نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سئوالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3 )

مدّت امتحان :  75 دقیقه

سال : سوم نظام جدید متوسطه  رشته : علوم تجربی – ریاضی فیزیک

تاریخ امتحان : 23/03/1387

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال تحصیلی 1386 – 1387

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان برگردانید .

بادهای تند گاهی قیه می کشیدند .

 

25/0

2

زرتشت او را کمر بسته ی خود کرده بود .

25/0

3

آری زمان فره جوانی را می پژمرد .

25/0

4

باز کشید از روش خویش پای .

25/0

5

گر به اقلیم عشق روی آری 

                      همه آفاق گلستان بینی .

5/0

6

کبوتران اشارت او را امام ساختند .

5/0

7

خم آورد بالای سرو سهی .

5/0

8

این ، صلت فخر است ، پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست .

75/0

9

به قهر یک قبضه ی خاک از روی جمله ی زمین برگرفت .

75/0

10

هر که شدت حلقه ی در ، زود برد حقه ی زر         

        خاصّه که در باز کنی ، محرم دروازه شود .

1

11

دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد .

1

ب

1

با توجه به عبارات زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید .

در خبر است از صفوت آدمیان .

 

25/0

2

آن چاکر را لت زدی .

25/0

3

از بس میل گرفت ، نصف تنش لَمِس شد .

25/0

4

بانگ وهزاهز و غریو برخاست .

25/0

5

این چه ژاژ است و چه کفر است و فُشار ؟

25/0

6

کبوتران در مطاوعت وی روزگار گذاشتندی .

25/0

7

در چهارسالگی پشت قاش زین نشستم .

25/0

8

بار امانت عاشقانه در سُفت جان کشد .

25/0

ج

1

خودآزمایی

در عبارت « پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد . » به کدام صفات خداوند تأکید شده است ؟

 

5/0

2

نویسنده در عنوان داستان « گل دسته ها و فلک » چه ایهام لطیفی به کار برده است ؟

5/0

3

با توجه به بیت « وادی پر از فرعونیان و قبطیان است     /    موسی جلودار است و نیل اندر میان است »

الف) منظور از « فرعونیان و قبطیان » چیست ؟            ب ) « نیل » استعاره از چیست ؟

5/0

4

در شعر « کاریز خوش دارد خیال کند   /  که رودها   /  تنها برای این هستند   /  که به او آب برسانند . » « کاریز»  نماد چه کسانی است؟

5/0

5

در بیت « این سر به مهر نامه ، بدان مهربان رسان       /     کس را خبر مکن که کجا می فرستمت . »

 مقصود از  « نامه ی سر به مهر » چیست ؟

5/0

6

در بیت « راز نهان دار و خمش ، ور خمشی تلخ بود       /      آ« چه جگر سوزه بود ، باز جگر سازه شود .» 

الف ) کدام کلمه ایهام دارد ؟              

ب ) مفهوم کنایی « جگر سوزه » چیست ؟

5/0

7

در بیت « کسی که نقطه ی آغاز هر چه پرواز است   /    تویی که در سفر عشق خطّ پایانی . » مرجع دو ضمیر

« کسی » و « تو » را بنویسید .

5/0

8

بیت « چشم بگشا  به گلستان و ببین    /  

جلوه ی آب صاف در گل و خار »  بیانگر کدام اصل مهم عرفانی است ؟

5/0

د

1

دانش های ادبی

نثر کتاب « سیاست نامه » جزو نثر ....................... محسوب می شود .

 

25/0

2

عبارت مقابل بیانگر کدام عنصر داستان است ؟ 

« فکر اصلی و مسلط  بر هر اثر است .»

25/0

3

نام پدید آورندگان آثار زیر را بنویسید .

الف ) برزیگران دشت خون      

   ب ) رجعت سرخ ستاره              ج ) تاریخ مسعودی

75/0

4

چه کسی کتاب « کلیله و دمنه » را از پهلوی به عربی ترجمه کرد ؟

25/0

5

در کدام نوع نقد ، منتقد به بررسی آرایه ها و زیبایی های ادبی می پردازد ؟

الف) نقد اخلاقی        ب ) نقدلغوی        ج ) نقد فنی

25/0

6

در بیت « امیدها در دام حرمان درد می شد  /   بازار گرم عاشقی ها سرد می شود . » دو آرایه نام ببرید .

5/0

7

ادبیات عرفانی ما درحوزه ی کدام نوع ادبی قرارمی گیرد ؟

25/0

8

مشهورترین اثر عبدالرحمان جامی چیست ؟ آن را به تقلید از کدام کتاب نوشته است ؟

5/0

ه

1

درک مطلب

مفهوم عبارت « استاد استدعای دست بوسی دارند .»  چیست ؟

 

5/0

2

با توجه به بیت « همی زور کرد این بر آن ، آن بر این   /   نجنبید یک شیر بر پشت زین .» مصراع دوم بیانگر چیست ؟

5/0

3

در عبارت « با اسفندیار با راه های خاکی نمی توان طرف شد . » منظور از« راه های خاکی » چیست ؟

5/0

4

مفهوم قسمت مشخص شده ی عبارت « آ« قدر حلقه به درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملی سر در آوردم .» چیست ؟

5/0

5

با توجه به عبارت « چون حسنک بیامد همه برپای خاستند . بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت ؛ برخاست ، نه تمام و بر خویشتن می ژکید . »

الف ) بوسهل زوزنی از هوادارن حسنک بود یا از مخالفان او ؟        ب ) کدام عبارت بیانگر این مطلب است ؟

5/0

6

در بیت « تو برای وصل کردن آمدی      / 

      نی برای فصل کردن آمدی .» خداوند در خطاب به موسی (ع) رسالت انبیا را چه می داند ؟

5/0

7

تقابل عشق و عقل در کدام یک از ابیات زیر مشهود است ؟

الف) مرا تا عشق صبر از دل برانده ست

          بدین امید جان من بمانده ست  .

 ب ) شود آسان ز عشق کاری چند  

                 که بود نزد عقل بس دشوار .

5/0

8

با توجه به بیت « یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد  /

ای یاوران باید ولی را یاوری کرد . »

الف ) « آهنگ جان سامری کرد » یعنی چه ؟        

ب ) منظور از « ولی » در مصراع دوم کیست ؟

5/0

و

1

حفظ شعر

هرکاو شراب ................. روزی چشیده باشد           داند که سخت باشد ................... امیدواران .

 

5/0

2

بی وفا نگار من ، می کند به کار من                   

........................................................ .

5/0

       

 

[ پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٧ ] [ ٥:٤٦ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نکاتی در مورد ادبیات فارسی 3

سئوالات این کتاب در شش بخش مجزا طرح می شود که عبارتند از :

 

الف ) معنی لغات : در این قسمت هشت لغت از لغات ستاره دار یا توضیحات پایان هر درس را در ضمن جمله یا عبارت می آورند و دانش آموز باید با توجه به جمله ، معنی آن لغت را بنویسید.                                 هر لغت 25/0 نمره و در مجموع 2 نمره  

 

ب ) معنی ابیات و عبارات : در این قسمت 11 جمله یا مصراع یا بیت می دهند و دانش آموز باید آن ها را به فارسی روان امروزی بازگردانی کند .  چهار مورد 25/0         سه مورد 5/0  دو مورد 75/0     و دو مورد 1 نمره ای است و در مجموع 6 نمره دارد .

 

ج ) خودآزمایی : این قسمت هشت سئوال نیم نمره ای دارد و از قسمت خودآزمایی درس ها می آید و چهار نمره دارد .

 

د ) دانش های ادبی : این قسمت به سه بخش تقسیم می شود : 1 – تاریخ ادبیات  یک نمره   2 – بیاموزیم ها یک نمره          3 -  درآمد ها یک نمره 

          ( توجه 1 : کتاب 3 انسانی بیاموزیم ندارد و نمره ی این قسمت تقسیم می شود . )

          ( توجه 2 : این تقسیم بندی زیاد هم رعایت نمی شود ، به خاطر سلیقه ای بودن . )

 

ه ) درک مطلب : در این قسمت چند جمله یا عبارت یا بیت می دهند و از درون آنها سئوالاتی طرح می کنند و چون دانش آموز باید اول آن مطلب را درک کند ، اسم این قسمت درک مطلب است .                  چهار نمره

 

و ) حفظ شعر : در این قسمت معمولاً دو بیت ناقص و ناتمام می دهند و دانش آموز باید آن را با توجه به شعرهایی که در طول سال حفظ کرده است ، تکمیل نماید .  البته معمولاَ نیز از قسمت دوم کتاب این شعرها را انتخاب می کنند .             یک نمره

 

                                               آرزومند پیروزی تان          سخندان

[ پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٧ ] [ ٥:٤٦ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

اسم خلیج فارس در کتاب قدیمی و ارزشمند « سفرنامه ی ابن بطوطه »

      ابن بطوطه جهانگرد معروف و مشهور مراکشی که حدود 30 سال در مسافرت به اقصی نقاط جهان اسلام بود ، در دو جای کتاب خود از خلیج فارس نام برده است که عبارتند از :

 1 -  جلد اول ، صفحه ی 199 ، ترجمه ی محمد علی موحد ، چاپ 1361 ، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ، سطر 6

 2 – همان منبع ، صفحه ی 200 ، سطر 21

[ یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢۳ ] [ ٩:٥٩ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 « شرح سفر به قشم »

سلام علیکم

                 دوستان عزیز

        خودم هم باور نمی کنم که نتوانسته ام از اول تیر ماه پشت رایانه بنشینم و به اینترنت متصل شوم . به هر حال از اول تیر ماه به خاطر عروسی برادر خانمم و بعد پسر همسایه و بعد هم مسافرت به جزیره ی قشم به همراه آقای دکتر نورانی نتوانسته ام با رایانه کار کنم . چیزی که کمتر فکرش را می کردم .

      شب پنج شنبه 13 / 04 /1387  ساعت 22 تصمیم براین شد که روز جمعه 14/ 04/1387 به جزیره ی قشم برویم. بنابراین ساعت 9 صبح جمعه بعد از تهیه و تدارک وسایل لازم به راه افتادیم .

      اولین مسیر حرکت ما از جاده ی توسکاستان گرگان به شاهرود بود . جاده ای که با پیچ های بسیار و پرفراز و نشیب خود خطرناک اما بسیار زیبا و دل انگیز است . حدود ساعت 11 به شاهرود رسیده و نیم ساعتی استراحت کردیم . از آن جا به دامغان رسیدیم و در آخر دامغان باک اتومبیل ها را پر کردیم زیرا می گفتند که تا پمپ بنزین بعدی مسافت زیادی است .  بعد از 125 کیلومتر به معلمان رسیدیم جایی که قبل از رسیدن فکر می کردیم که شهر متوسطی باشد اما بعد از رسیدن در کمال تعجب دیدم که حتی اندازه ی یک روستای دور افتاده ی استان زیبای خودمان گلستان هم نیست . باری چون وقت ناهار بود در روستا دوری زدیم اما باطل . زیرا در ها همه بسته بود و ما غرق خنده  بودیم . در روستای روبروی معلمان نیز اثری از مغازه ای که بتوان چیزی تهیه کرد نبود . در حدود یک کیلومتر جلوتر تابلوی « مجتمع رفاهی – خدماتی معلمان » نظر ما را جلب کرده بود، بنابراین به آن جا برگشتیم تا ناهار را در آن جا بخوریم ، اما این هم خیالی عبث بود . تنها توانستیم نماز بخوانیم و باز به راه افتادیم . ناهار را داخل ماشین صرف کرده به راه افتادیم .

        نمی دانم چرا اسم معلمان را بر روی آن روستا نهاده بودند . بی گمان اگر آن روستا در مسیر مهم دامغان به یزد و اصفهان نبود ، کمتر معلمی اسم آن روستا را می شنید . به من معلم که برخورد . زیر ا انتظار داشتم اسم جمع ما را حداقل روی یک شهر بگذارند .

     در فاصله ی 150 کیلومتری معلمان ، جندق قرار داشت که مرا به یاد « یغمای جندقی » می انداخت . یک ساعتی در آنجا که بسیار با معلمان تفاوت داشت استراحت کردیم و بعد از سوخت گیری به راه افتادیم . در کنار پمپ بنزین جندق مسجد بزرگ و زیبایی برای استراحت مسافران ساخته اند که دست شان درد نکند .

      « چوپانان » در 65 کیلومتری جندق قرار دارد و 190 کیلومتر بعد به اردکان رسیدیم و بدون توقف به راه ادامه دادیم تا شب به یزد برسیم که در 60 کیلومتر اردکان قرار دارد .

     بعد از رسیدن به یزد با درد سر فراوان خانه ی معلم را پیدا کردیم و برای اسکان یک شب پذیرش شدیم و شانس خوب ما به هنرستان شهید وطن چی بود که بسیار مرتب و به راه بود . سرویس بهداشتی تمیز ، حمام خوب و آب سرد گوارایی داشت . الحمد لله – دست مریزاد . –

      صبح روز بعد بعد از صرف صبحانه به راه افتادیم . ابتدا به شهر « انار » رسیدیم که 140 کیلومتر فاصله از یزد داشت و باک اتومبیل ها را پر کردیم بعد از 103 کیلومتر به شهر بابک رسیدیم و یک سره به سیرجان رفتیم که 100 کیلومتر از شهربابک فاصله دارد . ناهار را در پارک زیبایی در سیرجان صرف کردیم و بعد از حدود یک ساعت استراحت به سمت بندر عباس راه افتادیم . شهر بعدی حاجی آباد نام داشت که 145 کیلومتر با سیرجان فاصله دارد . اول شب یعنی اذان مغرب به اول بندر عباس رسیدیم که 155 کیلومتر با حاجی آباد فاصله دارد . بعد از خواندن نماز مغرب به سمت بندر خمیر که می گفتند راه قشم از آن جاست ، راه افتادیم . در یک سه راهی راه بندر خمیر را از ماموران سئوال کردیم که بسیار خوب بود . زیرا راه قشم از بندر « پهل یا پل » بود که 20 کیلومتر قبل از بندر خمیر بود . راستی چراغ بنزین ماشین بنده حدود 40 کیلومتر قبل روشن شده بود و من دعا 2آ می کردم که زودتر به مقصد برسیم و خدا بسیار یاری کرد . باور نمی کردم با این که سرعت همیشه بالای 100 و کولر اکثر اوقات روشن بود ، 597 کیلومتر راه رفتم . چیزی که اصلاً برایم باور کردنی نبود .

خلاصه شب ساعت 9 به بندر پل رسیدیم . گفتند که ماشین ها را فقط تا ساعت 7 عصر به آن طرف می برند . به میزبان زنگ زدیم و راهنمایی گرفتیم . ماشین ها را همان جا به نگهبان سپردیم و با قایق اؤ روی أب های خلیج فارس به بندر « لافت » رفتیم . چند روز قبل که کتاب ارزشمند « سفرنامه ی ابن بطوطه » را می خواندم ، دیدم که ابن بطوطه در دو جا از خلیج فارس نام برده است و من تعجب می کنم که چرا و چگونه بیگانگان به خود اجازه می دهند که نام این خلیج را عوض کنند .اما مقصودم از دو جا در سفرنامه ی ابن بطوطه این جاهاست : 1 – جلد اول ، صفحه ی 199 ، ترجمه ی  بسیار زیبای محمد علی موحد ، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ 1361 ، سطر 6

   2 – همان منبع ، صفحه ی 200 ، سطر 21

     با تاکسی دربست به شهر قشم رفتیم که آقای فراخی میزبان عزیز ما منتظر بودند . سه شب و دو روز با زحمت های زیاد خودمان مزاحم ایشان بودیم و ایشان با کمال خنده رویی و صفای قلب پذیرای ما بودند . خداوند خود اجرشان را بدهد و از ایشان خشنود باشد .

     قبل از این بنده فکر می کردم که جزیره و شهر قشم یکی است اما فهمیدم که یک جزیره ی بسیار بزرگ به نام قشم داریم که بزرگ ترین شهر آن قشم است .

    آن شب به خاطر خستگی در منزل آقای فراخی استراحت کردیم . صبح من و آقای دکتر نورانی به بندر پل آمدیم و اتومبیل ها را « کابوتاژ » کردیم یعنی اجازه ی ورود به جزیره ی قشم گرفتیم . ماشین ها را سوار « لندی گراف » کرده به جزیره آمدیم و بنده در نزدیکی بندر لافت باک ماشین را پر کردم که گفتم 597 کیلومتر با یک باک آمده بودم . راستی یادم رفته است بگویم که ماشین بنده سواری پراید و ماشین آقای دکتر پژو206 صندوقدار است . بچه ها را که در بازار قدیم قشم بودند گرفتیم به منزل آقای فراخی رفتیم زیرا وقت ناهار بود بعد از ناهار و استراحت به شهر « درگهان » آمدیم . تا حدود 9 شب آن جا بودیم و باز به قشم رفتیم . این ابر به بازار جدید قشم . تفاوت بازار قدیم و جدید هر دو شهر در ساختمان آن هاست نه چیز دیگر .

      صبح روز بعد صبحانه را خورده به شهر درگهان رفتیم و برای ناهار به قشم برگشتیم . فاصله ی دو شهر 20 کیلومتر است . بعد از ناهار و استراحت به بازار قدیم و سپس بازار جدید ( بازار ستاره ) قشم رفتیم و 11 شب به خانه برگشتیم .

      صبح سه شنبه به اسکله ی بهمن قشم رفتیم و از گمرک آن جا اجازه ی خروج ماشین ها را گرفتیم و بعد از خداحافظی با آقای فراخی مهربان به بندر لافت رفتیم و بعد از بازدید وسایل خریداری شده ماشین ها را سوار شناور کردیم و خود نیز در کنار ماشین ها بودیم . هزینه ی حمل و نقل ماشین ها 7000 تومان است . که ارزش خوبی دارد . راستی شناور یا همان لندی گراف به قدری بزرگ و قوی است که حدود 15 کامیون بزرگ و تریلی را با بارشان به همراه چند سواری بار می کند و حدود 45 دقیقه بعد با آن طرف می رساند .

     مسیر امروز ما این گونه است . 1 – شهر لار    2 – شیراز 

 ناهار را به لار رسیدیم و در یک رستوران صرف کردیم .     بعد از نیم ساعت استراحت به راه افتادیم  شب به شیراز رسیدیم و باز در ستاد اسکان پذیرش شدیم به مدرسه ی افسری که کولر نداشت و ما در حیاط چادر زدیم و در چادر خوابیدیم زیرا اتاق ها گرم بود .

    چهار شنبه بعد از صبحانه ابتدا به حافظیه سپس به سعدیه و در پایان به دروازه ی قرآن رفتیم و من و دکتر به بالای کوه که مزار خواجوی کرمانی قرار دارد رفتیم  . بنده در سال 77 نیز با همکلاسی های دانشگاه آمده بودم و در قهوه خانه ی بالای کوه چایی خورده بودم و این بار نیز همان انتظار را داشتم اما متاسفانه آن جا را نمی دانم چرا ، تعطیل کرده بودند .

      از آن جا به تخت جمشید مظهر قدمت تمدن ایران آمدیم . بعد از بازدید و صرف ناهار راهافتادیم تا شب به اصفهان برسیم . که همین طور هم شد و ما شب به اصفهان رسیدیم . به ستاد اسکان که رفتیم بر عکس دو شهر قبلی یعنی یزد و شیراز سه نفر نشسته بودند که اولی آن ها به زور جواب آدم را می داد و تکیه کلامش «فقط کارت شناسایی معلمی » بود برای آزمایش ایشان ابتدا گفتم که کارت معلمی ندارم اما کد پرسنل و سایر کارت ها را دارم اما ایشان از تکیه کلامشان برگشت نداشتند . تازه بعد از این هم 3 برابر یزد و 2 برابر شیراز از ما هزینه ی اقامت گرفتند . خداوند به این اصفهانی ها انصاف بدهد .

     دبیرستان دخترانه ی « آبدار » مکان بیتوته ی ما بود که کولر داشت اما حمام نداشت البته خود مدرسه بسیار زبیا بود زیرا تازه ساخت بود . به هرحال آن شب نیز گذشت .

     گشت در بازار میدان امام  یا همان نقش جهان سابق  برنامه ی امروز ما بود . نقش جهان را هم که خراب کرده بودند . این جا هم خاطرات قبلی بنده برعکس شده بود . کمی در سی و سه پل نشستیم و در بوستان سعدی ناهار خوردیم و استراحت کردیم و ساعت 5 به سوی تهران راه افتادیم . شب ساعت 11 به حرم امام ( ره ) رسیدیم و در آن جا ماندیم .

     جمعه بعد از صرف صبحانه به طرف گرگان حرکت کردیم . نرسیده به پایان تونل نزدیک گردنه ی امامزاده هاشم داخل تونل ماشین دکتر خاموش شد و حدود 300 متر تا رسیدن به تعمیر گاه امامزاده هاشم آن را بکسل کردیم . در آن جا بعد از چند دقیقه طبق تجربه ی قبلی آقای دکتر ماشین دوباره روشن شد و ما به راه خود ادامه دادیم نزدیک پلسی راه آمل نیم ساعت استراحت کردیم و دوباره حرکت .

    ساعت سه به گرگان رسیدیم و هر کس به خانه ی خود رفت و من بعد از صرف ناهار به خاطر خستگی بیش از حد دو ساعت خوابیدم . بعد از نماز عصر و مغرب به سمت روستا راه افتادیم تا علاوه بر عیادت از پدر که از روز حرکت ما ناخوش احوال بود ، دیداری نیز با دیگر اعضای خانواده تازه نماییم . شام منزل پدر بودیم . الحمدلله که حالشان بسیار خوب بود . به منزل پدرخانم نیز سر زدیم و در منزل پدر خوابیدیم .

    روزهای دیگر نیز کماکان طبق کارهایی که داریم یا خود روزها برایمان می آورند ، سپری می شود .

     در مجموع هرچند روزهای مسافرت ما کم بود ، اما جزیره ی قشم جایی بسیار دیدنی است و من به همه سفارش می کنم که حتماً برای یک بار هم که شده به آن جا بروند .

        اگر عمری باشد و خدا یاری کند باز هم به قشم خواهم رفت .

                      پس بدرود قشم به امید سلامی دیگر .

                                  خداوند به همه توفیق و صحت و سلامت بدهد .

                                مسعود سخندان 23 / 04 /  1387    

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢۳ ] [ ٩:٥٦ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام علیکم

بعضی از دوستان بارم‌بندی درس‌های زبان و ادبیات فارسی را می‌خواستند که در این جا می‌نویسم امیدوارم مقبول خاطر افتد .

زبان فارسی ( کلی )

1 – زبان شناسی                 ۴ نمره


2 – املا و بیاموزیم             ٣ نمره


3 – نگارش                       ۵ نمره


4 – دستور                        ٨ نمره

 

ادبیات فارسی

1 – معنی شعر و نثر          ۶ نمره


2 -  معنی لغات                 ٢ نمره


3 – خودآزمایی                 ٣ نمره  


4 – درک مطلب                ۴ نمره


5 – دانش های ادبی           ٣ نمره


6 – شعر تکمیلی( حفظ شعر ) ٢نمره


لازم به یادآوری است که از قسمت اول کتاب ( نوبت اول ) ۵ نمره و از قسمت دوم کتاب ١۵ نمره می‌آید .

زبان فارسی 

ردیف    توضیح                       قسمت اول                 قسمت دوم

 

١  زبان شناسی               ١ نمره               ٣ نمره

 

٢  املا و بیاموزیم              ٠.۵٠ نمره         ٢.۵٠ نمره

 

٣  نگارش                       ١.۵٠ نمره           ٣.۵٠ نمره

 

۴  دستور                         ٢ نمره                ۶ نمره

 

ادبیات فارسی 

 

١  معنی شعر و نثر            ٢ نمره                 ۴ نمره

 

٢  معنی لغت               ٠.۵٠ نمره                     ١.۵٠ نمره

 

٣  شعر حفظی             ---------                         ٢ نمره

 

۴  دانش‌های ادبی           ١ نمره                          ٢ نمره

 

۵  درک مطلب                 ١ نمره                          ٣ نمره

 

۶  خودآزمایی                ٠.۵٠ نمره                     ٢.۵٠ نمره

 

 

        موفق باشید .    

[ جمعه ۱۳۸٧/٤/٧ ] [ ٤:۱٦ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات ادبیات فارسی ( 3 ) سال سوم علوم تجربی و ریاضی – فیزیک  سراسر کشور در نوبت شهریور 1379

02/06/1379

ردیف

متن سئوالات

بارم

الف

1

تاریخ ادبیات و دانش های ادبی:

نوع نثر گلستان سعدی چگونه است؟

25/0

2

در بیت زیر میان واژه های (دیوار امت) و (موج و بحر) چه نوع آرایه هایی دیده می شود ؟

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو کشتیبان  /

  چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

5/0

3

زمینه های اصلی هر حماسه کدامند؟                                                      

1

4

در بیت « جانان من بر خیز ، بر جولان برانیم   /   زان جا به جولان تا خط لبنان برانیم  » کدامین آرایه ی ادبی دیده می شود؟

5/0

5

پرویز خرسند اغلب در باره ی کدامین موضوعات می نویسد؟                         

25/

6

من کیستم و یک اثر از مهمترین آثارم چیست؟                                   

       از جمله داستان پردازان و نمایش نامه نویسان معاصر هستم در سال1314در تبریز متولد شدم ودر سال 1364در لندن دار فانی را وداع نمودم. در طول بیست سال نویسندگیم ، طبع خود را در عرصه های گوناگونی چون داستان کوتاه ، رمان ، نمایش نامه ، فیلم نامه ، پانتومیم ، و تک نگاری آزمودم.

5/0

ب

7

با توجه به عبارات و ابیات زیر، معانی لغات و واژگان معین شده را بنویسید. 

اگر یک روز با دلبر خوری نوش  

        کنی تیمار  صد ساله فراموش                            

 

5/0

8

زاغی بر درختی گشن خانه داشت .                                                          

25/0

9

چنین گفت رستم به آواز سخت      

            که ای  شاه شادان دل ونیکبخت .

25/0

10

شاهین تیز بال افق ها بودم زنبوری طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم .                

25/0

11

منت خدای را عزّ و جلّ که طاعتش موجب قربت است .                                  

25/0

12

امیر رایافتم آن جا بر زبر تخت نشسته ، پیراهن توزی در بر داشت .                        

25/0

13

 گفت : علی ایّ حال من نیز فرزند این پدرم .                                                   

25/0

ج

14

معنی ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان بنویسید.

هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیات است وچون بر می آید مفرّح ذات .

 

5/0

15

زین نمط بیهوده می گفت آن شبان .

25/0

16

نبندد مرا دست چرخ بلند .

5/0

17

سردی استاد از سنگینی نفسش پیداست.                                                   

5/0

18

 

75/0

19

من نیز از مثل این واقعه ایمن نتوانم بود .                                 

25/0

20

زی تیر نگه کرد و پر خویش بر آن دید 

           گفتا ز که نالیم  که از ماست که بر ماست .  

5/0

21

خدا نه برای خورشید ونه برای زمین بلکه برای گل هایی که برایمان می فرستد چشم به راه پاسخ است .

75/0

22

درک مطلب:

باتوجه به ابیات"       تو را در دل درخت مهربانی

                                               به چه ماند؟ به گلزار خزانی

                           برهنه گشته وبی بار مانده 

                                               گل وبرگش برفته خار مانده "

منظور از"گل و برگش برفته خار مانده "چیست؟                                                

 

 

5/0

23

با توجه به ابیات

"ای صبح دم،ببین که کجا می فرستمت 

                                   نزدیک آفتاب وفا می فرستمت                    

  باد صبا دروغ زن است وتو راستگوی

                                 آنجا به رغم باد صبا می فرستمت"

1-     به صبح دم چه مسوولیتی واگذار شده است؟

2-     چرا مسوولیت پیام رسانی به صبح دم در مقابل باد صبا واگذار شده است؟

 

 

 

5/0

5/0

24

با توجه به بیت

"آب چه دانست که او گوهر گوینده شود   

                    خاک چه دانست که او غمزه ی  غمازه شود"

منظور کلی شاعر چیست؟                                                         

5/0

ه

25

 

 خود آزمایی:

مصراع "همه دل پر از باد و لب پر ز پند" بیانگر چه حالتی است ؟

5/0

26

در عبارت « نوروز تجدیدخاطره ی خویشاوندی انسان طبیعت است و حال این فرزند فراموشکار مادر خویش را از یاد می برد. » منظور از مادر چیست؟                               

5/0

27

با توجه به دو بیت زیر به سئوالات طرح شده پاسخ دهید:

  "یک شبی پروانگان جمع آمدند

                            در مضیفی طالب شمع آمدند

   جمله می گفتند :"می باید یکی

                            کاو خبر آرد ز مطلوب اندکی"

مراداز" شمع" و "مطلوب" در دوبیت فوق چیست؟                                                 

5/0

28

شعر" قرآن مصور" در چه قالبی است؟یک ویژگی آن را بنویسید.                              

5/0

29

مقصود از بیت زیر چیست ؟

"روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت 

                 بی تو اگر سرخ بود از اثر غازه شود" 

5/0

30

منظور از "تاج"و"خسوفهای کژخیم" در ابیات زیر چیست؟ 

ولادت که روزگاری از گوهر نور بود/ به سوی بلوغ می خزد وآن گاه که تاج بر سرش نهادند/ خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز بر می خیزند.

                         

1

31

چرا داستان گلدسته ها و فلک نوشته آل احمد داستانی نمادین است؟                

5/0

 

[ جمعه ۱۳۸٧/٤/٧ ] [ ۳:٤٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3 )

مدّت امتحان :  75 دقیقه

سال : سوم نظام جدید متوسطه  رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان : 23/03/1380

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال تحصیلی  1379 - 1380

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید .

ای حیات عاشقان در مردگی

                        دل نیابی جز که در دل بردگی .

 

75/0

2

صبر کردند تا از فرایض و سنن فارغ شد و به نوافل و فضایل نماز ابتدا کرد .

75/0

3

زین لاله ی بشکفته ی در دامن صحرا  

           هر لاله نشان قدم راه نوردی است .

5/0

ب

1

معنی لغات مشخص شده را بنویسید .

بیت نغزی به خاطرم « قدسی »   

                  ز اوستادی گزیده می آید .

 

25/0

2

خسرو و بزرگان و مغنی ها و اهل طرب در کرجی ها نشسته اند .

25/0

3

سالک باید که اول از علم شریعت آن چه مالابد است بیاموزد و یاد گیرد .

25/0

4

پسری داشت صاحب فراست .

25/0

5

بلبل همی بخواند بر شاخسار بید    

             سار از درخت سرو مر او را شده مجیب .

25/0

ج

1

دانش های ادبی

منظومه ی « گلشن راز » از کیست ؟ در جواب سئوالات چه کسی سروده شده است ؟

 

5/0

2

داستان تمثیلی طوطی و بازرگان پیش از مثنوی مولوی در چه آثاری آمده است ؟

75/0

3

در کلمه ی « محکم » در شعر راز رشید چه ایهامی دیده می شود ؟

  « پیمان برادری ات با جبل نور           

          چون آیه های جهاد ، محکم . »

5/0

4

شاعران عصر انقلاب در چه قالب های نو طبع آزمایی کرده اند ؟

5/0

5

اثر مهم « ابوالفضل رشیدالدین میبدی » چه نام دارد ؟

25/0

6

رمان « سه دیدار » نوشته ی کیست ؟ در این اثر به بازآفرینی زندگی چه شخصیتی پرداخته است ؟

5/0

د

1

خودآزمایی

مفهوم کنایی« سرد گشتن » و « گیاه بام شدن » را در ابیات زیر بنویسید .

     الف ) چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد              پس بلرزید ، اوفتاد و گشت سرد .

   ب ) دانه پنهان کن ، به کلی دام شو                         غنچه پنهان کن ، گیاه بام شو .

 

 

25/0

25/0

2

در بیت زیر چرا شاعر گل هایی را که برای تماشاهی شهید آمده اند ، رنگ پریده توصیف می کند ؟

       به تماشای غنچه های شهید  

               گل به رنگ پریده می آید .

5/0

3

در بیت زیر مقصود از « دریا » و « شبنم » چیست ؟

     چون به دریا می توانی راه یافت

          سوی یک شبنم چرا باید شتافت ؟

5/0

4

در بیت زیر « گونه » و « اشک » به چه چیز تشبیه شده است ؟

       از راهروان سفر عشق در این دشت

           گلگونه سرشکی است اگر راه نوردی است .

5/0

5

منظور از « گرانی بردن » در عبارت زیر چیست ؟

       اکنون مشتی خاک پس من انداز تا گرانی ببرم .

5/0

6

« پیغام های سرد » در بیت زیر کنایه از چیست ؟

      نه همچو من که هر نفس از باد زمهریر           پیغام های سرد دهد بر زبان برف .

5/0

       

 

[ جمعه ۱۳۸٧/٤/٧ ] [ ۳:٤۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات امتحان نهایی درس : ادبیات فارسی

رشته : ادبیات و علوم انسانی

مدت امتحان :   75 دقیقه

سال سوّم نظام جدید آموزش متوسطه

تاریخ امتحان : 23/03/1379

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه 1379

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 

ردیف

سئوالات

بارم

الف

1

بیان معنی شعر و نثر

همه از ذات خود پیوسته آگاه                وز آن جا راه برده تا به درگاه .

 

5/0

2

عالمی را یک سخن ویران کند              روبهان مرده را شیران کند .

75/0

3

صبر کردند تا از فرایض و سنن فارغ شد و به نوافل و فضایل نماز ابتدا کرد .

1

ب

4

لغت مشخص شده در عبارت های زیر را معنی کنید .

با من در سخن آی و پس از من بپرس به الحاح هر چه تمام تر که این چندین مال از کجا به دست آوردی .

 

25/0

5

یا خون شهیدی است که جوشد ز دل خاک               هر جا که در آغوش صبا غنچه ی وردی است .

25/0

6

جرگه ی شکارگاه مرال است .

25/0

7

بعد از این وادی استغنا بود                           نه درو دعوی و نه معنا بود .

25/0

8

حرف درویشان بدزدد مرد دون                    تا بخواند بر سلیمی زان فسون .

25/0

9

آن ابر بین که گرید چون مرد سوگوار            و آن رعد بین که نالد چون عاشق کئیب .

25/0

ج

10

درک مطلب

با توجه به ابیات زیر به سئوالات پاسخ دهید .

        نکته ای کان جست ناگه از زبان                    همچو تیری دان که جست آن از کمان

        وانگردد از ره آن تیر ای پسر                       بند باید کرد سیلی را ز سر .

1 –  چرا شاعر سخن جاری شده را به تیر رها شده تشبیه کرده است ؟

2-   شاعر چه مناسبتی بین تیر رها شده و سیل جاری شده تصور می نماید ؟

3 – چرا سیل را باید از سرچشمه بست ؟

4 -  پیام ابیات را بنویسید .

 

 

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

د

11

دانش های ادبی

درون مایه های ارزشمند ادبیات توصیفی را نام ببرید .

 

75/0

12

مجموعه شعر « راما » از کیست ؟

25/0

13

موضوع کتاب « انسان کامل » چیست ؟ در چه قرنی نوشته شده است ؟

5/0

14

در داستان تمثیلی طوطی و بازرگان مولوی « طوطی » نماد چیست ؟

5/0

15

سیف فرغانی شاعر و منتقد اجتماعی چه قرنی است ؟

25/0

16

ابزار اصلی کار طنزپرداز چیست ؟

25/0

ه

17

خودآزمایی

در بیت زیر « گنج » استعاره از چیست ؟

 گنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت               هر جویَکی که خشک همی بود شد رطیب .

 

5/0

 

دوستان عزیز بقیه ی سئوالات از قسمت های حذف شده بودند که دراین جا نیازی به آوردن آنها نبود .

 

 

[ جمعه ۱۳۸٧/٤/٧ ] [ ۳:٤۱ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3 )

مدّت امتحان :  70 دقیقه

سال : سوم نظام جدید متوسطه  رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان : 03/03/1378

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال تحصیلی 1377 – 1378

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

معنی بیت وعبارت زیر را به نثرروان امروزی بنویسید .

بترس از جهاندار یزدان پاک 

                   خرد را مکن با دل اندر مغاک .

 

1

2

بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرادشنام خواست شد .

1

ب

3

معنی لغات مشخص شده را در عبارات زیر بنویسید .

بردم از بی دانشی و از نَشاف .

 

25/0

4

سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیّدی کشد .

25/0

5

بر آن باره ی پیل پیکر نشست .

25/0

ج

6

درک مطلب

عبارت زیر را به دقت بخوانید و به سئوالات مطرح شده پاسخ دهید . ( 1 – 5 )

     « براثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و به خانه ی خود باز شد و ونصر خلف دوست من بود از وی پرسیدم که چه رفت ؟ گفت که چون حسنک بیامد خواجه برپای خاست ؛ چون او این مکرمت بکرد ، همه اگر خواستند یا نه ، برپای خاستند . بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت ؛ برخاست نه تمام و بر خویشتن می ژکید . خواجه احمد او را گفت : در همه ی کارها ناتمامی . وی نیک از جای بشد  و خواجه ، امیر را هرچند خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست و دست راست بونصر مشکان را بنشاند و بوسهل بر دست چپ خواجه ، از این نیز سخت تر بتابید . »

الف ) دو مورد از عوامل خشم بوسهل را بنویسید .

 ب )  منظور از« من » در عبارت « بر دست راست من نشست . » کیست ؟

 ج )  بیهقی ورود حسنک را به مجلس اعیان چگونه توصیف می کند ؟

 د )  منظور از « وی نیک از جای بشد . » چیست ؟

 ه )  دو مورد از صفات اخلاقی بوسهل را بنویسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

7

بیت زیر انسان را از چه چیزی برحذر می دارد ؟

      « نکته ای کان جست ناگه از زبان                 همچو تیری دان که جست آن از کمان . »

5/0

د

8

دانش های ادبی

چه کسی در سرودن مثنوی مولوی بسیار موثر بود ؟

 

25/0

9

چه کسی کلیله و دمنه را در قرن ششم به پارسی ترجمه کرد ؟

25/0

       

 

[ جمعه ۱۳۸٧/٤/٧ ] [ ۳:۳۸ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

ردیف

سئوالات ادبیات فارسی 3 عمومی در خرداد 79 کشوری 23/03/1379

نمره

1

معنی کنید:

موش بدین سخن التفات نمود .

0.25

2

مصراع « هر روز عاشورا و هر جا کربلا بود. » به کدام روایت مشهور اشاره دارد؟

0.5

3

واژه ی معین شده ی زیر را معنی کنید

سر سبزترین بهار  تقدیم تو باد

       آوای خوش هزار تقدیم تو باد

0.25

4

با توجه به عبارت "پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه  ی روزی به خطای منکر نبرد " کدامین صفات خداوند را توصیف می کند؟

0.5

5

معنی و مفهوم بیت زیر را بنویسید

از دست وزبان که برآید 

                     کز عهده ی شکرش به در آید؟

0.5

6

بیت زیر را معنی کنید :

چو شد روز رستم بپوشید گبر 

              نگهبان تن کرد بر گبر، ببر

0.5

7

 « الحاح »یعنی چه؟

 رستم چند بار به الحاح از شاهزاده می خواهد .

0.25

8

مفهوم عبارت زیر را بنویسید :

حیات این جماعت در بذل توجه و مرگشان در بی اعتناییه.

0.5

9

منظور از زاویه ی دید چیست ؟

0.5

10

آثار زیر از چه کسانی است ؟

جنگ وصلح _                          

               چشم هایش _                                       کلیدر

0.75

11

منظور از« پاپی می شد» چیست ؟

مدیر مدام پاپی می شد و هی داد می زد.

0.25

12

معنی کنید :

نبشته آمد و به توقیع موکّد گشت و مبشّران برفتند.

0.75

13

منظور از عبارت "شمار آن به قیامت مرا باید داد " چیست؟

0.5

14        

لغت مشخص شده را معنی کنید:

بیهقی گاه نیز در عین کمال ایجاز حقّ مطلب را ادا کرده است.

0.25

15

با توجه به عبارت"مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند"چه پیامی را می توان استنباط کرد؟

0.5

16

تخلص مولانا در بیشتر غزلیاتش چیست؟

0.25

17

معنی ومفهوم کلمه ی معین شده را بنویسید.

انس مردانه با شمشیر آخته به سوی میدان نبرد می رفت .

0.25

18

منظور از "تخت ونگین"و "اهریمن" در بیت زیر چیست؟

فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید   

               تخت ونگین از دست اهریمن بگیرید

0.5

19

منظور از" لب دیوار دل" در بیت" شب دو صف از یا کریم ،بال به بال نسیم /از لب دیوار دلت پر کشید. " چیست ؟

0.5

20

معنی واژه و ترکیب زیر را بنویسید .

طی دو سه لمحه همه چیز را به خاکستر تبدیل کرد.

0.25

21

مقصود از سر به مهر نامه در مصراع (( این سر به مُهر نامه بدان مهربان رسان .)) چیست؟

0.5

22

در بیت زیر چه آرایه ای ادبی وجود دارد ؟

ای هد هد صبا به سبا می فرستمت 

         بنگر که از کجا به کجا می فرستمت

0.25

23

معنی بیت زیر را به فارسی روان بنویسید .

_بازگشت ودفتر خود باز کرد 

                  وصف او بر قدر فهم آغاز کرد .

0.5

24

کتاب کلیله ودمنه اولین بار به چه زبانی ترجمه شد ؟

 

25

در بیت زیر چه آرایه ای دیده می شود ؟

کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق                        بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی

0.5

26

معنی واژه ی معین شده  ی زیر را بنویسید .                      (حذف شده است . )

به قول بیرجندی ها در این شهر تنها یک سر پری زدیم.          

0.25

27

مقصود از بیت" هنوز می شنود آن صدای محزون را / دلم به روشنی آیه های قرآنی" چیست؟

0.5

28

واژه های معیین شده را معنی کنیید .

نه گرما نه سرما و بادهای تند - که گاهی قیّه می کشیدند  - هیچ کدام این ها را احساس نمی کرد .

0.25

29

منظور نویسنده از جمله ی " پس از عزیمت رضا شاه که قبلاً رضا خان بود وبعداًٌ هم رضا خان شد " چیست؟

 

0.5

 

[ جمعه ۱۳۸٧/٤/٧ ] [ ۳:٢۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد