نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

آدرس هسته ی تخصصی ادبیات فارسی استان گلستان

www.adabiat-golestan.blogfa.com

[ دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۸ ] [ ٥:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام علیکم

بدین وسیله از تمامی همکاران ارجمند و دانش آموزان گرامی و سایر عزیزانی که با نظرات سازنده ی خود چه در قسمت نظرات و چه در تماس های حضوری ، مرا تشویق و دلگرم می نمایند ، تشکر می نمایم. امیدوارم بتوانم نیازهای شما را برآورده کنم .

 

[ دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۸ ] [ ٥:۳۱ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام ونام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 17/10/88

سؤالات درس زبان فارسی ( 3 )

ساعت شروع :   30 :  10 صبح   

مدّت امتحان : 85 دقیقه

رشته : علوم تجربی

پایه : سوّم متوسطه

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

مُـــــــــــــــــهر آموزشــگاه

شهرستان گمیشان

استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

الف

1

زبان شناسی  ( 4 نمره )

پر کنید : زبان وسیله ی ................................ در بین انسان هاست و کوچک ترین واحد آن ......... است .

 

0.50

2

الگوی هجایی کلمات « ابر » و « نور » را بنویسید .

 

0.50

3

در تولید هر یک از واحدهای زبانی زیر کدام قاعده ی ترکیب رعایت نشده است ؟

الف ) ماچر

ب ) دبیر خدیجه سیمین ستان کبری شهر

پ ) پرنده آسمان آبی را نشاند .

0.75

4

برای رعایت نشدن قاعده ی نحوی یک مثال بزنید .

0.25

5

کلمه ی « زمین » در جمله ی « زمین کروی شکل است .» در معنی مستقیم خود است یا معنی غیر مستقیم ؟

0.25

6

فعل « زد » را در دو جمله با معانی مختلف به کار ببرید .

 

0.50

7

هر یک از کلمات زیر در طول تاریخ مشمول کدام یک از وضعیّت های چهارگانه شده است ؟

الف ) سپر                                 ب ) دیوار

0.50

8

هر یک از کلمات زیر با استفاده از کدام روش ساخته شده است ؟

چهلچراغ         عروسک                   هُما

0.75

ب

1

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

شکل درست همزه را در کلمه ی « اشم/ ء / زاز » بنویسید  .       

 

0.25

2

کدام کلمه ی زیرنیازبه تشدید دارد ؟  عادی     خط زیبا

0.25

3

در جمله های زیرکدام یک از کلمات داخل پرانتز درست است ؟

الف ) جمعیّت زیادی ( ازدهام / ازدحام ) کرده بودند.

ب )  هنگام مشکلات باید به فکر چاره و ( گریز / گزیر ) باشیم .

 پ ) هر کسی ( صلاح / سلاح ) خود را تشخیص بدهد .

 

 

0.25

0.250.25

4

شیوه ی بیان کدام جمله ی زیر ادبی است ؟

الف ) بیامرز مرا به خوبی خود .                        ب ) من از بدی خودم می ترسم .

0.25

5

نوع « ان » را در واژه های « پائیزان » و « گیاهان » مشخّص نمایید .

 

0.50

6

واج میانجی را در کلمات « نیاکان » و « زانوان » نشان دهید .    

 

0.50

7

شکل صحیح کلمات نادرست زیر را بنویسید .

فرط استیسال                               قانع و متقائد

0.50

ج

1

نگارش ( 5 نمره )

جملات زیر را ویرایش کنید .

الف) دیده گاه او از روان شناسان دیگر فرق دارد .

 ب ) هر نوجانی ناچاراً گرایشات مختلفی دارد .

 

 

0.50

0.50

2

نوشته های زیر جزءِ کدام نوع نگارش ( تحلیلی - تشریحی - تحقیقی ) هستند ؟

الف ) تربیت انسانی و سنّت ملّی ما                              ب) کتاب و کتاب خوانی

 پ ) سفرنامه ی ابن بطوطه

0.75

3

عام ترین و رایج ترین را ه تشریح چیست ؟

0.50

4

زندگی نامه گونه ای از نوشته های ...................... است .

0.25

5

چرا در نوشتن زندگی نامه نباید اغراق و بزرگ نمایی کرد ؟

 

0.50

6

مقصود از امروزی کردن نوشته های قدیم چیست ؟

 

0.50

7

بیت زیر را به نثر امروزی بازگردانی نمایید .

     از دست و زبان که برآید ؟

                       کز عهده ی شکرش به در آید .

 

0.50

8

کلاس خود را حداقل در سه سطر توصیف نمایید .

 

 

 

1

د

1

دستور ( 8 نمره )

تعداد واژه ها و تکواژهای جمله ی زیر را بنویسید .

    دانش آموزان سال سوّم امتحان زبان فارسی دارند .

 

0.50

2

جمله ی « احترام به بزرگ تر نشانه ی ادب است . »  چند گروه دارد ؟ تعداد واج های هسته ی گروه اسمی دوّم را بنویسید .

0.50

3

تعداد واج های کدام کلمه ی زیر  بیشتر از دیگر کلمات است ؟

    کاشانه                       آبادانی                  همکلاسی          دبیرستانی           سیمین شهری

0.25

4

تکواژهای آزاد و وابسته را در واژه ی « باغداری » نشان دهید .

0.75

5

تعداد واژه های کدام جمله ی زیر کمتر است ؟

 الف ) شهریار شاعری است که در زمینه های مختلف به سرودن اشعار پرداخته است .

 ب )  دکتر محمّد معین استاد دانشگاه تهران و مؤلّف فرهنگ لغت بود .

0.25

6

نهاد جدا و فعل کدام جمله ی زیر مطابقت ندارد ؟

الف ) کاروان به سلامتی برگشت .

ب ) هر کس باید به فکر خودش باشند .

0.25

7

گونه ی مؤدّبانه ی « گفتن »  در مورد خود و مخاطب چگونه است ؟

0.50

8

در عبارت زیر کدام قسمت ( جزء ) و به چه قرینه ای حذف شده است ؟

         او ما را به مهمانی دعوت کرد و ما نپذیرفتیم .

0.50

9

عبارت « دوست داریم » را به عنوان فعل مرکّب در یک جمله به کار ببرید .

 

0.25

10

مصدر « چسبیدن » را : الف ) گذرا به مفعول نمایید .

ب ) مضارع اخباری سوّم شخص جمع بسازید و در یک جمله به کار ببرید .

 

پ ) جمله ی بالا را مجهول کنید .

0.25

0.50

 

0.25

11

هر یک از جمله های زیر چند جزئی است ؟ نوع آن ها را مشخّص کنید .

الف ) مسلمانان شهامت و شجاعت را از امام حسین ( ع ) می آموزند .

  ب ) دیروز باران شدیدی بارید .

 

0.50

0.50

12

نمودار جمله ی استثنائی زیر را رسم نمایید .           عشق یعنی لحظه های نابِ ناب

 

 

 

 

 

0.75

13

اگر با فعل های زیر جمله بسازیم ، جمله های ما چند جزئی و از چه نوعی می شود ؟

 * رنجیده اند .                                                           * خواهیم گرفت .

0.50

14

آیا می توان نهاد جمله ی زیر را حذف کرد ؟ چرا ؟

    ما دانش آموزان سال سوّم تجربی امتحان زبان فارسی داریم .

0.50

15

فعل « می شناختید » را با حفظ شخص به ماضی نقلی و  مضارع التزامی تبدیل کنید .

 

0.50

نمره به عدد :                         نام دبیر : مسعود سخندان

نمره به حروف :                                  امضا

جمع

20

           

 

 

[ شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٩ ] [ ۱:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام ونام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 14/10/88

سؤالات درس زبان فارسی ( 3 )

ساعت شروع :   15 :  10 صبح   

مدّت امتحان : 80 دقیقه

رشته : علوم انسانی

پایه : سوّم متوسطه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

مُـــــــــــــــــهر آموزشــگاه

شهرستان گمیشان

استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

الف

1

زبان شناسی ( 4 نمره )

الگوی هجایی کدام کلمه ی زیر با کلمات دیگر فرق می کند ؟

 الف ) آب               ب ) مار                 پ ) ما             ت ) دود  

 

0.25

2

کدام کلمه ی زیر طبق الگوی هجایی « صامت + مصوت + صامت + صامت » ساخته شده است ؟

   الف ) پدر                    ب ) ماهی                پ ) گرم                     ت ) چون

0.25

3

کوچک ترین واحد زبان ............. و بزرگ ترین آن ..................... است .

0.50

4

در تولید هر یک از واحد های زبانی زیر کدام قاعده ی ترکیب رعایت نشده است ؟

       الف ) چوپانان آسمان آبی را نشاندند .                                      ب ) شچم

        پ ) دبیر 17 سیمین شهریور ستان شهر

0.75

5

کدام کلمه ی ز یر نمی تواند صورت پایه قرار گیرد ؟

الف ) مداد                    ب ) رفتیم                      پ ) مـَرد                 ت ) جامعه

0.25

6

در واژگان ذهنی ، برای هر واژه  سه نوع اطلاع وجود دارد ، دو مورد آن را بنویسید .

 

0.50

7

از کدام بخش زیر به عنوان اصول فرهنگ نویسی یاد می کنند ؟

الف ) سطح واژگان شناسی                             ب ) سطح واژگان نگاری

0.25

8

زبان متشکّل از سه بخش نظام آوایی ، .............................. و نظام معنایی است .

0.25

9

یک مثال برای رعایت نشدن قاعده ی نحوی بنویسید .

0.50

10

الگوی هجایی کلمه ی « ابر » را بنویسید .

0.50

ب

1

نگارش ( 5 نمره )

هر نمایش نامه از دو بخش عمده تشکیل می شود : 1 - .................... 2 - ..........................

 

0.50

2

بیان نمایش نامه ها می تواند ............... باشد یا به ................. . بر همین مبنا نمایش نامه ها یا کمدی اند ( خنده دار ) یا ................... ( مصیبت بار ) .

0.75

3

فیلم نامه چیست ؟

0.25

4

نما یا پلان به چه می گویند ؟

 

0.50

5

به توقّف دوربین از یک نما به نمای دیگر ، ................... گفته می شود .

0.25

6

سه عامل کاربرد زبان ، .............................. و .................. سبب ارتقای یک نثر معمولی تا حدّ  نثر هنری می شود .

0.50

7

جمله ی « خورشید طلوع کرد . » را به دو شکل دیگر ادبی بنویسید .

 

0.50

8

مهم ترین چیزی که نوشته ی ما را از صداقت و صمیمیت دور می کند ، چیست ؟

 

0.50

9

جمله ی زیر چه آرایه ای دارد ؟          لب گشود . مروارید و دُر بود که می ریخت .

 

0.25

10

درباره ی یکی از موارد زیر با استفاده از آرایه های ادبی مثل تشبیه و استعاره و ... دو سطر بنویسید .

الف ) بهار                       ب ) دنیا               پ ) باران                 ت ) زندگی

 

 

1

ج

1

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

درجملات زیر کدام یک از کلمات داخل پرانتز درست است ؟ ( تنها به سه مورد جواب دهید . )

الف) انجام برخی کارها برای  ( صواب / ثواب ) آخرت است .

 ب ) ما باید از رنج و ( اَلَم / عـَلـَم ) دوستانمان بکاهیم .

 پ ) با کسی بجنگ که چاره و ( گـریز / گـزیر ) ی برایش داشته باشی .

ت ) جمعیّت زیادی ( ازدحام / ازدهام ) کرده بودند .

ث ) مدیر مدرسه ما را برای امتحانات ( توجیه / توجیح ) کرد .

 

0.75

2

در کدام جمله ی زیر می توان از قید تأکید « بی شک » استفاده کرد ؟

الف ) باران از ابر می بارد .                            ب ) مطالعه ی زیاد رمز مؤفقیّت است .

0.25

3

نشانه ی « ان » در هر یک از کلمات زیر نشانه ی چیست ؟

        بهاران                                                      کوهان

0.50

4

واج های میانجی کلمات زیر را مشخّص کنید .

         پلّکان                                                   هفتگی

0.50

5

شکل صحیح کلمات نادرست زیر را بنویسید .                       منازعت و مکاوهت

  شاهد قضبان                           تلقین آطفی                       خطا و ذلّت 

1

د

1

دستور ( 8 نمره )

تعداد تکواژهای کدام جمله ی زیر بیشتر است ؟

الف ) اختر شناسی علم مطالعه ی اجرام آسمانی است .

 ب ) دانش آموزان کلاس ما امتحان زبان فارسی دارند .

 

0.25

2

تعداد واج های کدام کلمه ی زیر از بقیّه بیشتر است ؟

      آبادانی                     دانش آموزان                 هم کلاسی               سیمین شهری

0.25

3

گروه های جمله ی زیر را نشان دهید .           اختر شناسی علم مطالعه ی اجرام آسمانی است  .

 

0.75

4

کدام واژه ی زیر از سه تکواژ سا خته شده است ؟

      نمازخانه                   دامداری               نخوانده بودیم                راننده

0.25

5

فعل کدام جمله ی زیر با نهاد آن مطابقت ندارد ؟

الف ) دسته ی عزاداران از این جا رد شد .              ب ) دسته ی اسکناس صدتومانی گم شد .

 ج )  مجلس لایحه را تصویب کردند .                    د ) مردم سیمین شهر خونگرم هستند .

0.25

6

گونه ی مؤدّبانه ی « خوردن » درباره ی مخاطب چیست ؟

0.25

7

مصدر « ترسیدن » را :   الف ) گذرا به مفعول کنید .                  

 ب ) ازمصدر گذرا به مفعول شده، زمان مضارع اخباری اوّل شخص مفرد بسازید .

 پ ) با فعل به دست آمده یک جمله بنویسید .

0.25

0.50

0.25

8

با « دوست دارند » دو جمله بنویسید که فعل یکی ساده و فعل دیگری مرکّب باشد .

 

 

0.50

9

جمله های زیر چند جزئی هستند ؟ نوع آن ها را مشخّص نمایید .

الف ) هوای شهر ما تمیز و صاف است .

 ب ) باران شدیدی باریده بود .

 پ ) مردم مسلمان از امام حسین ( ع ) درس شجاعت و شهامت می آموزند .

 

0.50

0.25

0.50

10

نمودار جمله ی استثنائی « عشق یعنی لحظه های بی قراری »  را رسم کنید .        

 

 

 

 

0.75

11

کدام جمله ی زیر شاخص دارد ؟              

الف ) محمّد ، عموی حسن را دیدم .                 ب ) محمّد ، عمو حسن را دید .

نام ونام خانوادگی : ..............................................

0.25

12

ممیّز گروه اسمی « این دو جلد کتاب داستان خواندنی » کدام است ؟

0.25

13

صفتِ صفت و مضافٌ الیهِ مضافٌ الیه را در گروه های اسمی زیر با رسم نمودار نشان دهید .

الف ) رنگ سبز یشمی                   ب ) کیف پسر همسایه

 

0.5

14

در جمله ی زیر متمّم اسم و بدل را نشان دهید. 

    ابوعلی سینا ، دانشمند بزرگ ایرانی ، علاقه ی زیادی به مطالعه داشت .

 

0.50

15

ساختمان کلمات زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مشتق و ... )

   دیوار                           چهلچراغ                               دوهزارتومانی

0.75

16

کدام کلمه ی زیر در فرمول « اسم + وند + اسم » است ؟

گوشمالی                     دروغ گو                         دوران                    قدم به قدم

0.25

نمـــــره به عـدد :                                     نام دبیر : مسعود سخندان

نمره به حروف :                                                      امضا

جمع

20

           

 

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٥ ] [ ٧:۳۸ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ آمتحان: 12/10/1388

سؤالات درس ادبیّات فارسی ( 2 )  

پایه : سوّم متوسطه

ساعت شروع :  10:30

مدّت امتحان :  70 دقیقه

رشته : طرّاحی و دوخت

شهرستان گمیشان

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

 

مهر آموزشگاه

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال

بارم

الف

1

حفظ شعر : بیت های ناتمام زیر را تکمیل نمایید .

هر نـَفـَس آواز عشق ..............................              ..................................... عزم تماشا که راست .

 

0.50

2

خلق چو مرغابیان ................................  

             کی کند این جا مقام ......................................

0.50

3

برخیز و مخور غم جهان گذران                             ................................................................

0.50

4

......................................................  

              نوبت به تو خود نیامدی از دگران

0.50

ب

1

معنی لغات مشخّص شده ی عبارات زیر را جلوی آن ها بنویسید .

آسمان از ابرهای سیاه متراکم پوشیده بود . 

 

0.25

2

وسط میدان هیمه گذاشته اند .

0.25

3

مگر ای سحاب رحمت تو بباری .

0.25

4

چو رهّام گشت از کشانی ستوه .

0.25

5

موقع ترفیع رتبه بود .

0.25

6

برانگیخت ابرش برافشاند گـَرد .

0.25

7

مأموران خانه ی او را تفتیش کردند .

0.25

8

وکیل باشی مثل جرز خیس خورده وارفت .

0.25

ج

1

دانش های ادبی

نویسنده ی معروف فرانسوی که اثر معروف او« مائده های زمینی » نام دارد :

 

0.25

2

مشهورترین شاعر رمانتیک فرانسه و نویسنده ی داستان « بینوایان » :

0.25

3

یک مورد از چهره های ادبیات پایداری فلسطین :

0.25

4

نویسنده ی « کلبه ی عمو تم » و از چهره های ادب پایداری سیاهان :

0.25

5

نخستین مجموعه داستان خانم « سیمین دانشور » :

0.25

6

داستان کوتاه در ایران با مجموعه ی « ................................................ » اثر محمد علی جمالزاده در سال 1300 در ایران متولّد شد .

0.25

7

روی آوردن به ادبیات داستانی معاصر از اوایل دوره ی ..................... در ایران آغاز شد .

0.25

8

به نویسنده ی فیلم نامه ، ............................... می گویند .

0.25

9

کدام حماسه ی زیر مصنوع است ؟    

الف ) حمله ی حیدری                       ب ) ایلیاد

0.25

10

در عبارت زیر کدام کلمات تلمیح دارند ؟         مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است .

0.25

11

در عبارت زیر کدام واج ( صدا ) باعث آرایه ی واج آرایی شده است ؟

      رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

            دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود .

0.25

12

« سماق مکیدن » کنایه از چیست ؟

0.25

د

1

خودآزمایی  ( توجّه : تنها به 6 مورد از خودآزمایی های زیر جواب بدهید . )

در عبارت « ذکر او مرهم دل مجروح است و مِهر او بلانشینان را کشتی نوح آست .» دو کلمه ی سجع مشخّص نمایید .

 

0.50

2

عبارات زیر را معنا کنید .                    

الف ) سر به گرد آوردن                   ب ) دندان به دندان خاییدن       

0.50

3

چرا علی می کوشد در مسابقه سوّم شود ؟

 

0.50

4

چرا مأمور دوّم ، گیله مرد را کشت ؟

 

0.50

5

عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید . » یعنی چه ؟

 

0.50

6

دو مورد از ویژگی های اخلاقی عمو تُم را بنویسید .

 

0.50

7

زیتون نماد چیست و نشانه ی کدام کشور است ؟

 

0.50

8

کوزت برای غلبه بر ترس خود چه کار می کرد ؟

 

0.50

ه

1

درک مطلب

قسمت های « نرون مُرد ولی رم نمرده است » و « با چشم هایش می جنگد » یعنی چه ؟

 

 

0.50

2

مصراع « ما این را از گذشته به ارث می بریم . » یعنی چه ؟

 

0.50

3

در داستان « کلبه ی عمو تـُم » ارباب لگری  چگون آدمی است ؟

 

0.50

4

جمله ی « تصدّق قد و بالات بشوم . » یعنی چه ؟

 

0.50

5

مقصود از « سایه های آبی و خارهای سرخ » در بیت زیر چیست ؟

    و از سایه های آبی ، خارهای سرخ    /   بر اجساد به جا مانده و طعمه ی عقاب و زاغ شده فرو ریخت .

 

0.50

6

در بیت « حبیب خدای جهان آفرین   /   نگه کرد بر روی مردان دین .» منظور از کلمات مشخّص شده چیست ؟

0.50

7

در عبارت زیر زن تناردیه چگونه توصیف شده است ؟

   « زن تناردیه زنی نفرت انگیز با دهانی همچون دهان کفتار و چشمانی برافروخته از غضب بود . »

 

0.50

8

در عبارت ‹‹ الآن که راه بیفتیم ، خروس خوان می رسیم .›› خروس خوان کنایه از چیست ؟

 

0.50

و

1

معنی عبارات و ابیات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

بر عیب های ما مگیر .

 

0.25

2

مهمان ها در محظور گیر کرده بودند .

 

0.25

3

دست هایش را به سنگ مردگان آویختند .

 

0.25

4

به هر کجا بروی جز خدا چیزی دیدار نمی توانی کرد .

 

0.25

5

تک و تنها می آید سیِ میدان . فکری است .

 

0.50

6

تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش .

0.50

7

ترسانم از بدی خود بیامرز مرا به خوبی خود .

 

0.50

8

دویدند از کین دل سوی هم             در صلح بستند بر روی هم .

 

0.75

9

ماه آذارش پشته ها را             با شقایق ها و نرگس ها می آراید .

 

0.75

10

کشانی بخندید و خیره بماند                عنان را گران کرد و او را بخواند .

 

1

11

برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن 

             که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را  .

 

1

نمــــــره با عدد :                                    نام دبیر : مسعود سخندان

نمـره با حروف :                                                   امضا

جمع

20

           

 

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٥ ] [ ٧:۳٤ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام ونام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 14/10/88

سؤالات درس ادبیّات فارسی ( 1 )

ساعت شروع :   15 :  8 صبح   

مدّت امتحان : 70 دقیقه

رشته : عمومی

پایه : اوّل متوسطه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

مُـــــــــــــــــهر آموزشــگاه

شهرستان گمیشان

استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

الف

1

شعر حفظی : بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .  ( 2 نمره )

چاک شده ست آسمان ، .......................... /

   ............................ سنجق یار می رسد .

 

0.50

2

.................................... ، سوی نشانه می رود     / 

                    ما چه نشسته ایم پس؟ ...................................

0.50

3

گفتم غم تو دارم ، گفتا غمت سر آید .                      ............................................................ برآید .

0.50

4

گفتم دل رحیمت ، .......................................

  گفتا مگوی با کس ، .......................................

0.50

ب

1

معنی لغات مشخّص شده را جلوی آن ها  بنویسید .  ( 2 نمره )

سپاس و آفرین ایزد جهان آفرین راست .

 

0.25

2

من با تـَبـَختـُر گفتم .

0.25

3

راهی به مراتب قـُرب نداری .

0.25

4

هـُرم نـَفـَس مردم گرمشان کرد .

0.25

5

چوپان دختر خود را به مفلسی چون خیر نخواهد داد .

0.25

6

در برابر گستاخ و مغرور زانوی دنائت خم نکنم .

0.25

7

جـَست از صَدر دکان سویی گریخت .

0.25

8

آتشک سوگند خورد که غـَدر نکند .

0.25

ج

1

خودآزمایی ( 3 نمره )

چرا بی ادب از لطف پروردگار محروم می شود ؟

 

0.50

2

چرا مردم به قیاس طوطی خندیدند ؟

0.50

3

در قطعه ی « فردوسی » کدام پادشاه زیر به زیارت قبر فردوسی رفت ؟

   الف ) چنگیز خان                ب ) تیمور خان                  ج ) کریم خان

0.50

4

در داستان ( هدیه ی ناتمام ) کدام برادر فداکاری کرد و دروغ گفت ؟

0.50

5

در شعر « پاسخ » مادر رزمنده چگونه او را بدرقه می کند ؟

0.50

6

سمک در گفت و گو با سیاه گیل چه کسی را برادر خود معرفی می کند ؟

0.50

د

1

دانش های ادبی  ( 3 نمره )

کتاب « تاریخ جهانگشا » اثر .............................................. است

 

0.25

2

آثار ادبی جهان بر اساس اندیشه و ................. به چهار دسته ی حماسی ، .............. ، تعلیمی و نمایشی تقسیم می شود .

0.50

3

ویژگی اصلی حماسه ........................... و شکل داستانی آن است .

0.25

4

در بیت زیر کلمه ی ردیف کدام است ؟

    کنون گر تو در آب ماهی شوی        و یا چون شب اندر سیاهی شوی .

0.25

5

ادبیات نمایشی در غرب به سه دسته ی .................. و کمدی و درام تقسیم می شود .

0.25

6

....................................... را هنری ترین نوع آدبیات مردمی نامیده اند .

0.25

7

داستان .................................... نوشته ی  فرامرز بن خداداد است .

0.25

8

در بیت زیر کدام کلمه استعاره است ؟ استعاره از چیست ؟

     در چراغ دو چشم او زد تیغ                      نامدش کشتن چراغ دریغ

0.50

9

یک مورد از مسائل ادبیّات پایداری را بنویسید .

0.25

10

شعر« خط خورشید » برگرفته از کتاب ..................................... اثر شاعر معاصر قیصر امین پور است .

0.25

ه

1

درک مطلب ( 4 نمره )

عبارت « درود بر پیمبر بازپسین ، پیشرو پیمبران پیشین » در مورد کیست ؟

 

0.50

2

با توجه به ابیات : « بدو داد و گفتش که این را بدار   

                                                       اگر دختر آرد تو را روزگار

                          بگیر و به گیسوی او بر بدوز  

                                                  به نیک اختر و فال گیتی فروز

                          ور ایدون که آید ز اختر پسر   

                                                      ببندش به بازو نشان پدر »

الف ) رستم چه چیزی به تهمینه داد ؟

ب ) مصراع دوّم بیت دوّم یعنی چه ؟

پ ) اگر پسر متولّد شود ، تهمینه چه کار باید بکند ؟

 

 

 

0.25

0.50

0.50

3

در بیت « بر چنین دختری به آزادی    /    اختیارت کنم به دامادی » چوپان چه پیشنهادی به خیر میدهد ؟

0.25

4

با توجّه به بیت «  دید پر روغن دکان و جامه چرب    /    بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب » چرا بقّال طوطی را می زند ؟

0.50

5

در بیت « مردی از شرق برخاست    /    آسمان را ورق زد . » :

الف ) مقصود از مرد کیست ؟

ب ) « آسمان را ورق زد » یعنی چه ؟

 

0.50

0.25

6

عبارت « اندکی نیرویم بخش تا بتوانم بار شادی ها و غم ها را تحمّل کنم . » چه چیزی از خدا می خواهد ؟

0.50

7

عبارت«من از ابر فرود آمده ام ،من دختر دریا و نماینده ی اقیانوس موّاجم » در توصیف کدام قطره است ؟

0.25

و

1

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید . ( 6 نمره )

خدایی اوراست درخورنده .

 

0.25

2

با تمام دل خود می گویم .

0.25

3

در این کار تعبیه ای هست .

0.25

4

کار پاکان را قیاس از خود مگیر .

0.25

5

هر آن که از روی نادانی نه او را گزید ، گزند او ناچار بدو رسید .

0.50

6

خرامان بشد سوی آب روان                 چنان چون شده بازجوید روان

0.50

7

سی غلام را فرمود تا سلیح پوشند و تیغ ها برکشند .

0.50

8

قطره ی علم است اندر جان من              وارهانش از هوا وز خاک تن

0.75

9

تو مرا کشتی و خدای نکشت                     مقبل آن کز خدای گیرد پشت

0.75

10

ازآن پس بسازید سهراب را                         ببندید یک شب بر او خواب را

1

11

جست از صدر دکان سویی گریخت        شیشه های روغن گل را بریخت  .

1

نمــره به عـــدد :                                       نام دبیر : مسعود سخندان

نمره به حروف :                                                  امـــــــــــضا

جمع

20

             

 

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٥ ] [ ٧:٢۳ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ آمتحان: 10/10/1388

سؤالات درس ادبیّات فارسی تخصّصی

پایه : سوّم متوسطه

ساعت شروع :  10:15

مدّت امتحان :  75 دقیقه

رشته : ادبیّات و علوم انسانی

شهرستان گمیشان

دبیرستان 17 شهریور  سیمین شهر

 

مهر آموزشگاه

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال

بارم

الف

1

شعر حفظی : بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید . ( 2 نمره )

سلسله ی موی دوست ...................................     /    هر که در این حلقه نیست .............................

 

0.5

2

زنهار مزن دست به دامان گروهی                           کز ............................................................

0.5

3

............................... ور بگدازی به قهر            .................................... زجر تو بر من رواست .

0.5

4

شور شراب عشق تو آن نَفـَسَم رَوَد ز سر                   .................................................................

0.5

ب

1

معنی لغات مشخص شده را جلوی آن ها بنویسید . ( 2 نمره )

خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد .

 

0.25

2

لابه ی رستم در اسفندیار کارگر نمی افتد .

0.25

3

بازرگان اَمارات آن دزدی را بر خود ظاهر نگردانید .

0.25

4

نتوانستند نزدیک آتش شدن از تـَبش .

0.25

5

عراقی طالب درد است دائم

               به بوی آن که درمانش تو باشی .

0.25

6

یکی نیز بگرفت خنیاگری را

0.25

7

دید و بازدید عید باعث صفای قلوب مکدّره است .

0.25

8

در فصل ربیع صولت بَرد آرمیده بود .

0.25

پ

1

خودآزمایی ( 3 نمره )

چرا ناصر از فروریختن دیوار خوشحال بود ؟

 

 

0.5

2

جمله ی « عید نوروز از اجلّه و اقدم اعیاد روی زمین است . » یعنی چه ؟

 

0.5

3

عبارت های « کمر خدمت بستن » و « بر باد نشاندن » کنایه از چیست ؟

 

0.5

4

عبارت « مشتی رند را سیم دادند تا سنگ زنند .» بیانگر چیست ؟

 

0.5

5

منظور از « حشمت و کار و بار ایشان برود .» چیست ؟

 

0.5

6

شغل بزّاز در جوانی چه بود  و او چه عکس العملی در برابر سرقت پارچه هایش نشان داد ؟

 

0.5

ت

1

دانش های ادبی  ( 3 نمره )

توضیحات زیر در مورد چه کسان یا کتاب هایی است ؟

 آ  ) او بزرگ ترین پهلوان کیان و مروّج دین زرتشت است .

ب ) این کتاب سه جلدی حاوی داستان های گوناگون و ترجمه ی کتاب « الفرج بعد الشدّة » است .  

 

پ ) این کتاب را ابواسحق نیشابوری در مورد داستان پیامبران با نثری ساده و روان نوشت .

ت ) او را به سبب ابداع معانی دل نشین « خلّاق المعانی ثانی » لقب داده اند . 

ث ) شاعرو نویسنده ی قرن پنجم که قصاید دینی و اخلاقی مستحکمی سروده است .

 

 

0.25

0.25

 

0.25

0.25

0.25

2

تحمیدیه در اصطلاح ادبی چیست ؟

0.25

3

لحن کدام داستان زیر طنز گونه است ؟

الف ) کلبه ی عمو تم

ب ) خسرو                        پ ) کباب غاز

0.25

4

آغازگر کدام نوع نثر زیر نصرا... منشی است ؟

الف ) مرسل                ب ) فنّی

پ ) بینابین                    ت ) مصنوع

0.25

5

موضوع اصلی کتاب تاریخ بیهقی چیست ؟

0.25

6

جاهای خالی عبارت زیر را پر کنید .

      کلیله و دمنه کتابی است مشتمل بر داستان هایی از ............................ که در عهد ساسانیان از زبان سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه شد و بعدها ......................................... در قرن پنجم آن را به عربی ترجمه کرد و در قرن ششم ، .......................................... آن را به فارسی برگرداند .

 

0.75

ث

1

درک مطلب

در بیت زیر منظور از کلمات مشخّص شده چیست ؟

    بدو گفت سالار بیت الحرام

                          که ای حامل وحی برتر خُرام

 

0.5

2

در بیت زیر « سرو سهی » استعاره از کیست ؟ مقصود مصراع دوّم را در یک کلمه بنویسید .

      خم آورد بالای سرو سهی

                     از او دور شد دانش وفرّهی

0.5

3

عبارت زیر بیانگر چه حالتی از ناصر است ؟

    « ناصر لرزید و احساس کرد که ناگهان دیوار از جا تکان خورد و با چشم های گنده ی سرخش چپ چپ به او نگاه کرد و به طرفش به راه افتاد . »

0.25

4

در عبارت « ابلیس بیامد به دشمنی آدم و منجنیق ایشان را بیاموخت . » :

 الف ) ابلیس چرا به نزد نمرود آمد ؟

  ب )  چه چیزی به آنان یاد داد ؟

 

0.25

0.25

5

با توجّه به بیت زیر خوشی و خرمی مال چه کسی است ؟

      خوشی  و خرمی و کامرانی

                    کسی دارد که خواهانش تو باشی  .

 

0.5

6

با توجه به بیت زیر چه وقتی باید سخن بگوییم ؟

   اگر چه پیش خردمند خامشی ادب است                   به وقت مصلحت آن بـِه که در سخن کوشی .

 

0.25

7

از بیت های زیر کدام گزینه دریافت نمی شود ؟

     اگر شاعری را تو پیشه گرفتی

                     یکی نیز بگرفت خنیاگری را

     تو برپایی آن جا که مطرب نشیند

                 سزد گر ببری زبان جری را

الف ) هر کسی برای خود شغلی انتخاب کرده است.          ب ) مدّاحی را رها کن تا بی ارزش نباشی .

ج ) منزلت خنیاگر از شاعر بالاتر است .                   د ) از مدیحه سرا بخواه که شعر سست نسراید .

0.25

8

مفهوم عبارت « هر که را رای ضعیف و عقل سخیف است ، از درجت عالی به رتبت خامل گراید . » کدام گزینه است ؟      

  الف ) آدم کم خرد و نادان در وهم و گما ن برای خود مقامی بالا می جوید .

  ب ) کم خرد خوار و خفیف می گردد .

ج ) خردمند بیش از پیش مرتبه ی والا می یابد .

   د ) خرد آدمی ، او را از معاشرت با نادان برحذر می دارد .

0.25

9

کدام گزینه از مفهوم عبارت « پس حسنک برخاست و خواجه ( احمد ) و قوم برخاستند و چون همه بازگشتند و برفتند ؛ خواجه ، بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت : « بر صفرای خویش برنیامدم . » » بر نمی آید ؟

الف ) بوسهل اظهار می کرد که در برابر خشم خود ناتوان بوده است .

ب ) بوسهل پیش از همه مجلس را با ناراحتی ترک کرد .

ج ) حسنک پیش از خواجه احمد و بوسه جلسه را ترک کرد .

د ) خواجه احمد ، بوسهل را پس از رفتن دیگران سرزنش کرد .

 

0.25

10

بیت « زبان بریده به کنجی نشسته صمٌ بکم    /   بـِه از کسی که نباشد زبانش اندر حکم » یعنی :

الف ) آرام و آهسته سخن بگو .                             ب ) سنجیده بگوی یا سکوت کن .

 پ )  هرگز سخنی را برزبان نران .                      ت ) با یاوه گو معاشرت نکن .

0.25

11

در همه ی ابیات زیر به جز بیت ..... به داستان معراج پیامبر ( ص ) اشاره شده است .

الف ) شبی برنشست از فلک برگذشت

               به تمکین و جاه از ملک برگذشت .

 ب ) چنان گرم در تیه قربت براند

                    که در سدره جبریل از او باز ماند .

 ج ) نه در ایوان قربش وهم را بار

                    نه با چون و چرایش عقل را کار .

 د ) یتیمی را حبیب خویش خوانده

                    ز ادنایش به « او ادنی » رسانده . 

0.25

12

عبارت « او خدایان شما را پاره کرده است .»  یعنی چه ؟

0.25

ج

معنی شعر و نثر : ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

به نام نقش بند صفحه ی خاک .

 

 

0.25

2

چو صیتش در افواه دنیا  فتاد .

0.25

3

مرا در دکّان مهمّی است .

0.25

4

تو نیز اگر توانی سر خویش گیر .

0.25

5

سخن های ناخوش ز من دور دار

               به بدها دل دیو رنجور دار .

 

 

0.5

6

مرا آرزوست که با ابراهیم دوستی گیرم و با خداوند وی بسازم و بگروم .

 

 

0.5

7

نه همین می رمد آن نوگل خندان از من

        می کشد خار در این بادیه دامان از من .

 

 

0.5

8

بترس از جهاندار یزدان پاک

                     خرد را مکن با دل اندر مغاک .

 

 

0.75

9

درخت تو گر بار دانش بگیرد

                   به زیر آوری چرخ نیلوفری را .

 

 

0.75

10

فایده ی تقرّب به ملوک ، رفعت منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان .

 

 

1

11

همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبّار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لـَت زدی و فروگرفتی .

 

 

1

نمــره به عـــدد :                       نام دبیر : مسعود سخندان

نمره به حروف :                                امضـــــــــــــا

جمع 20

           

 

 

[ جمعه ۱۳۸۸/۱٠/۱۱ ] [ ۸:٤۱ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد