نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سلام
ادبیات فارسی ۳ عمومی در خرداد ۸۴

                                                          باسمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس:

ادبیات فارسی(3)

رشته: علوم تجربی-

ریاضی و فیزیک

ساعت شروع :8 صبح

مدت امتحان :80

 دقیقه

       سال سوم آموزش متوسطه                           

تاریخ امتحان: 

05 /03/1384

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دوم

(خرداد ماه) سال 1384

اداره کل سنجش و

ارزشیابی تحصیلی

 

ردیف                                                             سؤالات                                                                                             نمره
الف1

)معنی و مفهوم شعر و نثر : بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان برگردانید.

از شنیدن اسم شهر قند در دلم آب می شد .

 25/0
2 اهمال جانب من جایز نشمری. 25/0
3 به بادافره این گناهم مگیر.  25/0
4  سررشته ی امور از دستمون رفت. 25/0
5  خسوف های کژخیم شکوهش رابه ستیز بر می خیزند.  5/0
6

جان گدازی اگر به آتش عشق 

                      عشق را کیمیای جان بینی .

5/0
7 به قهر یک قبضه ی خاک از روی جمله ی زمین برگرفت.  5/0
8

 زرّین قبا ، زره زن از ابر سحر گهی  

              کان جا چو پیک بسته قبا می فرستمت.

75/0
9

 بو نصر را بگوی امروز درستم و در این دو سه روز،بار داده آید که علّت

و تب تمامی زایل شد.

75/0
10

 پرده ی ناموس بندگان به گناه  فاحش ندرد و وظیفه ی روزی به خطا ی

منکر نبرد.

1
11

هر که شدت حلقه ی در زود برد حقّه ی زر 

     خاصّه که در باز کنی محرم دروازه شود.

1 
ب1  

ب) معنی لغت (2نمره) : معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.

طیّ دو سه لمحه همه چیز به خاکستر تبدیل شد.    

    
2 رستم به الحاح از شاهزاده می خواهد.  
3 از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم.                
4 خرد را مکن با دل اندر مغاک.  
5 زاغکی بر درختی گشن خانه داشت.                
6 پیرمرد با مباهات به تصدیقم می نگریست.  
7 چون که موسی این عتاب از حق شنید.             
8 رخت خود از باغ به راغی کشید.   
 ج1

پ) خود آزمایی (4نمره)

در بیت زیر به کدام اعتقاد عامیانه اشاره شده است؟ 

   دوباره پلک دلم می پرد،نشانه ی چیست؟

            شنیده ام که می آید کسی به میهمانی. 

     5/0 
2

مقصود از عبارت «مرا نیز از عهده ی لوازم ریاست بیرون باید آمد و

مواجب سیادت رابه ادا رسانید» چیست؟

   5/0   
3

با توجه به بیت زیر چرا شاعر «دل های شکسته» راخوش آهنگ تر

می داند؟    بشکن دل بی نوای  ما را ای عشق 

               این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است .

5/0    
4

مفهوم«غمّاز بودن خاک» در بیت زیر چیست؟    

 آب چه دانست که او گوهر گوینده شود؟

           خاک چه دانست که او غمزه ی غمّازه شود؟ 

5/0       
5

در شعر زیر «تاگور»به چگونه انسان هایی اشاره دارد؟  

  آنان که فانوسشان را       /        برپشت می برند ،     / 

سایه هاشان بر پیش پایشان می افتد .

5/0    
6

با توجه به شعر «آفتاب /خار و خس مزرعه ی چشم تو » چرا شاعر

آفتاب راخار و خس چشم جانباز می داند؟

5/0 
7

از عبارت «مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند.» چه پیامی را

دریافت می کنید؟ 

    5/0
8

نویسنده ی «گل دسته ها وفلک»چه ایهام لطیفی رادر انتخاب

عنوان داستان به کار گرفته است؟

5/0
د1     

دانش های ادبی (3نمره )

«جمال الدّین عبدالرزّاق اصفهانی »شاعر چه قرنی است؟         

 25/0
  «پنج داستان »اثر کدام نویسنده ی معاصر است؟ 25/0
3   نام دیگر کتاب «منطق الطّیر » چیست؟  25/0
4 اثر معروف «نجم الدّین دایه » چه نام دارد؟ 25/0
5 لحن وزاویه ی دید داستان «گل دسته ها وفلک » چگونه است؟ 5/0
6

موضوع اصلی عرفان چیست؟ وبا ظهور کدام شاعر،عرفان

موضوع عمده ی شعر شاعران شد؟

5/0
7

دربیت زیر دو آرایه ی ادبی مشخص کنید.    

کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق

                       بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی .

5/0
8

در بیت زیر شاعر از چه آرایه ای  برای خلق صحنه ی حماسی

استفاده کرده است؟    خروش آمد از باره ی هردو مرد  

                             تو گفتی بدرید دشت نبرد                          

5/0
ه1

درک مطلب (4نمره )در بیت زیر مراد از «مرغ سحر» و

«پروانه» چیست؟   

ای مرغ سحر عشق زپروانه بیاموز    

                 کان سوخته را جان شدو آواز نیامد

 5/0
2

مصراع دوم بیت «بیامد چنان تا لب هیرمند/ همه دل پر از باد

و لب پر ز پند » چه می باشد؟

5/0
3

جمله ی «امیراز آن جهان آمده» در عبارت زیر کنایه از چیست؟ 

   امیر از آن جهان آمده،به خیمه فرودآمد وجامه بگردانید.

5/0
4

مفهوم کلی جمله ی«از گزند داس درو گر وقت، هیچ روینده

را زنهار نیست.»چه می باشد؟ 

5/0
5

در بیت«باز گشت ودفتر خود باز کرد / وصف او بر قدر فهم آغاز کرد»

منظور از« دفتر خود باز کرد » چیست؟

5/0
6

در بیت«تا به جایی رساندت که یکی / از جهان وجهانیان بینی»

به کدام اصل مهم عرفانی اشاره شده است؟

5/0
7

مقصود از «گران جانی»و«چالاکی» دربیت «

ما بری از پاک وناپاکی همه/ازگران جانی وچلاکی همه» چیست؟

5/0
8   

 با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 

  چون کار دل به این کمال رسید،گوهری بود درخزانه ی غیب

که آن رااز نظر خازنان پنهان داشته بود. 

الف)مقصود از «گوهر » چیست؟                  

ب)«خازنان» چه کسانی هستند؟

5/0  

و

1

ج) شعر حفظی (1نمره) بیت های زیر را کامل کنید.

بی وفا نگار من ، می کند به کار من  

      ..................................................

       5/0
2   

همچو......بگشاچشم وببین کاندرخاک 

             چند روی چو گل وقامت چون.......است .

    5/0
                                                                                                         20

 

[ دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۱٦ ] [ ٧:٠٥ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام علیکم

زبان فارسی ۳ انسانی در خرداد ۸۳ استان گلستان

زبان فارسی 3 انسانی در خرداد 83  استان گلستان      12/03/83                                                                                                                

بارم

الف ) زبان شناسی1

- برای الگوی هجایی « صامت + مصوت کوتاه + صامت +صامت

» یک مثال مناسب بنویسید .

 25/0
2- علایم اختصاری « اتکا » سر واژه های چه کلماتی  هستند ؟ 25/0

3- کدام یک از واژگان زیر در طول زمان تغییر معنایی پیدا کرده

است ؟ 

     سپر            برگستوان              دستور

25/0
4- صورت پایه و صورت تصریفی را در واژه شناسی تعریف کنید . 5/0

5- زبان شناسان واژگان زبان را در دو سطح مطالعه می کنند .

آن دو را نام ببرید .

5/0

6- با مصدر «پختن » دو جمله بنویسید که هر بار معنای فعل در

 آن جمله ها تغییر کند .

5/0

7- در جمله ی « می بینی امروز هوا چقدر سرد شده ! » از چه

 نوع نقش زبانی استفاده شده است ؟

5/0
8- چرا زبان شناسان معتقدند که زبان می تواند تکیه گاه داشته باشد ؟ 5/0

9- چرا تولید واحد های زبانی زیر غیر ممکن است ؟ 

 پرورش ،وزارت آموزش         -  چجد  -

چرا تو ، تو را سرزنش کردی ؟

75/0

ب ) نگارش1- به چه وسیله می توان با همه ی مراکز اطلاعات

مهم در سراسر جهان ارتباط برقرار کرد ؟

 25/0
2-منظور از «نما یا پلان» در فیلم نامه چیست ؟ 5/0

3- واژه ی « دل » را یک بار در معنی واقعی و یک بار در

معنی مجازی به کار ببرید .

5/0

4- جمله ی «خورشید طلوع کرد. » را به کمک واژگان یا

 تعبیرات مناسب دیگر به یک جمله ی ادبی تبدیل کنید .

5/0

5- نویسندگان برای ساخت طنز از چه شیوه هایی استفاده می کنند ؟

 دو مورد را نام ببرید .

5/0

6- یک نویسنده چگونه می تواند از متون قدیمی برای تمرین

نویسندگی استفاده کند ؟

5/0
7- دو دایرة المعارف فارسی نام ببرید . 5/0

8- جمله ی مقابل را ویرایش نمایید .            

 این مسئله را مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

5/0

9- چرا نباید از جمله هایی نظیر جمله ی زیر استفاده کرد ؟ 

 « افرادی  من حَیثُ لا یشعر ، اسقاط وظیفه می نمایند و جمهور ناس

 باید مقابله ی شدیده نمایند . »

5/0

10- با استفاده از آرایه های ادبی یک قطعه ی ادبی درباره ی

( فصل بهار ) بنویسید .

75/0

پ ) املا و بیاموزیم1- کلمه ی « زادگاه » یک تلفظی است یا دو

تلفظی ؟

 25/0

2-  واژه ی « حق » در کدام گزینه به تشدید نیاز دارد ؟ 

  حرف حق            حق انسان

25/0

3- پسوند « ان » در کدام یک از کلمات زیر نشانه ی جمع نیست ؟

 گیلان            زانوان               بهاران                 چشمان

5/0

4- به هنگام تلفظ واژه های زیر ، چه فرایند واجی در آن ها

صورت می گیرد ؟           امضاء                شب پره

5/0

5- شکل درست واژه هایی را که با توجه به معنی آ ن ها ،

نادرست است ، بنویسید .   امل = آرزو         الغا = آموختن  

     جذر = پس رفت آب دریا            امارت = فرمانروایی

 5/0
6-  آهنگ جملات خبری و پرسشی چگونه است ؟ 5/0

7- با توجه به دو جمله ی زیر که تکیه در هر کدام از آن ها مشخص

شده است چگونه می توانیم به تفاوت معنایی آن ها پی ببریم ؟       

    علی فردا به کتابخانه می رود .      

    علی فردا به کتابخانه می رود .

5/0

ت ) دستور

1-   فعل کدام جمله  پیشوندی است ؟   

  الف ) حسین ، احمد را  از این کار باز داشت .  

      ب ) نسیم بهاری شکوفه ها را باز می کند .

 25/0

2-هسته ی گروه اسمی زیر را بنویسید و تعیین کنید که این گروه

 اسمی چند واژه است ؟ « دمایِ اجرامِ آسمانی »

5/0

3.    فعل های زیر را به شکل های خواسته شده تبدیل کنید . 

 الف ) دویده ای گذرا به مفعول    ب ) می خوانَد مجهول

 5/0

4- در گروه اسمی مقابل نقش وابسته ها را مشخص نمایید . 

     کتابِ خوبِ علی

5/0

5- بدل و معطوف را در عبارت زیر بیابید و بنویسید .

     ابوعلی سینا ، نویسنده ی دانش نامه ی علایی ، با ابوریحان

بیرونی و ابوسعید ابوالخیر معاشرت داشت .

5/0

6-با توجه به الگوهای زیر ، کلمه ی مناسب را بسازید .  

    الف ) صفت مرکب + وند = اسم                     

        ب ) بن مضارع + وند = صفت

 5/0
7- تفاوت ساختمان واژه های « خوابگاه » و « پگاه » را بنویسید . 5/0

8- کدام خصوصیت جمله در متون قدیم ، در جمله های زیر آشکار 

است ؟ « آدم و حوا بمرد . نوح و ابراهیم خلیل بمرد .»

5/0

9- با توجه به مباحث دستور تاریخی ، نوع فعل های مشخص شده را

بنویسید .  

 الف ) می کوش به هر ورق که خوانی    تا معنی آن تمام دانی .  

   ب ) غمت مباد و گزندت مباد و بد مرساد .

 25/025/0

10- کدام یک از فعل های مشخص شده در بیت زیر گذرا و کدام

ناگذر است /     سنگ بد گوهر اگر کاسه ی زرین بشکست   

            قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود .

5/0

11- امروزه به جای «ددیگر » و « سدیگر» از چه صفت های

 شمارشی استفاده می شود ؟

5/0

12- نوع « را » را در عبارت های زیر بنویسید. 

 الف )‌مرا دیگر روز نوبت بود .

 ب ) استادم ابوالحسن دلشاد را فرمود با آن جا آمد .       

   ج ) او نماز شام را باز آمد.

75/0

13- تعداد اجزای جملات زیر را مشخص کنید . 

1- توقف ممنوع             2- زندگی یعنی عقیده

5/0

14- ممیّز را در گروه های اسمی زیر مشخص نمایید .

الف ) دو کیلو نخود        ب )چند تخته فرش

5/0

15- این جمله چند جزیی است ؟ اجزای آن را مشخص کنید . 

     شعر این دوره پناه شکست خوردگان و نومیدان و از راه ماندگان

 شده بود .

1
               مؤفّق و سر بلند باشید .                                                              جمع نمره 20

 

[ جمعه ۱۳۸٧/٢/۱۳ ] [ ٧:۳٧ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
[ جمعه ۱۳۸٧/٢/۱۳ ] [ ٧:٠٤ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
سوالات امتحان نهایی درس ابیات رشته ی علوم تجربی و ریاضی وفیزیک                                             1379
نام ونام خانوادگی : مدت امتحان :75 دقیقه

  

ردیف سوالات نمره
1 معنی کنید:موش به این سخن التفات نمود . 0.25
2 مصراع هر روز عاشورا و هر کجا کربلا بود به کدام روایت اشاره دارد؟ 0.5
3 واژه ی معین شده زیر را معنی کنید سر سبزترین بهار  تقدیم تو باد        آوای خوش هزار تقدیم تو باد 0.25
4 با توجه به عبارت "پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطا منکر نبرد " کدامین صفات خداوند را توصیف می کند؟ 0.5
5 معنی ومفهوم بیت زیر را بنویسید از دست وزبان که برآید                      کز عهده ی شکرش به در آید؟ 0.5
6 بیت زیر را معنی کنید :چو شد روز رستم بپوشید گبر               نگهبان تن کرد برگبر ببر 0.5
7 الحاح یعنی چه؟  رستم چند بار به الحاح از شاهزاده می خواهد . 0.25
8 مفهوم عبارت زیر را بنویسید :حیات این جماعت در بذل توجه ومرگشان در بی اعتناییه.  0.5
9 منظور از زاویه دید چیست ؟  0.5
10 آثار زیر از چه کسانی است ؟جنگ وصلح _چشم هایش _کلیدر 0.75
11 منظور از پاپی می شد چیست ؟مدیر مدام پاپی می شد وهی داد می زد. 0.25
12 معنی کنید :نبشته آمد و به توقیع موکّدگشت و مبشّران برفتند. 0.75
13 منظور از عبارت"شمار آن به قیامت مرا باید داد"چیست؟ 0.5
14         لغت مشخص شده را معنی کنید:بیهقی گاه نیز در عین کمال ایجاز حقّ مطلب را ادا کرده است. 0.25

 

15 با توجه به عبارت"مشتی رندراسیم دادند که سنگ زنند"چه پیامی را می توان استنباط کرد؟  0.5
16 تخلص مولانا در بیشتر غزلیاتش چیست؟ 0.25
17 معنی ومفهوم کلمه معین شده را بنویسید.انس مردانه با شمشیرآخته به سوی میدان نبرد می رفت 0.25
18 منظور از "تخت ونگین"و "اهریمن" در بیت زیر چیست؟فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید                  تخت ونگین از دست اهریمن بگیرید  0.5
19 منظور از" لب دیوار دل" در بیت" شب دو صف از یا کریم ،بال به بال نسیم /از لب دیوار دلت پر کشید.  0.5
20 معنی واژه و ترکیب زیر را بنویسید ؟طی دو سه لمحه همه چیز را به خاکستر تبدیل کرد. 0.25
21 مقصود از سر به مهر نامه در مصراع ((این سر به مهرنامه بدان مهربان رسان))چیست؟  0.5
22 در بیت زیر چه آرایه ای ادبی وجود دارد ؟ای هد هد صبا به سبا می فرستمت          بنگر که از کجا به کجا می فرستمت 0.25
23 معنی بیت زیر را به فارسی روان بنویسید _بازگشت ودفتر خود باز کرد                   وصف او بر قدر فهم آغاز کرد   0.5
24 کتاب کلیله ودمنه اولین بار به چه زبانی ترجمه شد ؟  
25 در بیت زیر چه آرایه ای دیده می شود ؟کنار تو لنگر گرفت کشتی عشق                        بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی 0.5
26 معنی واژه ی معیین شده زیر را بنویسید .به قول بیرجندی ها در این شهر تنها یک سر پری زدیم. 0.25
27 مقصود از بیت" هنوز می شنود آن صدای محزون را /دلم به روشنی آیه های قرآنی" چیست؟  0.5
28 واژه های معیین شده را معنی کنیید .نه گرما نه سرما و بادهای تند _ که گاهی قیّه می کشیدند _ هیچ کدام این ها را احساس نمی کرد  0.25
29 منظور نویسنده از جمله ی"_ پس از عزیمت رضا شاه که قبلاٌرضا خان بود وبعداٌ هم رضا خان شد" چیست؟  0.5

 

[ پنجشنبه ۱۳۸٧/٢/٥ ] [ ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد