نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

زبان فارسی (1) در شهریور 81 کشوری

الف)نگارش (5نمره)

1 - انواع نامه ها را بر حسب نوع نگارش و گیرنده ی آن ها بنویسید.

2 - عبارت زیر را نشانه گذاری کنید.

        صاحب نظران آموزشی می گویند شرط درست نوشتن درست فهمیدن است

3-  نوع نگارش عبارت زیر علمی است یا ادبی؟علت آن را بنویسید.

            یک تک بوته کوتاه مغیلان وسط بیابان دراز ،یک قصیده بلند است.

4- در کدام یک از انواع نوشته زبان به کار گرفته شده نزدیک به زبان گفتار است؟

5- جمله زیر را کوتاه تر کنید به طوری که مفهوم اصلی آن حفظ شود.

«دانشمندان وخردمندان با سعی و کوشش بسیار به هدف و مقصود خویش رسیده اند.»

6- چرا به کاربردن عبارت «نگهبان دین تواند بود» در نوشتار امروز نادرست است؟

7- در توصیف به کدام دسته از جزئیات باید پرداخت؟

8-  بیان شباهت ها و تفاوت های دو امر با کدام یک از راه های پروراندن معانی میسر است؟

ب) دستور زبان (8نمره)

1-  با فعل «خوراند ) یک جمله بسازید و اجزای آن را مشخص کنید.

2-  نوع افعال زیر رابنویسید:               

 الف ) خریده باشم         ب) می نویسم

3- گذر یا ناگذر بودن افعال زیر را مشخص کنید در صورت گذرا بودن نوع گذرای آن را بنویسید               

 الف) او به گذشته خود می نازد 

 ب)احمد به مدرسه رفت .                

 ج) شهر تهران بسیار وسیع است.

4-  برای نمودار زیر یک گروه اسمی مثال بیاورید .

5-  با توجه به متن زیر به پرسش های آمده پاسخ دهید

«رستم بی درنگ با سپاهی گران به جنگ سهراب رفت،در نخستین روز جنگ کاری از پیش نبردند،در روز دوم سهراب از پدر خواست که از جنگ دست بردارد.»      

الف) «بی درنگ» چه نوع قیدی است؟

ب) هسته ووابسته های گروه اسمی «نخستین روز جنگ» را بنویسید.  

ج) یک صفت شمارشی پسین در متن بیابید.

6-  نوع هرکدام از حروف (نقش نما) را در عبارت زیر بنویسید.

           « به او سفارش کردم تابیشتر تلاش کند.»

7- در عبارت زیر ضمیر شخصی را به ضمیر مشترک تبدیل کنید.

          پدرم همیشه از کارهایش سخن می گوید.

9- کدام یک از اسم های زیر ساده ،کدام یک مرکب و کدام یک مشتق اند؟

الف) چهل ستون       ب) دانشگاه                 ج) مداد

ج) زبان شناسی (4نمره)

1- مهم ترین ویژگیهای زبان انسان چیست؟

2- گویش به کدام یک از شکل های زبان اطلاق می شود؟

3- کدام یک از شاخه های زبان شناسی به مطالعه گذشته ی زبان مربوط می شود؟

4- واج شناسی به کدام بخش از زبان می پردازد؟

5- یک مثال برای ترادف و یک مثال برای تضمین بنویسید.

6- دستور زبان به چند بخش تقسیم می شود؟

د) املاء وبیاموزیم(3نمره)

1- چرا کاربرد واژه ی «پیشنهادات » در فارسی نادرست است؟

2- مثالی بنویسید که در آن رعایت نقش نمای اضافه(کسره ی اضافه) الزامی است.

3- خط نوشتن با دست را اصطلاح چه می نامند؟

4- در عبارت زیر نگارش کدام واژه ها نادرست است؟

« این روزها کاملاً در مطبوعات اخبارهای متفاوتی نوشته می شود . »

5- در گروه کلمات زیر املای برخی از گروه کلمات نادرست آمده است؛ درست آنها را بنویسید.

الف) عشقه وپیچک         ب) عناوین والغاب            

ج ) ابراز مصرت             د) حاشیه گذاری

6- همزه در کدام یک از مثالهای زیر به (کسره ) نیاز ندارد؟

الف)   قائم       ب)   جزءِ اول

 

[ شنبه ۱۳۸۸/۱/٢٩ ] [ ٩:٥٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات امتحان پایانی درس :

 

ادبیات فارسی ( 1 )

بسم  ا لله الرحمن الرحیم

 تاریخ امتحان : 20 / 03 / 1387

 

 مدّت امتحان : 80  دقیقه

دانش آموزان سال : اوّل

خرداد ماه  سال تحصیلی 86 - 87

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

رشته : عمومی

استان گلستان – منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : ..............................................                 شماره ی دانش اموزی : .....................................

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

معنی لغات : معنی لغات مشخص شده در عبارات زیر را جلوی آن ها بنویسید .

وظیفه ی خود را خطیرتر از آن می بیند .

 

25/0

2

آتشک غدر نکند و خیانت نیندیشد .

25/0

3

هنر اسلامی ملجئی امن تر از مسجد نداشته است .

25/0

4

معلّم از مخمصه رسته بود .

25/0

5

پرندگان از مواهب طبیعت برخوردار می شوند .

25/0

6

در چنان بیغوله ای آشنایی غنیمتی بود .

25/0

7

در برابر گستاخ و مغرور زانوی دنائت خم نکنم .

25/0

8

خیر که از بدذاتی رفیق خود خبر داشت ، دم نمی زد .

25/0

ب

1

درک مطلب : با توجه به متن داده شده در هر مورد به سئوال آن جواب دهید .

پیام بیت ( مبر طاعت نفس شهوت پرست   /    که هر ساعتش قبله ی دیگر است . ) چیست ؟

 

 

5/0

2

با توجه به بیت ( خدا آن ملّتی را سروری داد  /   که تقدیرش به دست خویش بنوشت . ) خداوند سروری را به کدام ملّت می دهد ؟

5/0

3

در بیت ( جوان نکو دار کاین مرغ زیبا   /    نماند در این خانه ی استخوانی  ) منظور از « خانه ی استخوانی » چیست ؟

5/0

4

در بیت زیر مقصود از « خاک تن » چیست ؟

     ( قطره ی علم است اندر جان من           وارهانش از هوا وز خاک تن .

5/0

5

بیت ( بر ساقه ی خود ثابت ، فارغ ز مددکارم   /   نی در طلب یارم ، نی در غم اغیارم .) بیانگر کدام خصوصیت گل لاله است ؟

5/0

6

با توجه به جمله ی « قطران شراب بسیار برخود پیمود ، تا مست گشت.» (شراب پیمودن ) یعنی چه ؟

5/0

7

در عبارت « مرد پارسی هم تنگدست بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند . » ( وسعتی نداشت .) به چه معناست ؟

5/0

8

در بیت ( بیچارگی ورا چو دیدند   /   در چاره گری زبان کشیدند . ) ، ( زبان کشیدند ) یعنی چه ؟

 

5/0

ج

1

دانش های ادبی

نام نویسندگان کتاب های  زیر را بنویسید . 

الف ) بامداد اسلام                                         ب ) سمک و قطران

 ج )  پرستو در قاف                                      د  )  ریشه در ابر

 

1

2

محتوای غزل اجتماعی بیشتر چه موضوعاتی است ؟

5/0

3

وقتی نویسنده به بیان حالات و احساسات خود می پردازد ، آن نوشته را چه می نامیم ؟

25/0

4

یکی از انواع ادبیات تعلیمی را تعریف نمایید .

75/0

5

در بیت ((‌کنون رزم سهراب و رستم شنو   /   دگرها شنیدستی این هم شنو . )) کلمات قافیه و ردیف را مشخص کنید .

5/0

د

1

خود آزمایی

مصراع (( زمانه بیامد ، نبودش توان )) یعنی چه ؟

 

5/0

2

در بیت (( آمد ، آورد پیش خیر فراز   /   گفت : گوهر به گوهر آمد باز . )) منظور از گوهر اوّل و گوهر دوّم چیست ؟

5/0

3

منظور از ( لباس انسان ، پرچم کشور وجود اوست .)  چیست ؟

 

5/0

4

اصطلاح  ( به روی بزرگوار خود نیاورده ) کنایه از چیست ؟

5/0

5

منظور از ( هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله سال ها بسته ماند . ) چیست ؟

 

5/0

6

در صدر اسلام از مساجد چه استفاده هایی می شده است ؟

 

5/0

7

منظور از (( ‌بنای زندگی بر آب می دید . )) چیست ؟

5/0

8

مقصود از (( ‌لفظی که پیش هر سخنم آورد سجود )) چیست ؟

5/0

ه

1

حفظ شعر : بیت ها ی ناتمام زیر را کامل نمایید .

ما را سر باغ و بوستان نیست           ..................................................... . ( سعدی )

 

5/0

2

در آن نوبت که بندد ............................... به  پای ............................. دام . ( نیما یوشیج )

5/0

و

1

معنی شعر و نثر : بیت ها و عبارت های زیر را به فارسی روان امروزی برگردانید .

خدایی اوراست در خورنده .

 

25/0

2

بیست نفر سواره با  تیپ می آ یند .

25/0

3

نامش برم به اوج سما می رسد سرم .

25/0

4

مدتی بود که پیر مرد افتاده بود .

25/0

5

از آن پس بسازید سهراب را                      ببندید یک شب بر او خواب را .

 

5/0

6

وای بر جان تو که بد گهری                      جان بری کرده ای و جان نبری .

 

5/0

7

از این جمله آن چه دیگر جانوران را هست نه بر این جمله است که آدمی راست .

 

5/0

8

آشیان من بیچاره اگر سوخت ، چه باک        فکر ویران شدن خانه ی صیاد کنید .

 

75/0

9

قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش               متصل گردان به دریا های خویش .

 

 

75/0

10

چو رخت خویش بربستم از این خاک          همه گفتند با ما آشنا بود .

 

 

1

11

و آن چه آن اعرابی کرای شتر بر ما داشت ، ‌به سی دینار . هم این وزیر بفرمود تا بدو دادند و مرا از آن رنج آزاد گردانید .

 

 

1

جمع نمره با عدد :                      نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف :                                            امضا

نمره ی تجدید نظر :

نام و امضای مصحّح :

20

 

[ شنبه ۱۳۸۸/۱/٢٩ ] [ ٩:٤٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد