نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

درخواست نمونه سوال از دبیران زبان و ادبیات فارسی

سلام علیکم ؛

     همکاران ارجمند و سروران گرامی خسته

نباشید .


     امیدوارم که تعطیلات گرم تابستان

شما را مثل من کلافه نکرده باشد .


     پیشاپیش ماه عبادت ، رمضان ، را

خدمت شما تبریک می گویم .


     می خواستم لطف کنید ، در صورتی

که نمونه سوالات نهایی سال های قبل

درس های زبان و ادبیات فارسی ( 3 ) و

آرایه های ادبی را به خصوص بین سال

های 78 – 84 برایم بفرستید .


البته اگر داشته باشید .

با تشکر از شما

مسعودسخندان

مسعود سخندان

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٩ ] [ ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات امتحان درس : آرایه های ادبی

مدّت امتحان : 90 دقیقه

سال : سوم نظام جدید            رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان :03 /03 /1379

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در  خرداد ماه سال تحصیلی 1378 - 1379

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

1

در بیت زیرردیف و قافیه را مشخص کنید .

     هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش                 باز جوید روزگار وصل خویش .

 

5/0

2

علامت هجاهای کلمه ی « اختصاص » را به ترتیب بنویسید .

75/0

3

« تجدید مطلع » را در قصیده تعریف کنید و بنویسید این کار به چه منظورهایی صورت می گیرد ؟

75/0

4

درباره ی قطعه به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف ) حداقل ابیات آن چند است ؟       

ب ) نظام قافیه در آن چگونه است ؟

5/0

5

نام قالب شعری زیر را بنویسید و ویژگی های قافیه را در آن توضیح دهید .

       اگر پای در دامن آری چو کوه         

                       سرت ز آسمان بگذرد در شکوه

       زبان در کش ای مرد بسیاردان  

                        که فردا قلم نیست بر بی زبان .

5/0

6

دو ویژگی از ویژگی های شعر نیمایی را بنویسید .

5/0

7

استعاره ی مکنیّه ای که مشبه به آن انسان باشد چه نام دارد ؟

25/0

8

موسیقی برخاسته از واج آرایی صامت ها محسوس تر است یا صامت ها ؟

25/0

9

نام دیگر بیت تکراری در ترجیع بند چیست ؟

الف ) رشته                  ب ) مطلع         

 ج ) تخلص                   د ) برگردان

25/0

10

تعیین کنید کدام یک از شعرهای زیر دوبیتی است . دلیل خود را بنویسید.

الف ) ماییم در این گنبد دیرینه اساس 

                جوینده ی رخنه ای چو مو اندر طاس

        آگاه نه از منزل امید و هراس  

                 سرگشته و چشم بسته چون گاو خراس .

ب )   در این صحرا مرا گرما گرفته 

                               غم عالم مرا تنها گرفته

        غم عالم همه می گن دو روزه   

                              غم من دم به دم بالا گرفته .

5/0

11

استعاره را در بیت زیر بیابید و نوع آن را بنویسید .

    ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی     خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی

5/0

12

در بیت زیر آرایه ی اشتقاق را مشخص کنید و صامت های مشترک آن را تعیین کنید .

     اگر به شعر نکو افتخار شاید کرد 

                    به من عراق تفاخر کند تو خود دانی .

5/0

13

مفهوم کنایه ی « فلانی ریش سفید است . » چیست ؟

25/0

14

با توجه به عبارت « یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تأسف می خوردم و سنگ سراچه ی دل به الماس آب دیده می سُفتم . » نوع سجع  را در کلمات زیر مشخص کنید .

الف ) تأمل و تأسف         ب ) می خوردم و می سُفتم

5/0

15

موازنه ای که همه ی سجع های پدید آرونده ی آن متوازی باشد ، .................................. نام دارد .

25/0

16

در کدام یک از ابیات زیر آرایه ی موازنه وجود دارد ؟

الف ) هم عقل دویده در رکابت                                                          هم شرع خزیده در پناهت .

 ب) دفترفکرت بشوی ، گفته ی سعدی بگوی                 دامن گوهربیار ، بر سر مجلس ببار .

25/0

17

در بیت زیر « دست و دوست » چه نوعی از جناس است ؟

    نه تلخ است صبری که بر یاد اوست          

                      که تلخی شکر باشد از دست دوست .

25/0

18

در بیت زیر یک جناس تام بیابید و بنویسید .

    دلارام در بر ، دلارام جوی 

                  لب از تشنگی خشک بر طرف جوی .

25/0

19

در ابیات زیر آرایه های ( تناقض ، تضاد ، اشتقاق ، تکرار ، مراعات نظیر و تضمین ) را مشخص کنید .

1 – لیک اینم بس که چه دشمن چه دوست               

                  گوید این زن از خریداران اوست .

2 – اگر تو فارغی از حال ما یارا   

                      فراغت از تو میسر نمی شود ما را .

3 – چنین نقل دارم ز مردان راه  

                         فقیران منعم گدایان راه .

4 – ابر وباد و مه و خورشید و فلک در کارند 

               تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری .

5 – هم نظری ، هم خبری ، هم قمران را قمری 

                هم شکر اندر شکر اندر شکری .

6 – خیز تا خاطربدان ترک سمرقندی دهیم  

                   کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی .

5/1

 

20

در کدام گزینه کلمه ی « دریا » مشبه به است ؟

1 – تلاطم زندگی امواج دریا را به یاد می آورد . 

2 – دلش چون دریا بزرگ است .

3 – دریای بی کران چون دل عارفان است .             

4 – رنگ دریا همچون رنگ آسمان آبی است .

25/0

21

در بیت زیر چه نوع جناسی وجود دارد ؟

     پسر را نشاندند پیران ده  

          که مهرت بر او نیست ، مهرش بده .               ( ؟ )

1 – ناقص اختلافی          2 – ناقص حرکتی  

       3 – ناقص افزایشی           4 – تام

25/0

22

تشبیه مرکبی بنویسید که مشبه آن ستاره های سرخ در تیرگی شب باشد .

5/0

23

کدام کلمه در بیت زیر در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟ نوع آن را مشخص کنید و دلیل آن را بنویسید .

    گل بخندید و باغ شد پدرام  

                      ای خوشا این جهان بدین هنگام .

75/0

24

کدام یک از واژه های مشخص شده ی زیر در معنی مجازی است ؟ دلیل آن را بنویسید .

      ما را سری است با تو گر خلق روزگار              دشمن شوند و سر برود هم برآن سریم .

75/0

25

در بیت زیر یک تشبیه بلیغ بیابید و مشبه به آن را ذکر نمایید .

     روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت 

         بی تو اگر سرخ شود بر اثر غازه بود .

5/0

26

علاقه های مجاز را ( با توجه به کلمات معین شده ) در ابیات زیر ذکر کنید .

1 – سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم                وزین درخت همین میوه ی غم است برم .

2 – برآشفت ایران و برخاست گرد                       همی هر کسی کرد ساز نبرد .

5/0

27

کنایه را در بیت زیر مشخص کنید و تعیین کنید که نشانه نمونه است یا دلیل ؟

     یکی نغز بازی کند روزگار  

                    که بنشاندت پیش آموزگار .

5/0

28

درابیات زیر آرایه های ( تلمیح ، حس آمیزی ، ایهام تناسب ، لف و نشر، اغراق و حُسن تعلیل ) را بیابید .

1 – گر شاهدان نه دنیی و دین می برند و عقل             پس زاهدان برای چه خلوت گزیده اند .

2 – شود کوه آهن چو دریای آب                              اگر بشنود نام افراسیاب .

3 – یعقوب وار وااسفاها همی زنم                            دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست .

4 – روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد           زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما .

5 – از عفو وخشم تو دو نمونه است روز و شب          وز مهر وکین تو دو نمونه است شهد و سمّ .

6 – به ترانه های شیرین ، به بهانه های رنگین            بکشید سوی خانه مَه خوب خوش لقا را .

5/1

29

در تشبیه زیر کدام یک از پایه های تشبیه حذف شده است ؟

    مرد نقال از صدایش ضجّه می بارید و نگاهش مثل خنجر بود .

1 – وجه شبه              2 – مشبه                3 – ادات تشبیه             4 – مشبه به

25/0

30

در باره ی دو تشبیه زیر کدام گزینه درست است ؟

الف ) قرار در کف آزادگان نگیرد مال  

                چو صبر در دل عاشق ، چو آب در غربال .

 ب ) ماه خورشید نمایش ز پس پرده ی زلف 

                 آفتابی است که در پیش سحابی دارد .

1 – هر دو تشبیه مفردند. 

2 – هر دو تشبیه مرکب اند .

3 – الف ، مرکب و ب ، مفرد                          

4 – الف ، مفرد و ب ، مرکب

25/0

 

جمع نمرات

15

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٢ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

http://www.irandoc.ac.ir/

فکر نو

www.fekreno.org

مسعود سخندان

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٢ ] [ ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام دوستان عزیز

سایت های زیر نمونه سوالات کامل امتحانات نهایی سوم دبیرستان را از سال ٨۴ دارند . می توانید از آن ها با لینک کردن شان بازدید نمایید .

١ - آموزش و پرورش استان اصفهان

                                                    http://smmp.isfedu.org/

٢ - مدرسه ی رسا توس

                                               http://www.rasatous.com/  

٣ - اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

                                               http://aee.medu.ir/

۴ - شبکه ی رشد

                                                  www.roshd.ir

به امید موفقیت شما                           مسعود سخندان

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٢ ] [ ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات امتحان درس : آرایه های ادبی

مدّت امتحان : 75 دقیقه

سال : سوم نظام جدید   رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان :13 / 10 / 1377

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی  ماه سال تحصیلی  77 – 78

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

1

اگر شاعر نام خود را در یکی از بیت های پایانی غزل بیاورد ، این کار .................... نام دارد .

25/0

2

در بیت « تو را ز حال پریشان ما چه غم دارد     /  

  اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد . » واژه های قافیه را مشخص کنید .

25/0

3

واژه ی « سبکبار » چند واج دارد ؟ مصوت بلند آن کدام است ؟ هجای آخر آن را با علامت خاص خود بنویسید .

75/0

4

یک مورد تشابه و یک مورد تفاوت میان قصیده و غزل را بنویسید .

5/0

5

دعای جاودانگی ممدوح در پایان قصیده چه نام دارد ؟

25/0

6

این شعر در چه قالبی سروده شده  است ؟    

  -------------------                 ------------------*

  -------------------                 ------------------*

  -------------------                 ------------------*

25/0

7

بیت برگردان در ترجیع بند چیست ؟

5/0

8

آخرین مصراع هر رشته ی مسمط چه نام دارد ؟

25/0

9

کلیله و دمنه ی منظوم رودکی در چه قالبی سروده شده است ؟

25/0

10

در رباعی پیام اصلی شاعر معمولاً در کدام مصراع می آید ؟

25/0

11

رایج ترین قالب شعری در بین روستاییان چیست ؟

25/0

12

اولین گام جدی در انتشار شعر نو ، کدام اثر نیما یوشیج بود ؟

25/0

13

همه ی شاعران کدام گزینه ی زیر از برگزیدگان شعر نیمایی اند ؟

الف ) سهراب سپهری ، علی اسفندیاری ، مهدی اخوان ثالث          

ب ) پروین اعتصامی ، نیما یوشیج ، سهراب سپهری                    

 ج ) سهراب سپهری ، نسیم شمال ، نیما یوشیج                           

 د ) بهار ، علی افندیاری ، مهدی اخوان ثالث

25/0

14

در بیت زیر مشبه به و وجه شبه را پیدا کنید .

   حریف دوست که از خویشتن خبر دارد                   

  شراب صرف محبت نخورده است تمام .

5/0

15

دو تشبیه بلیغ اضافی و غیر اضافی بسازید که « شب » مشبه آن باشد .

5/0

16

در تشبیه مرکب زیر ، مشبه و مشبه به را تعیین کنید . بعد شعر را طوری به نثربازنویسی کنید که تشبیه مرکب به تشبیه مفرد تبدیل شود .

   در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست ؟             

              نقطه ی دوده که بر حلقه ی جیم افتاده است .

75/0

17

در مصراع نخست بیت زیر ، یک استعاره ی مصرحه پیدا کنید. آن را به تشبیه تبدیل کنید و مشبه به آن را مشخص کنید .

   نشست و لؤلؤ از نرگس همی ریخت    

              بدان آب از جهان آتش برانگیخت .

75/0

18

در بیت زیر یک تشخیص پیدا کنید و توضیح دهید چرا به آن تشخیص می گویند .

 ای نسیم صبح اگر بازاتفاقی افتد ت     

           آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست .

75/0

19

با توجه به واژه ی مشخص شده در بیت ، به پرسش ها پاسخ دهید .

   چو تنها ماند ماه سرو بالا     

    فشاند از نرگسان لؤلؤی لالا .

الف ) معنای غیر حقیقی که شاعر از آن اراده کرده است ، چیست ؟

ب  )  چه تناسبی میان معنی حقیقی و غیر حقیقی آن وجود دارد ؟

 ج )   کدام نشانه خواننده را از توجه به معنای حقیقی بازمی دارد ؟

 د )    چنین استفاده ای از زبان را چه می نامند ؟

   1 – حسن تعلیل          2 – کنایه      

      3 – تشبیه                 4 – مجاز

 

25/1

20

در مصراع دوم بیت زیر کنایه کدام است ؟ معنای آن چیست ؟ آن کنایه با دلیل ذکر شده است یا نمونه یا نشانه ؟

          شکر خدا که همت من زاد راه شد

                 در پیشگاه دوست نگشتیم روسیاه .

75/0

21

قدما تکرار مصوت « –ِ » را چه می نامیدند ؟

25/0

22

نوع سجع های واژه های زیر را بنویسید .

 .................. حاصل ، ....................... کافی .

به جای واژه ی دوم واژه ای بگذارید که بالاترین ارزش موسیقایی را در میان سجع ها داشته باشد .

5/0

23

اگر واژه های « سمند ، جمال ، جنگ » و « کمند ، کمال ، رنگ » به ترتیب در سخن قرینه قرار گیرند ، آرایه ی ناشی از آن ها چیست ؟

الف ) سجع                     ب ) موازنه     

         ج ) ترصیع                   د ) جناس

25/0

24

کدام گزینه در مورد جناس درست است ؟

الف ) تفاوت معنایی واژه های پایه جناس پدید می آورد .

ب )  همانندی معنایی واژه های پایه جناس پدید می آورد .

 ج )  جناس در شعر نیز می تواند بیاید .

 د )  دو کلمه ی هم جنس ، گاه هیچ تفاوتی در معنا ندارند . 

 

25/0

25

نوع جناس های زیر را تعیین کنید .

الف ) آن که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت                هم تواند کرمش دادِ من مسکین داد .

 ب )  اگر پیل زوری و گر شیر چنگ                

    به نزدیک من صلح بهتر که جنگ  .

 ج )  کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست             

  یا  نظر در تو ندارد مگرش ناظر نیست .

 

 

25/0

25/0

25/0

26

کدام گزینه درباره ی حُسن تعلیل درست است ؟

الف ) علتی که شاعر ذکر می کند به دلیل علمی بودن پذیرفتنی است .

 ب )  علتی که شاعر می آورد چون با تمثیل همراه است ، پذیرفتنی است .

 ج )  چون علل بر تشبیه استوار است ، پذیرفتنی است .

 د )   اسا س حُسن تعلیل بر خیال انگیزی و تعقل است .

25/0

27

در بیت زیر کدام آرایه ی لفظی وجود دارد ؟

        شد پرده ام دریده تا پرده ها بسوزم                   از آتشی که خیزد در پرده ی حجازی .

25/0

28

در ابیات زیر آرایه های ( اشتقاق ، تلمیح ، تضمین ، تضاد ، حس آمیزی و ایهام تناسب) را مشخص کنید .

1 – هرچ آن قبیح تر بکند یار دوست روی                 داند که چشم دوست نبیند قباحتش .

2 – بوی دهن تو از چمن می شنوم                           رنگ تو ز لاله و سمن می شنوم .

3 – گر هزار است بلبل این باغ                               همه را نغمه و ترانه یکی است .

4 – زبانم عقده ای دارد چو موسی ، من ز فرعونان   

   ز رَشک آن که فرعونی خبر یابد ز برهانم .

5 – ای سخت جفاس سست پیوند                              رفتی و چنین برفت تقدیر .

6 – مرا شکیب نمی باشد ای مسلمانان                       ز روی خوب « لکم دینکم ولی دین » .

 

5/1

29

در ابیات زیر آرایه های ( حُسن تعلیل ، تناقض ، مراعات نظیر ، لف و نشر ، اغراق و ایهام ) را مشخص کنید .

1 – دست مجنون و دامن لیلی                                

   روی محمود و خاک پای ایاز .

2 – زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف                 رفتن به روی آتشم از آب خوشتر است .

3 – از عفو و خشم تو دو نمونه است روز و شب           وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد و سمّ .

4 – زین آتش نهفته که در سینه ی من است                  خورشید شعله ای است که در آسمان گرفت .

5 – خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود                   گوید دو آفتاب نباشد به کشوری .

6 – ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم                         ای بی خبر از لذت شرب مدام ما .

5/1

 

جمع نمرات

15

       

 

[ دوشنبه ۱۳۸٧/٥/٢۱ ] [ ۳:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3 ) تخصصی

مدّت امتحان :  90  دقیقه

سال : سوم نظام جدید متوسطه            رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان : 23/ 03/1387  

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال تحصیلی 86 – 87

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید .

همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فروگرفتی.

 

1

2

مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است                   

                 اجرام کوه هاست نهان در میان برف .

1

3

نیک و بد ، چون همی بباید مُرد                       

                  خُنُک آن کس که گوی نیکی برد .

75/0

4

نه بدو ره ، نه شکیبایی از او    

                        صدهزاران خلق سودایی از او .

75/0

5

پسران بازرگان عِظت پدر بشنودند و منافع آن نیکو بشناخت .

5/0

6

گل مصحف صد برگ به سوگند گشوده است .

5/0

7

خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد .

5/0

8

از ایام عتیق یادگار مانده است .

25/0

9

آن را به خانه ی صبیه منتقل کردیم .

25/0

10

چه زمهریر غریبی .

25/0

11

منجنیق ، ایشان را بیاموخت .

25/0

ب

12

با توجه به ابیات و عبارات زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید .

جامه پشمین از برای کد کنند .

 

25/0

13

هر جا که در آغوش صبا غنچه ی وردی است .

25/0

14

به بوی آن که درمانش تو باشی .

25/0

15

کان چنان ماهی نهان شد زیر میغ .

25/0

16

ایشان اند که از بهایم اند .

25/0

17

به فراست صادق دانست که حال چیست .

25/0

18

لابه ی رستم در اسفندیار کارگر نمی افتد .

25/0

19

هر یک را به نوعی استمالت نموده .

25/0

ج

20

خودآزمایی

چرا به اعتقاد ناصرالذین شاه « طاق بسطام » درست است

نه « طاق بستان » ؟

 

5/0

21

جمله ی زیر را به فارسی امروزی بازنویسی کنید .

  به برکت این افسون ، نه کسی مرا بتوانستی دبد و نه در من بدگمانی صورت بستی .

5/0

22

شاعر در بیت زیر ، درمان دردمندی روزگار را در چه دانسته است ؟

   « یک چند روزگار ، جهان دردمند بود 

              بِه شد که یافت بوی سمن را دوای طیب . »

5/0

23

در بیت زیر یک تشبیه نهفته مشخص کنید .

 « اشک بیهوده مریز این همه  از دیده ، کلیم  

                  گَرد غم را نتوان شست به طوفان از من . »

5/0

24

اگر داستان دیوار را داستانی نمادین به حساب آوریم ، هر یک ازعناصرزیر نماد چیست ؟

     الف ) بنّا                ب ) همسایه

5/0

25

در عبارت : « تو نیز اگر توانی ، سر خویش گیر و راه مجانبت پیش . »بین کدام کلمات آرایه ی سجع وجود دارد ؟

5/0

26

پیام کلی حکایت زیر چیست ؟

   بهلول را گفتند : « دیوانگان بصره را بشمار . »  گفت :

« از حیّز شمار بیرون است . اگر گویید ، عاقلان را بشمارم که معدودی بیش نیستند . »

5/0

27

بیت زیر به کدام واقعه اشاره دارد ؟

   « شبی برنشست از فلک برگذشت  

                           به تمکین و جاه از ملک برگذشت .»

5/0

د

28

درک مطلب

باتوجه به ابیات زیر ، به سئوالات پاسخ دهید .

     « دانه پنهان کن ، به کلی دام شو   

                    غنچه پنهان کن ، گیاه بام شو

        هر که داد او حسن خود را در مزاد   

             صد قضای بد سوی او رو نهاد .»

الف ) منظور از « گیاه بام شدن » چیست ؟

 ب )  مفهوم کلی بیت دوم را بنویسید .

 

 

 

 

 

5/0

5/0

29

در بیت « درخت تو گر بار دانش بگیرد    /  

  به زیر آوری چرخ نیلوفری را » منظور از واژه های زیر چیست ؟       الف ) درخت              ب ) چرخ نیلوفری

5/0

30

بیت « اگر یک ذره را برگیری از جای    /    

 خلل یابد همه عالم سراپای » به چه نکته ای اشاره دارد ؟

5/0

31

در نوشته ی « می توانست نگاه این یکی را در چله ی کمان بنشاند وبه سوی دشمن پرتاب کند .» منظور از عبارت « نشاندن نگاه در چله ی کمان و پرتاب آن » چیست ؟

5/0

32

در کدام یک ار ابیات زیر شاعر از این که چون ابر باشد ، ناراحت و گریزان است ؟

الف ) مرا به بود و نبود جهان چه کار، که داد 

                   به باد فتنه ، همه هست و نیستم ، چون ابر

 ب )  زمین سترون و در وی نشان رویش نیست

                  فراز ریگ روان چند ایستم چون ابر

25/0

33

در بیت « مگوی آن چه هرگز نگفته است کس      / 

    به مردی مکن باد را در قفس » عبارت کنایی و مفهوم آن را بنویسید .

5/0

34

در عبارت شعری « و پیمان برادری ات   /   با جبل نور   / 

  چون آیه های جهاد   /   محکم  »

الف ) مخاطب شاعر کیست ؟   

       ب ) منظور از جبل نور کیست ؟

5/0

35

بیت « گر بسی بینی عدد ، گر اندکی  /   آن یکی باشد اندر این ره دریکی . »به کدام یک از وادی های هفت گانه ی منطق الطیر عطار اشاره دارد ؟

25/0

ه

36

دانش های ادبی

زاویه ی دید عبارت داستانی زیر چیست ؟

« چون بامداد شد ، خداوند دکان بیامد . پاسبان چون او را از دور بدید ،دعا و ثنا گفت و شکرها گزارد .»

 

25/0

37

دو آرایه ی موجود در بیت زیر را بنویسید .

    «  باد خزان نکبت ایام ناگهان 

                 بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد . »

5/0

38

................ ذکر نام و ادای احترام به پیامبر و بزرگان دین و ستودن ایشان است که معمولاً در خطبه ها و دیباچه های کتاب ها می آید .

25/0

39

نام پدید آورندگان آثار زیر را بنویسید .

الف ) تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار 

           ب ) تبسم های شرقی

5/0

40

نوع نثر آثار زیر را بنویسید .

الف ) تاریخ جهانگشای جوینی    

                      ب) قصص الانبیا

5/0

41

کاربرد کدام آرایه ی ادبی ، باعث زیبایی بیت زیر شده است ؟         « خروش آمد از باره ی هر دو مرد 

                         تو گفتی بدرید دشت نبرد . »

25/0

42

شرح زیر درباره ی کدام اثر است ؟

  « یکی از آثار معروف شیخ محمود شبستری است که در پاسخ به سئوالات منظوم امیر سید حسین هروی در 993 بیت سروده است . »

5/0

43

تعریف : « یکی از شاخه های ارزشمند و مهم علوم ادبی معاصر است که ما را از تأثیرپذیری ادبیات ملت های مختلف جهان و نیز تأثیرپذیری شاعران و نویسندگان یک ملت از هم آگاه می سازد . » درباره ی کدام گونه ی ادبیات است ؟

25/0

و

44

حفظ شعر :                  بیت های زیر را کامل کنید .

........ ار نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم  

             گردون اگر ........ کند ، گردون گردان بشکنم .

 

5/0

45

الهی ، آتش عشقم به جان زن   

                     ................................................   

5/0

       

 

[ پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۳ ] [ ٩:٤٥ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

ادبیات فارسی

دوشنبه ٠۴/٠۶/١٣٨٧

زبان فارسی

یکشنبه ١٠/٠۶/١٣٨٧

آرایه های ادبی

سه شنبه ١٢/٠۶/١٣٨٧

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/۱ ] [ ۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد