نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

امتحان نهایی درس ادبیات فارسی ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

در دی ماه 1379 کشوری

ردیف متن سئوالات بارم
الف

معنی لغات زیر را بنویسید.

منّت خدای را عزّ وجلّ که طاعتش موجب قربت است.

 
1 25/0
2 این قدر مُهمل گفت که سررشته ی امور از دستمون در رفت . 25/0
3 بیقی گاه نیز در عین کمال ایجاز حق مطلب را ادا کرده است . 25/0
4

همیشه سبز و نغز و آبدار است  تو پنداری که هر روزش بهار است.

25/0
5 کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت . 50/0
6

این ره، آن زاد راه  و آن منزل       مرد رهی اگر بیا وبیار.

50/0
ب

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید.

بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت ، برخاست. نه تمام و برخویشتن می ژکید.

 
1 1
2

وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم 

             دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم.

50/0
3 آفتاب ، خار و خس مزرعه ی چشم تو /              آبشار        /       موج فرو خفته ای از خشم تو. 75/0
4 کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند. 50/0
5

بر بال عقاب آمد آن تیر جگردوز  

       وز ابر مر او را  به سوی  خاک  فروکاست.

75/0
6

این سر نه سامان پذیرد و ین غم نه پایان پذیرد 

       یک نیم شب پر نگیرد تا مرغ آه من و تو.

50/0
ج

درک مطلب

در عبارت (( گفت : « به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم ،دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را . چون برسیدم ،بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.»))« دامنم از دست برفت» یعنی چه؟

 
1 50/0
2 مفهوم بیت زیر را بنویسید.  « در هر نفسی که می تپی ای دل من / یادت نرود اجازه از عشق بگیر.» 50/0
3 در بیت « تا به جایی رساندت که یکی  /  از جهان وجهانیان بینی. » شاعر به چه چیزی اشاره می کند؟ 25/0
4

با توجه به بیت « دریادلان راه سفر در پیش دارند  / 

 پا در رکاب راهوار خویش دارند.»

الف) دریادلان چه کسانی هستند؟  

ب)مراد از « پا در رکاب راهوار خویش دارند.» چیست؟

25/0

50/0

د

1

خودآزمایی

آیا داستان « گلدسته ها وفلک » داستانی نمادین است؟ چرا ؟

 50/0
2 در عبارت« من این نپذیرم و در عهده ی این نشوم.»‌(در عهده ی این نشوم.) یعنی چه؟ 25/0
3 منظور از «روزه به دهن » در عبارت(( علف نایافت وستوران لاغر و مردم روزه به دهن،در راه.)) یعنی چه؟ 25/0
4 با توجه به « جهان قرآن مصوّر است/ وآیه ها در آن  /  به جای آن که بنشینند ،ایستاده اند/  درخت یک مفهوم است » (درخت یک مفهوم است)  یعنی چه؟ 50/0
5

با توجه به بیت ، به سوالات زیر پاسخ دهید.

« وادی پر از فرعونیان وقبطیان است    /  

  موسی جلودار است ونیل اندر میان است.»

مراد از فرعونیان چه کسانی است؟                           مراد از (نیل اندر میان است) چیست؟

 

 25/0

 

50/0

6 مراد از (نامه ی سر به مهر) در « این سر به مهر نامه بدان مهربان رسان »چیست؟ 5/0
7 در بیت « بشکن دل بی نوای ما را ای عشق  /  این ساز ،شکسته اش خوش آهنگ تر است» شاعر چرا دل های شکسته را خوش آهنگ می داند؟ 75/0
8

با توجه به بیت « جان گدازی اگر به آتش عشق  / 

  عشق را کیمیای جان بینی »شاعر چه چیزی را شرط دست یابی به کیمیای عشق می داند؟

50/0

ه

1

دانش های ادبی(تاریخ ادبیات و بیاموزیم و درآمدها )

نوع نثر گلستان سعدی چگونه است؟

 25/0
2 کدام منظومه ی غنایی همواره سرمشق شاعران بزرگ برای سرودن داستان های عاشقانه بوده است؟ 25/0

3

4

زبان خاقانی در سرودن قصیده و غزل چگونه است؟

کتاب « کویر » نوشته ی کیست؟

50/0

25/0

5  عرفان در آغاز کدام قرن و با ظهور کدام شاعر موضوع عمده ی اشعار شاعران گردید؟ 50/0
6 در عبارت « درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته. » یک شبکه ی مراعات نظیر بیابید. 50/0
7 در بیت « مردی نهان با روح هم پیمان نشسته   /    مردی به رنگ نوح در طوفان نشسته.» دو آرایه ی ادبی پیدا کنید. 75/0

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٩ ] [ ٧:٠۱ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
سؤالات ادبیات فارسی( 3 ) علوم انسانی در خرداد ماه 1382استانی
ردیف شرح سؤالات بارم
الف1

ابیات زیر را معنی کنید .

به گونه ی ماه        نامت زبانزد آسمان ها بود .          و پیمان برادری ات          با جبل نور.    

 75/0
2

چو نیکو بنگری در اصل این کار         

                هم او بیننده ، هم دیده است و دیدار .

75/0
3

چون دل تو پاک گردد از صفات   

                        تافتن گیرد ز حضرت نور ذات .

5/0
4

عالمی را یک سخن ویران کند                

             روبهان مرده را شیران کند .

75/0
5

خبر مرگ جگر گوشه ی من گوش کنید  

 شد جگر چشمه ی خون ، چشم عِبَر بگشایید. (حذف)

75/0
6

آب ز مهتاب ، زمین گرد تر   

              چشمه ز خورشید جوان مردتر . ( حذف )

5/0
ب1

درک مطلب         با توجه به شعر زیر به سئوالات پاسخ دهید . تو آن راز رشیدی   /  که روزی فرات  /  بر لبت آورد   /   و در کنار درک تو    /   کوه از کمر شکست . 

ا  )‌ منظور شاعر از « راز رشید » کیست ؟

2 )‌ مقصود شاعر از « روزی فرات بر لبت آورد » چیست ؟

3 ) منظور شاع از « کوه از کمر شکست » چیست ؟

  5/075/075/0
ج1

لغات مشخص شده را معنی کنید .

زمین سترون و در وی نشان رویش نیست. 

              فراز ریگ روان چند ایستم چون ابر .

 25/0
2

تخلص غزلم چیست غیر نام شما ؟  

                 ز یُمن نام شما خود زبان من گویاست .

25/0
3

به آقا غلامحسین گفت : یک ذرع کرباس و چهار تا

تخم مرغ به من برسان .  ( حذف )

25/0
4

جامه پشمین از برای کد کنند  

                         بو مسیلم را لقب احمد کنند .

25/0
5

در سرم از عشق گل سودا بس است  

                زان که مطلوبم گل رعنا بس است .

25/0
6

هشت جنت نیز این جا مرده ای است  

             هفت دوزخ هم چو یخ افسرده ای است .

25/0
7

چون که بازرگان سفر را ساز کرد .  

                  سوی هندستان شدن آغاز کرد .

25/0
8

دشمنان او را ز غیرت می درند 

                     دوستان هم روزگارش می برند .

25/0
د1 دانش های ادبیمجموعه شعر « فصلی از عاشقانه ها » سروده ی کیست ؟  25/0
2 فهرست مقالات فارسی در پنج جلد از کیست ؟ 25/0
3 موضوع کتاب « گلشن راز»  چیست ؟ 5/0
4

داستان « در حقیقت عشق یا مونس العشاق » از کیست ؟ سه مفهوم انتزاعی آن را بنویسید. ( حذف )

1
5 شاعران عصر انقلاب در چه قالب های نو طبع آزمایی کرده اند ؟ 5/0
6 یکی از مایه های اساسی سخن رمز چیست ؟ 5/0
ه1

خودآزماییشاعر در بیت زیر درمان دردمندی روزگار را در چه دانسته است ؟

« یک چند روزگار جهان دردمند بود  

           بِه شد که یافت بوی سمن را دوای طیب .

 5/0
2

در بیت زیر چرا شاعر گل هایی را که برای تماشای شهید آمده اند، رنگ پریده توصیف می کند ؟

« به تماشای غنچه های شهید     

                    گل به رنگ پریده می آید . »

5/0
3 معادل «‌با آفتاب اصلاح کردن » و «‌تشویش نکردن » را بنویسید . (‌حذف ) 5/0
4

چرا شاعر در بیت زیر جهان را سر به سر آیینه می داند ؟    « جهان را سر به سر آیینه می دان    

             به هر یک ذره ای صد مهر تابان »

5/0
5

در بیت زیر مقصود از « دریا و شبنم » را بنویسید .

« چون به دریا می توانی راه یافت 

              سوی یک شبنم چرا باید شتافت . »

5/0
6

مقصود از بیت زیر را بنویسید . 

« روی ها چون زین بیابان در کنند 

             جمله سر از یک گریبان بر کنند . »

5/0
7

«پیغام های سرد » در بیت زیر کنایه از چیست ؟ 

« نه همچو من که هر نفس از باد زمهریر   

            پیغام های سرد دهد بر زبان برف . »

5/0
8

مراد شاعر از کلمات «‌بیند یشیم » و «‌بیاموزیم » در بیت زیر چیست ؟

« چگونه خاک نفس می کشد ؟       /     بیندیشیم : /       چگونه خاک نفس می کشد ؟        / بیاموزیم .

5/0

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٩ ] [ ٦:٥٥ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

                             السلام علیکم
دوستان گرامی و سروران ارجمند     وقت به خیر. 
    هدف از ایجاد این وبلاگ تهیه‌ی بانک سؤالات امتحانات  درس‌های زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ادبیات و آرایه‌های ادبی سال سوم دبیرستان به خصوص امتحانات نهایی ، جهت استفاده ی تمام دانش آموزان عزیز و همکاران ارجمند است . از تمام بزرگواران تقاضا دارم که با فرستادن نمونه سؤالات خود به آدرس رایانامه ی این جانب مرا سرفراز نمایند.

آدرس رایانامه ( ای-میل ) : sokhandan84@yahoo.com

با تشکر مسعود سخندان
      دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان -

استان گلستان

1386/12/26

[ یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٦ ] [ ۳:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد