورده خواهند شد . ممکن است که داستان یک پیامبر در چند بیت جداگانه و در چند اثر شیخ آمده باشد امّا برای دسته بندی راحت تر به ترتیب زیر در این نوشته خواهند آمد :

    1 بوستان ( سعدی نامه )                    2 گلستان

    3 کلیّات آثار ( قصاید فارسی ، مراثی ، ترجیع بند ، قطعات ، رباعیّات ، مثنویّات و مفردات )

       به دلیل همان مجال اندک از بررسی غزلیّات فارسی شیخ که خود شامل چهار کتاب طیّیات ، بدایع ، خواتیم و غزلیّات قدیم است ، صرف نظر شده است . امیدوارم دیگر عزیزان به این موارد پرداخته باشند یا خداوند توفیق این امر را به این حقیر در آینده عطا نماید .

     باید این نکته را نیز بیان کنم که بوستان و گلستان استفاده شده در این تحقیق ، تصحیح و توضیح شادروان استاد یوسفی می باشد که مشخصّات کامل آن ها و بقیه ی منابع در صفحه ی پایانی آمده است .

     امیدوارم که ذرّه ای از برکات پیامبران و داستان زندگانی ایشان در زندگی این حقیر و شما عزیزان گرامی ، ساری و جاری گردد و این نوشته به یُمن آن برکت ، مقبول خاطر شما استادان و سروران قرار گیرد .

 

 

مسعود سخندان

دبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان های منطقه ی گمیشان

 دوستان عزیز برای مطالعه ی متن مقاله به ادامه ی مطلب مراجعه نمایند .

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/٩ ] [ ۳:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

ادبیات فارسی 2              05/03/1381    استانی

بیان معنی و مفهوم شعر و نثر (6 نمره)

1- هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن

                    اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم

2- برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

                  که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

3- آسمانش را گرفته تنگ در آغوش / ابر، با آن پوستین سرد نمناکش

4- موی سپید را فلکم رایگان نداد             این رشته را به نقد جوانی خریده ام

5- ای خونین چشم و خونین دست / به راستی که شب رفتنی است.

6- قدش درازتر و تک و پوزش کریه تر شده است.

7- جناب سرتیپ، من این را از روی « طبیعت » کشیده ام ، چه طور است ؟

8- اعاظم اهل اردو و تمام ملتزمین حاضر بودند.

9- همان دستمالی که پولک نشان شد         و پوشید اسرار چشم ترت را

 

معنی واژگان ( 2 نمره)

معنی واژه های مشخص شده را با توجه به جمله ی آن ها بنویسید .

1- چشم ما راضیای خود ده                2- کن و بغلش را می بندند

3- خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی           

4- زندان خدایگان که و من که !

5- وی استعداد فیاض در فراگفتن موسیقی داشت .         

6- جامه اش شولا عریانی بود.

7- در میان مسیل های مهیب را می پیماییم.           

  8- او از سماجت برخی دوستان می گریخت.

درک مطلب ( 4نمره)

با توجه به هر متن به پرسش های مربوط پاسخ دهید  هر مورد 5/0 نمره

همه پرده سر در گریبان فرو                نشد هیچ کش را هوس رزم او

1-    علت سر در گریبان فرو بردن همه چیست ؟

با عشق خود چه کنیم / در حالی که چشمها و دهانمان پر از خاک و شبنم یخ زده است.

مفهوم (( دهان پر از خاک )) و (( چشم ها پر از شبنم یخ زده )) چیست ؟

شعر زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

بیت یکم : دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی

یکی زین چاه ظلمانی برون شو، تا جهان بینی

بیت دوم : جهانی، کاند رو هر دل که یابی ، پادشاه بینی

جهانی، کاندرو هر جان که بینی شادمان بینی

بیت سوم : تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تازان پس

به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی

بیت چهارم : ز یزدان دان نه از ارکان که کو دیدگی باشد

که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی

بیت پنجم : که گر عرشی به فرش آیی و گرماهی به چاه افتی

و گر بحری تهی کردی و کر باغی خزان بینی

بیت ششم : سر الب ارسلان دیدی زرفعت رفته بر گردون

به مرو آ تا کنون در گل تن الب ارسلام بینی

3-بیت چندم تلمیح به قیام کاوه علیه ضحاک دارد؟

4- مقصود از زندان و چاه ظلمانی در بیت اول چیست ؟

5- مقصود از جهان در بیت دوم چیست ؟

7- بیت چندم اشاره به این معنی دارد که فاعل حقیقی اعمال ما خداوند است ؟

8- هر گونه قدرت و ثروت و مقام نابود می شود، این مفهوم در بیت چندم است ؟

 

دانش های ادبی . (3 نمره)

1-    خواجه عبداله انصاری در چه قرنی می زیست ؟

2-    چه کسی را آغازگر واقع گرایی در نثر فارسی می دانسته اند ؟

3-    اسکندر ختلانی از شاعران کدام کشور است ؟

4-    قالب شعری که مصراع اول آن با مصراع های زوج هم قافیه و تعداد بیاتش معمولاً بیش از پانزده است چه نام دارد؟

5-    قافیه را در این بیت مشخص کنید ؟

در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند  

                  به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند

6-    هدف از نوشته های طنز آمیز چیست ؟

7-    دو آرایه در این مصراع را نام ببرید (( چه باید نارش و نالش بر اقبالی و ادباری ))

8-    هر اثر از کیست ؟

الف آزادی و تربیت           ب- در کوچه باغ های نیشابوری   

            ج - طرحی از یک زندگی

خودآزمایی . ( 4 نمره ) هر مورد 5/0 نمره

1-    با توجه به محتوی فیلم نامه ی (( بچه های آسمان )) چرا نویسنده آن را بدین نام خوانده است؟

2-    زیتون نماد چیست و نشانه کدام کشور است ؟

3-    در مصراع (( اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم)) مرجع ضمیر تو کیست ؟

4-    چرا نویسنده ی (( تربیت انسانی و سنت ملی ها )) مثنوی معنوی را از کتاب های مقدس غریبان برتر می داند؟

5-    مقصود از بیت زیر چیست ؟

دمی آب خوردن پس از بد سگال  

                      به از عمر هفتاد و هشتاد سال

6-    (( گون )) و (( نسیم )) در شعر (سفر به خیر)) نماد چیست ؟

7-    در جمله (( مردم این جزیره از اشراف فارس هستند. )) واژه ی فارسی یعنی چه ؟

8-    مفهوم (( و )) در مصراع (( گفتم من و طالع نگو نسارم )) چیست ؟

حفظ شعر (1 نمره)

1-       تکمیل کنید : مردم شهر به یک .........................چنان می نگرند / که به یک ...........................به یک خواب لطیف

2-       مصراع دیگر را بنویسید :

عشق شوری در نهاد ما نهاد ........................................................................

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/۸ ] [ ٧:٢٦ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

ادبیات فارسی 2(استانی 80)

الف) درک مطلب (4نمره)

-با توجه به ادبیات زیر به پرسش های 1 تا 4 پاسخ دهید.

-محبوسم وطالع است منحوسم              غمخوارم و اختر است خونخوارم

- زندان خدایگان که و من که!             ناگه چه قضا نمود دیدارم؟

-بندی است گران به دست و پایم در    شاید که بس ابله و سبک بارم ؟

- ترسیدم و پشت بر وطن کردم          گفتم من و طالع نگونسارم !

1- شاعر در بیت دوم از چه می نالد؟

2-سبک بار در بیت سوم یعنی چه ؟

3- پشت بر وطن کردن کنایه از چیست ؟

4- در کدام بیت شاعر بخت خویش را دشمن خود می داند ؟

5- منظور از کیمیای هستی در بیت «هنگام تنگ دستی در عیش و کوش و مستی کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را » چیست؟

6- مفهوم کنایی کباده ی چیزی را کشیدن چیست ؟

7-در بیت گر می گریزم از نظر مردمان رهی عیبم مکن که آهوی مردم ندیده ام علت مردم گریزی شاعر چیست؟

8-در مصرع قاصد روزان ابری، داروگ ، کی می رسد باران؟ داروگ یعنی چه؟

ب)معنی لغات (2 نمره)

با توجه به جمله های زیر معنی کلمات و ترکیباتی را که زیر آنها خط کشیده

شده ، بنویسید.( هر مورد 25/0نمره)

1- به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت         2-چه طور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند؟

3-سرتیپ را با ضمایم و تعلیقات در نهایت مهارت واستادی کشید.

4 جامه اش شولای عریانی است

5-و صولت حیدری را دست مایه شادی کودکانه اش کردی .

6 پس از نماز عشاء به انواع اوراد وادعیه می پرداخت

7 امروز به غم فزون ترم از دی

8- دمه مه های اردی بهشت ، اصفهان چون شاه زاده ای افسون شده ی افسانه است.

ج) بیان معنی شعر و نثر (7) نمره

-بیت ها ومصراع ها و عبات های زیر را به نثر ساده ی امروز بنویسید.

1- عطا از خلق چون جویی ،گر او را مال ده گویی ؟        به سوی عیب ،چون پویی گر او را غیب دان بینی

2-طومار ندامت است طبع من             حرفی است هر آتش ز طومارم

3-{باغ بی برگی } داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته

در تابوت پست خاک می گوید

4-در زمان مصطفی (ص) کافری را غلامی بود مسلمان ، صاحب گوهر ، سحری خداوندگارش فرمود که:تاس ها برگیریم که به حمام رویم.

5-تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و ما بقی را خط بکش

6- که به ما سوا فکندی همه سایه هما را

7- سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد       دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

8 در تنگنای سینه حسرت کشیده ام    گهواره بصیرت مردان نهفته است

9-در تستر در مدرسه امام شرف الدین منزل کردم.

10-زبانش تپق می زد.

11-  یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند.

12- چون اشک در قفای تو به سر دویده ام.

د) خود آزمایی (4نمره)

1 در بیت چه زنم چو نای هر دم ، زنوای شوق او دم؟       که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را  منظور از لسان غیب چیست/

2- در شعر و از سایه های آبی  ، خارهای سرخ بر اجساد به جا مانده و طعمه ی عقاب و زاغ شده فرو ریخت منظور از کلمات مشخص شده چیست؟

3- در بیت تو یک ساعت،چو افریدون،به میدان باش        به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی درفش کاویان نماد چیست؟

4- در بیت همان دستمالی که پولک نشان شد     و پوشیده اسرار چشم ترت را پولک نشان شدن دستمال نشانه چیست؟

5-با چشمانی ، یتیم ندیدنت یعنی چه؟

6- در بیت محبوسم و طالع است منحوسم      غمخوار و اختر است خونخوارم یک آرایه ی ادبی مشخص کنید.

7- در جمله مردم این جزیره از اشراف فارس هستند واژه فارس به چه معنی است؟

8- مفهوم کنایی خشت زدن و پنجه دریدقه افکندن را بنویسید.

ه)دانش های ادبی (3نمره)

1- به اشعاری که در زندان سروده می شود اصطلاحاً چه می گویند؟

2- آرایه های زیبا ی به کار رفته در بیت های زیر را بنویسید.

الف)دم تیغ بر گردنش چون رسید              سر عمرو صد گام از تن پرید

ب) دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست          جای چشم ابرو نگیرد ،گرچه او بالاتر است

3- شعر معاصر پس از نیما در سه شیوه ادامه یافت، دو شیوه آن را فقط ذکر کنید.

4- دو تن از فیلم نامه نویسان معروف ایرانی را فقط نام ببرید.

5- کتاب های زیر از کدام شاعر یا نویسنده است؟

الف)در کوچه باغ های نیشابوری           ب) بینوایان

6- مشهور ترین اثر سیمین دانشور چه نام دارد؟

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/۸ ] [ ٧:٠۸ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3 ) تخصصی

مدّت امتحان :  90 دقیقه

سال : سوم نظام جدید متوسطه            رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان : 15/05/1383

دانش آموزان و داوطلبان آزاد استان مرکزی در مرداد ماه سال تحصیلی 1382 – 1383

اداره ی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سؤالات

نمره

الف

1

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید .

برنمی داری سوی آن باغ گام  

           بوی افزون جوی و کن دفع زکام

 

1

2

هرکه را رأی ضعیف و عقل سخیف است از درجت عالی به رتبت خامل گراید .

1

3

بری دان از افعال چرخ برین را   

                 نشاید ز دانا نکوهش بری را

75/0

4

حکیمان گفته اند: « هر چه نپاید ، دلبستگی را نشاید . »

75/0

5

معاش عیال و فرزندان را درمانده بودم .

5/0

6

و کنار درک تو کوه از کمر شکست .

5/0

7

عمر برف است و آفتاب تموز

5/0

8

قیامت را مانست .

25/0

9

مرا در دکان مهمی است .

25/0

10

هر کنیزک را ببخشید او نشان

25/0

11

زلیخا خواست که ملامت را بر ایشان غرامت کند .

25/0

ب

12

با توجه به ابیات و عبارات زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید .

چون به لب هیرمند می رسد ، برخی رستم است .

 

25/0

13

شخص آزادمردان را اصطناع کند و تخم نیکی بپراکند .

25/0

14

که شیر از تقریب گاو چه ترحیب می نماید.

25/0

15

از تیغ مهر و ناوک انجم خلاص یافت 

             این ابلق زمانه ز برگستوان برف .

25/0

16

محال است نبشتن چیری که به ناراست مانـَد .

25/0

17

اگر شاعری را تو پیشه گرفتی

             یکی نیز بگرفت خنیاگری را .

25/0

18

به کاشانه ی صبیّه منتقل کردیم .

25/0

19

ز سر شـَعر گلنار بگشود زود .

25/0

ج

20

درک مطلب

منظور از دفع زکام در بیت زیر چیست ؟

           برنمی داری سوی آن باغ گام  

         بوی افزون جوی و کن دفع زکام

 

5/0

21

منظور از « کسی را نگین کردن » در عبارت زیر چیست ؟

      طلاب جوان در عرض پیاده رو در کنار هم ، همه سر بر جانب حاج آقا روح الله گردانده می رفتند  در سکوت و نگین کرده بودند او را .

5/0

22

با توجه به جمله ی « از آن پس ، هر شامگاه آسمان خون می گرید . » منظور از خون گریستن آسمان چیست ؟

5/0

23

در بیت « عبیر آموز انفاس بهاری       /    زبور آموز کبک کوهساری » منظور از « عبیر آموز انفاس بهاری  » چیست ؟

5/0

24

با توجه به بیت « وقتی نشاط کسی را مسلم است   /  

که اسباب عیش دارد اندر زمان برف » شاعر چه زمانی برف را دوست دارد ؟

5/0

25

در بیت زیر « خوشه چیدن » کنایه از چیست ؟

   هر که مزروع خود بخورد به خوید             

    وقت خرمنش خوشه باید چید .

5/0

26

با توجه به بیت :« زبان در دهان ای خردمند چیست ؟   /   کلید در گنج صاحب هنر » چرا زبان خردمند به کلید در گنج تشبیه شده است ؟

5/0

27

متن زیر را بخوانید و به سؤالات پس از آن پاسخ دهید .

     بوسهل را طاقت برسید ، گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمطی که بر دار خواهند کرد به فرمان امیرالمومنین چنین گفتن ؟

الف ) منظور از « امیر المومنین » در این عبارت کیست ؟

 ب ) منظور از « سگ قرمطی » در این متن کیست ؟

 

 


 

 

25/0

25/0

 

28

دانش های ادبی

این کتاب از کیست ؟   « الفرج بعد الشّدّه »

 

25/0

29

در شعر زیر دو آرایه ی ادبی متفاوت بیابید .

     « به سر رسیده جهان ؟   پاسخی نداشت سپهر   /   دوباره باغ بخندد ؟     کسی داشت یقین  »

5/0

30

دو نمونه از ادبیات تمثیلی ، در ادب فارسی نام ببرید .

5/0

31

کدام یک از عناصر داستان با سبک ارتباط نزدیکی دارد ؟

25/0

32

نوع نثر کتاب « قصص الانبیا » چگونه است ؟

25/0

33

در بیت : « باد در سایه ی درختانش  /  گسترانیده فرش بوقلمون » گروه های اسمی : « باد » ، « فرش بوقلمون » دارای چه آرایه ای هستند و غرض از فرش بوقلمون چیست ؟

75/0

34

مترجم کتاب « کلیله و دمنه » از عربی به فارسی کیست ؟

25/0

35

در بیت زیر « اشک » به چه جیزی تشبیه شده است ؟

     اشک بیهوده مریز این همه از دیده کلیم 

     گرد غم را نتوان شست به طوفان از من

25/0

 

36

خود آزمایی

واژگان « بپیچم ، بپیچاند » در بیت « که چندین بپیچم که اسفندیار  /  مگر سر بپیچاند از کارزار » در چه مفهومی به کار رفته اند ؟

 

5/0

37

پیام نهایی سعدی در این عبارت چیست ؟  « گردش زمان ، عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند .»

5/0

38

امروزه فارسی زبانان به جای واژه ی « تبجیل »  در مصراع « خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد » از چه واژه ای استفاده می کنند ؟

5/0

39

چه آرایه ای در بیت « یا رب این آتش که بر جان من است   /   سرد کن زان سان که کردی بر خلیل » شاخص است ؟

5/0

40

در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه ؛ « شیر و گاو » نماینده و بیانگر چه شخصیت هایی هستند ؟

5/0

41

بیت : در او در جمع گشته هر دو عالم   /   گهی ابلیس گردد گاه آدم » در وصف چیست ؟

5/0

42

مقصود مولانا از بیت « قافیه اندیشم و دلدار من  /  گویدم مندیش جز دیدار من » را بیان کنید .

5/0

43

در درس « سی مرغ و سیمرغ » دو واژه ی « هدهد » و « جغد » نماد چیست ؟

5/0

 

44

شعر حفظی : ابیات ناتمام زیر کامل نمایید .

ای که میان جان من تلقین شعرم می کنی          .......................................

 

5/0

45

نعره زد عشق که : ........................ 

       حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد .

5/0

       

 

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/۱ ] [ ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد