نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سئوالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3 ) تخصصی

مدّت امتحان :  90 دقیقه

سال : سوم نظام جدید متوسطه  رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان : 06/03/1381

دانش آموزان و داوطلبان آزاد استان گلستان در خرداد  ماه سال تحصیلی 1380 – 1381

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید .

به نام نقش بند صفحه ی خاک 

                       عذار افروز مه رویان افلاک .

 

1

2

شاید که مرد پیر بدین گه جوان شود  

              گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب . ( حذف )

1

3

عمر برف است و آفتاب تموز 

                       اندکی ماند و خواجه غره هنوز .

75/0

4

به پر پشه ای در جای جانی   

                       درون نقطه ی چشم آسمانی .

75/0

5

خم آورد بالای سرو سهی    

                         از او دور شد دانش و فرهی .

5/0

6

وحوش را به گوشت او نیک داشتی خواهم کرد .

5/0

7

تا ظن صلاح در حق او زیادت کنند .

5/0

8

یک دو پندش داد طوطی بی نفاق  

                   بعد از آن گفتش سلام ٌ الفراق .

5/0

9

بوسهل را طاقت برسید .

25/0

10

کفارت یمین سهل است .

25/0

 

 

 

ب

12

با توجه به ابیات و عبارات زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید .

آیا کناس و خباز و مقنی اند مأخذ این اراجیف ؟              ( حذف )

 

25/0

13

شخص آزادمردان را اصطناع  کند و تخم نیکی بپراکند .   ( حذف )

25/0

14

گفت : « به فلان مشرع از مشارع دجله ، ملاحی خواستی . »

25/0

15

اما شرارت و زعارتی در طبع وی موکد شده .

25/0

16

جرگه ی شکارگاه مرال است .

25/0

17

بعد از این وادی استغنا  بود .  

                         نه درو دعوی نه معنا بود .

25/0

18

زمین سترون و در وی نشان رویش نیست  

        فراز ریگ روان چند ایستم چون ابر ؟

25/0

19

چو از ابر بینم همی باد و نم    

                 ندانم که نرگس چرا شد دژم ؟      ( حذف )

25/0

ج

20

دانش های ادبی

شاعران عصر انقلاب در چه قالب ها نو طبع آزمایی کرده اند ؟

 

5/0

21

« گلشن راز » از کیست ؟ در پاسخ به سئوالات چه کسی است ؟

5/0

22

در بیت زیر « دور از تو » چه معانی دارد ؟

 چون جام شفق موج زند خون به دل من 

           با این همه دور از تو مرا  چهره ی زردی است .

5/0

23

در کدام نوع نقد به آرایه های ادبی و زیبایی های بلاغی توجه می شود ؟     ( حذف )

25/0

24

بزرگ ترین پهلوان کیانی کیست ؟ او رواج دهنده ی چه دینی در ایران است ؟

5/0

25

در بیت « تقریر اد یبانه ی برهان معاد است      /     فصلی که نسیم از پی اسفند گشوده است . » کدام واژه ایهام دارد ؟

25/0

26

در بیت « چشم نابینا را بینا کند    /   سینه ات را سینه ی سینا کند » کدام آرایه ی ادبی به کار نرفته است ؟

الف ) جناس                       ب ) تلمیح     

ج ) استعاره ی مکنیه             د ) ایهام

25/0

27

آغاز گر نثر فنی کیست ؟

25/0

د

28

درک مطلب

در شعر : « به گونه ی ماه نامت    /

    زبانزد آسمان ها بود . »

منظور شاعر از « زبانزد » چیست ؟ شاعر در قسمت اول به کدام مساله توجه دارد ؟

 

 

5/0

29

متن زیر را به دقت بخوانید و به پرسش های آن پاسخ دهید .

     کسی ازمتعلقان منش برحسب واقعم مطلع گردانید که فلان عزم کرده است و نیت جزم که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند ، تو نیز اگر نوامی سر خویش گیر و راه مجانبت پیش .

 1 – نویسنده ( سعدی ) بطور جدی تصمیم به چه کاری گرفته است ؟

 2 – چه کسی دوست سعدی را از تصمیم او آگاه کرد ؟

 3 – مفهوم کنایی « سر خویش گرفتن » یعنی چه ؟

 4 – یک نمونه از سجع در عبارت بالا بیابید .

 

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

30

در بیت زیر شاعر ، انسان را در برابر ستم روزگار به چه چیزی دعوت می کند ؟

    همی تا کند پیشه ، عادت همی کن 

          جهان مر جفا را ، تو مر صابری را .

5/0

31

شاعر در بیت زیر « گونه » و « اشک » را به چه چیزهایی تشبیه کرده است ؟

    از راهروان سفر عشق در این دشت 

             گلگونه سرشکی است اگر راه نوردی است .

5/0

ه

32

خودآزمایی

شخصیت اصلی داستان دیوار کیست ؟

 

5/0

   33

معنای کنایی عبارت های « گرم شکمی » و

« برباد نشاندن » را بنویسید .

1

34

مفهوم « چون آه بر آیینه بودن » در بیت زیر چیست ؟

( حذف )

   نه سر بر بالش رامش ، نه پای بر پایاب

          عقاب آه بر آیینه چیستم ؟ چون ابر .

5/0

35

عذرآوری مرغان در داستان « سیمرغ و سی مرغ » بیانگر چیست ؟

5/0

36

در جمله ی زیر « ردا بر سر کشیدن » بیانگر چه حالتی از طبیب است ؟

 طبیبی را دیدند که هرگاه بر گورستان رسیدی ، ردا بر سر کشیدی . »

5/0

37

منظور از جمله ی « کار و بار و حشمت  ایشان برود . » چیست ؟

5/0

38

منظور از « مژه تیرگی برده از پر زاغ » در بیت زیر چیست ؟

دو چشمش به سان دو نرگس به باغ 

                 مژه تیرگی برده از پر زاغ .

5/0

و

39

حفظ شعر : بیت ها ی ناتمام زیر را کامل کنید .

تاب بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو              ............................  .

 

25/0

40

باز آمدم چون عید نو ،.................................             

        وین چرخ مردم خوار را ، چنگال و دندان بشکنم .

25/0

41

چو ........ برفروز از آتش عشق 

                       بر آن آتش دلم ................. زن .

5/0

       

 

[ شنبه ۱۳۸٧/۳/٢٥ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئولات امتحان نهایی : ادبیات فارسی

(3)             

رشته : ریاضی فیزیک _علوم تجربی

شروع: 8 صبح

مدت: 90دقیقه

                       سال سوم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان : 05/03/1386

دانش آموزان وداوطلبان آزاد سراسر کشوردرنوبت دوم (خردادماه)1386

اداره ی کل سنجش وارزیابی تحصیلی

 

 

ردیف      

سؤالات ادبیات فارسی 3 عمومی در خرداد 86 کشوری

 نمره

الف

1

معنی ومفهوم شعرونثر :  

 ابیات وعبارات زیر را به نثرروان برگردانید:

 همی جنگ ومردی فروشد همی .

 

25/0

2

زور خونه چه دخلی داره به این گل دسته .

25/0

3

 بازگشت ودفترخود باز کرد .

25/0

4

پدرم عرش راسیر می کرد .

25/0

5

می ترسم که اگر ازگشادن عقده های من آغاز کنی ملول شوی

 وبعضی ازایشان در بند بمانند .

5/0

6

دریا دلان راه سفر درپیش دارند  

             پادررکاب راهور خویش دارند .

5/0

7

 (خداوند)گل آدم در تخمیر انداخته ودرهرذره از آن گل دلی

 تعبیه می کرد .

5/0

8

این مرد بزرگ  به نشاط  قلم درنهاد. تا  نزدیک نماز پیشین 

 از این مهمات فارغ شده بود .

75/0

9

زرین قبا  زره زن از ابرسحرگاهی 

                      کان جا چو پیک بسته قبا می فرستمت .

75/0

10

در یاد داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پرکنم

هدیه یاصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد

 که دامنم از دست برفت .

1

11

 هرچند از آینه بی رنگ تر است 

                     از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است 

 بشکن دل بی نوای ما را ای عشق  

             این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است .                 

1  

ب

1

لغت : معنی لغات مشخص شده را در عبارات زیر بنویسید .

این ابوسهل مردی امام زاده بود .                             

 

25/0

2

بعیدازما قدرت مداران از هفت خطه کوتاه بیایند .

25/0

3

این چه ژاژاست وچه کفراست و فُشار.                     

25/0

4

باریابی به محفلی کان جا    /   جبرئیل امین ندارد بار .

25/0

5

مملوازاخلاص وهمراه با اوراد ویژه ی خویش است  .       

25/0

6

آشیانه ی ققنوس بسیار بدیع بود  .

25/0

7

والا طاعنان مجال وقیعت یابند .                          

25/0

8

هیچ سلاحی برتنش کارگر نمی افتد .

25/0

پ

1

خودآزمایی

درکدام یک از ابیات زیر " تقابل عقل و عشق" مشهود است؟

       الف)  چرخ ار چه رفیع خاک پایت                                    عقل ار چه بزرگ طفل راهت

        ب)  جان گدازی اگربه آتش عشق                                    عشق را کیمیای جان بینی         

       ج)  شود آسان زعشق کاری چند                                    که بود نزد عقل بس دشوار 

 

 

25/0

2

نویسنده در عبارت زیر از چه شیوه ی بیانی استفاده کرده است؟ 

     " داروندار ما هم اشتباهأ به دست حضرت دولتی و

 ملتی به یغما رفت ."

25/0

3

با توجه به غزلواره ی زیربه پرسش ها پاسخ دهید:

 ولادت که روزی ازگوهرنوربود     /به سوی بلوغ می خزد  /     وآنگاه که تاج برسرش نهادند/ خسوف های کژخیم شکوهش رابه

ستیز برمی خیزد

    الف) چرا شاعر ولادت را از گوهر نور می داند؟

    ب) مقصود شاعر از " خسوف های کژخیم" چیست؟

 

 

 

25/0

25/0

4

با توجه به « کفی راد دارد  دلی پر ز داد » انسان خوب

 ازنظررستم چه ویژگی هایی دارد؟

5/0

5

در عبارت زیر منظور از " لت زدن" و " فرو گرفتن " چیست؟

 همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی جبار بر چاکری

 خشم گرفتی و آن چاکررا لت زدی و فرو گرفتی .

5/0

6

در بیت زیر شاعر ماه وشب رادر برابر پیامبر به چه چیزی

تشبیه کرده است؟

   مه طاسک گردن سمندت    شب طره ی پرچم سیاهت   

5/0

 

 

 

7

ارتباط معنایی بیت " تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی   / 

   گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش" رابا عبارت زیر بنویسید؟ 

 "صدایی که از عالم بالا بلند است برای شنیدنش گوش ودلی

می خواهد که مانند دیگر گوش ها ودل ها نباشد "

5/0

8

[خود اتهامی] درکدام یک از موارد زیر محوری ترین پیام است ؟ وبگوییدچراشاعرخودرامتهم کرده است؟

 الف) با من بیاهمسفرباش تا دورتا قله ی نور 

            در این سفر است دست عشق پشت وپناه من وتو

ب)  فردا که گل زخم ها راعشاق شاهد بگیرند 

          وا حسرتا نیست ای دل  زخمی گواه من وتو

5/0

9

مفهوم کلی مصراع دوم بیت زیر چیست؟

   بر راستی بال نظرکرد و چنین گفت  

                      امروز همه ی جهان زیر پر ماست .           

5/0

ت

1

درک مطلب

درشعر" صبح دومرغ رها / بی صدا / 

 صحن چشمان تو را ترک کرد" منظورشاعرازدومرغ رها چیست؟

 

25/0

2

باتوجه به "کاریز خوش دارد خیال کند   /  که رودها  

 تنهابرای این هستند   /   که به او آب برسانند" "کاریز"

نماد چه انسان هایی است؟

25/0

3

مصراع دوم بیت زیر کنایه ازچیست؟

     نبرم از تو امید  ای نگارین  

               که تا از من نبرد جان شیرین

25/0

4

در بیت " لعل را گرمهرنبود ، ‌باک نیست / عشق رادریای غم 

 غمناک نیست " چرا عشق ازدریای غم هراسی ندارد؟

5/0

5

با توجه به ابیات زیر به پرسش ها  پاسخ دهید؟

    گفت : این پروانه در کار است وبس 

            کس چه داند؟ این خبرداراست وبس

     تا نگردی بی خبر از جسم وجان 

                کی خبر یابی ز جانان یک زمان

الف)"در کار بودن" چه مفهومی دارد؟

ب) بیت دوم بر چه مطلبی تأکید دارد؟

 

 

 

25/0

5/0

6

در ابیات " چو نزدیک گشتند پیروجوان  

                            دوشیر سرافزار و دوپهلوان

              خروش آمد باره ی هردومرد 

                          تو گفتی بدرید دشت نبرد "

   الف)مقصوداز « جوان » چه کسی است؟

   ب) در بیت دوم کدام یک از زمینه های حماسه دیده می شود؟

 

 

25/0

25/0

7

درعبارت" آن چه دارم از اندک مایه حطام دنیا حلال است

وکفایت است وبه هیچ چیز زیادت حاجتمند نیستم"

الف)منظور ازحطام دنیا چیست؟

ب) گوینده ی عبارت ازچه فضیلتی برخورداراست؟

 

25/0

25/0

8

درعبارت "عاکفان کعبه ی جلالش به تقصیر عبادت

 معترف که " ما عبدناک حق عبادتک " عاکفان به چه

 امری اعتراف دارند؟ چرا؟

5/0

9

مفهوم کلی مصراع اول بیت زیر را بنویسید؟

          « ازشبنم عشق خاک آدم گل شد  

                           صد فتنه وشور درجهان حاصل شد. »

5/0

ث

1

دانش های ادبی

وقتی شاعردلیلی غیر واقعی اما شاعرانه برای موضوعی بیان می کند از کدام آرایه استفاده کرده است؟

  الف)نماد                           ب)استعاره 

 ج)حسن تعلیل                        د)ایهام

 

25/0

2

زاویه ی دید نوشته ی زیررا بنویسید:

زن مشدی حسن که بیرون آمد تازه آفتاب زده بود .

اصلان گاری اش ر آورده بود کنار استخر ومنتظر بود.

25/0

3

در نوشته ی زیر نویسنده از چه نوع نقدی کتاب " تاریخ بیهقی"

 را مورد بررسی قرارداده است؟

 آهنگ موزون نثر بیهقی به واسطه ی به گزین کردن بیهقی

است ازمیان انبوه واژه هاو ترکیبات .

25/0

4

مطالعه ی................ مطمئن ترین راه برای آگاهی یافتن

از زندگی واندیشه های شاعران ونویسندگان است.

25/0

5

" ادبیات عرفانی " در حوزه ی کدام یک ازانواع ادبی قراردارد؟

25/0

6

در بیت " درفشان لاله در وی چون چراغی   

  ولیک ازدود او بر جانش داغی" مشبّه کدام است؟

  الف)لاله          ب)چراغ         ج)دود                د)جان

25/0

7

کتاب « کلیله ودمنه » را چه کسی از عربی به فارسی برگرداند؟

25/0

8

موضوع ترکیب بند مشهور " جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی" چیست؟

25/0

 

9

دربیت زیر دو آرایه ی ادبی بیابید؟

 « مردی نهان با روح هم پیمان نشسته  

                     مردی به رنگ نوح در طوفان نشسته »

5/0

10

هر یک از آثار زیر متعلق به چه کسانی است؟

الف)خون وخورشید[                     ]                

ب)از این ستاره تا آن ستاره [                       ]

5/0

ج

1

شعر حفظی :‌بیت های ناتمام زیر را کامل کنید .

 « آن که گویند که بر آب نهاده است جهان    

    ....................................................                        

 

5/0

2

ساقیل بده جامی زان ....................   

                     تا دمی برآسایم زین ........................

5/0

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/۱٤ ] [ ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3)

مدّت امتحان : 90 دقیقه

سال : سوم نظام جدید   رشته : علوم تجربی و ریاضی فیزیک

تاریخ امتحان : 26/03/1383

دانش آموزان و داوطلبان آزاد استان گلستان در خرداد ماه سال تحصیلی 82 - 83

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

الف

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

 

1

امیر را یافتم بر زبر تخت نشسته , پیراهن توزی , مخنقه در

گردن , عقدی همه کافور .

1

2

فردا که گل زخم ها را عشاق شاهد بگیرند  

                واحسرتا نیست ای دل , زخمی گواه من و تو .

1

3

تو پرتو صفایی , از آن بارگاه انس    

                       هم سوی بارگاه صفا می فرستمت .

75/0

4

عقیدت ارباب مودت بدین خصلت پسندیده در موالات تو

 صافی تر گردد .

75/0

5

تو دانی به بیداد کوشد همی   

                    همی جنگ و مردی فروشد همی .

5/0

6

می شود از باغ نگاهت ,  هنوز     /  

   یک سبد از میوه ی خورشید  /      چید .

5/0

7

پا به راه طلب نه از ره عشق .

5/0

8

تا بار امانت در سفت جان کشد .

25/0

9

تویی بهانه ی آن که ابرها می گریند .

25/0

10

 این چه ژاژ است و چه کفر است و فشار .

25/0

11

گفت این پروانه در کار است و بس .

25/0

ب

با توجه به ابیات و عبارات زیر معنی لغات مشخص

شده را بنویسید .

 

1

شما اسم این مدرسه را گذاشته اید ؛ وزارت صنایع مستظرفه

 که البته وزیری هم در کابینه نداره .

25/0

2

سراسر کتاب بیهقی مشحون است از گفت و گوها اشخاص با یکدیگر .

25/0

3

آری زمان فره جوانی را می پژمرد .

25/0

4

هم حرکاتش متناسب به هم    هم خطواتش متقارب به هم .

25/0

5

هر ماه چندین بار و هر سال یک ماه پیوسته با تنهایی این کوه

 مراوده می کرد .

25/0

6

وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد .

25/0

7

باز زین و برگ ها را بر گرده ی کهرها و کرندها نهادند .

25/0

8

طی دو سه لمحه همه چیز را به خاکستر تبدیل کرد .

25/0

ج

درک مطلب

 

1

دربیت (( ای مرغ سحر ! عشق ز پروانه بیاموز     /  

    کان سوخته را جان شد و آواز نیامد . ))

 مراد از (( مرغ سحر )) و (( پروانه )) چیست ؟

5/0

2

در بیت (( چو نزدیک گشتند پیر و جوان    /   

  دو شیر سرفراز و دو پهلوان )) کدام زمینه ی حماسه به وضوح

 دیده می شود ؟

25/0

3

منظور از ( روزه به دهن ) در عبارت مقابل چیست ؟

(( علف نایافت و ستوران لاغر و مردم روزه به دهن . ))

25/0

4

در عبارت مقابل منظور از (( پاپی می شد . )) چیست ؟

مدیر مدام پاپی می شد و داد می زد .

25/0

5

مفهوم کلی عبارت (( بیهقی نویسنده ای است چیره دست که

قلم را در اختیار داشته و به اقتضای حال آن را به گردش در

می آورده است . )) چیست ؟

5/0

6

مفهوم کلی شعر زیر را بنویسید .

 ماه  /  روشنی اش را  /  در سراسر آسمان  /  می پراکند  /  و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد .

 

7

کنایه ی معین شده را معنی کنید .        

  از شنیدن نام شهر قند در دلم آب می شد .

 

8

در دو بیت زیر چه مضمون مشترکیب دیده می شود ؟

کسی که نقطه ی آغاز هر چه پروازاست  

                تویی که در سفر عشق خط پایانی .

کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق  

                       بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی .         

5/0

9

با توجه به بیت به سئوال پاسخ دهید . 

  من نکردم خلق تا سودی کنم   /    بلکه تا بر بندگان جودی کنم .

خداوند سبب امر به عبادت را چه می داند ؟

5/0

10

عبارت معین شده کنایه از چیست ؟   

جبرییل گفت : خداوندا , تو داناتری . خاک تن در نمی دهد .

25/0

د

دانش های ادبی

 

1

در عبارت (( و به شکر اندرش مزید نعمت . )) کدام آرایه ی

ادبی دیده می شود ؟

25/0

2

در بیت( جانان من برخیز و بر جولان برانیم  /  زان جا به جولان تا

 خط لبنان برانیم .) دو آرایه ی ادبی بیابید .

5/0

3

در بیت : ( صبح دو مرغ رها   /  بی صدا   / 

 صحن دو چشمان تو را ترک کرد . ) در قسمت مشخص شده

کدام آرایه ی ادبی دیده می شود ؟

25/0

4

زبان غزلواره های شکسپیر چگونه است ؟

5/0

5

نثر کتاب (( بخارای من , ایل من )) چگونه است ؟ نویسنده ی این داستان کیست ؟

5/0

6

منظور از زاویه ی دید چیست ؟

5/0

7

سفرنامه ها از چه لحاظ ارزش و اهمیت دارند ؟ دو مورد را ذکر کنید .

5/0

ه

خودآزمایی

 

1

آیا داستان (( گلدسته ها و فلک )) داستانی نمادین است ؟ چرا ؟

5/0

2

آیا می توان شعر ( بانگ جرس ) سروده ی حمید سبزواری را نوعی حماسه دانست ؟ چرا ؟

5/0

3

در مصراع (( ولادت که روزگاری از گوهر نور بود . )) چرا شاعر

( ولادت ) را از ( گوهر نور ) می داند ؟

5/0

4

در عبارت ( نوروز تجدید خاطره ی خویشاوندی انسان با

طبیعت است . هر سال این فرزند فراموشکار , مادر خویش

 را از یاد می برد . ) منظور از مادر و فرزند کیست ؟

5/0

5

دربیت (( شود آسان ز عشق کاری چند  /  که بود نزد عقل بس دشوار )

 تقابل میان  چه چیزهایی دیده می شود ؟

5/0

6

مقصود از (( سر به مهر نامه )) در مصراع ( این سر به مهر نامه

 بدان مهربان رسان . ) چیست ؟

5/0

7

منظور از ( نیش و نوش ) در عبارت زر چیست ؟

 (( شخصیت رستم در این داستان ترکیبی است از نوش و نیش . ))

5/0

8

پیام محوری داستان (( گاو )) چیست ؟

5/0

و

حفظ شعر : بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

 

1

هر کاو شراب.............. روزی چشیده باشد  

             داند که سخت باشد ..................... امیدواران .

5/0

2

بی وفا نگار من , می کند به کار من        

  ............................................ .

5/0

       

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/۱٤ ] [ ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سئوالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3 )

مدّت امتحان : 80 دقیقه

سال : سوم نظام جدید  رشته : علوم تجربی و ریاضی فیزیک

تاریخ امتحان : 06/03/1381

دانش آموزان و داوطلبان آزاد استان گلستان در خرداد ماه سال تحصیلی  80 – 81

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

معنی لغات : با توجه به عبارات و ابیات زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید .

و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته .

 

25/0

2

بترس از جهاندار یزدان پاک  

             خرد را مکن با دل اندر مغاک .

25/0

3

هست در هر ثٌقبه آوازی دگر   

           زیر هر  آواز او رازی دگر .

25/0

4

پر و بالش به سان اخگر پاره های زرین برق می زد .

25/0

5

آن جا به رغم باد صبا می فرستمت .

25/0

6

رسیدگی به خلاف و خیانت و پی گیری جُنحه و جنایت .

25/0

7

هر چند که ملائکه در آدم تفرس می کردند نمی دانستند که چیست .

25/0

8

عاقبت از خامی خود سوخته   

                رهروی کبک نیاموخته .

25/0

ب

1

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد .

 

5/0

2

نگویم که مرا سخت دربایست نیست .

5/0

3

من این نپذیرم و در عهده ی این نشوم .

5/0

4

پیکان را ایستانیده بودند که از بغداد آمده اند .

5/0

5

کبوتران اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشید .

5/0

6

به قهر یک قبضه خاک از روی جمله  زمین برگرفت .

5/0

7

فراموش کردی تو سگزی مگر 

                 کمان و بر مرد پرخاشخر .

5/0

8

غرض من آن است که تاریخ پایه ای بنویسم و بنایی بلند افراشته گردانم .

5/0

9

دست هوا به رشته ی جان بر ،گره زده است 

             نزد گره گشای هوا می فرستمت .

75/0

10

و بدین گونه بودن خویش را به عنوان یک ملت ، در تند باد ریشه برانداز زمان ها خلود می بخشیم .

75/0

11

یار بی پرده از در و دیوار 

               در تجلی است یا اولی الابصار .

5/0

ج

1

دانش های ادبی

شرح زیر مربوط به کدام یک از انواع نثر می باشد ؟

    در این نوع نثر، سجع هایی متوالی ، لغات و ترکیبات و اصطلاحات دشوار و تکلفات فراوان به گونه ی افراطی به کار رفته است .

 

 

25/0

2

دو نمونه ی خرق عادت را در شاهنامه ی فردوسی نام ببرید .

5/0

3

کتاب (( آنا کارنینا )) نوشته ی کدام نویسنده ی روسی است ؟  ( حذف شده است )

25/0

4

اثر معروف (( نجم الدین دایه )) چه نام دارد ؟

5/0

5

در کدام یک ار ابیات زیر آرایه ی حسن تعلیل وجود دارد ؟

الف ) به پاس یک دل ابری ، دو چشم بارانی    / 

        پر است خلوتم از یک حضور نورانی .

  ب ) بشکن دل بی نوای ما را ای عشق          / 

       این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است .

 ج )  تویی بهانه ی آن که ابر ها می گریند        / 

      بیا که صاف شود این هوای بارانی .

 

25/0

6

کدام نوع ادبی بیانگر احساسات شخصی انسان است ؟

5/0

7

در بیت زیر چه آرایه ای ( لفظی ) به کار رفته است ؟

   تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر        /

      بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر .

5/0

8

چه کسی فیلم (( گاو )) را ساخت ؟

25/0

د

1

خود آزمایی

در بیت (( که ایرانیان را به کشتن دهم  

        خود اندر جهان تاج بر سر نهم . )) تاج نماد چیست ؟

 

25/0

2

در بیت (( دست در کش کرد با آتش خوش به هم   /   خویشتن گم کرد با او خوش به هم . )) مرجع ضمیر او چه کسی است ؟

25/0

3

با توجه به بیت (( جان گدازی اگر به آتش عشق   /   عشق را کیمیای جان بینی . )) به نظر شاعر چه چیزی به جان آدمی ارزش و اعتبار می بخشد ؟

5/0

4

در بیت (( جانان من اندوه لبنان کشت ما را    /  بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را )) مراد از (( داغ دیر یاسین )) چیست ؟

25/0

5

مقصود از بیت زیر چیست ؟

 بر دل موسی سخن ها ریختند 

                      دیدن و گفتن به هم آمیختند .

25/0

6

 با توجه به عبارت (( ناگاه صیادی بدحال خشن جامه ،جالی بر گردن و عصایی در دست روی بدان درخت نهاد .)) نویسنده ، صیاد را چگونه توصیف کرده است ؟

5/0

7

با توجه به بیت (( جان یک نفس درنگ ندارد ، گذشتنی است     /    ورنه بدین شتاب چرا می فرستمت )) چرا شاعر در فرستادن پیک شتاب دارد ؟

25/0

8

مقصود از عبارات زیر را بنویسید .

   شاهین تیز بال افق ها بودم ، زنبوری طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم .

75/0

9

با توجه به بیت به سئوالات پاسخ دهید .

    یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد           / 

          ای یاوران باید ولی را یاوری کرد .

 الف ) منظور از (( کلیم آهنگ جان سامری کرد )) چیست ؟

 ب )   منظور از (( ولی )) در مصراع دوم کیست ؟

 

 

25/0

25/0

10

در (( اسفندیار او را پیر کانا می خواند . )) کانا یعنی چه ؟

25/0

11

در عبارت مقابل (( لَمس شد )) یعنی چه ؟  

     نصف تنش لمس شد .

25/0

ه

1

درک مطلب

با توجه به عبارت « پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد . » کدام صفات خداوند توصیف شده است ؟

 

5/0

2

مفهوم عبارت مقابل را بنویسید .                

    « سردی استاد از سنگینی نفسش پیداست . »

5/0

3

منظور از ترکیب مشخص شده در بیت زیر چیست ؟

        تو پرتو صفایی از آن بارگاه انس            / 

          هم سوی بارگاه صفا می فرستمت .

5/0

4

مفهوم کلی شعر زیر را بنویسید .

کاریز خوش دارد خیال کند    /     که رودها       / 

     تنها برای این هستند     /     که به او آب برسانند .

5/0

5

در دو بیت زیر چه مضمون مشترکی دیده می شود ؟

 الف ) کسی که نقطه ی آغاز هر چه پرواز است 

                       تویی که در سفر عشق خط پایانی .

  ب )  کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق 

                بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی .

5/0

6

منظور از ترکیب مشخص شده در عبارت زیر چیست ؟            ( حذف شده است . )

    امپراتوری های بزرگ هم مثل آدم های ثروتمند معمولاً از سوءِ هاضمه می میرند .

5/0

7

با توجه به بیت زیر منظور از « سرگران دیدن » چیست ؟

    بی سر و پای گدای آن جا را          / 

       سر ز ملک جهان گران بینی .

5/0

8

« ما سرمون از پشت هم چشم داره . » کنایه از چیست ؟

5/0

و

1

حفظ شعر : بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

با ............ بگویید احوال آب چشمم  

                تا بر شتر نبندد ................... به روز باران  .

 

5/0

2

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی    

....................................................  .

5/0

       

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/۱٤ ] [ ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد