نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

با توجه به بیت « لبت تا در لطافت لالۀ سیراب را مانـَد             دلم در بی قراری چشمۀ سیماب را مانـَد » :

الف ) کدام واژه پیوند شباهت را میان طرفین تشبیه نشان می دهد ؟

ب ) تشبیه موجود در مصراع اول را به صورت تشبیه بلیغ اسنادی بنویسید .

 

0.25

0.50

2

با توجه به بیت « دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد           که چو سرو پای بند است و چو لاله داغ دارد » :

الف ) صفت مشترک طرفین تشبیه را در تشبیه مشخص شده ، نشان دهید .

در تشبیهات موجود ، کدام واژه ها مهم ترین پایه های تشبیه هستند ؟

 

0.25

0.50

3

تشبیه بلیغ اضافی موجود در بیت « از کیمیای مـِهر تو زر گشت روی زمین  /  آری به یـُمن لطف شما خاک زر شود » را به یک تشبیه غیر بلیغ تبدیل کنید .

0.50

4

در بیت « گلا و تازه بهارا ، تویی که عارض تو  /  طراوت گل و بوی بهار من دارد » : الف ) کدام واژه ها در معنی اصلی خود به کار نرفته اند ؟

ب ) این هنر شاعرانه ، سبب پیدایش کدام نوع استعاره شده است ؟

پ ) مفهوم این استعاره ها را بنویسید .

0.50

0.25

0.25

5

در عبارت « به صحرا شدم ، عشق باریده بود » ، نوع استعاره را بیابید و « مشبه به » آن را بنویسید .

0.50

6

برای فهم استعارۀ به کار رفته در کدام بیت زیر ، به دقت ، تلاش و تأمّل بیشتری نیاز است ؟ چرا ؟ در بیت مورد نظرواژۀ استعاری را بیابید .

الف ) ای باغ ، تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو                 یا آن که برآرد گل ، صد نرگس تر سازد .

ب ) ای غنچۀ خندان ، چرا خون در دل ما می کنی               خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی .

1

4.5

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

با توجه به بیت « « تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم  /  تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم » :

الف ) کدام یک از تشبیهات به کار رفته در بیت ، رساتر ، زیباتر و مؤثرتر است ؟ این تشبیه را دقیقاً مشخص کنید .

ب ) برای فهم این تشبیه باید به سراغ کدام واژه رفت ؟

 

0.25

0.25

2

ویژگی مشترک طرفین تشبیه را در تشبیهات موجود در بیت زیر بیابید .

     از بس که کوته است و سیه زلف یار من                        گویی که روز من بُوَد و روزگار من

0.50

3

با توجه به بیت « ز تاب آتش دوری ، شدم غرق عرق چون گل  /  بیار ای باد ششبگیری نسیمی زان عرق چینم » :

الف ) یک تشبیه بلیغ در بیت بیابید و نوع آن را بنویسید .

ب ) حذف کدام پایه های تشبیه ، سبب پیدایش این نوع تشبیه می شود ؟

 

0.50

0.50

4

با توجه به بیت « هزاران نرگس از چرخ جهانگرد  /  فرو شد تا برآمد یک گل زرد » :

الف ) « گل زرد » استعاره از چیست ؟                  ب ) واژۀ مشخص شده چه نوع استعاره ای است ؟

پ ) یک استعارۀ دیگر شبیه این نوع استعاره در بیت بالا مشخص کنید .

0.25

0.25

0.25

5

استعارۀ به کار رفته در بیت « گر چه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم  /  عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن » را به گونه ای به تشبیه تبدیل کنید که همۀ پایه های تشبیه در آن دیده شود .

1

6

استعارۀ موجود در کدام مصراعِ بیت « تو را ز کنگرۀ عرش می زنند صفیر  /  ندانمت که در این دامگه چه افتاده است ؟ » اغراق بیشتری دارد ؟ 0.25 این استعاره را مشخص کنید 0.25 و نوع آن را بنویسید . 0.25

0.75

4.5

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

با توجه به عبارت « دانا چو طبلۀ عطار است خاموش و هنرنمای » : الف ) میان کدام واژه ها ، ادعای همانندی صورت گرفته است ؟

ب ) خصوصیات مشترکی که سبب این ادعای همانندی شده ؛ چیست ؟

0.50

0.50

2

با توجه به بیت « این نان و آب و چرخ چو سیل است بی وفا  /  من ماهی ام ، نهنگم ، عمّانم آرزوست » :

الف ) تشبیهات بلیغ را در بیت بیابید و نوع آن ها را مشخص کنید .

ب ) در این نوع تشبیهات ، حذف کدام پایه سبب تلاش ذهنی و کسب لذت ادبی بیشتر گردیده و بر تأثیر این تشبیهات افزوده است ؟

 

0.50

0.50

3

با توجه به بیت « مرا برف باریده بر پر زاغ / نشاید چو بلبل تماشای باغ » : الف ) « موی سیاه » مفهوم استعاری کدام واژه است ؟

ب ) نوع استعاره را مشخص کنید .

پ ) یک استعارۀ دیگر شبیه به این نوع استعاره در بیت مشخص کنید و مشبه آن را بیان کنید .

0.25

0.25

0.50

4

با توجه به بیت « قضا چون ز گردون فروهشت پر  /  همه زیرکان کور گردند و کر » :

الف ) ذکر کدام پایه های تشبیه ، سبب پیدایش استعاره شده است ؟

ب ) نام این نوع استعاره را بنویسید .

 

0.25

0.25

5

در کدام یک از بیت های زیر ، واژۀ « ماه » در پدید آمدن استعارۀ مکنیه مؤثر بوده است ؟ نوع این استعارۀ مکنیه را بنویسید .

الف ) امشب ای ماه به درد دل من تسکینی                   آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی

ب ) چو تنها ماند ماه سرو بالا                                   فشاند از نرگسان لؤلؤی لالا

0.50

6

در بیت « کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب  /  تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند » ، یک استعاره بیابید و مشبه این استعاره را تعیین کنید .

0.50

4.5

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

با توجه به تشبیهات موجود در بیت « گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما  /  در این سیلاب غم ، دستۀ گلی شاداب را مانَد » هر یک از واژه های مشخص شده ، کدام یک از پایه های تشبیه هستند ؟

0.75

2

تشبیه موجود در بیت « در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا   /    سرها بریده بینی ، بی جرم و بی جنایت » را به یک تشبیه بلیغ غیراضافی تبدیل کنید .

0.50

3

با توجه به بیت « ز تاب آتش دوری ، شدم غرق عرق چون گل  /  بیار ای باد شبگیری ، نسیمی زان عرق چینم » : الف ) چند تشبیه در بیت وجود دارد ؟                                   ب ) کدام یک از تشبیهات به کار رفته ، زیباتر ، مؤثرتر و رساتر است ؟ این تشبیه را دقیقاً مشخص کنید .

پ ) ویژگی مشترک طرفین تشبیه را در این نوع تشبیه بیابید .

0.75

4

با توجه به بیت « نفسی بیا و بنشین ، سخنی بگو و بشنو  /  که به تشنگی بِمُردم برِ آب زندگانی » :

الف ) نوع استعاره های موجود در بیت را بنویسید .

ب ) غرض شاعر از کاربرد این استعاره ها چیست ؟

 

0.50

0.25

5

با توجه به بیت « تو را ز کنگرۀ عرش می زنند صفیر  /  ندانمت که در این دامگه چه افتاده است » :

الف ) یک اضافۀ استعاری در بیت بیابید و نوع این استعاره را بنویسید .

ب ) مشبه به این استعارع را مشخص کنید .

 

0.50

0.25

6

در بیت « کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب  /  تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند » ، استعاره ها را بیابید و مشبه این استعاره ها را تعیین کنید .

1

4.5

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

با توجه به تشبیهات موجود در بیت « باغبان ، همچو نسیمم ز درِ خویش مران  /  کآب گلزار تو از اشک چو گل نار من است » ، کدام واژه ها مهم ترین پایه های تشبیه هستند ؟ این واژه ها را دقیق مشخص کنید .

0.50

2

تشبیه موجود در عبارت « دروغ گفتن به ضربت لازم مانَد که اگر نیز ، جراحت درست شود ، نشان بمانَد » را به صورت تشبیه بلیغ اسنادی درآورید.

0.50

3

با توجه به بیت « در شجاعت شیر ربانیستی  /  در مروت خود که داند کیستی ؟ » : الف ) کدام یک از پایه های تشبیه حذف شده است ؟

ب ) ویژگی مشترک طرفین تشبیه را در این نوع تشبیه بیابید .

0.25

0.25

4

یک تشبیه بلیغ اضافی بنویسید که « اشک » مشبه آن باشد .

0.50

5

استعارۀ به کار رفته در بیت « مرا در خانه سروی هست کاندر سایۀ قدش  /  فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم » را به تشبیه تبدیل کنید به گونه ای که تمام پایه های تشبیه در آن دیده شود .

1

6

در بیت « ما آبروی فقر وقناعت نمی بریم  /  با پادشه بگوی که روزی مقدر است » : الف ) کدام واژه ها در مفهوم استعاری به کار رفته اند ؟

ب ) مشبه به این استعارات را بنویسید .                 پ ) نوع دقیق این استعارات را با توجه به مشبه به آن ها بنویسید .

1

7

استعاره های موجود رد کدام بیت ، بلیغ تر و موثرتر اند ؟ نوع این استعاره ها را بنویسید .

الف ) هرکو نکاشت مـِهر وز خوبی گلی نچید                        در رهگذار باد نگهبان لاله بود .

ب ) مرا برف باریده بر پر زاغ                                           نشاید چو بلبل تماشای باغ  

0.50

4.5

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

برای فهم تشبیهات موجود در بیت « گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم   /   ورت به دست نیاید چو سرو باش آزاد » باید به سراغ کدام واژه ها رفت ؟ این واژه ها را دقیقاً مشخص کنید .

0.50

2

تشبیه موجود در بیت « هیچ شک نیست که روزی اثر خواهد کرد  /  تیر آهی که به وقت سحر انداخته ایم » را به صورت یک تشبیه بلیغ غیر اضافی درآورید .

0.50

3

با توجه به بیت « در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است  /  خدایا ، منعمم گردان به درویشی و خرسندی » : الف ) ذکرک دام پایۀ تشبیه سبب پیدایش استعاره شده است ؟                           ب ) مفهوم این استعاره را بنویسید .

0.25

0.25

4

استعارۀ موجود در بیت « فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید  /  شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد » چگونه به وجود آمده است ؟

0.50

5

در بیت « ای بخارا ، شاد باش و شاد زی  /  میر زی تو شادمان آید همی » ، کدام واژه در پیدایش استعارۀ مکنیه موثر بوده است ؟ نوع این استعارۀ مکنیه را بنویسید .

0.50

2.5

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

هر یک از واژه های مشخص شده ، کدام یک از پایه های تشبیه هستند ؟

            در گلستان جهان چون غنچه های صبحدم                     با درون پر ز خون در حال لبخندیم ما

0.50

2

ارکان اصلی تشبیه موجود در بیت « هیچ شک نیست که روزی اثر خواهد کرد  / تیر آهی که به وقت سحر انداخته ایم » را مشخص کنید .

1

3

در بیت « پیشانی عفو تو را پر چین نسازد جرم ما  /  آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال ها » چه نوع استعاره ای به کار رفته است ؟ این استعاره چگونه پدید آمده است ؟

0.50

4

نوع استعاره و مفهوم آن را در هر یک از بیت های زیر بنویسید .

الف ) تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من                    هیچ کس می نپسندم که به جای تو بـُوَد

ب ) تو را ز کنگرۀ عرش می زنند صفیر                             ندانمت که در این دامگه چه افتداه است

 

0.50

0.50

5

کدام یک از موارد مشخص شده در بیت « باز امشب ای ستارۀ تابان نیامدی        باز ای سپیدۀ شب هجران نیامدی » ، استعاره است ؟ 

0.25

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

با توجه به بیت « تو را آتش عشق اگر پر بسوخت  /  مرا بین که از پای تا سر بسوخت » : میان کدام واژه ها ، ادعای همانندی شده است ؟

ب ) تشبیه موجود در بیت را به صورت یک تشبیه بلیغ اسنادی بنویسید .

0.50

0.50

2

عبارتی بنویسید که در آن « ماه » به صورت استعارۀ مصرحه به کار رفته باشد .

0.50

3

در بیت « هر کو نکاشت مـِهر و ز خوبی گلی نچید  / در رهگذار باد نگهبان لاله بود »  استعاره ها را بیابید و نوع هر استعاره را بنویسید .

1

 

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

در بیت « گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم  /  ورت به دست نیاید چو سرو باش آزاد » : الف ) مشبه به در مصراع اول کدام است ؟

ب ) « آزاد » در مصراع دوم ، کدام رکن تشبیه است ؟

0.25

0.25

2

در بیت « هیچ شک نیست که روزی اثر خواهد کرد  / تیر آهی که به وقت سحر انداخته ایم » ، یک تشبیه بلیغ بیابید و نوع آن را مشخص کنید .

0.50

3

در هر یک از ابیات زیر « نرگس » استعاره از چیست ؟

الف ) هزاران نرگس از چرخ جهان گرد                        فرو شد تا برآمد یک گل زرد

ب ) چو تنها ماند ماه سرو بالا                                  فشاند از نرگسان لؤلؤی لالا

 

0.25

0.25

4

در کدام بیت زیر استعارۀ مکنیه و در کدام یک استعارۀ مصرحه به کار رفته است ؟

الف )  قضا چون ز گردون فروهشت پر                       همه زیرکان کور گردند و کر

ب )  بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد           بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

 

0.25

0.25

5

استعاره های مشخص شده در شعر زیر ، کدام یک تشخیص و کدام یک غیر تشخیص است ؟

      آسمان تعطیل است  /   بادها بی کارند  /  ابرها خشک و خسیس  /  هق هق گریۀ خود را خوردند .

0.50

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

در عبارت « دانا چو طبلۀ عطار است ، خاموش و هنرنمای » : الف ) مشبه کدام واژه است ؟ 

ب ) « خاموش و هنرنمای » کدام رکن تشبیه است ؟

0.25

0.25

2

در مصراع دوم بیت « دست از مس وجود چو مردان ره بشوی  / تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی » تشبیه بلیغ را بیابید و نوع آن را بنویسید .

0.50

3

در بیت « بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد  /  بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد » هر یک از واژگان مشخص شده ، استعاره از چیست ؟

0.50

4

در کدام یک از بیت های زیر ، استعارۀ مصرحه و در کدام یک استعارۀ مکنیه به کار رفته است ؟

الف ) هر کو نکاشت مـِهر و ز خوبی گلی نچید                        در رهگذار باد نگهبان لاله بود » 

ب ) ملکا ، مها ، نگارا ، صنما ، بتا ، بهارا                                متحیرم ، ندانم که تو خود چه نام داری

 

0.25

0.25

5

استعاره های مشخص شده در بیت زیر ، کدام یک تشخیص و کدام یک غیر تشخیص است ؟

       « درِ آفاق گشاده است ولیکن بسته است                       از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر »

0.50

 

 

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

تشبیهی بسازید که ادات تشبیه در آن ذکر شده باشد و « حقیقت » مشبه آن باشد .

0.50

2

با توجه به بیت « گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما  /  در این سیلاب غم ، دسته گلی شاداب را مانـَد » :

الف ) چه نوع تشبیه بلیغی دیده می شود ؟                      ب ) وجه شبه این تشبیه را بنویسید .

0.50

3

در بیت زیر « آسمان » مفهوم استعاری کدام واژه است ؟ نوع این استعاره را بنویسید .

    هزاران نرگس از چرخ جهان گرد                     فرو شد تا برآمد یک گل زرد 

0.50

4

با توجه به بیت « دیدۀ عقل مست تو ، چرخۀ چرخ پست تو             گوش طرب به دست تو ، بی تو به سر نمی شود » :

الف ) دو اضافۀ استعاری در بیت بیابید .                                                    ب ) مشبه به این استعاره ها را تعیین کنید .

1

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

تشبیهی بسازید که ادات تشبیه در آن ذکر شده باشد و واژۀ « شادی » مشبه آن باشد .

0.50

2

با توجه به بیت « تو سرو جویباری ، تو لالۀ بهاری  /  تو یار غمگساری ، تو حور دلربایی » : الف ) « تو سرو جویباری » چه نوع تشبیهی است ؟

در بیت چند تشبیه دیده می شود ؟

0.25

0.25

3

در بیت « در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است  / خدایا ، منعمم گردان به درویشی و خرسندی » ، « دنیا » مفهوم استعاری کدام واژه است ؟ نوع این استعاره را بنویسید .

0.50

4

در هر یک از ابیات زیر یک استعارۀ مکنیه بیابید .

الف ) فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید                      شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

ب ) دیدۀ عقل مست تو ، چرخۀ چرخ پست تو             گوش طرب به دست تو ، بی تو به سر نمی شود

 

0.25

0.25

5

استعاره های مشخص شده در بیت « درِ آفاق گشاده است ولیکن بسته است  /  از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر » ، کدام یک تشخیص و کدام یک غیر تشخیص است ؟

0.50

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

در بیت « بساط سبزه چون جان خردمند  /  هوایش معتدل چون مِهر فرزند » : الف ) ویژگی مشترک مشبه و مشبه به را در مصراع دوم نشان دهید .

ب ) مهم ترین چایۀ تشبیه را در مصراع اول مشخص کنید .

0.25

0.25

2

تشبیه بلیغ مشخص شده در بیت « گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما  /  در این سیلاب غم ، دسته گلی شاداب را مانـَد » را به گونه ای بازنویسی کنید که همۀ پایه های تشبیه در آن دیده شود .

1

3

در عبارت های زیر : الف ) کدام یک از واژه های مشخص شده ، استعاره است ؟  ب ) نوع استعاره را مشخص کنید .

1) دیو نفس را در وجود خود نابود کرد .                                         2 ) دیو را در وجود خود نابود کرد .

0.50

4

واژۀ « ماه » در تمام گزینه ها به جز گزینۀ ............... ، استعارۀ مصرحه است ؟

الف ) الا ای باد شبگیری بگو آن ماه مجلس را               تو آزادی و خلقی در غم رویت گرفتاران

ب ) ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست ؟                      منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست ؟

پ ) ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی              لطف کردی سایه ای بر آفتاب انداختی

ت ) جلوه گاه رخ او دیدۀ من تنها نیست                      ماه و خورشید هم این آینه می گردانند

0.25

5

در بیت « ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم  /  با پادشه بگوی که روزی مقدر است » : الف ) عبارت مشخص شده چه نوع استعاره ای است ؟

ب ) مفهوم آن را بنویسید .                                      پ ) این استعاره چگونه پدید آمده است ؟

0.25

0.50

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

در بیت « چون آینه ، جان نقش تو در دل بگرفته است  /  دل در سر زلف تو فرورفته چو شانه است » : الف ) مشبه به در مصراع اول کدام است ؟

ب ) وجه شبه را در مصراع دوم نشان دهید .

0.25

0.25

2

در بیت « از کیمیای مـِهر تو زر گشت روی زمین  /  آری به یـُمن لطف شما خاک زر شود » : الف ) یک تشبیه بلیغ اضافی نشان دهید .

ب ) مشبه کدام واژه است ؟

0.25

0.25

3

با واژۀ « کاروان سرا » یک استعارۀ مصرحه در جمله بسازید .

0.50

4

در بیت « کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب  /  تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند » عبارت مشخص شده چه نوع استعاره ای است و چگونه به وجود آمده است ؟

0.75

 

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

در مصراع اول بیت « تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی آید  / روا داری که من بلبل ، چو بوتیمار بنشینم » ، طرفین تشبیه را نشان دهید .

0.50

2

در بیت « ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی  / از این باد ار مدد خواهی ، چراغ دل برافروزی » یک تشبیه بلیغ بیابید و نوع آن را بنویسید .

0.50

3

با توجه به بیت « بخت آن نکند با من ، کان شاخ صنوبر را  /  بنشینم و بنشانم ، گل بر سرش افشانم » : الف ) استعاره را بیابید .

ب ) نوع آن را بنویسید .                                        پ ) مفهوم آن را بنویسید .

0.75

4

در کدام یک از ابیات زیر « استعارۀ مصرحه » و در کدام یک « استعارۀ مکنیه » به کار رفته است ؟

الف ) ای بخارا شاد باش و شاد زی                                 میر زی تو شادمان آید همی

ب ) باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است                        شمشاد خانه پرور من از که کمتر است

 

0.25

0.25

5

در بیت « تو را ز کنگرۀ عرش می زنند صفیر  /  ندانمت که در این دامگه چه افتاده است ؟ » استعارۀ مکنیه را بیابید و مشبه به آن را بنویسید .

0.50

 

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

در بیت « چون شبنم اوفتاده بُدَم پیش آفتاب  /  مـِهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم » ، مشبه و مشبه به را مشخص کنید .

0.50

2

با توجه به مصراع اول بیت « عمر برف است و آفتاب تموز  /  اندکی ماند و خواجه غـِرّه هنوز » : الف ) تشبیه بلیغ را بیابید .

ب ) نوع آن را مشخص کنید .

0.25

0.25

3

با توجه به بیت « در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است  / خدایا ، منعمم گردان به درویشی و خرسندی » : الف ) استعاره را بیابید .

ب ) مفهوم آن را بنویسید .                            پ ) نوع استعاره را مشخص کنید .

0.25

0.50

4

استعارۀ مکنیه را در بیت « گر چه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم  /  عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن » مشخص کنید و مشبه به آن را بنویسید .

0.50

5

در کدام یک از ابیات زیر « استعارۀ مصرحه » و در کدام یک « استعارۀ مکنیه » به کار رفته است ؟

الف ) ای غنچۀ خندان ، چرا خون در دل ما می کنی               خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی .

ب ) ای ابر بهمنی نه به چشم من اندری                             تن زن زمانَکی و بیاسای و کم گری .

 

0.25

0.25

 

 

امتحان آرایه های ادبی از درس 8 تا درس 11 – نام و نام خانوادگی : ..................................          دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

در بیت « گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه  /  یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن » :

الف ) ویژگی مشترک مشبه و مشبه به را مشخص کنید .

ب ) در این تشبیه ، مشبه به را بیابید .

 

0.25

0.25

2

کدام یک از واژه های مشخص شده در ابیات زیر تشبیه بلیغ اضافی و کدام یک تشبیه بلیغ غیر اضافی است ؟

الف ) قطرۀ دانش که بخشیدی ز پیش               متصل گردان به دریاهای خویش

ب ) تو سرو جویباری ، تو لالۀ بهاری                تو یار غمگساری ، تو حور دلربایی

 

0.25

0.25

3

با توجه به بیت « تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من  /  هیچ کس می نپسندم که به جای تو بُوَد » :

الف ) کدام واژه در معنای استعاری به کار رفته است ؟

ب ) نوع استعاره را بنویسید .

ج ) ذکر کدام پایۀ تشبیه ، سبب به وجود آمدن این آرایه شده است ؟

 

0.25

0.25

0.25

4

در کدام یک از ابیات زیر « استعارۀ مصرحه » و در کدام یک « استعارۀ مکنیه » به کار رفته است ؟

الف ) مرا برف باریده بر پر زاغ                      نشاید چو بلبل تماشای باغ

ب ) به صحرا شدم ، عشق باریده بود .

 

0.25

0.25

5

در عبارت « گاه تنهایی  /  صورتش را به پنجره می چسباند » : الف ) نوع استعاره را بنویسید .

ب ) مشبه به این استعاره را بنویسید .

0.25

0.25

 

[ شنبه ۱۳٩٥/٩/٦ ] [ ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

السلام علیکم

فایل pdf برخی از سوالات را در سایت sokhandan.professora.ir قرار داده ام . برای دریافت آن ها به قسمت جزوات در بالای صفحه بروید و درس مورد نظر خود را دانلود کنید .

به امید سربلندی شما

[ سه‌شنبه ۱۳٩٤/۸/۱٢ ] [ ۳:٥۳ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

السلام علیکم

همراهان عزیز ، همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز ، وقت به خیر

با پیشرفت تکنولوژی لازم است ما نیز پیشرفت کنیم . بنابراین من حقیر اقدام به ایجاد یک کانال در تلگرام کرده ام که می خواهم نمونه سوالات را در آن قرار بدهم .

برای دریافت نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ادبیات و آرایه های ادبی می توانید با استفاده از تلگرام در گوشی یا اینترنت به آدرسی زیر بروید

 telegram.me/masoudsokhandan

نکته بسیار مهم : برای استفاده از قابلیت کانال در تلگرام ، حتما باید تلگرام شما نسخه 3.2 به بالا باشد و امروز ( 94/08/11) نسخه به روز تلگرام 3.2.6 است .

در صورتی که نمی توانید مطالب کانال فوق را ببینید ، تلگرام خود را به روز کنید .

به امید موفقیت تمام شما

[ سه‌شنبه ۱۳٩٤/٧/٢۱ ] [ ٦:٢۱ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام علیکم

از مجموعه سوالات درس به درس ادبیات فارسی سوم انسانی که تهیه کرده بودم ، در خرداد ماه 94 بدون در نظر گرفتن دو نمره حفظ شعر ، 14 نمره آمده بود . اکنون چهار نمره خرداد94 را نیز به این مجموعه اضافه کردم تا برای نوبت های بعدی کامل تر شود .

[ جمعه ۱۳٩٤/۳/۸ ] [ ٩:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سلام علیکم

سروران گرامی و ودانش آموزان عزیز

برای دریافت نمونه سؤالات کاملتر مثل چندین دوره ی زبان فارسی سال اول در امتحانات کشوری با پاسخ نامه + ادبیات فارسی سال اول و سوم عمومی به صورت درس به درس و ... به آدرس زیر مراجعه کنید .

www.sokhandan.professora.ir

از لطف نگاه و نظر شما ممنونم .

به امید موفقیت تمام عزیزانم : مسعود سخندان

[ یکشنبه ۱۳٩٤/٢/۱۳ ] [ ٧:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد