نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سلام علیکم

نمونه سئوالات ادبیات فارسی ۳ عمومی از درس های ۱۳ تا ۲۵

سخندان

ردیف شرح سوالات درس 13 ادبیات فارسی ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی ) بارم

 

1 ادیبات غنایی را تعریف نمایید. 1

 

2 غزلیات خاقانی چگونه است؟ 5/0

 

3 ادبیات غنایی در شعر فارسی به چه صورت هایی مطرح شده است؟ 1

 

4 ادبیات عرفانی در کدام حوزه جای می گیرد؟ 25/0

 

5 موضوع اصلی منظومه های غنایی چیست؟ 5/0

 

6

با توجه به ابیات 

« مرا در دل درخت مهربانی  

 به چه ماند ؟ به سرو بوستانی                    

نه شاخش خشک گردد روز سرما   / 

  نه برگش زرد گردد روز گرما 

  نسوزد جان من یک باره در تاب  /

     که امیدت زند گه گه براو آب »

الف) (درخت مهربانی دلم شبیه سرو بوستان است.) یعنی چه؟ 

 ب )  مقصود از « سرما و گرما » چیست؟

 ج )  چرا شاعر مهربانی را به درخت سرو تشبیه کرده است ؟ 

د  )  در بیت سوم چه عاملی باعث می شود

تا شاعر بتواند دشواری های راه عشق را تحمل کند ؟

   5/05/05/05/0

 

7 زبان خاقانی در سرودن قصیده و غزل چگونه است ؟ 5/0

 

8 با توجه به بیت « جان یک نفس درنگ ندارد ،گذشتنی است  / ورنه بدین شتاب چرا می فرستمت.» علت شتاب شاعر چیست؟ 5/0

 

9 در مصراع « این سر به مُهر نامه بدان مهربان رسان » نامه ی سر به مهر یعنی چه؟  5/0

 

10

با توجه به بیت زیر چرا صبح دم پیک شاعر است ؟

باد صبا دروغ زن است و تو راست گوی       

      آن جا به رغم باد صبا می فرستمت .

5/0

 

11

در بیت زیر دو آرایه ی ادبی بیابید .

 ای هدهد صبا به سبا می فرستمت  

   بنگر که از کجا به کجا می فرستمت .

5/0

 

12 چرا شعر امید دیدار فخرالدین اسعد گرگانی جزء ادبیات غنایی است ؟  5/0

 

13

مصراع دوم بیت زیر کنایه از چیست ؟ 

نبرم از تو امید ای نگارین   

          که تا از من نبرد جان شیرین 

5/0

 

14 کدام منظومه ی غنایی همواره سرمشق شاعران بزرگ برای سرودن داستان های عاشقانه بوده است ؟ 25/0

 

15 لغت : گهی از خار او دستش خلیده . 25/0

 

16 لغت : همیشه سبز و نغز و آبدار است         /     تو پنداری که هر روزش بهار است .  25/0

 

17 معنی: باد صبا دروغ زن است و تو راست گوی / آن جا به رغم باد صبا می فرستمت .  1

 

18 معنی : تو پرتو صفایی از آن بارگاه انس          هم سوی بارگاه صفا می فرستمت .  1

 

19 معنی: دست هوا به رشته جان بر گره زده است /نزد گره گشای هوا می فرستمت .  1

 

20

معنی : زرین قبا زره زن از ابر سحرگهی

     کان جا چو پیک بسته قبا می فرستمت . 

1

 

21 معنی :  گهی از خار او دستش خلیده .  5/0

 

ردیف شرح سئوالات درس 14  ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی ) بارم

 

1

با توجه به ابیات:

« گفت این پروانه در کار است و بس  /         کس چه داند ؟ این خبردار است و بس  

تا نگردی بی خبر از جسم و جان     /         کی خبر یابی ز جانان یک زمان   

آن که شد هم بی خبر هم بی اثر        /        از میان جمله او دارد خبر  »

الف ) « در کار بودن » یعنی چه ؟

 ب ) بیت دوم بر چه مطلبی تأکید دارد ؟

 ج ) عاشق واقعی کیست ؟

   25/05/05/0

 

2 مفهوم « غماز بودن خاک » در بیت زیر  چیست ؟« آب چه دانست که او گوهر گوینده شود   /    خاک چه دانست که او غمزه ی غمازه شود . » 5/0

 

3 نام دیگر کتاب منطق الطیر چیست ؟ 25/0

 

4 مقصود از« مدد لعل لب » در بیت زیر چیست ؟  روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت      /   بی تو اگر سرخ بود از اثر غازه بود . 5/0

 

5 بیت زیر به کدام یک از مراحل عرفان اشاره دارد ؟« آن که شد هم بی خبر هم بی اثر              از میان جمله او دارد خبر  » 5/0

 

6 عطار نیشابوری عارف و شاعر چه قرنی است ؟ 25/0

 

7

در بیت زیر کدام کلمه ایهام دارد ؟ آن را توضیح دهید .

راز نهان دار و خمش ، ور خمشی تلخ بود         آن چه جگر سوزه بود ، باز جگرسازه شود .

5/0

 

8

با توجه به بیت « بازگشت و دفتر خود باز کرد    /   وصف او بر قدر فهم آغاز کرد . »

الف ) « دفتر خود باز کرد » یعنی چه ؟

 ب )‌ مقصود شاعر از مصراع دوم چیست ؟

 5/05/0

 

9 لغت : در مضیفی طالب شمع آمدند . 25/0

 

10 معنی : باز گشت و دفتر خود باز کرد . 5/0

 

11 معنی : تا نگردی بی خبر از جسم و جان     /         کی خبر یابی ز جانان یک زمان 75/0

 

12 معنی : گفت این پروانه در کار است و بس . 5/0

 

13

معنی : راز نهان دار و خمش ، ور خمشی تلخ بود  /        

آن چه جگر سوزه بود ، باز جگرسازه شود .

1

 

14 معنی : یک شبی پروانگان جمع آمدند         /       در مضیفی طالب شمع آمدند . 75/0

 

15 معنی:خاک سیه بر سر او کز دم تو تازه نشد /  یا همگی رنگ بود یا همه آوازه شود . 75/0

 

16 معنی : هر که شُدَت حلقه ی در ، زود برد حقه ی زر  /  خاصه که در باز کنی ، محرم دروازه شود . 1

 

ردیف شرح سئوالات درس 15 ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی ) بارم

 

1 لغت:مطوقه و یارانش مطلق و ایمن بازگشتند . 25/0

 

2 لغت:زاغی بر درختی بزرگ گشن خانه داشت . 25/0

 

3 لغت : و الا طاعنان مجال وقیعت یابند . 25/0

 

4 لغت : کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت . 5/0

 

5 لغت : در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی . 5/0

 

6 معنی : صیاد شادمان گشت و به تگ ایستاد تا ایشان را در ضبط آرد و کبوتران اضطرابی می کردند . 1

 

7 معنی : جال باز کشید و حبه بینداخت و در کمین بنشست . ساعتی بود . 1

 

8 معنی : بسیار منی کرد  و ز تقدیر نترسید . 5/0

 

9 معنی : عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده در موالات با تو صافی تر گردد . 1

 

10 معنی : کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند .  5/0

 

11 معنی:چون او را در بند بلا بسته دید ، زه آب دیدگان بگشاد و بر رخساره جوی ها براند .  75/0

 

12 معنی : اهمال جانب من جایز نشمری . 5/0

 

13 معنی : می ترسم اگر از گشودن عقده های من آغاز کنی ، ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند .  1

 

14 معنی : موش با دهای تمام و خرد بسیار . گرم و سرد روزگار دیده .  5/0

 

15

معنی : بر بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز 

     وز ابر مر او را به سوی خاک فرو کاست . 

75/0

 

16 معنی : قضای آسمانی مرا در این ورطه کشید . 5/0

 

17

با توجه به بیت:

« ناگه ز کمین گاه یکی سخت کمانی            تیری ز قضای بد بگشاد بر او راست . »

الف ) مقصود از ( سخت کمان ) چیست ؟

 ب ) مفهوم ( بگشاد بر او راست ) را بنویسید.

 25/05/0

 

18 در بیت « درفشان لاله در وی چون چراغی   /  ولیک از دود او بر جانش داغی » مشبه کدام گزینه است ؟   الف ) لاله        ب ) چراغ        ج ) دود       د ) جان 25/0

 

19 کتاب « کلیله و دمنه » را چه کسی از عربی به فارسی برگرداند ؟ 25/0

 

20 مقصود از عبارت زیر چیست ؟« مرا نیز از عهده ی لوازم ریاست بیرون باید آمد  و مواجب سیادت را به ادا رسانید .» 5/0

 

21

مفهوم کلی مصراع دوم بیت زیر را بنویسید . 

« بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت  /      امروز همه روی جهان زیر پر ماست . »

5/0

 

ردیف شرح سئوالات درس 16  ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی ) بارم

 

1 لغت : رخت خود از باغ به راغی کشید . 25/0

 

2 لغت : درپی اش القصه در آن مَرغزار. 25/0

 

3 لغت : شاهد آن روضه ی فیروز فام . 25/0

 

4 لغت : هم خطواتش متقارب به هم . 25/0

 

5 لغت : در تندباد ریشه برانداز زمان ها خلود بخشیم . 25/0

 

6 لغت : عاقبت از خامی خود سوخته . 25/0

 

7 لغت : مملو از اخلاص و همراه با اوراد و ادعیه ی ویژه ی خویش است . 25/0

 

8 درون مایه ی مثنوی های جامی چیست ؟ 5/0

 

9 کتاب کویر نوشته ی کدام نویسنده است ؟ 25/0

 

10 هفت اورنگ جامی در چه قالبی سروده شده است ؟ 25/0

 

11 پیام داستان « زاغ و کبک » با کدام مقوله ی فرهنگی عصر ما ارتباط دارد؟ 25/0

 

12 جامی کدام کتابش را به تقلید از گلستان سعدی نوشته است ؟ 25/0

 

13 در عبارت « نوروز تجدید خاطره ی خویشاوندی انسان با طبیعت است . هر سا ل این فرزند فراموشکار ، مادر خویش را از یاد می برد . » منظور از مادر و فرزند چیست ؟  5/0

 

14 منظور شاعر از مصراع دوم بیت زیر چیست ؟  « با دلی از درد گرفتار او               /                   رفت به شاگردی رفتار او . » 5/0

 

15 معنی : باز کشید از روش خویش پای         /             در پی او کرد به تقلید جای . 75/0

 

16 معنی : کرد فرامش ره و رفتار خویش        /             ماند غرامت زده از کار خویش   75/0

 

ردیف شرح سئوالات درس 17 ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی ) بارم

 

1 معنی :امیدها در دام حرمان درد می شد     بازار گرم عاشقی ها سرد می شد .  5/0

 

2 معنی : تویی بهانه ی آن که ابرها می گریند .  25/0

 

3 معنی : کای عالمی آشفته چند آشفتن تو     گیتی فسرد از فتنه تا کی خفتن تو .  5/0

 

4

مفهوم مصراع مقابل را بنویسید .    

  « مردی تذرو کشته را پرواز داده . » 

5/0

 

5 منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست ؟ «کسی که نقطه ی آغاز هرچه پرواز است / تویی که در سفر عشق خط پایانی .  »  5/0

 

6

وقتی شاعر دلیلی غیرواقعی اما شاعرانه را برای موضوعی بیان می کند ، از کدام آرایه استفاده کرده است؟     

  الف ) نماد        ب )‌ استعاره                   ج ) حسن تعلیل             د )‌ایهام

25/0

 

7

در بیت زیر دو آرایه ی ادبی بیابید.

 « مردی نهان با روح هم پیمان نشسته      مردی به رنگ نوح در طوفان نشسته .  »

5/0

 

8

کتاب های زیر از چه کسانی است ؟  

  الف )‌از این ستاره تا آن ستاره  

ب )‌ در کوچه ی آفتاب                       ج )‌رجعت سرخ ستاره

75/0

 

9

در بیت زیر دو آرایه ی ادبی بیابید .  

« کنار نام تو  لنگر انداخت کشتی عشق

    بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی . »

5/0

 

10

در دو بیت زیر چه مضمون مشترکی دیده می شود ؟  

الف) «  کسی که نقطه ی آغاز هرچه پرواز است                                                              تویی که در سفر عشق خط پایانی .  »    ب ) « کنار نام تو  لنگر انداخت کشتی عشق           بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی . » 

5/0

 

11 با توجه به بیت « امید ها در دام حرمان درد می شد /  بازار گرم عاشقی ها سرد می شد . » منظور از مصراع دوم چیست ؟ 5/0

 

12 دو مورد از مضامین به کار رفته در آثار شاعران و نویسندگان بعد از انقلاب را بنویسید .  5/0

 

13 در بیت زیر به کدام اعتقاد عامیانه اشاره شده است ؟ « دوباره پلک دلم می پرد . نشانه ی چسیت ؟      /                                 شنیده ام که می آید کسی به مهمانی . » 5/0

 

14 با توجه به « جهان قر آن مصور است     /     و آیه ها در آن   /    به جای آن که بنشینند ، ایستاده اند   /  درخت یک مفهوم است ... » ( درخت یک مفهوم است . ) یعنی چه ؟ 5/0

 

15

در کدام یک از بیت های زیر آرایه ی حسن تعلیل به کار رفته است ؟ 

الف ) به پاس یک دل ابری دو چشم بارانی

    پر است خلوتم از یک حضور نورانی .

  ب  ) بشکن دل بی نوای ما را ای عشق


 این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است .     ج  ) تویی بهانه ی آن که ابرها می گریند      بیا که صاف شود این هوای بارانی .  

25/0

 

     

 

ردیف شرح سئوالات درس نوزدهم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی ) بارم

 

1 لغت : آوای خوش هَزار تقدیم تو باد . 25/0

 

2

معنی :

 آن گورهای نکنده ، با التهابی مکنده   

خود چشم های زمین است مانده به راه من و تو .

75/0

 

3

معنی : این سر نه سامان پذیرد وین غم نه پایان پذیرد     

یک نیم شب تا پر نگیرد مرغ آه من و تو .

75/0

 

4

معنی :

هرجند که از آینه ها بی رنگ تر است     وز خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است  بشکن دل بی نوای ما را ای عشق     این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است .

1

 

5 معنی : فردا که گل زخم ها را عشاق شاهد بگیرند                                    واحسرتا نیست ای دل زخمی گواه من و تو . 75/0

 

6 معنی : چه بود ؟ صاعقه ای کز سر زمانه گذشت .           5/0

 

7 مقصود از بیت « هنوز می شنود آن صدای محزون را   /    دلم به روشنی آیه های قرآنی . » چیست ؟ 5/0

 

8 « نجوای جنون » اثر کیست ؟ 25/0

 

9 شهرت« عمر خیام » در سرودن کدام قالب شعری است ؟ 25/0

 

10 مفهوم بیت زیر را بنویسید . « در هر نفسی که می تپی ای دل من       /     یادت نرود اجازه از عشق بگیر . » 5/0

 

11 در بیت « به پاس یک دل ابری ، دو چشم بارانی    /    پر است خلوتم از یک حضور نورانی » مقصود از ( دل ابری ) و ( چشم بارانی ) چیست ؟ 5/0

 

12 در بیت زی چرا شاعر ساز شکسته (دل های شکسته ) را خوش آهنگ تر می داند ؟« بشکن دل بی نوای ما را ای عشق این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است . » 5/0

 

13 «خود اتهامی » در کدام یک از موارد زیر ، محوری ترین پیام است ؟ چرا شاعر خود را متهم کرده است ؟ الف ) بیا با من همسفر باش تا دور تا قله ی نور      /                                        در این سفر دست عشق است پشت و پناه من و تو. ب )  فردا که گل زخم ها را عشاق شاهد بگیرند                                                         واحسرتا نیست ای دل زخمی گواه من و تو . 5/0

 

ردیف شرح سئوالات درس بیست و یکم ادبیات فارسی ( 3 ) عمومی بارم

 

1 مطالعه ی ................... مطمئن ترین راه برای آگاهی یافتن از زندگی و اندیشه های شاعران و نویسندگان بزرگ است . 25/0

 

2 سفرنامه ها از چه لحاظ ارزش و اهمیت دارند ؟ دو مورد را ذکر نمایید . 5/0

 

3 .....................   گزارش نویسنده از حالات و احساسات زندگی خویش است . 25/0

 

4  « سیره » چیست ؟ 5/0

 

5 با توجه به عبارت زیر مقصود از ( این کوه ) و ( این آشنا )‌چیست ؟   « مکه یک کوه تاریخی دارد و این کوه یک آشنای صمیمی . این کوه را از مکه و این آشنا را از آن بگیرید ، دیگر چیزی باقی نمی ماند جز یک مشت افسانه ی در هم و بر هم . » 5/0

 

6 لغت : بر فراز آن بادهای تند گاه قیه می کشیدند . 25/0

 

7 لغت :هر ماه چندین بار و هر سال یک ماه پیوسته با تنهایی این کوه مراوده می کرد . 25/0

 

8 لغت : این کوه دیگر از جمودت خود خارج شده و روحی پیدا کرده است . 25/0

 

9 لغت : خلق کرد انسان را از عَلَق . 25/0

 

10 بیت زیر به کدام ویژگی پیامبر اسلام اشاره دارد ؟   « نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت     /        به غمزه  مسئله آموز صد مدرس شد . » 5/0

 

11  ارتباط معنایی بیت « تا نگردی آشنا ، زین پرده رمزی نشنوی  /   گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. » را با عبارت زیر بنویسید . « صدایی که از عالم بالا بلند است . برای شنیدنش گوش و دلی می خواهد که مانند همه ی گوش ها و دل ها نباشد . » 5/0

 

ردیف شرح سئوالات درس بیست و دوم ادبیات فارسی ( 3 ) عمومی بارم

 

1 لغت : باز زین و برگ را بر گرده ی کهر ها و کرند ها نهادند . 5/0

 

2 لغت : پیرمرد با مباهات به تصدیقم می نگریست . 25/0

 

3 معنی : شاهین تیز بال افق ها بودم . 25/0

 

4 معنی : پدرم عرش را سیر می کرد . 25/0

 

5 لغت :‌از وظایف دادیار پی گیری جنحه و جنایات بود . 25/0

 

6 نویسنده ی « بخارای من ، ایل من » کیست ؟ نثر آن چگونه است ؟ 5/0

 

7 کنایه ی مشخص شده را معنی کنید .         از شنیدن اسم شهر قند در دلم آب می شد . 5/0

 

8 مقصود نویسنده از عبارت زیر چیست ؟ « پس از عزیمت رضاشاه –که قبلاً رضاخان بود و بعداً هم رضاخان شد .- » 5/0

 

9 نویسنده در عبارت زیر از چه شیوه ی بیانی استفاده است؟ « دار و ندار ما هم اشتباهاً به دست حضرات دولتی و ملتی به یغما رفت . » 5/0

 

ردیف شرح سئوالات درس بیست و سوم ادبیات فارسی ( 3 ) عمومی بارم

 

1

لغت : این ره آن زاد راه و آن منزل   

    مرد رهی اگر بیا و بیار .

5/0

 

2

لغت : یار بی پرده از در و دیوار  

          در تجلی است یا اولی الابصار .

5/0

 

3

لغت :‌ بار یابی به محفلی کان جا 

       جبریل امین می ندارد بار .

25/0

 

4 معنی : جان گدازی اگر به آتش عشق      عشق را کیمیای جان بینی . 75/0

 

5 معنی : از مضیق حیات در گذری              وسعت مُلک لا مکان بینی . 75/0

 

6 معنی : پا به راه طلب نِه از ره عشق . 25/0

 

7

معنی : یار بی پرده از در و دیوار  

          در تجلی است یا اولی الابصار .

75/0

 

8 بخش های یک ترجیع بند از لحاظ قافیه چگونه هستند ؟ 5/0

 

9 عمده شهرت هاتف اصفهانی در چیست ؟ 25/0

 

10 اصلی ترین موضوع عرفان چیست ؟ 25/0

 

11

با توجه به بیت زیر بگویید که شاعر در این بیت به چه چیزی (‌کدام اصل عرفانی ) اشاره می کند ؟

« تا به جایی رساندت که یکی 

       از جهان و جهانیان بینی . »

5/0

 

12

با توجه به بیت زیر  شاعر چه چیزی را شرط دست یابی به کیمیای عشق می داند ؟

 « جان گدازی اگر به آتش عشق

      عشق را کیمیای جان بینی . »

5/0

 

   13

در بیت زیر منظور از « سرگران دیدن » چیست ؟ « بی سر و پای گدای آن جا را 

           سر ز مُلک جهان گران بینی . »

5/0

 

14 با توجه به بیت « دل هر ذره که بشکافی   /   آفتابیش در میان بینی. » منظور از آفتاب چیست ؟ 5/0

 

15

در بیت زیر تقابل میان چه چیزهایی دیده می شود ؟

 « شود آسان ز عشق کاری چند               که بود نزد عقل بس دشوار . »

5/0

 

16 مفهوم کلی « شمع جویی و آفتاب بلند  /   روز بس روشن و تو در شب تار . » چیست ؟ 5/0

 

17

در کدام بیت تقابل میان عشق و عقل دیده

می شود ؟

الف ) چرخ ار چه رفیع ، خاک پایت             عقل ار چه بزرگ ، طفل راهت . 

 ب ) جان گدازی اگر به آتش عشق          عشق را کیمیای جان بینی . 

 ج )  شود آسان ز عشق کاری چند 

         که بود نزد عقل بس دشوار .

25/0

 

 

ردیف شرح سئوالات درس بیست و چهارم  ادبیات فارسی ( 3 ) عمومی بارم

 

 

1

لغت: تو برای وصل کردن آمدی

           نی برای فصل کردن آمدی . 

25/0

 

 

2 لغت : چون که موسی این عتاب از حق شنید . 25/0

 

 

3 لغت : زین نمط بیهوده می گفت آن شبان .  25/0

 

 

4 لغت : این چه ژاژ است و چه کفر است فُشار          پنبه ای اندر دهان خود فِشار .  25/0

 

 

5 معنی : این چه ژاژ است و چه کفر است فُشار          پنبه ای اندر دهان خود فِشار .   75/0

 

 

6 معنی : چارق و پاتابه لایق مر توراست .  5/0

 

 

7 معنی : عشق را دریای غم غمناک نیست .  5/0

 

 

8 معنی : گفت موسی : « با کی استت ای فلان .»  25/0

 

 

9 معنی : من نکردم خلق تا سودی کنم .  5/0

 

 

10

مقصود از بیت زیر چیست ؟ 

« بر دل موسی سخن ها ریختند   /  

    دیدن و گفتن به هم آمیختند . »  

5/0

 

 

11

با توجه به بیت زیر ، شاعر به کدام ویژگی پیامبران اشاره می کند ؟

« تو برای وصل کردن آمدی

           نی برای فصل کردن آمدی . » 

5/0

 

 

12

با توجه به دو بیت زیر وظیفه ی پیامبران چیست ؟ 

 «  وحی آمد سوی موسی از خدا                بنده ی ما را ز ما کردی جدا .  

     تو برای وصل کردن آمدی 

                   نی برای فصل کردن آمدی . » 

5/0

 

 

   13

یک تضاد بین واژگان را در بیت زیر بیابید .

 « در حق او مدح و در حقّ تو ذمّ          /        در حق او شهد و در حقّ تو سم . »

5/0

 

 

14 در بیت « لعل را گر مُهر نَبوَد ، باک نیست   /  عشق را دریای غم ، غمناک نیست .» چرا عشق از دریای غم باکی ندارد ؟  5/0

 

 

15

تفاوت معنایی واژه ی « ملّت » را در گذشته و امروز با توجه به بیت زیر بنویسید .

 « ملت عشق از همه دین ها جداست      /   عاشقان را ملت و مذهب خداست . » 

5/0

 

 

16 با توجه به بیت « من نکردم خلق تا سودی کنم  /  بلکه تا بر بندگان جودی کنم . » خداوند سبب امر به عبادت را چه می داند ؟ 5/0

 

 

17

در بیت زیر مقصود از « تو » کیست ؟ ( فصل کردن )‌یعنی چه ؟

 « تو برای وصل کردن آمدی

           نی برای فصل کردن آمدی . » 

5/0

 

 

18

مقصود از ( گران جانی و چالاکی ) در بیت زیر چیست ؟ 

 «‌ما بری از پاک و ناپاکی همه    /

   وز گران جانی و چالاکی همه . » 

5/0

 

ردیف شرح سئوالات درس بیست و پنجم  ادبیات فارسی ( 3 ) عمومی بارم
1 لغت : تا شما در این آیینه نقش های بوقلمون ببینید .  25/0
2 لغت : جمله ی ملأ اعلی ، کروبی و روحانی، در آن حالت متعجب وار می نگریستند .  25/0
3 معنی : سر نشتر عشق بر رگ روح زدند        یک قطره فروچکید و نامش دل شد.  75/0
4 معنی : جملگی ملایکه را انگشت تعجب در دندان تحیر بماند .  5/0
5 معنی : مردود همه ی جهان گشت .   25/0
6

معنی : (خداوند) گِل آدم را در تخمیر انداخته

 و در ذره ای از آن گِل،دلی تعبیه می کرد . 

75/0
7 معنی :‌حق – تعالی – چون اصناف موجودات می آفرید ، وسایط گوناگون در هر مقام بر کار کرد .  75/0
8 معنی : تا بار امانت در سُفت جان کشد .  5/0
9 معنی : به قهر یک قبضه خاک از روی جمله ی زمین برگرفت .  5/0
10 اثر معروف نجم دایه چه نام دارد ؟ 25/0
11

مفهوم کلی مصراع اول بیت زیر چیست ؟

« از شبنم عشق خاک آدم گِل شد    /

    صد فتنه و شور در جهان حاصل شد . » 

5/0
12

با توجه به عبارت زیر پاسخ دهید . 

« چون کار دل به این کمال رسید ، گوهری بود در خزانه ی  غیب که آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود . »

الف )‌ مقصود از ( گوهر ) چیست ؟ 

 ب )  ( خازنان ) چه کسانی هستند ؟

  5/0 25/0
   13

عبارت معین شده کنایه از چیست ؟

 « جبریل گفت : « تو داناتری . خاک تن در نمی دهد . » 

5/0
14 لغت : هرچند که ملایکه در آدم تفرّس می کردند . 25/0
15 کتاب « مرصاد العباد » اثر کیست ؟نثر آن چگونه است ؟  75/0
           

  

 

valign=

[ پنجشنبه ۱۳۸٧/۱/۱٥ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
ردیف شرح سئوالات نوبت خرداد 80  ادبیات فارسی ( 3 )  عمومی سراسر کشور بارم
الف1 لغات و ترکیبات مشخص شده ی زیر را معنی نماییدهرنفسی که فرو می رود ممدّ حیات است .           25/0
2 معلّم می گفت : کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن .             25/0
3 از هر کران آید بانگ رحیل به گوشم .                   25/0
4 در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی . 5/0
5

یار بی پرده از در و دیوار  

        در تجلّی است یا اولی الابصار .

5/0
6

تو برای وصل کردن آمدی  

      نی برای فصل کردن آمدی .

25/0
ب1

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان گزارش کنید .

پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد .               

 5/0
2 قضای آسمانی مرا در این  ورطه کشید . 5/0
3 همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبّار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی . 1
4

شب دو صف از یاکریم  /  بال به بال نسیم / 

از لب دیوار دلت پرکشید .

75/0
5

آن گور های نکنده با التهابی مکنده  

        خود چشم های زمین است مانده به راه من و تو .

75/0
6

این چه ژاژ است و چه کفر است و فُـشار

           پنبه ای اندر دهان خود فشار .

75/0
7

سر نشتر عشق بر رگ روح زدند   

                یک قطره فروچکید  نامش دل شد .

1
ج1 درک مطلبدر بیت « ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز  /  کان سوخته را جان شد وآواز نیامد. » مراد از ( مرغ سحر و پروانه ) چیست؟  5/0
2 با توجه به بیت ( بی سر و پا گدای آن جا را  /  سر ز ملک جهان گران بینی ) منظور از ( سر گران دیدن ) چیست؟ 5/0
3

با توجه به ابیات

« مرا در دل درخت مهربانی    به چه ماند ؟ به سرو بوستانی نه شاخش خشک گردد روز سرما

             نه برگش زرد گردد روز گرما     

همیشه سبز و نغز و آبدار است  

              تو پنداری که هر روزش بهار است.»

منظور از ( درخت مهربانی دلم شبیه سرو بوستان است) چیست ؟  * مراد از ( سرما و گرما ) چیست ؟

    5/05/0
د1 دانش های ادبیدرعبارت « باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده . » دو آرایه ی ادبی مشخص کنید .   5/0
2 درون مایه ی مثنوی های « هفت اورنگ »جامی چیست ؟ 5/0
3

در کدام یک از ابیات زیر حسن تعلیل وجود دارد ؟ 

 * به پاس یک دل ابری  دو چشم بارانی  

       پر است خلوتم از یک حضور نورانی .           

* بشکن دل بی نوای ما را ای عشق 

            این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است .  

 * تویی بهانه ی آن که ابرها می گریند 

          بیا که صاف شود این هوای بارانی .

25/0
4 اصلی ترین موضوع عرفان چیست ؟ 25/0
5 « پنج داستان » اثر کدام نویسنده ی معاصر است ؟ 25/0
6 از نمایش نامه های شکسپیر دو مورد را فقط نام ببرید . 5/0
7 مجموعه شعر « رجعت سرخ ستاره » از کدام شاعر انقلابی است ؟ 25/0
8 با توجه به درس « بانگ جرس » یک مورد استعاره در بیت زیر بیابید .« جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش       /   آنک امام ما علم بگرفته بر دوش .» 25/0
ه1 خود آزمایینویسنده « گلدسته ها و فلک » چه ایهام لطیفی را درانتخاب عنوان به کار گرفته است ؟   5/0
2 ازعبارت « مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند .» چه پیامی را می توان دریافت کرد ؟ 5/0
3 در مصراع « ولادت که روزگاری از گوهر نور بود .» چرا شاعر « ولادت » را از « گوهر نور » می داند ؟ 5/0
4 « ققنوس » در داستان « سیلویا تانزد وارنر » نماد چیست؟ 25/0
5

1-   با توجه به بیت

«‌یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد    / 

 ای یاوران باید ولی را یاوری کرد . »  

     منظور از (( کلیم آهنگ جان سامری کرد )) چیست ؟             

  منظور از (( ولی )) در مصراع دوّم کیست ؟

 25/025/0
6 مقصود از بیت « بر دل موسی سخن ها ریختند   /  دیدن و گفتن به هم آمیختند . » چیست ؟ 5/0

 

[ دوشنبه ۱۳۸٧/۱/۱٢ ] [ ۱:٢٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد