نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سئوالات امتحان درس : زبان فارسی ( 3 ) عمومی

مدّت امتحان : 90 دقیقه

سال : سوم نظام جدید   رشته : علوم تجربی – ریاضی فیزیک

تاریخ امتحان : 12/03/1383  

دانش آموزان و داوطلبان آزاد استان گلستان در خرداد ماه سال تحصیلی 83 – 82

اداره ی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

زبان شناسی

در جمله ی « دانش آموزان خوب در درس موفق می باشد . » کدام قاعده ی زبانی رعایت نشده است ؟

 

25/0

2

یک جمله بنویسید که آهنگ افتان داشته باشد .

25/0

3

در عبارت « راستی ، فردا کلاس ادبیات دیرتر شروع می شود .» از کدام نقش زبان استفاده شده است ؟

25/0

4

منظور از نقش « حدیث نفس » در زبان چیست ؟

5/0

5

چرا ساختن واژه ی « وتد »امکان پذیر نیست ؟

5/0

6

تعداد واج های کلمات «ابر » و « دماوند » را بنویسید .

5/0

7

کدام واژه ها ی زیر دارای تکیه در هجای پایانی هستند ؟

    آهو            نمی گویند       آبی             برگشتی

5/0

8

دو واژه مثال بیاورید که پس از انتقال به دوره ی دیگر کاملاً متروک شده باشد .

5/0

9

جاهای خالی را با کلمات مناسب به گونه ای تکمیل کنید که معنای فعل ها تغییریابد .

الف ) ........... گرفت .       ب ) ........... گرفت        ج ) ......... گرفت

75/0

ب

10

املا و بیاموزیم

 کدام یک از واژه های زیر ، یک تلفظی است ؟

     مهربان          روزگار     هوشمند           دودمان

 

25/0

11

واج میانجی « نیاکان و سبزیجات » را مشخص نمایید .

5/0

12

در کدام کلمات زیر ، واج / ن / به صورت / م / تلفظ می شود ؟ آن ها را مشخص کنید .

    الف) نبرد       ب ) جانبداری          

ج ) ینبوع              د ) جنبه

5/0

13

در کدام گروه کلمات ، غلط املایی وجود دارد ؟ درست آن ها را بنویسید .

الف ) عتاب و خطاب ، بطالت و بیهودگی ، اضطراب و تنش

 ب ) بحبوحه ی حمله ، حد و حصر ، مواحب خداداد

5/0

14

با توجه به معنی هر واژه ، کدام کلمات غلط نوشته شده است ؟

قرض = مقصود         مَقام = ارزش       

متاع = کالا      نصب = اصل و نژاد

5/0

15

مشخص کنید واژه های گروه « الف » جزء کدام نوع از فرآیند های واجی گروه « ب » می باشد ؟

الف ) امضاء ، شب پره ، پای تخته           

                               ب ) ادغام ، افزایش ، کاهش

75/0

ج

16

دستور

یک جمله ی دوجزیی استثنایی  ( بی فعل ) بنویسید .

 

25/0

17

تعداد تکواژها و جمله های نوشته ی زیر را به عدد بنویسید .

     اخترشناسی علمی است که به مطالعه ی اجرام آسمانی می پردازد .

5/0

18

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ...... پیشوند دیده می شود .

الف ) ناروا  ب) نوجوانی     ج ) بیکاره     د) بافرهنگ

25/0

19

مطابق ساخت زیر دو واژه ی مرکب بسازید .   

اسم + اسم = اسم

5/0

20

واژه ی « عمو » در کدام جمله شاخص و در کدام ، هسته ی گروه اسمی است ؟

الف ) عمو پرویز دوست داشتنی است .

 ب ) محمد ، عموی محسن است .

5/0

21

هسته ی گروه های اسمی « آن تپه های جنگل سوخته » و « ریگ های کف رودخانه » را بنویسید .

5/0

22

اگر کلمات داخل کمانک از جمله حذف شوند ، چه نوع حذفی صورت گرفته است ؟

الف )  ( هوا ) سرد است .                  

ب ) چه بهتر ( شد ) که شما را آن جا ندیدم .

5/0

23

صورت مؤدبانه ی جمله ی « تو گفته بودی . » را بنویسید .

5/0

24

نمودار جمله ی « ما به فرهیختگان خود می بالیم . » را رسم کنید .

75/0

25

نقش کلمات مشخص شده را در عبارات زیر بنویسید .

الف ) تا از دل و جان نکوشیم ، به آزادگی نخواهیم رسید .

 ب ) ابو علی سینا ، شیخ الرئیس ، در همدان درگذشت .

 پ ) به شما دارم می گویم ، به شما .

75/0

26

در ترکیب « رنگ تند قرمز » کدام واژه ، هسته و کدام وابسته و کدام واژه، وابسته ی وابسته است ؟

75/0

27

ساختمان واژه های زیر را مشخص نمایید .( ساده  ، مشتق ، مرکب و ... )

     دانشنامه         دیدار         خوش رنگ          خاندان

 

28

در نوشته ی زیر نوع افعال را از نظر ساختمان ( ساده ، پیشوندی و مرکب ) بنویسید .

دانش آموزان اگر درسی را دوست داشته باشند ، می کوشند تا مطالب مهم آن را فراگیرند و به مؤفقیت برسند .

 

د

29

نگارش

چه آرایه ای موجب ادبی شدن نوشته ی زیر شده است ؟

   « می دانست که اگر دیده بگشاید ، آفتاب بی رحمانه از پنجره ، بر چشمان خسته ی او هجوم خواهد آورد . »

 

25/0

30

عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست ؟

5/0

31

از چه نظر کتاب تاریخ بیهقی از دیگر کتاب های تاریخ ممتاز شده است ؟

5/0

32

دو دایرة المعارف به زبان فارسی نام ببرید .

5/0

33

به طور کلی منابع تحقیق به دو دسته تقسیم می شوند . آن ها را نام ببرید .

5/0

34

بیت زیر را با جا به جایی مختصری به نثر بازگردانی نمایید .

     چه باشد گر خورم صد سال تیمار

           چو بینم دوست را یک روز دیدار

5/0

35

جمله ی « آیا چگونه پیامبر خدا ( صلی الله ) بر علیه کفار جنگید ؟ » را ویرایش کنید .

75/0

36

معادل امروزی واژه های « گزند » و « سرا » را بنویسید .

5/0

37

دو ضرب المثل فارسی بنویسید که بیانی طنزآمیز داشته باشد .

1

 

[ جمعه ۱۳۸٧/٧/٢٦ ] [ ۳:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات امتحان درس : زبان فارسی ( 3 ) عمومی

مدّت امتحان : 75 دقیقه

سال : سوم نظام جدید   رشته : علوم تجربی – ریاضی فیزیک

تاریخ امتحان : 06/06/1382

دانش آموزان و داوطلبان آزاد استان گلستان درشهریور ماه سال تحصیلی 82 - 81

اداره ی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

املا و بیاموزیم

صامت میانجی را در کلمه ی « سبزیجات » تعیین نمایید .

 

25/0

2

در جمله ی زیر آوردن کدام کلمه نامناسب است ؟ چرا ؟

      « بی شک آب دریاها بخار می شود . »

5/0

3

با توجه به معنی ، کدام واژه صحیح است ؟

   استجاره : اجاره کردن                          

تسویه : پاک کردن

 گزیر : چاره                                     

مسّ : کشیدن دست تر بر سر یا پا در وضو

5/0

4

املای کدام یک از گروه کلمه های زیر نادرست است ؟ صحیح آن را بنویسید .

الف) خصایل و سجایا     ب ) غدار و فریفتگار     

ج ) تور سینین

5/0

5

برای هر یک از فرآیندهای واجی « کاهش » و « اِبدال» یک مثال بزنید .

5/0

6

در گروه کلمات زیر املای درست کلمات غلط را بنویسید .

  طوع و رغبت – حوضه ی عرفان – ترقی و انتساب – سُفت فلک – عتاب و خطاب – مذیق حیات

75/0

ب

7

زبان شناسی

در تولید واحد زبانی زیر چه قاعده ای رعایت نشده است ؟

    درخت به دیدار من شتافت .

 

25/0

8

هر تکواژ برای این که تولید شود یا از زبان بیگانه به زبان فارسی راه یابد ، باید از صافی کدام قاعده ی زبان عبور کند ؟

25/0

9

آهنگ جمله ی زیر را معین کنید .

« کدام گل را می پسندی ؟ »

25/0

10

کدام واژه معنای پیشین خود را از دست داده و با پذیرفتن معنای جدید به دوران بعد منتقل شده است ؟

    خوازه     - شوخ        - سپر

25/0

11

تکیه ی واژه های « مظلوم » و « نشستم » در کجا قرار دارد ؟

5/0

12

برای هر یک از الگوهای هجایی زیر یک تکواژ بسازید .

الف ) صامت + مصوت         

ب ) صامت + مصوت + صامت + صامت

5/0

13

کدام یک از نقش های زبان در نمونه ی زیر دیده می شود ؟

     به نام خداوند جان و خرد   کزین برتر اندیشه برنگذرد

5/0

14

واژه ی « نهاجا » چه معنایی دارد و چگونه ساخته شده است ؟

5/0

15

واژه ی « ماه » را در دو جمله به کار ببرید که معنای آن ها متفاوت باشد .

1

ج

16

نگارش

مولوی در این دو بیت :

                « آن یکی پرسید اشتر را که هی  /

 از کجا می آیی ای فرخنده پی

                     گفت : از حمام گرم کوی تو      /

 گفت : خود پیداست از زانوی تو »

از کدام قشر انتقاد می کند ؟   

25/0

17

در جمله ی زیر موارد نادرست را از نظر نگارشی مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید .

   « بازرسین با توجه به گذشته ی متهم نتایج را تلفنی یا به وسیله ی پست گزارش می کنند . »

5/0

18

چرا در نوشتن زندگی نامه ، اغراق و بزرگ نمایی تأثیر منفی دارد ؟

5/0

19

جمله ی زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

     مقاله یا نوشته های تشریحی حاصل ............... و .................. هستند .

5/0

20

در بیت : « یکی شکر گفت اندر آن خاک و دود   /   که دکان ما را گزندی نبود .» ( سعدی ) به جای واژه های مشخص شده ، چه معادل هایی از زبان معیار امروزی قرار می گیرد ؟

5/0

21

دو مورد از روش های گردآوری اطلاعات را برای زندگی نامه نویسی بنویسید .

5/0

22

« دایره المعارف فارسی » به سرپرستی چه کسی و در چند مجلد چاپ شد؟

5/0

23

کاربرد کلمات « برعلیه و برله » در چه صورتی درست است؟ در مثال نشان دهید .

75/0

24

با بهره گیری از چه عواملی ، نثر معمولی به نثر هنری تبدیل می شود ؟ چهار مورد ذکر کنید .

1

د

25

دستور

جمله ی سه جزیی « توقف ممنوع است . » را به جمله ی دو جزیی بی فعل تبدیل کنید .

 

25/0

26

یک جمله مثال بزنید که واژه ی « ارغوانی » در آن صفتِ صفت قرار گیرد .

25/0

27

در عبارت « دوستم کتاب جغرافیِ جهان را به من داد .» مضاف الیهِ مضاف الیه را نشان دهید .

25/0

28

هسته ی گروه های « آن تپه های جنگل سوخته » و « ریگ ها کف رودخانه » را بنویسید .

5/0

29

فعل کدام عبارت درست است ؟ دلیل خود را توضیح دهید .

1 – مجلس دراین باره گفت : .......       

 2 – مجلس دراین باره گفتند : ....

5/0

30

به کمک مصدرهای « گرفتن » و « گرداندن » فعل یا مصدر پیشوندی بسازید .

5/0

31

از مصدر « چیدن » سوم شخص جمع را در زمان آینده بنویسید .

5/0

32

برای واژه ی « یخچال » یک ممیز و یک صفت شمارشی بنویسید .

5/0

33

هر یک از ترکیب های زیر را به یک واژه تبدیل نمایید .

   سرای ِ مهمان                  مردِ بزرگ

5/0

34

با توجه به الگوهای داده شده ، واژه ی مشتق بسازید .

الف ) اسم + ناک =                   ب ) اسم + ور =

5/0

35

با ذکر علت بنویسید کدام کلمه ، « مشتق – مرکب » نیست ؟

  ناخوشایند                 ناهماهنگی              ناخودآگاه

5/0

36

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ...... پیشوند دیده می شود .

1 – ناروا          2 – نوجوانی          

 3 – بیکاره        4 – بافرهنگ

5/0

37

نمودار جمله ی « مادر غذا پخت . » را رسم نمایید .

75/0

38

وابسته های گروه اسمی زیر را مشخص کنید و نام هر یک را بنویسید .

       پنجمین سال تأسیس

1

39

واژه های زیر از نظر ساختمان ( ساده ، مشتق و ... ) چگونه هستند ؟

   کم حوصله     خوش         دوپهلو            نوآوری

 

       

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/٢۳ ] [ ٧:٤٢ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات امتحان درس : زبان فارسی ( 3 ) عمومی

مدّت امتحان : 85 دقیقه

سال : سوم نظام جدید   رشته : علوم تجربی – ریاضی فیزیک

تاریخ امتحان : 24/03/1382

دانش آموزان و داوطلبان آزاد استان گلستان در خرداد ماه سال تحصیلی 82 - 81

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

زبان شناسی

در نظام آوایی زبان فارسی الگوی هجایی با صامت آغاز می شود یا مصوت ؟

 

25/0

2

کدام واژه در بیت زیر کاملا متروک شده است ؟

    چو سوفارش آمد به پهنای گوش

               ز شاخ گوزنان برآمد خروش

25/0

3

وقتی که در گوشه ای می نشینیم و آهسته و بی صدا درباره ی خود حرف می زنیم ، از کدام نقش زبان استفاده کرده ایم ؟

25/0

4

آهنگ جمله ی « آیا شما به مدرسه می روید؟ » چگونه است ؟

25/0

5

تکیه ی واژه های « پروردگار و می رویم » را به طور جداگانه مشخص نمایید .

5/0

6

چرا تولید واحدهای زبانی زیر غیر ممکن است ؟

1- امروز دانش آموزان به مدرسه رفت .       

2- کار آن ها مرد

5/0

7

الگوی هجایی واژه ی « سَرو » را بنویسید .

5/0

8

با گذاشتن علامت « ، » در جای مناسب عبارت « ما همه کار می کنیم » آن را به دو صورت بنویسید که معانی متفاوت داشته باشد . ( بحث درنگ )

5/0

9

واژه های زیر به کمک کدام روش ساخت واژه ساخته شده است ؟

 الف ) دردناک                  ب ) روپوش

5/0

10

در نمونه های زیر کدام یک از چهار نقش زبان مطرح می شود ؟

الف ) فلک به دست مردم نادان دهد زمام مراد 

    تو اهل دانش و فضلی. همین گناهت بس

 ب ) آزمون سراسری دانشگاه در تیر ماه برگزار می شود .

5/0

ب

11

املا و بیاموزیم

املای نادرست کلمه را در عبارت زیر اصلاح کنید .

   « سعدی سخنان نقض و دلکش در گلستان آورده است . »

 

25/0

12

کدام عبارت به قید تأکید نیاز ندارد ؟

الف ) بی شک آنان که خوب می نویسند ، کسانی هستند که خوب مطالعه کرده اند .

 ب ) بی شک قطره قطره ی باران و دانه دانه ی برف از ابرهای آسمان فرو می ریزد .

25/0

13

کدام یک از کلمات دخیل عربی زیر نشان دار است ؟

     من جمله         تألبف            قلم

25/0

14

در کلمات زیر ، کلمه ای را که از نظر املایی نامطابق است ، مشخص کنید .

الف ) باستانی           ب ) استاد           ج ) ایستگاه

25/0

15

فقط یکی از واژه های زیر دو تلفظی است ، آن را مشخص کنید .

 تندگو        آسمان            هوشمند

25/0

16

صامت میانجی را در کلمه ی « هفتگی » مشخص نمایید .

25/0

17

در گروه کلمات زیر ، ترکیب های غلط را یافته و صحیح آن ها را بنویسید .

 حبوط و صعود     استشهاد محلی    بوی متبوع            نوابغ ریاضی         صوَر و سیَر

5/0

18

املای کدام یک از گروه کلمه های زیر نادرست است ؟ صحیح آن را بنویسید .

الف) بلیغ و زدوده   ب ) ستور کتاب  ج ) اقتضای مقام

5/0

19

نوع فرآیندهای واجی واژه های زیر را بنویسید .

الف) هگرز  (تبدیل به ) هرگز           

 ب) شب پرّه  ( تبدیل به )   شپّره

5/0

ج

20

نگارش

کدام جمله از نظر نگارشی درست تر است ؟ دلیل خود را توضیح دهید.

1-    مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته ای اوکراین است .

2-    مسکو مایل به اجرای طرح خلع سلاح هسته ای در اوکراین است .

 

5/0

21

عبارت زیر را ویرایش نمایید .

     هنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شده گان شامل این قانون شده اند .

5/0

22

مقاله ی تشریحی یعنی چه ؟

5/0

23

در نگارش « زندگی نامه » رعایت چه مواردی ضروری است ؟ ( ذکر دو مورد )

5/0

24

اسا تمام شیوه های ساخت طنز بر چه چیزی استوار است ؟

5/0

25

در نمونه ی زیر از چه شیوه ای برای ساخت طنز استفاده شده است ؟

     « یکی نان نداشت بخورد ، پیاز می خورد اشتهایش باز شود . »

5/0

26

بیت زیر را با مختصر جابه جایی به نثر بازگردانی کنید .

       گرَت همواره باید کامکاری    

                           ز مور آموز رسم بردباری

5/0

27

دو منبع از منابع دیداری و شنیداری استفاده شده در تحقیق را نام ببرید .

5/0

28

درباره ی موضوع « یک روز بارانی » قطعه ی ادبی کوتاهی بنویسید .

1

د

29

دستور

در جمله ی زیر متمِّمِ اسم را بیابید .

     « نفرت از بیگانگان در دل هر انسان آزاده ای نهفته است . »

 

25/0

30

تعداد واج های کلمات زیر را به عدد بنویسید .

    اصول         قوانین

5/0

31

کدام عبارت درست است ؟ دلیل پاسخ خود را بنویسید .

الف ) مردم به خیابان آمدند .               

ب ) مردم به خیابان آمد .

5/0

32

با توجه به جمله ی « با احترام ، ما ، دانش آموزان کلاس سوم دبیرستان ، تقاضا می کنیم ... » چرا حذ ف نهاد « ما » غیر ممکن است ؟

5/0

33

از مصدر « بستن » دوم شخص مفرد ماضی مستمر و مضارع اخباری را بسازید .

5/0

34

در نوشته ی زیر نوع افعال را از نظر ساختمان ( ساده – مرکب – پیشوندی ) بنویسید .

   « او با سخنان دلنشین خود ما را به آینده امیدوار کرد و به تلاش بیشتر واداشت . »

5/0

35

فعل جمله ی « علی به مدرسه رفت .» را با تغییر جمله گذرا کنید .

5/0

36

کدام جمله مجهول نمی شود ؟ به چه دلیل ؟

1- او از چیزی نمی ترسد .       

 2- پدرش او را علی نامیده است .

5/0

37

نام وابسته های پیشین مشخص شده را بنویسید .

   « این چند روز هفته »

5/0

38

کلمه ی « دکتر» را طوری به کار ببرید که یک بار شاخص و یک بار هسته ی گروه اسمی باشد .

5/0

39

وابسته ی وابسته ی جمله ی زیر را بیابید و نوع آن را بنویسید .

    « قیمت پنج قطعه مرغ ، حقوق ماهیانه ی اوست .

5/0

40

یک واژه ی مرکب بنویسید که در اصل یک گروه اسمی ِ تشکیل شده از هسته و وابسته باشد که در آن ، جای هسته و وابسته عوض شده است .

5/0

41

واژه ی « همکاری » را براساس ترتیب اجزای سازنده ی آن تا مرحله ی تکواژ تجزیه کنید .

5/0

42

نمودار جمله ی « این پارچه از ابریشم است . » را رسم کنید .

75/0

43

واژه های زیر را از نظر ساختمان ( ساده ، مشتق ، مرکب یا مشتق-مرکب ) بنویسید .

    سیاه چادر   آویزه    دانشسرا      خیابان

1

 

 

 

 

[ پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸ ] [ ٩:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام دوستان عزیز

سایت هایی که نمونه سئوالات نهایی درس های مختلف را دارند ، کم نیست .

برای نمونه می توانید به آدرس های زیر بروید . ( کلیک نمایید . )

1 - www.roshd.ir

2- www.sair.ir

3- www.smmp.isfedu.org

 4- www.don.ir

5 - www.tehranedu.ir

6- www.aee.medu.ir

فعلا خدا نگهدار

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧ ] [ ٦:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام علیکم همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز

 و نیز تمام بازدید کنندگان این وبلاگ

شاید از نام این وبلاگ متوجه شده باشید که زمینه ی کاری آن چه خواهد بود . بله این وبلاگ با هدف در دسترس گذاشتن نمونه سئوالات نهایی درس های زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی ایجاد شده است .

هرچند سایت ها و وبلاگ های زیادی در این زمینه فعالیت دارند ، اما بنده تصمیم گرفته ام که هر نمونه سئوالی را که دارم یا به دستم می رسد ، در قالب word  در اختیار شما قرار دهم  تا همکاران عزیز بتوانند با چاپ آنها یا اصلاح آن بتوانند از این سئوالات در کلاس های خود استفاده نمایند . ضمن این که سئوالات را به صورت درس به درس نیز قرار خواهم داد تا فواید بهتر و بیشتری داشته باشد .

در این زمینه از همه ی همکاران در سراسر کشور می خواهم که در صورت امکان یک نمونه از سئوالات در اختیار خود را به یکی از روش های زیر به اینجانب برسانند تا بتوانیم آن را در اختیار همه قرار دهیم .

به امید شکوفایی دانش آموزان عزیز و سربلندی تمام معلمان دلسوز و زحمت کش

                مسعود سخندان دبیر زبان و ادبیات فارسی منطقه ی گمیشان

1 - آدرس ســـنــــتــــی : استان گلستان – سیمین شهر – دبیرستان 17 شهریور – مسعود سخندان

2 - با درج در قسمت نظرات این وبلاگ

در ضمن لازم به ذکر است که چنان چه این نمونه سئوالات تایپ شده باشد ، با فرستادن cd  کمک شایان توجهی می نمایید .

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/٩ ] [ ٩:۱٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد